Види податків страхової організації

Податкова система Російської Федерації в даний час ще формується. Відповідно до діючої з 1 січня 2007 року на території Російської Федерації системою оподаткування, страхова організація сплачує такі види податків.

 • 1. Податок на прибуток - об'єктом оподаткування є прибуток організацій, яка визначається як різниця між доходами і витратами. Страхові компанії обчислюють доходи і витрати за правилами, встановленими для всіх підприємств, проте з урахуванням специфіки страхової діяльності НК встановлює особливості визначення доходів і витрат страхової організації (див. Вище). Відповідно до п. 6 ст. 270 НК при визначенні податкової бази по податку на прибуток не враховуються витрати у вигляді внесків на добровільне страхування, крім внесків, зазначених у ст. 255 і 263 НК.
 • 2. Податок на додану вартість (ПДВ) - згідно з ПК від його сплати звільнені операції зі страхування і перестрахування; в той же час реалізація робіт, послуг, що не відносяться до страхової діяльності, включається в оборот, оподатковуваний ПДВ. Відзначимо, що ПДВ обкладаються також посередницькі послуги з укладання договорів страхування (послуги страхового брокера, послуги страхової організації, що працює за договором доручення).
 • 3. Податок на майно - страхові організації є платниками податку на майно, як і всі підприємства. Базою для обчислення податку є середньорічна вартість майна організації.
 • 4. Податок на доходи фізичних осіб. У страхових організацій існує особливість сплати даного податку, оскільки він стягується не тільки з фонду оплати праці співробітників, а також, у випадках, передбачених НК, повинен стягуватися з виплат, вироблених страхувальникам. Згідно п. 3 ст. 213 НК при визначенні податкової бази по ПДФО враховуються суми страхових внесків, що вносяться за фізичних осіб роботодавцями або організаціями, за винятком випадків, коли страхування фізичних осіб проводиться за договорами обов'язкового страхування, договорами добровільного особистого страхування або договорами добровільного пенсійного страхування.
 • 5. Транспортний податок - платниками цього податку є страхові організації - власники транспортних засобів. База для обчислення податку визначається по кожному транспортному засобу в залежності від об'єму його двигуна.

Податки і збори, що сплачуються страховими компаніями, збігаються з податками, які сплачують інші підприємства, однак обчислення деяких з них для страхових організацій має певну специфіку.

Податкове законодавство встановлює особливий порядок оподаткування страхової діяльності, який враховує особливості даного сектора економіки.

По-перше, оскільки страхова послуга не містить доданої вартості, то, як наслідок, страхові компанії за операціями страхування і перестрахування звільнені від сплати податку на додану вартість. При цьому вхідний ПДВ страхова компанія може в повному обсязі відносити на витрати, або при веденні окремого обліку витрат з оподатковуваних та неоподатковуваних оборотів ставити суми вхідного податку на додану вартість до відшкодування з бюджету або до заліку з сум податку на додану вартість за оподатковуваними операціями.

По-друге, податкове законодавство надає можливість страховим організаціям відкладати свої податкові зобов'язання з податку на прибуток на суми сформованих страхових резервів.

Таким чином, страховику дається можливість зібрані страхові внески відразу не ставити під податок, а дочекатися фінансового результату за договором страхування і визначити розмір заробленої премії за договором. При цьому страхові внески, не обкладені податком на прибуток в момент укладення договору страхування, можуть бути в повному обсязі розміщені як кошти страхових резервів в активи, що відповідають вимогам страхового законодавства, і принести страховику додатковий дохід від вкладення.

Крім виключення з оподатковуваної бази сформованих резервів із страхових премій у страховиків є можливість сформувати резерви збитків і на їх суми так само зменшити отримані доходи.

Специфіка оподаткування страхових організацій визначається, з одного боку, економічною сутністю страхування, з іншого - особливостями страхування як сфери економічної діяльності або сфери бізнесу. До числа основних специфічних характеристик страхування, які надають прямий або опосередкований вплив на особливості системи оподаткування, відносяться:

 • - Формування цільових фондів та їх використання для здійснення виплат при настанні страхових випадків;
 • - Залучення значних обсягів коштів особливим способом - шляхом укладення договорів страхування і виконання зобов'язань за ними;
 • - Діяльність з перестрахування;
 • - Висока частка інвестиційного доходу у формуванні кінцевих фінансових результатів.

У той же час зазначені специфічні риси страхування, в свою чергу, обумовлюють ряд особливостей системи оподаткування, найбільш суттєвими з яких є:

 • - Здійснення щадить податкової політики держави в галузі страхової діяльності в силу великої соціальної значущості страхування;
 • - Звільнення страхових внесків і виплат страхових організацій від непрямого оподаткування;
 • - Встановлення особливого порядку оподаткування податком на прибуток.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >