СТРАХОВА ПРЕМІЯ

Після вивчення глави 12 бакалавр повинен:

знати

  • • особливості страхових премій страхової організації;
  • • визначення страхових знижок і надбавок в структурі страхової премії зі страхування життя;
  • • визначення страхових знижок і надбавок в структурі страхової премії зі страхування майна;

вміти

  • • проводити розрахунки суми знижок і надбавок в структурі страхової премії;
  • • виділяти різні типи страхових портфелів;

володіти

  • • понятійним апаратом в області страхових премій;
  • • понятійним апаратом в області страхових портфелів.

Сутність страхової премії. Знижки та надбавки у структурі страхової премії

Поняття і структура страхового внеску

Згідно ст. 954 ГК під страховою премією (страховим внеском) розуміється плата за страхування, яку страхувальник (вигодонабувач) зобов'язаний сплатити страховику в порядку і строки, встановлені договором страхування. Страховик при визначенні розміру страхової премії, що підлягає сплаті за договором страхування, вправі застосовувати розроблені їм страхові тарифи, що визначають премію, що стягується з одиниці страхової суми, з урахуванням об'єкта страхування і характеру страхового ризику. Зазвичай розмір страхової премії визначається шляхом множення ставки премії, вираженою у відсотках, на страхову суму. У деяких випадках страхова премія встановлюється безпосередньо в абсолютній сумі. Залежно від умов страхування страхова премія може бути одноразовою або сплачується періодично, в розстрочку. Розмір страхової премії відбивається в страховому полісі.

За своєю економічною сутністю страховий внесок являє собою або частина прибутку страхувальника, яка використовується ним для гарантії його інтересів від несприятливих взаємодій подій за класичною концепції страхового фонду, або частина витрат подібно амортизаційних відрахувань через втрату вартості майна або доходу в результаті дії ризиків по амортизаційної концепції страхового фонду. У математичному сенсі страховий внесок - це періодично повторюється платіж страхувальника страховику, який може бути виражений як середня величина, тобто як частина, яка припадає на один поліс страхового портфеля від усіх зобов'язань страховика. Структура страхового внеску представлена ​​на рис. 12.1.

Знижки та надбавки у структурі страхової премії

Страховий внесок обчислюється виходячи з страхового тарифу і об'ємного показника, з урахуванням передбачених знижок і надбавок:

страхової таріфпоб'емний показник - знижка + надбавка = = страховий внесок.

Структура страхового внеску (упор.. М. Яшина)

Мал. 12.1. Структура страхового внеску (упор.. М. Яшина)

Об'ємний показник, тобто показник, до якого прив'язаний страхової тариф, є одиницю страхової суми або об'єкт страхування в цілому.

Приклад . Припустимо, що страховий тариф становить 40 коп. зі 100 руб. страхової суми. Отже, 100 руб. - Це одиниця страхової суми. Вся величина страхової суми - 1000 тис. Руб. За дотримання правил протипожежної безпеки страховик надає страхувальнику знижку в розмірі 5%. Страховий внесок в цьому випадку буде дорівнює: (0,4 × 1000): 100 = 4 (тис. Руб.)

Знижка складе:

(5 × 4): 100 = 0,2 (тис. Руб.)

Разом страховий внесок дорівнює:

4 - 0,2 = 3,8 (тис. Руб.)

Знижки зі страхового внеску, що надаються страхувальнику страховиком, є формою заохочення страхувальника, акуратно виконує свої обов'язки по збереженню застрахованого майна, а також стимулювання страхувальника, регулярно (безперервно) возобновляющего договірні відносини зі страховими товариствами. Страхова знижка може передбачатися: а) при укладанні договорів страхування майна у громадян і страхування від нещасних випадків на строк до п'яти років при укладанні комбінованих видів добровільного страхування; б) у випадках, коли договір укладається з застосуванням франшизи; в) при страхуванні майна господарюючих суб'єктів за умови дотримання ними правил протипожежної безпеки; г) за безаварійну роботу транспорту.

Знижка за безаварійність передбачається в договорі добровільного страхування засобів транспорту з метою заохочення дисциплінованих водіїв. Власникам автомобілів та інших засобів транспорту, страхувати їх протягом двох попередніх років і які не вчиняли за цей час зі своєї вини аварій, при укладанні нового договору передбачається знижка в розмірі 10%, а протягом трьох років і більше - 15% обчисленої суми платежу.

Надбавка є частина страхового тарифу, не пов'язану безпосередньо з формуванням фонду, призначеного для виплат страхового відшкодування. Вона забезпечує надходження коштів: а) для покриття витрат на проведення страхування (оплата праці страхових працівників, утримання будівель і обладнання, реклама та ін.); б) формування резервних фондів по ризикових видах страхування; в) фінансування заходів щодо попередження стихійних лих і т.п.

Види надбавок

Надбавки можуть бути ризикові, за розстрочку і ін.

Ризикова надбавка використовується для створення страхового фонду на випадок виплат страхового відшкодування за зрослих збитках, перевищують середній рівень збитку. Середній за ряд років рівень виплат страхового відшкодування становить нетто-ставку. Фактичні суми виплат по роках відхиляються від цього середнього рівня в ту чи іншу сторону. Найбільш ймовірна ступінь відхилення можливих виплат від середнього рівня визначається в основному статистичним методом найменших квадратів. Збільшення нетто-ставки на величину цього ймовірного відхилення і становить зміст ризиковій надбавки.

Призначення ризикової надбавки не збігається з призначенням резервних фондів у страхуванні. Страховик зобов'язаний мати резервні фонди, призначені для забезпечення підвищених виплат відшкодування за всіма видами страхування. Ці фонди використовуються тоді, коли збитки зі страхування одних видів майна не покриваються позитивними результатами за іншими видами. Мета ж ризикової надбавки полягає в створенні стійких щорічних результатів в рамках страхування кожного виду майна. Таким чином, ризикова надбавка підвищує стійкість результатів страхування шляхом збільшення розміру страхових тарифів.

Надбавка за розстрочку - це частина тарифу за довгостроковими видами страхування життя, що компенсує втрати страхової компанії за надання страхувальникові розстрочки при сплаті внесків. Надбавка за розстрочку дорівнює різниці між одноразовим внеском і сумою річних внесків. При сплаті річних внесків страхова компанія втрачає частину доходу від відсотків на резерв страхових внесків в порівнянні з одноразовим внеском за рахунок поступового зменшення внаслідок смертності числа осіб, які сплачують внески. Крім розстрочки одноразового внеску по роках застосовується і розстрочка протягом року (піврічні, квартальні, місячні платежі). За розстрочку всередині року встановлюються надбавки в розмірі певного відсотка до тарифної ставки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >