Доходи страхової компанії

Особливості визначення доходів страхових організацій (страховиків ) регулюються відповідно до ст. 293 НК. Залежно від джерела надходження виділяють три групи доходів страхових організацій •. 1) доходи від здійснення страхової діяльності; 2) доходи від інвестиційної діяльності; 3) інші доходи.

Згідно і. 2 ст. 293 НК до доходів від здійснення страхової діяльності відносяться :

 • 1) страхові премії (внески) за договорами страхування, співстрахування та перестрахування;
 • 2) суми зменшення (повернення) страхових резервів, утворених в попередні звітні періоди з урахуванням зміни частки перестраховиків у страхових резервах;
 • 3) винагороди та Тантьєма за договорами перестрахування;
 • 4) винагороди від страховиків за договорами співстрахування;
 • 5) суми відшкодування перестрахувальниками частки страхових виплат за ризиками, переданими в перестрахування;
 • 6) суми відсотків на депо премій по ризиках, прийнятим у перестрахування;
 • 7) доходи від реалізації перейшов до страховика відповідно до чинного законодавства права вимоги страхувальника (вигодонабувача) до осіб, відповідальних за заподіяну шкоду;
 • 8) суми санкцій за невиконання умов договорів страхування, визнані боржником добровільно або за рішенням суду;
 • 9) винагороди за надання послуг страхового агента, брокера;
 • 10) винагороди, отримані страховиком за надання послуг сюрвейєра (огляд прийнятого в страхування майна і видачу висновків про оцінку страхового ризику) і аварійного комісара (визначення причин, характеру і розмірів збитків при страховій події);
 • 11) суми повернення частини страхових премій (внесків) за договорами перестрахування у випадку їх дострокового припинення;
 • 12) інші доходи, отримані при здійсненні страхової діяльності.

Доходи від інвестиційної діяльності складаються з відсотків за банківськими вкладами, дивідендів по акціях, доходів за цінними паперами, в результаті операцій з нерухомістю і т.д. Інвестиційний дохід - важливе джерело доходів для страхових організацій. Іноді він дозволяє перекрити негативний результат по страхових операціях.

Інші доходи включають в себе доходи від реалізації основних фондів, матеріальних цінностей та інших активів; від здачі майна в оренду; від іншої не забороненої законом діяльності, безпосередньо не пов'язаної із здійсненням страхової діяльності (оплата консультаційних послуг, навчання) і ін.

Механізм формування чистого прибутку страхової компанії

Основним показником фінансового результату страхової організації є прибуток. У страховій діяльності розрізняють два види прибутку: фактичну, отриману за результатами роботи організації, і нормативну, яка закладена в структуру брутто-премії. Розбіжність між значеннями нормативного прибутку і прибутку від реальної страхової діяльності пояснюється впливом безлічі факторів, і в першу чергу ймовірнісної природою страхових виплат, яка призводить до відхилення реальних страхових виплат від тих, що були враховані в структурі страхового тарифу.

У страхуванні фінансовий результат (прибуток, збиток) традиційно визначається на основі зіставлення доходів і витрат за певний період. Кінцевий фінансовий результат діяльності страхових організацій - прибуток (збиток) П (У) визначається за формулою

де - прибуток (збиток) від страхової діяльності; - Прибуток (збиток) від інвестиційної діяльності; - Прибуток (збиток) від іншої діяльності [1] .

Таким чином, прибуток звітного періоду страхової організації дорівнює сумі прибутку від страхової, інвестиційної та іншої діяльності.

 • [1] Див .: Щербаков В. Л., Костяева Е. В. Страхування. М .: КноРус, 2007. С. 192.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >