Види страхового фонду. Доходи і витрати страховика

До ключових принципів функціонування страхового фонду відносяться комплексність, різноманіття організаційних форм, врахування специфіки галузей економіки та суб'єктів власності, державне регулювання цих процесів. Різноманіття організаційних форм страхового фонду є основою для розкриття багатогранності економічного потенціалу суспільства. Механізм ринку прискорює і підвищує ефективність всіх форм суспільного накопичення, а отже, і страхового фонду. Для господарської діяльності та підприємництва страховий фонд створює ті необхідні умови, без яких немислима ефективна ринкова економіка.

Громадська практика виробила ряд організаційних форм страхового фонду. Стосовно до умов функціонування економіки в Росії можна виділити такі форми, як:

 • 1) централізований страховий (резервний) фонд;
 • 2) фонд самострахування;
 • 3) страховий фонд страховика (андеррайтера).

Централізований страховий (резервний) фонд

Цей фонд утворюється за рахунок загальнодержавних ресурсів. Його призначення - відшкодування збитку і усунення наслідків стихійних лих і великих аварій, які спричинили значні руйнування і великі людські жертви. Цей фонд формується як у натуральній, так і в грошовій формі. У натуральній формі він являє собою постійно поновлювані запаси продукції, матеріалів, сировини, палива, продовольства за певною номенклатурою, які розміщені на спеціальних базах. Це стратегічні запаси (всі, що має відношення до стратегічних запасів, становить державну таємницю), які перебувають у віданні Федерального агентства з державних резервів Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації. Централізований страховий фонд в грошовій формі - це централізовані державні фінансові резерви, які є надбанням держави. Прерогатива розпоряджатися ними належить Уряду РФ.

Фонд самострахування

Як правило, це децентралізований, організаційно відокремлений фонд переважно у вигляді натуральних запасів господарюючого суб'єкта. Разом з тим можлива і грошова форма фонду самострахування. Фонд самострахування дає можливість подолати тимчасові труднощі в процесі виробництва. В аграрному секторі економіки за допомогою механізму самострахування утворюються насіннєвий, фуражний і інші натуральні фонди, покликані пом'якшити або усунути негативний вплив природно-кліматичного чинника на результати діяльності сільських господарств.

У сучасних умовах у зв'язку з переходом до ринкової економіки значно розширюються межі самострахування. Його нова модель трансформується в фонд ризику, який створюється державними підприємствами і фірмами, акціонерними товариствами для забезпечення їх діяльності при несприятливо складається економічної кон'юнктури. В умовах ринку підприємства функціонують в нестійкою і постійно змінюється економічному середовищі: змінюються ціни на вироблену продукцію, придбані матеріальні ресурси, умови отримання банківських позичок, співвідношення попиту і пропозиції, інші чинники господарської діяльності. У той же час через фонд самострахування підприємства та інші господарюючі суб'єкти прагнуть забезпечити собі стійкий розвиток, можливість працювати без фінансових і виробничих зривів.

Страховий фонд страховика. Це фонд, який створюється за рахунок великого кола його учасників - підприємств, установ, організацій та окремих громадян. Учасники такого фонду (пайовики і користувачі) виступають в ролі страхувальників. Формування фонду відбувається тільки в децентралізованому порядку, оскільки страхові внески кожним учасником (страхувальником) сплачуються окремо.

В сучасних умовах страховий фонд страховика має тільки грошову форму. Витрачання коштів фонду проводиться на конкретні цілі - на відшкодування збитку і виплату страхових сум відповідно до встановлених страховиками правилами і умовами страхування. Обсяг грошових ресурсів фонду, необхідних для виплати страхового відшкодування і страхових сум, визначається на основі статистики, емпіричних прогнозів і теорії ймовірностей. Чим більше число учасників фонду, тим більш достовірними будуть показники, що визначають обсяг його фінансових ресурсів.

В рамках страхового фонду страховика досягається дуже висока ефективність використання наявних коштів. Збитки в даному випадку як би розкладаються на всіх учасників страхового фонду, відбувається значний перерозподіл коштів, що в кінцевому підсумку призводить до більшої маневреності і оборотності.

Соціальна природа страхового фонду відображає його реальне матеріальне наповнення. У страховому фонді страховика реалізуються колективні та особисті інтереси його учасників, відображаються взаємозв'язки між соціальними позиціями учасників економічної діяльності та їх господарським поведінкою, мотиваціями і стереотипами.

Громадський характер страхового фонду страховика вимагає відповідного громадського характеру його управління. Іншими словами, необхідно організувати страхові відносини між учасниками страхового фонду на безпосередньо громадських засадах через страхові установи (страхові товариства або страхові компанії). Кожне страхове установа, в оперативне управління яким переданий страховий фонд, з одного боку, покликане вирішувати завдання наявних в суспільстві страхових інтересів, а з іншого - має у своєму розпорядженні необхідними матеріальними, фінансовими і людськими ресурсами для виконання цих завдань.

Практична сторона функціонування страхового фонду страховика знаходить вираз у страхових правовідносинах, які складаються між їх учасниками: страховиками та страхувальниками, а також страховими посередниками. Страхові правовідносини грунтуються на матеріальних умовах буття. Сукупність загальнообов'язкових правил поведінки (норм) страхувальника і страховика, встановлених або санкціонованих державою, становить страхове право.

При організації страхового фонду страховик враховує взаємозв'язок і взаємозалежність між випадковістю і необхідністю. Важливим допоміжним засобом для дослідження цієї залежності виступає статистика. За допомогою статистичної закономірності, яка представляє собою результат узагальнення одного або декількох загальних ознак хаотичної маси окремих явищ, страховик отримує можливість встановити необхідність випадковості, що було б неможливо при ізольованому розгляді окремих випадків. Опрацьована страховиком статистична закономірність справедлива для сукупності одиничних явищ, хоча може не проявлятися в окремо взятому подію. Узагальненням досить великого числа окремих випадків створюється можливість фінансового вимірювання сукупності випадково наступили подій, які завдали матеріальної шкоди. Тим самим створюються передумови для визначення необхідного та достатнього розміру страхового фонду.

Організація страхового фонду страховика спирається на дію закону великих чисел і систему актуарних розрахунків. Закон великих чисел є загальний принцип, в силу якого кількісні закономірності, притаманні масовим суспільним явищам, виразно проявляються лише в досить великій кількості спостережень. В основі актуарних розрахунків лежить використання дії закону великих чисел.

Чітко простежується зв'язок між страховим фондом страховика і страховою справою , під яким розуміється велика багатофакторна, динамічна система, що складається з постійно взаємодіючих і взаємозалежних частин. Основні складові страхової справи: система страхових компаній, державного страхового нагляду, асоціацій страховиків, галузі, підгалузі, види і різновиди страхування. Таким чином, в результаті страхові фонди служать фінансового забезпечення страхового бізнесу.

Доходи страхового фонду страховика

Досягнення мети страхування страховики забезпечують за допомогою комерційного розрахунку, суттю якого є самоокупність і рентабельність. У свою чергу, самоокупність і рентабельність забезпечують самофінансування страхової організації. Доходами страхового фонду страховика є:

 • 1) суми надходжень страхових внесків за договорами страхування, співстрахування та перестрахування;
 • 2) суми відшкодувань частки збитків за ризиками, переданими в перестрахування;
 • 3) суми отриманих комісійних і брокерських винагород;
 • 4) суми доходів від інвестиційної діяльності;
 • 5) суми інших доходів від страхової та не страхової діяльності.

У число інших доходів від страхової та не страхової діяльності входять:

 • 1) суми отриманих відсотків, нарахованих на депо по ризиках, прийнятим у перестрахування;
 • 2) суми, отримані в порядку реалізації права вимоги страховика зі страхування майна за завдані збитки;
 • 3) прибуток від реалізації основних фондів, матеріальних цінностей та інших активів;
 • 4) доходи від здачі майна в оренду;
 • 5) інші доходи від не забороненої законом діяльності.

Витрати страхового фонду страховика

До них відносяться страхові виплати; страхові внески за ризиками, переданими в перестрахування; відрахування в страхові резерви; відрахування в резерв для фінансування заходів щодо попередження нещасних випадків, втрати або пошкодження застрахованого майна; відшкодування частки страхових виплат по ризиках, прийнятим у перестрахування, комісійні винагороди та Тантьєма, сплачені за операціями перестрахування; витрати на ведення справи, в тому числі;

 • а) витрати, що включаються в собівартість страхових послуг;
 • б) комісійні винагороди за надання послуг страхового агента і брокера;
 • в) відшкодування страховим агентам витрат на проїзд на ділянку роботи;
 • г) оплата послуг, пов'язаних зі страховою діяльністю;
 • д) витрати на рекламу, підготовку і перепідготовку кадрів, представницькі витрати в межах діючих норм і нормативів, обчислених з урахуванням галузевих особливостей;
 • е) витрати на виготовлення страхових свідоцтв, бланків суворої звітності, квитанцій і т.д .;
 • ж) оплата консультаційних та інформаційних послуг, а також послуг, наданих з метою підтвердження річного бухгалтерського звіту та відповідно до інших вимог законодавства;
 • з) витрати на публікацію річного балансу і звіту прибутків і збитків;

і) витрати на оренду основних фондів, включаючи їх окремі частини, які використовуються для здійснення страхової діяльності, в тому числі автомобільного транспорту для перевезення документів та матеріальних цінностей.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >