Аналіз показників страхової статистики

Основні показники страхової статистики. При актуарних розрахунках використовуються показники страхової статистики, що представляє собою систематичне вивчення найбільш масових і типових страхових операцій на основі використання виробленої статистикою методів обробки узагальнених підсумкових показників страхової справи. Основними показниками страхової статистики є такі:

 • п - число об'єктів страхування;
 • е - число страхових подій;
 • т - число постраждалих об'єктів у результаті страхового випадку;
 • Р - сума зібраних страхових внесків;
 • • ΣΒ - загальна сума виплаченого страхового відшкодування;
 • - загальна страхова сума всіх об'єктів страхування;
 • - страхова сума, що припадає на ушкоджений об'єкт страхової сукупності;
 • - страхова сума всіх постраждалих об'єктів страхування.

Аналіз показників страхової статистики. Для практичних цілей страхування застосовується аналіз зазначених вище показників. У процесі аналізу розраховують такі показники: 1) частота страхових подій; 2) коефіцієнт кумуляції ризику; 3) коефіцієнт збитковості; 4) середня страхова сума на один об'єкт страхування; 5) середня сума на один постраждалий об'єкт; 6) тяжкість ризику; 7) збитковість страхової суми; 8) норма збитковості; 9) частота збитку; 10) тяжкість шкоди.

Частота страхових подій () характеризується кількістю страхових подій у розрахунку на один об'єкт страхування:

Частота страхових подій менше одиниці означає, що одну страхову подію спричинило за собою кілька страхових випадків. Звідси випливає термінологічне розходження між поняттями "страховий випадок" і "страхова подія". Зокрема, страховою подією може бути град, що охопив своїм впливом багато об'єктів страхування, тобто страхові випадки.

Коефіцієнт кумуляції ризику, або опустошительность страхової події (), являє собою відношення числа постраждалих об'єктів до числа страхових подій:

Кумуляція (від лат. Cumulatio - збільшення, скупчення) означає скупчення застрахованих об'єктів на обмеженому просторі, наприклад на одному складі, судні і т.п. Коефіцієнт кумуляції ризику показує середнє число об'єктів, що постраждали від страхової події, або скільки застрахованих об'єктів може бути наздогнати страховою подією. Мінімальне значення коефіцієнта кумуляції ризику дорівнює одиниці. Коефіцієнт більше одиниці означає, що в міру зростання спустошливих зростає і число страхових випадків на одну страхову подію. Страховики з цієї причини намагаються уникати майнового страхування ризиків з великим коефіцієнтом кумуляції.

Коефіцієнт збитковості ( ), або коефіцієнт шкоди, - це відношення загальної суми виплаченого страхового відшкодування до загальної страхової суми всіх постраждалих об'єктів страхування:

Коефіцієнт збитковості не може бути більшим за одиницю, інакше це означало б, що всі застраховані об'єкти знищені більше одного разу.

У зв'язку з тим що об'єкти майнового страхування мають різні страховими сумами, в актуарних розрахунках застосовуються різні методи підрахунку середніх величин.

Середня страхова сума на один об'єкт (договір) страхування () являє собою відношення загальної страхової суми всіх об'єктів страхування до числа всіх об'єктів страхування:

Середня страхова сума на один постраждалий об'єкт () являє собою відношення страхової суми всіх постраждалих об'єктів до числа цих об'єктів:

Тяжкість ризику () - це відношення середньої страхової суми на один постраждалий об'єкт до середньої страхової суми на один об'єкт страхування. виражається як

Показник тяжкості ризику використовується при оцінці і переоцінці частоти прояву страхової події.

Збитковість страхової суми, або ймовірність шкоди (), - це відношення виплаченого страхового відшкодування до страхової суми всіх об'єктів страхування:

Показник збитковості страхової суми завжди менше одиниці. Інше співвідношення неможливо, бо це означало б недострахування. Збитковість страхової суми можна також розглядати як міру величини ризикової премії.

Норма збитковості, або коефіцієнт виплат ( ), - це процентне відношення суми виплаченого страхового відшкодування до суми зібраних страхових внесків:

Для практичної мети обчислюють нетто-норму збитковості і брутто-норму збитковості. Норма збитковості може бути менше, дорівнює або більше 100%.

Частота шкоди () обчислюється шляхом множення частоти страхових подій на коефіцієнт кумуляції:

або

Даний показник виражає частоту настання страхового випадку. Частота шкоди виражається зазвичай у відсотках або проміле [1] до числа об'єктів страхування.

Частота шкоди завжди менше 100%, так як в іншому випадку це означало б, що наступ даної події не можливо, а достовірно для всіх об'єктів.

Тяжкість шкоди (), або розмір збитку , математично виражається як добуток коефіцієнта збитковості () і тяжкості ризику ():

Таким чином, тяжкість шкоди показує середню арифметичну величину збитку по пошкодженим об'єктах страхування по відношенню до середньої страхової суми всіх об'єктів. Тяжкість шкоди вказує на те, яка частина страхової суми знищена. З ростом страхової суми тяжкість шкоди знижується.

Показник тяжкості шкоди характеризує частковий збиток. У разі, коли збиток дорівнює дійсній вартості застрахованого майна, така шкода називається повним збитком.

Приклад визначення найменш збиткового регіону. Використовуючи наведені нижче дані для розрахунку, необхідно вибрати найменш збитковий регіон. Критерієм вибору є мінімальна величина наступних показників страхування - частоти страхових подій, коефіцієнта кумуляції ризику, збитковість страхової суми, тяжкості ризику.

Дані для розрахунку;

 • 1) в регіоні А число застрахованих об'єктів ( ") 30 000 одиниць; страхова сума застрахованих об'єктів (ΣSn) 150 млрд руб .; число постраждалих об'єктів ( т ) 10 000 одиниць, а число страхових випадків ( е ) 8400 одиниць; страхове відшкодування (ΣΒ ) 2 млрд руб .;
 • 2) в регіоні Б відповідно і = 4000; ΣSn = 40 млрд руб .; т = 2000; е = 1600.; ΣΒ = 3,2 млрд руб.

Рішення:

1) визначаємо частоту страхових подій на 100 одиниць.

Регіон А: Нс = (е / п ) × 100 = (8400/30 000) × 100 = 28.

Регіон Б: Нс = (1600/4000) × 100 - 40;

2) визначаємо коефіцієнт кумуляції ризику:

Регіон А: До до = т / е = 10 000/8400 = 1,19.

Регіон Б: Кк = 2000/1600 = 1,25;

3) визначаємо збитковість страхової суми на 100 руб. страхової суми:

Регіон Л: Ус = (ΣΒ / Σ5) × 100; = (2/150) × 100 = 1 руб. 32 коп.

Регіон Б: Ус - (3,2 / 40) × 100 = 8 грн .;

4) визначаємо тяжкість шкоди:

Регіон А: тy - (ΣΒ / ΣSm) × [(ΣSm / m) / (ΣSn / n)] - (2 × 30 000) / / (10 000 × 150) - 0,04.

Регіон Б: Т - (3,2 × 4000) / (2000 × 40) - 0,16.

Висновок: найменш збитковим є регіон А.

 • [1] Проміле (лат. Promille - на тисячу) - тисячна частка будь-якого числа. Позначається знаком ‰ або 1/10%.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >