Особливості сплати податку на прибуток страховими організаціями

Під оподаткування прибутку підпадають: а) прибуток страхової організації від основної діяльності; б) прибуток від операції з цінними паперами, що обертаються на організованому ринку; в) прибуток від операцій з цінними паперами, не обертаються на організованому ринку.

Виділення різних баз для розрахунку податку на прибуток обумовлено особливостями перенесення збитку протягом звітного періоду, а також збитку, отриманого в звітному році, але який обліковується в майбутньому. Збитки, отримані за операціями з цінними паперами, можуть покриватися майбутнім прибутком тільки по тій же групі. Так, доходи, отримані від операцій з цінними паперами, що обертаються на організованому ринку, не можуть бути зменшені на витрати або збитки від цінних паперів, не обертаються на організованому ринку.

Крім того, до різних оподатковуваним баз можуть також застосовуватися різні ставки. Так, для прибутку від основної діяльності ставка податку становить 24%. Ця ж ставка може застосовуватися і до прибутку з цінних паперів, але не по всіх їх видах. Наприклад, вона не застосовується до прибутку, отриманого за доходами у вигляді дивідендів. Вони можуть бути отримані як від звертаються, так і від нсобращающіхся цінних паперів. Ставка податку на прибуток для цього виду доходів становить 6%. Ставка в 24% не застосовується також до доходів у вигляді відсотків по державних і муніципальних цінних паперів. Це зазвичай звертаються цінні папери. Ставка податку на прибуток для цього виду доходів становить 15%. Обчислені суми податку на прибуток сплачуються в державний, регіональний та місцевий бюджети в пропорції, встановленої чинним законодавством.

Якщо по одній з баз для розрахунку податку на прибуток в звітному періоді буде, отримано збиток, він не може бути врахований в цьому ж періоді для зниження загальної бази оподаткування. Однак в наступному звітному періоді він може бути врахований для зниження прибутку за тією ж базі.

У разі якщо платником податку у звітному періоді отримано збиток, тобто різницю між доходами і витратами негативна, в даному податковому періоді база для сплати податку визнається рівною нулю. Однак ці збитки можуть бути враховані в наступних звітних періодах протягом 10 років.

Збитки розраховуються і переносяться на майбутні періоди по кожній базі окремо. При цьому сума переноситься на окремий календарний період збитку не повинна перевищувати 30% від обчисленої податкової бази даного календарного періоду.

З введенням в дію гол. 25 НК "Податок на прибуток" в російській економіці з'явився термін "податковий облік", що розмежовує поняття обліку для цілей складання бухгалтерської звітності та обліку для цілей оподаткування прибутку. Для податкового обліку страхові компанії визнають доходи по страхових операціях (внески за договорами страхування, перестрахування) у вигляді всієї суми страхового внеску, що належить до отримання, незалежно від того, чи передбачена договором розстрочення платежу чи ні. Це призвело до значних змін в порядку обліку операцій в страхових компаніях, оскільки раніше облік страхових операцій вівся тільки касовим методом (по мірі надходження грошей на розрахунковий рахунок в касу страховика).

Незароблених премій відображається у складі зобов'язань страховика як резерв незароблених премій, який з плином терміну дії договору зменшується. Зменшується частка незароблених премії перетворюється в зароблену премію, яка відповідно з плином терміну дії договору включається в базу оподаткування.

В цілому процес розрахунку податку на прибуток страхової організації може бути представлений як послідовність відповідних етапів.

Перший етап. Формування бази оподаткування для розрахунку:

 • • податку на прибуток від основної діяльності;
 • • податку на прибуток по доходам від цінних паперів, що обертаються на організованому ринку;
 • • податку на прибуток по доходам від цінних паперів, не обертаються на організованому ринку.

Другий етап. Визначення розміру податку на прибуток (за ставкою, прийнятої на законодавчому рівні) для кожної з конкретних баз оподаткування, а саме для прибутку, отриманої:

 • • від основної діяльності;
 • • по доходах від цінних паперів, що обертаються на організованому ринку;
 • • по доходах від цінних паперів, не обертаються на організованому ринку.

Третій етап. Визначення сумарного податку на прибуток, розрахованого за всіма оподатковуваними баз, а саме по прибутку:

 • • від основної діяльності;
 • • отриманої за доходами від цінних паперів, що обертаються на організованому ринку;
 • • отриманої але доходам від цінних паперів, необращающіхся на організованому ринку.

При укладанні деяких видів договорів особистого страхування та майнового страхування відповідно до гл. 25 НК відбувається зниження бази оподаткування з податку на прибуток організації (табл. 14.1, 14.2).

Таблиця 14.1

Зниження бази оподаткування але податку на прибуток організації при укладанні договорів особистого страхування

Вид договору страхування

Основні умови страхування

Максимальна сума витрат на страхування, яка зменшує оподатковуваний прибуток

довгострокове

страхування

життя

 • 1. Термін дії договору страхування - не менше 5 років.
 • 2. Протягом зазначеного вище терміну не передбачено страхових виплат,

в тому числі у вигляді рент і (або) ануїтетів (за винятком страхової виплати, передбаченої в разі настання смерті застрахованої особи), на користь застрахованої особи

Сукупна сума платежів (внесків) роботодавців, що виплачується за договорами довгострокового страхування життя працівників, пенсійного страхування та (або) недержавного пенсійного забезпечення працівників, враховується в цілях оподаткування в розмірі, що не перевищує 12% від суми витрат на оплату праці

Пенсійне страхування та (або) недержавне пенсійне забезпечення

Договір повинен передбачати виплату пенсії (довічно), якщо співробітник має на неї право відповідно до законодавства РФ

Добровільне

медичне

страхування

 • 1. Термін дії договору страхування - не менше 1 року.
 • 2. Договір повинен передбачати оплату страховиком медичних витрат застрахованих працівників

Внески за договорами добровільного особистого страхування включаються до складу витрат у розмірі, що не перевищує 3% від суми витрат на оплату праці

Добровільне особисте страхування

ЖИТТЯ АБО

страхування втрати працівником працездатності

Договір укладається виключно на випадок настання смерті застрахованої особи або втрати застрахованою особою працездатності у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків

Внески за договорами добровільного особистого страхування включаються до складу витрат у розмірі, що не перевищує 10 тис. Руб. в рік на одного застрахованого працівника

Таблиця 14.2

Зниження бази оподаткування з податку на прибуток організації при укладенні договорів майнового страхування

Вид договору страхування

Максимальна сума витрат на страхування, яка зменшує оподатковуваний прибуток

Договори обов'язкового страхування всіх видів

Витрати по обов'язкових видах страхування (встановлені законодавством РФ) включаються до складу інших витрат у межах страхових тарифів, затверджених згідно із законодавством РФ і вимог міжнародних конвенцій. У разі якщо дані тарифи не затверджені, витрати по обов'язковому страхуванню включаються до складу інших витрат у розмірі фактичних витрат

Добровільне страхування коштів транспорту (водного, повітряного, наземного, трубопровідного), в тому числі орендованого, витрати на утримання якого включаються до витрат, пов'язані з виробництвом і реалізацією

Витрати з добровільних видів страхування включаються до складу інших витрат у розмірі фактичних витрат

Добровільне страхування вантажів

Добровільне страхування основних засобів виробничого призначення (у тому числі орендованих), нематеріальних активів, об'єктів незавершеного капітального будівництва (в тому числі орендованих)

Добровільне страхування ризиків, пов'язаних з виконанням будівельно-монтажних робіт

Добровільне страхування товарно-матеріальних запасів

Добровільне страхування врожаю сільськогосподарських культур і тварин

Добровільне страхування іншого майна, що використовується платником податку при здійсненні діяльності, спрямованої на отримання доходу

Добровільне страхування відповідальності за заподіяння шкоди, якщо таке страхування є умовою здійснення платником податків діяльності відповідно до міжнародних зобов'язань РФ або загальноприйнятими міжнародними вимогами

Таким чином, хоча страхові виплати за укладеними юридичною особою договорами страхування і в податковому, і в бухгалтерському обліку відображаються як дохід, фактично цей дохід йде на покриття позареалізаційних витрат і базу оподаткування не збільшує.

Страхові організації несуть відповідальність за повноту і своєчасність сплати податків, надання необхідних документів, а також за дотримання інших норм, встановлених податковим законодавством.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >