ФІНАНСИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Після вивчення глави 14 бакалавр повинен:

знати

 • • особливості фінансів страхової компанії;
 • • визначення витрат страхових організацій;
 • • визначення доходів страхових організацій;
 • • фінансові показники страхових компаній;

вміти

 • • проводити розрахунки рентабельності страхових компаній;
 • • проводити розрахунки фінансової стійкості страхових компаній;
 • • проводити розрахунки платоспроможності страхових компаній;

володіти

• понятійним апаратом в області фінансових показників страхової компанії.

Витрати страхової компанії

Особливості визначення витрат страхових організацій ( страховиків ) регулюються нормами ст. 294 НК. Відповідно до п. 2 даної статті до витрат страхової організації під час здійснення страхової діяльності відносяться:

 • 1) суми відрахувань в страхові резерви (з урахуванням зміни частки перестраховиків у страхових резервах), що формуються на підставі законодавства про страхування в порядку, затвердженому Мінфіном Росії;
 • 1.1) суми відрахувань в резерв гарантій і резерв поточних компенсаційних виплат, що формуються відповідно до законодавства Російської Федерації про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, в розмірах, встановлених відповідно до структури страхових тарифів;
 • 1.2) суми відрахувань в резерви (фонди), що формуються відповідно до вимог міжнародних систем обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, до яких приєдналася Російська Федерація;
 • 2) страхові виплати за договорами страхування, співстрахування та перестрахування;
 • 3) суми страхових премій (внесків) за ризиками, переданими в перестрахування;
 • 4) винагороди та Тантьєма (форма винагороди страховика з боку перестраховика) за договорами перестрахування;
 • 5) суми відсотків на депо премій по ризиках, переданим в перестрахування;
 • 6) винагороди співстраховику за договорами співстрахування;
 • 7) повернення частини страхових премій (внесків), а також викупних сум за договорами страхування, співстрахування та перестрахування у випадках, передбачених законодавством та (або) умовами договору;
 • 8) винагороди за надання послуг страхового агента і (або) страхового брокера;
 • 9) витрати з оплати організаціям або окремим фізичним особам наданих ними послуг, пов'язаних зі страховою діяльністю, в тому числі:
  • • послуг актуаріїв;
  • • медичного обстеження при укладанні договорів страхування життя і здоров'я, якщо оплата такого медичного обстеження відповідно до договорів здійснюється страховиком;
  • • детективних послуг, які виконуються організаціями, які мають ліцензію на ведення зазначеної діяльності, пов'язаних з встановленням обгрунтованості страхових виплат;
  • • послуг фахівців (у тому числі експертів, сюрвейєрів, аварійних комісарів, юристів), що залучаються для оцінки страхового ризику, визначення страхової вартості майна та розміру страхової виплати, оцінки наслідків страхових випадків, врегулювання страхових виплат;
  • • послуг з виготовлення страхових свідоцтв (полісів), бланків суворої звітності, квитанцій та інших подібних документів;
  • • послуг організацій за виконання ними письмових доручень працівників з перерахування страхових внесків із заробітної плати шляхом безготівкових розрахунків;
  • • послуг організацій охорони здоров'я та інших організацій з видачі довідок, статистичних даних, висновків та інших аналогічних документів;
  • • інкасаторських послуг;
 • 10) інші витрати, безпосередньо пов'язані зі страховою діяльністю.

Відповідно до ст. 255 НК до витрат страхової компанії як платника податків на оплату праці включаються будь-які нарахування працівникам у грошовій і (або) натуральної формах, стимулюють нарахування і надбавки, компенсаційні нарахування, пов'язані з режимом роботи або умовами праці, премії й одноразові заохочувальні нарахування, витрати, пов'язані з утриманням цих працівників, передбачені нормами законодавства Російської Федерації, трудовими договорами (контрактами) і (або) колективними договорами. Зокрема, до витрат на оплату праці відносяться :

 • 1) суми, нараховані за тарифними ставками, посадовими окладами, відрядними розцінками або у відсотках від виручки відповідно до прийнятих у платника податків формами і системами оплати праці;
 • 2) нарахування стимулюючого характеру, в тому числі премії за виробничі результати, надбавки до тарифних ставок і окладів за професійну майстерність, високі досягнення у праці та інші подібні показники;
 • 3) нарахування стимулюючого і (або) компенсуючого характеру, пов'язані з режимом роботи та умовами праці, в тому числі надбавки до тарифних ставок і окладів за роботу в нічний час, роботу в багатозмінному режимі, за суміщення професій, розширення зон обслуговування, за роботу в важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, за понаднормову роботу і роботу у вихідні та святкові дні, вироблених у відповідність до законодавства РФ;
 • 4) вартість безкоштовно наданих працівникам відповідно до законодавства РФ комунальних послуг, харчування і продуктів, що надається працівникам платника податків відповідно до встановленого законодавством Російської Федерації порядком безкоштовного житла (суми грошової компенсації за ненадання безкоштовного житла, комунальних та інших подібних послуг);
 • 5) витрати на придбання (виготовлення) видаються відповідно до законодавства РФ працівникам безкоштовно або продаються працівникам за зниженими цінами форменого одягу та обмундирування (в частині вартості, що не компенсується працівниками), які залишаються в особистому постійному користуванні працівників. У такому ж порядку враховуються витрати на придбання або виготовлення організацією форменого одягу і взуття, які свідчать про належність працівників до даної організації;
 • 6) сума нарахованого працівникам середнього заробітку, що зберігається на час виконання ними державних і (або) громадських обов'язків та в інших випадках, передбачених законодавством РФ про працю;
 • 7) витрати на оплату праці, зберігається працівникам на час відпустки, передбаченого законодавством РФ, фактичні витрати на оплату проїзду працівників та осіб, які перебувають у цих працівників на утриманні, до місця використання відпустки на території Російської Федерації і назад (включаючи витрати на оплату провезення багажу працівників організацій, розташованих в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях) в порядку, передбаченому чинним законодавством - для організацій, що фінансуються з відповідних бюджетів і в порядку, передбаченому роботодавцем - для інших організацій, доплата неповнолітнім за скорочений робочий час, витрати на оплату перерв в роботі матерів для годування дитини, а також витрати на оплату часу, пов'язаного з проходженням медичних оглядів;
 • 8) грошові компенсації за невикористану відпустку відповідно до трудового законодавства РФ;
 • 9) нарахування працівникам, які вивільняються у зв'язку з реорганізацією або ліквідацією платника податків, скороченням чисельності або штату працівників платника податків;
 • 10) одноразові винагороди за вислугу років (надбавки за стаж роботи за фахом) відповідно до законодавства РФ;
 • 11) надбавки, обумовлені районним регулюванням оплати праці, в тому числі нарахування по районних коефіцієнтах і коефіцієнтів за роботу у важких природно-кліматичних умовах;
 • 12) надбавки за безперервний стаж роботи в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, в районах європейського Півночі та інших районах з важкими природно-кліматичними умовами;
 • 13) витрати на оплату праці, що зберігається відповідно до законодавства РФ на час навчальних відпусток, наданих працівникам платника податків, а також витрати на оплату проїзду до місця навчання і назад;
 • 14) витрати на оплату праці за час вимушеного прогулу або час виконання нижчеоплачуваної роботи у випадках, передбачених законодавством РФ;
 • 15) витрати на доплату до фактичного заробітку у разі тимчасової втрати працездатності, встановлену законодавством РФ;
 • 16) суми платежів (внесків) роботодавців за договорами обов'язкового страхування, а також суми платежів (внесків) роботодавців за договорами добровільного страхування (договорами недержавного пенсійного забезпечення), укладеними на користь працівників зі страховими організаціями (недержавними пенсійними фондами), що мають ліцензії, видані в відповідно до законодавства РФ, на ведення відповідних видів діяльності в Російській Федерації.

У випадках добровільного страхування (недержавного пенсійного забезпечення) зазначені суми відносяться до витрат на оплату праці за договорами:

 • а) довгострокового страхування життя, якщо такі договори укладаються на строк не менше п'яти років і протягом цих п'яти років не передбачають страхових виплат, в тому числі у вигляді рент і (або) ануїтетів (за винятком страхової виплати, передбаченої в разі настання смерті застрахованого особи), на користь застрахованої особи;
 • б) недержавного пенсійного забезпечення за умови застосування пенсійної схеми, яка передбачає облік пенсійних внесків на іменних рахунках учасників недержавних пенсійних фондів, та (або) добровільного пенсійного страхування при досягненні учасником і (або) застрахованою особою пенсійних підстав, передбачених законодавством РФ, що дають право на встановлення пенсії по державному пенсійному забезпеченню і (або) трудової пенсії, і протягом періоду дії пенсійних підстав. При цьому договори недержавного пенсійного забезпечення повинні передбачати виплату пенсій до вичерпання коштів на іменному рахунку учасника, але протягом не менше п'яти років, а договори добровільного пенсійного страхування - виплату пенсій довічно;
 • в) добровільного особистого страхування працівників, що укладаються на строк не менше одного року, які передбачають оплату страховиками медичних витрат застрахованих працівників;
 • г) добровільного особистого страхування, що укладаються виключно на випадок настання смерті застрахованої особи або втрати застрахованою особою працездатності у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків.

Сукупна сума платежів (внесків) роботодавців, що виплачується за договорами довгострокового страхування життя працівників, добровільного пенсійного страхування та (або) недержавного пенсійного забезпечення працівників, враховується в цілях оподаткування в розмірі, що не перевищує 12% від суми витрат на оплату праці.

У разі зміни істотних умов договору і (або) скорочення терміну дії договору довгострокового страхування життя, договору добровільного пенсійного страхування та (або) договору недержавного пенсійного забезпечення або їх розірвання внески роботодавця за такими договорами, раніше включені до складу витрат, визнаються такими, що підлягають оподаткуванню з моменту зміни істотних умов зазначених договорів і (або) скорочення термінів дії цих договорів або їх розірвання (за винятком випадків дострокового розірвання договору у зв'язку з обставинами непереборної сили, тобто надзвичайними і невідворотними обставинами).

Внески за договорами добровільного особистого страхування, які передбачають оплату страховиками медичних витрат застрахованих працівників, включаються до складу витрат у розмірі, що не перевищує 3% від суми витрат на оплату праці.

Внески за договорами добровільного особистого страхування, що укладаються виключно на випадок настання смерті застрахованого працівника або втрати застрахованим працівником працездатності у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків, включаються до складу витрат у розмірі, що не перевищує 10 тис. Руб. в рік на одного застрахованого працівника;

 • 17) суми, нараховані в розмірі тарифної ставки або окладу (при виконанні робіт вахтовим методом), передбачені колективними договорами, за дні перебування в дорозі від місця знаходження організації (пункту збору) до місця роботи і назад, передбачені графіком роботи на вахті, а також за дні затримки працівників в дорозі за метеорологічним умовам;
 • 18) суми, нараховані за виконану роботу фізичним особам, залученим для роботи у платника податків відповідно до спеціальних договорів на надання робочої сили з державними організаціями;
 • 19) у випадках, передбачених законодавством РФ, нарахування за основним місцем роботи робітникам, керівникам або фахівцям платника податків під час їх навчання з відривом від роботи в системі підвищення кваліфікації або перепідготовки кадрів;
 • 20) витрати на оплату праці працівників-донорів за дні обстеження, здачі крові і відпочинку, що надаються після кожного дня здачі крові;
 • 21) витрати на оплату праці працівників, які не перебувають у штаті організації-платника податків, за виконання ними робіт за укладеними договорами цивільно-правового характеру (включаючи договори підряду), за винятком оплати праці за договорами цивільно-правового характеру, укладеними з індивідуальними підприємцями; та ін.

Згідно ст. 330 НК, яка регулює особливості ведення податкового обліку доходів і витрат страхових організацій, платники податків - страхові організації повинні вести податковий облік доходів і витрат за договорами страхування, співстрахування, перестрахування в розрізі укладених договорів але видах страхування. Доходи платника податку у вигляді всієї суми страхового внеску, що належить до отримання, визнаються на дату виникнення відповідальності платника податків перед страхувальником за укладеним договором, що випливає з умов договорів страхування, співстрахування, перестрахування, незалежно від порядку сплати страхового внеску, зазначеного у відповідному договорі (за винятком довгострокових договорів страхування життя). За довгостроковими договорами, які належать до страхування життя, дохід у вигляді частини страхового внеску визнається в момент виникнення у платника податку права на отримання чергового страхового внеску відповідно до умов зазначених договорів.

Платник податків в порядку та на умовах, встановлених законодавством Російської Федерації, утворює страхові резерви. Зміна розмірів страхових резервів платники податків відображають за видами страхування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >