Основи визначення страхових тарифів по страхуванню життя

Розрахунок страхових тарифів за всіма видами страхування життя має певні особливості, пов'язані з предметом страхування. Цим предметом є життя людини, постійно піддається різним небезпекам, наслідками яких може бути також і смерть застрахованого. Тому страхування життя передбачає страховий захист майнових інтересів застрахованої особи (його вигодонабувачів) шляхом страхових виплат при її дожитті до певного віку або закінчення терміну страхування, а також у разі його смерті.

Імовірність дожити до певного віку або закінчення терміну страхування залежить в першу чергу від віку в момент страхування та терміну дії договору страхування життя. На підставі масових даних демографічної статистики і теорії ймовірностей виявлена підкоряється закону великих чисел залежність смертності від віку людей, виведені відповідні математичні формули для розрахунку. За спеціально розробленою методикою із застосуванням цих формул складаються таблиці смертності (табл. 11.1). Вони періодично перераховуються у зв'язку зі зміною показників смертності населення. Таблиці містять конкретні цифри смертності для кожного віку (в повних роках) для 100 000 населення з послідовним зменшенням доживають при переході від однієї вікової групи в іншу групу, що має вік, більший на 1 рік. Вірогідність померти у віці х, не доживши до возрастап + 1 рік, дорівнює q x = dx / L x, ймовірність дожити до будь-якого віку р х визначається як різниця між 1,0 і q x, тобто р х = 1 - q x ..

Достовірність і математична точність даних таблиць смертності дозволяють використовувати їх для фінансових розрахунків, включаючи розрахунок нетто-ставки за видами страхування життя. Тільки використовуючи таблиці смертності, можна розрахувати, якої величини страхового фонду, наприклад, зі страхування життя на дожиття необхідно мати страховику до певного моменту, з огляду на різні віки застрахованих осіб і терміни страхування за сукупністю договорів страхування. Знаючи необхідну величину страхового фонду для страхових виплат, кількість доживають до даного моменту застрахованих осіб, прибутковість від інвестування страхових резервів із страхування життя, можна розрахувати нетто-ставку на дожиття. Розрахунки нетто-ставки дуже складні, тому що вимагають обліку не тільки віку застрахованих осіб, а й порядку, термінів і періодичності сплати страхових премій (внесків), норми прибутковості інвестицій, а також розмірів, періодичності та тривалості страхових виплат.

Таблиця 11.1

Витяг з таблиці смертності і середньої тривалості життя населення в 2000 р [1]

Вік років ( x )

Число доживають до віку х років (Lx)

Число вмираючих при переході від віку х до віку x + 1 років (d x )

Вірогідність померти протягом майбутнього року життя (g x )

Середня тривалість майбутнього життя

ex)

0

100 000

1664

0,01664

59,38

1

98 336

149

0,00151

59,38

18

96 915

268

0,00277

43,11

20

96 332

377

0,00391

41,37

30

91 346

542

0,00593

32,53

40

84 508

930

0,01100

25,29

41

83 578

975

0,01166

24,15

45

79 347

1210

0,01525

22,08

50

72 626

1 549

0,02249

18,88

60

54 618

2102

0,03849

13,37

65

43 720

2264

0,05179

11,08

70

32 357

2242

0,069

9,09

Страхові тарифи за всіма видами особистого і майнового страхування встановлюються на основі розрахованої нетто-ставки і величини навантаження. Особливість розрахунків тарифних ставок по видами страхування життя полягає в тому, що в них, як правило, враховуються доходи від інвестування страхових резервів, що зменшують розмір страхових тарифів. Доходи від інвестування резервів можуть і виплачуватися (частково або повністю) страховиком застрахованим особам (вигодонабувачам) разом зі страховим забезпеченням (страховою сумою) при настанні страхових випадків, якщо правилами (договором) страхування і методом розрахунку тарифів це передбачено.

У розрахунках тарифних ставок по всіх видах страхування життя виникає необхідність отримання відповіді на питання, яким повинен бути розмір сплачується страхувальником страхової премії (внеску) на початку страхового періоду для того, щоб через п років терміну страхування при певному порядку внесення страхових платежів, нормі прибутковості ( нормі річного відсотка) інвестування страхових резервів i застрахований (вигодонабувач) отримав страхову виплату (суму) . Відповідь на це питання при одноразової сплати страхової премії можна отримати з розрахунку збільшення банківського вкладу при нарахуванні доходу за складними відсотками. Наприклад, сума банківського вкладу дорівнює А, річний відсоток за вкладом (припустимо, постійний) - г, термін вкладу за договором - п років. По роках сума А буде збільшуватися і формувати проміжні значення кінцевої накопичуваної суми вкладу з нарахованими відсотками за п років - В, зокрема:

  • • за перший рік
  • • за другий рік
  • • за третій рік
  • • за п -й рік .

Страхові резерви страховики розміщують не тільки в банківські вклади, тому цей принцип наростання початкових сум, отриманих страховими компаніями зі страхування життя, застосовується в розрахунках і для інших напрямків інвестування коштів. Величина називається відсотковим множником. За п років він складе величину . У практиці розрахунків тарифних ставок застосовують таблицю, яка містить значення процентних множників при різних нормах прибутковості і кількостях років страхування життя (табл. 11.2).

Таблиця 11.2

Значення процентного множника для ряду і при різних i

Кількість років ( n )

Процентний множник за п років - (1 + i ) "при

i = 0,03

i = 0,05

i = 0,07

1

1,03000

1,05000

1,07000

5

1,15927

1,27628

1,40254

10

1,34392

1,62889

1,96712

20

1,80611

2,65330

3,86261

50

4,38391

11,46740

28,73535

За даними табл. 10.2 і подібним більш детальним і повним таблицями можна відразу дізнатися, у скільки разів збільшиться сплачена одноразово страхова премія за певний термін страхування життя при тій чи іншій нормі прибутковості. Якщо, наприклад, середньорічна норма прибутковості становить 7%, то подвоєння страхової нетто-премії, сплаченої страхувальником, відбудеться практично за 10 років. При більшій нормі прибутковості час подвоєння премії, природно, буде менше.

Виходячи з виявленої залежності формування фонду грошових коштів від норми прибутковості і терміну інвестування страхових резервів із страхування життя можна вивести формулу для визначення величини сплачується страховий нетто-премії на початку страхування: . Якщо, наприклад, , , то . Для спрощення розрахунків вводиться показник V, званий множників, що дисконтуються: Він приводиться в спеціальних таблицях, побудованих подібно таблиці процентних множників при різних значеннях i і п, і дозволяє заздалегідь дізнатися початкову суму внеску, необхідну для отримання через и років з урахуванням заданої процентної ставки визначеної суми страхового фонду (табл. 11.3).

Таблиця 11.3

Значення множників, що дисконтуються для ряду п при різних i

Кількість років (n)

Дисконтирующий множник за п років - Vn при

i = 0,03

i = 0,05

i = 0,07

1

0,97087

0,95238

0,9348

2

0,94260

0,92456

0,87344

3

0,91514

0,86384

0,81630

4

0,88849

0,82270

0,76290

5

0,86261

0,78353

0,71299

10

0,74409

0,61391

0,50364

20

0,55367

0,37689

0,25602

50

0,22811

0,08720

0,03363

Наприклад, якщо В10 = 50 000 руб., П = 10 років, i = 0,07, то дисконтирующий множник визначається по табл. 10.3 V "= 0,50364, а сплачується страхова нетто-премія А = В10 × V n = 50 000п0,50364 = 25 172 руб. При більшій нормі прибутковості величина А буде відповідно менше.

  • [1] URL: cniiorgzdrav.mednet.ru/whodc/rus/document.ph
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >