Види страхової премії

Диференціація страхової премії відбувається за різними підставами.

  • 1. В залежності від призначення розрізняють такі види страхового внеску:
  • 1) ризиковий внесок - це чиста нетто-премія, тобто частина страхового внеску, яка призначена для покриття ризику. Величина ризикової внеску залежить від ступеня ймовірності настання страхового випадку;
  • 2) ощадний внесок - це накопичувальний внесок, його стягують при укладанні договорів страхування життя. Ощадний внесок призначений для покриття платежів страхувальника після закінчення терміну страхування;
  • 3) нетто-ставка - це частина страхового внеску, необхідна для покриття страхових платежів за певний проміжок часу за даним видом страхування. Величина нетто-ставки залежить від розвитку ризику. При планомірному розвитку ризику розмір нетто-ставки дорівнює ризиковому внеску. Можливі відхилення ризикового внеску компенсуються за допомогою гарантійної надбавки. Таким чином, нетто-ставка виражає ціну страхового ризику (пожежі, повені тощо).

Структура нетто-ставки залежить від виду страхування: в особистому страхуванні нетто-ставка включає ризиковий внесок, ощадний внесок і гарантійну надбавку, в майновому страхуванні - тільки ризиковий внесок і гарантійну надбавку;

  • 4) достатній внесок - це внесок в розмірі, достатньому не тільки для покриття страхових платежів, а й для покриття витрат страховика. Достатній внесок дорівнює сумі нетто-ставки і навантаження, включеної в витрати, тобто достатній внесок представляє, по суті, брутто ставку без прибутку страховика;
  • 5) брутто-ставка являє собою тарифну ставку страховика і складається з нетто-ставки і навантаження, тобто частини ставки, призначеної для покриття витрат страховика з організації процесу страхування, ведення страхової справи, на відрахування в запасні фонди страховика, покриття витрат, пов'язаних з проведенням попереджувальних заходів, реклами і деяких інших витрат, а також для утворення прибутку страховика.
  • 2. За характером ризику страховий внесок може бути натуральним і постійним.

Натуральний внесок - це внесок, призначений для покриття ризику за певний проміжок часу; з різних видів страхування він виражається через різні ставки. Натуральний внесок може бути дорівнює ризиковому внеску, але з плином часу він змінюється: в залежності від характеру ризику натуральний внесок може збільшуватися або зменшуватися. Зокрема, в договорах страхування життя внаслідок їх тривалого терміну натуральний внесок збільшується.

Облік мінливості натурального внеску в договорах страхування життя має велике значення як для фінансових результатів операції даного виду, так і для адекватності актуарних розрахунків тарифних ставок. Тенденція до зростання натурального внеску відбивається на інших компонентах страхової премії.

Постійний внесок - це страховий внесок, не змінний з часом. Сталість цього внеску викликано незмінністю у часі ризику, що відображає страховий внесок. Постійний внесок є середньою величиною, яка по відношенню до фактору часу розглядається постійною.

Постійні внески застосовуються в більшості договорів майнового страхування. Ці договори укладаються зазвичай терміном на один рік, тому умовно приймається, що за цей період не можуть відбутися різкі коливання в поведінці страхового ризику і величина внеску повинна залишитися незмінною.

3. За формою сплати страховий внесок підрозділяється на одноразовий, поточний, річний і розстрочений.

Одноразовий внесок - це внесок, який страхувальник сплачує страховику вперед за весь період страхування. Сума цього внеску визначається до моменту укладення договору страхування. В одноразовому внеску виражається еквівалентність зобов'язань страховика і страхувальника.

Поточний внесок - це частина від загальних зобов'язань страхувальника по відношенню до страховика. Сума поточних внесків за цим видом страхування завжди буде більше одноразового внеску, що пояснюється втратами прибутку страховика при розстрочених поточних внесках.

Річний внесок - це одноразовий внесок, внесений на термін один рік; він неподільний і по теорії актуарних розрахунків завжди більше одноразового внеску. В особистому страхуванні виділяють термінові і довічні річні страхові внески. Термінові внески сплачуються протягом певного проміжку часу, довічний страховий внесок сплачується щорічно протягом усього життя страхувальника.

Розстрочений внесок - страховий внесок, який сплачується в розстрочку. Одноразовий страховий внесок підрозділяється на річні, а ті, в свою чергу, на піврічні, квартальні, місячні. Частина річного внеску, що сплачується страхувальником за укладеним договором, і називається розстрочених страховим внеском. За теорією актуарних розрахунків сума розстроченого страхового внеску завжди більше суми річного внеску в зв'язку з втратою прибутку страховиком за договорами з розстрочених внеском. Залежно від послідовності сплати виділяють перший і наступний розстрочений страховий внесок.

4. За часом сплати страхові внески поділяються на авансові платежі і попередній внесок.

Авансовими є платежі, що сплачуються страхувальником страховику заздалегідь до настання строку їх сплати, зазначеного в укладеному договорі страхування.

Попереднім називають внесок ощадного характеру, що надійшов страховику. Останній може надати право страхувальнику внести повністю або частково належний до сплати внесок до настання терміну сплати. На внесені попередньо суми нараховується відповідний відсоток по вкладах. При настанні страхового випадку до закінчення терміну договору страхувальник отримує не тільки страхову суму, а й страхові внески, за якими не настав строк сплати. Цим попередній внесок відрізняється від авансового платежу.

5. В залежності від того, як страхові внески відображаються на балансі страховика, їх можна поділити на перехідні платежі, результативний внесок і ефективний внесок.

Перехідні платежі - це частина страхової премії, яка розподіляється на наступний рік після закінчення календарного року. При розбіжності календарного і страхового року виникає необхідність провести перерозподіл страхової премії. Та частина страхового внеску, яка переходить на наступний після календарного року період, і називається перехідним платежем.

Результативний внесок - це різниця між річною нетто-ставкою і переходять платежами поточного року, віднесеними на наступний рік. Величина результативного внеску прямо пропорційна періодичності сплати страхових внесків: чим менше період рассредоточенного внеску, тим менше величина результативного внеску.

Ефективний внесок є сумою результативного внеску і перехідних платежів, резервованих в поточному році і переходять на наступний рік. Таким чином, ефективний внесок - це вся сума готівки страхових платежів, якими володіє страховик в поточному році.

6. За величиною страхового внеску розрізняють необхідний, справедливий і конкурентний внески.

Необхідний внесок відбиває величину страхового внеску, який буде достатнім і дозволить страховику зробити виплати страхових сум і відшкодувань. Величина необхідного внеску залежить від величини ризику і закономірностей його прояву.

Справедливий внесок відбиває еквівалентність зобов'язань сторін gо договором страхування.

Конкурентний внесок - це внесок, що дозволяє страховику залучати максимально можливу кількість потенційних страхувальників.

7. В залежності від способу обчислення страхові внески поділяють на середні, статечні і індивідуальні.

Середній внесок - це середньоарифметична величина внеску, розрахована для всієї страхової сукупності. При обчисленні середніх внесків використовують також розрахунки середніх зважених величин, де в якості "ваг" виступають часовий чинник і індивідуальні натуральні внески для окремих об'єктів, включених в страхову сукупність.

Статечний внесок представляє собою внесок, при визначенні якого приймається до уваги величина ризику об'єкта, включеного в страхову сукупність.

Індивідуальний внесок - це внесок для окремого об'єкта страхування.

  • 8. Страховий внесок буває також основним і додатковим. Основний страховий внесок визначається при укладанні договору страхування. Залежно від індивідуальних особливостей об'єкта страхування основний страховий внесок може бути збільшений або зменшений. Знижки та надбавки до основного внеску і називаються додатковими, або додатковими, внесками.
  • 9. Виділяють також цільмеровскій і перестраховий внески. Цільмеровскій, або резервний, внесок - це сума нетто-ставки і витрат з укладання договорів страхування даного виду за рік. Цей внесок містить певні резерви, за рахунок яких відшкодовуються витрати з укладання договорів страхування. Перестрахувальний внесок - це внесок, який страховик передає перестраховикові за умовами укладеного між ними договору перестрахування. У свою чергу, по відношенню до відповідальності, прийнятої перестрахувальником за договором страхування, перестрахувальний внесок може бути пропорційним і непропорційним.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >