Економічний аналіз страхових операцій

Без економічного аналізу, особливо прогнозного, неможливо визначити фінансово-економічні параметри плану розвитку страхової діяльності. Раніше ми вже говорили, що досягнення цілей страхової організації можливо тільки за умови повного, своєчасного і якісного виконання всіх загальних і спеціальних функцій управління (див. Розд. 8.3). Планування взагалі і фінансове планування зокрема є однією з найважливіших функцій управління і як особливий вид діяльності характеризується специфічними методами, прийомами, технічними засобами. Розглянемо ці кошти докладніше.

Види аналізу

Розрізняють такі види фінансового аналізу, що застосовуються страховими організаціями: попередній, наступний і оперативний аналіз.

Попередній аналіз страхові організації використовують перш за все в процесі планування і при підготовці введення нових видів страхування (або зміни умов діючих видів страхування). Завданням попереднього аналізу є вивчення наявної інформації за той чи інший період часу (найчастіше за тарифний період) з метою виявлення сформованих взаємозв'язків показників і тенденцій розвитку страхування. В ході попереднього аналізу можуть розраховуватися різні варіанти рішень поставлених завдань. Після чого ці варіанти порівнюються, і з них вибирається оптимальний.

Подальший аналіз - це аналіз за підсумками роботи страхової організації за місяць, квартал, рік і за весь тарифний період, при цьому подальший аналіз за один період може бути попередніми для наступного періоду. Перевагами даного виду аналізу є його системність, комплексність використовуваної інформації (так як при цьому враховуються дані бухгалтерського і статистичного звітів), а недоліком - неоперативність. Проте подальший аналіз в страхових організаціях грає важливу роль при вивченні результатів розвитку видів і галузей страхування, оцінки діючих тарифів, використання трудових ресурсів і т.д. Подальший аналіз може бути більш мобільним при активному використанні засобів автоматизації.

Оперативний аналіз максимально наближений до часу проведення страхових операцій. Його основою є дані оперативного обліку. Оперативний аналіз, як правило, націлений на рішення будь-якої приватної, конкретного завдання. Система показників для оперативного аналізу не повинна сильно відрізнятися від показників подальшого аналізу, оскільки і ті й інші використовуються в управлінні страховою справою з метою досягнення єдиних кінцевих результатів - забезпечення страхового захисту.

Прийоми аналізу

Економічний аналіз страхових операцій проводиться за допомогою таких прийомів, як угруповання, порівняння, виділення вузьких місць і провідних ланок, розкладання узагальнюючих показників на приватні, узагальнення приватних показників, факторний аналіз і ін.

Порівняння є найважливішим прийомом в практиці страхової справи. Економічні показники, що характеризують діяльність конкретної страхової організації, порівнюються з плановими показниками; з показниками попереднього періоду; показниками організацій-конкурентів і ін. Необхідно помститися, що порівняння буде коректним, а аналіз відповідно якісним тільки при порівнянності показників. Проводячи порівняння досягнутих показників розвитку страхових організацій, слід пам'ятати про різну економічну базу розвитку страхування в різних регіонах країни, історичних традиціях і деяких інших факторах. У зв'язку з цим середні величини слід використовувати в економічному аналізі страхових операцій досить обережно, так як вони можуть приховувати істотні відмінності. Важливу роль в страховій справі відіграють різні економічні нормативи. Так, рух коштів страхового фонду в значній мірі визначається структурою тарифу, кожен елемент якого являє собою свого роду норматив. Тому фактичні показники зіставляються з нормативними.

Угруповання застосовується для виявлення резервів, в першу чергу за місцем їх утворення (фірма, філія тощо). Резерви можуть групуватися також за напрямками вдосконалення (підвищення якості страхової послуги, поліпшення організації праці і управління та ін.) І за термінами використання (поточні та перспективні).

Розкладання узагальнюючих показників на приватні та узагальнення приватних показників проводяться по хронологічним періодам (в першу чергу за тарифний період), за формами проведення, галузям і видам страхування, по взаємодіє факторів (що впливає на собівартість і рентабельність страхових операцій, на обсяг платежів, що поступають, рівень виплат і т.д.).

У сучасному економічному аналізі страхових операцій широко застосовуються також такі прийоми і методи, як балансовий метод; метод виділення "вузьких місць" і провідних ланок; прийоми деталізації і узагальнення, елімінування; інтегральний метод; метод динамічних рядів; графічні методи. Використовуються також економіко-статистичні, а в деяких випадках і експертні методи.

Метод розробки динамічного ряду. Широкі можливості для вивчення процесів руху страхового фонду відкриває робота з динамічними рядами. Для побудови динамічного ряду слід взяти один первинний (вихідний) або результативний показник і простежити його зміну в часі. Для досягнення необхідного ступеня достовірності показники повинні бути обчислені за єдиною методикою, охоплювати одну і ту ж сукупність об'єктів і єдиний часовий інтервал. Побудовані таким чином динамічні ряди дозволяють застосувати до них відповідні методи математичної статистики. Якщо динамічний ряд, побудований на основі будь-якого процесу в страхуванні, уявити в системі координат, можна отримати криву, функції якої досить точно відображають динаміку даного страхового процесу. З цією метою найчастіше використовуються парабола, експонента, гіпербола, логістична функція і т.д. Розробка динамічного ряду на основі функцій використовується, як правило, в прогнозуванні страхових операцій.

Простим, але ефективним методом вивчення страхових процесів є індексний метод, що дозволяє бачити темпи і тенденції розвитку. Для цього можуть використовуватися базисні і ланцюгові індекси. Разом з тим необхідно пам'ятати, що індекси показують темпи розвитку страхової діяльності, проте нс характеризують її обсяг. Так, один відсоток приросту страхових платежів при різній вихідній базі увазі різну суму платежів і відповідно різні трудові витрати колективу на забезпечення такого темпу приросту.

Особливості економічного аналізу страхових операцій

В основі економічного аналізу страхових операцій лежить загальна теорія і методика економічного аналізу, єдина для будь-якої сфери його застосування. Однак специфіка об'єкта аналізу (страхові операції, на які впливає імовірнісний характер руху страхового фонду) породжує деякі особливості в проведенні аналізу в страхових організаціях. Так, у зв'язку з наявністю в страхуванні тимчасової розкладки збитку великого значення набуває аналіз показників за тривалий проміжок часу, а внаслідок територіальної розкладки збитку повноцінний аналіз страхових операцій може бути проведено лише на території, передбаченої при побудові тарифу даного виду страхування.

Перш ніж використовувати традиційні методи аналізу, слід попередньо ретельно вивчити межі їх застосування. Так, якщо одні й ті ж види майна, що належать громадянам, підлягають страхуванню в обов'язковому і добровільному порядку (будови і сільськогосподарські тварини), то порівнювати економічні показники за цими видами страхування слід за вказаними формами їх проведення.

Економічні показники страхової діяльності

Аналіз страхових операцій здійснюється на основі багатьох специфічних показників, що характеризують виключно страхову діяльність, зокрема, таких, як страхове поле, страховий портфель, середня страхова сума, рівень виплат, збитковість страхової суми і т.д. Використовуючи прийнятий в теорії аналізу господарської діяльності підхід, страхові показники можна розділити на три групи: абсолютні, відносні і середні. Абсолютні показники мають грошове або натуральне вираження і містяться в бухгалтерській чи статистичній звітності (страхові платежі, страхове відшкодування, кількість укладених договорів, число застрахованих об'єктів). Відносні показники являють собою результат розробки звітності - ставлення одних абсолютних показників до інших у вигляді відсотків або коефіцієнтів (рівень виплат, збитковість страхової суми, охоплення страхового поля та ін.). Середні показники відображають найбільш типові процеси, що відбуваються в страхуванні (середня страхова сума на один договір, середня виплата на один договір, середнє навантаження на одного страхового агента і ін.).

Система показників господарської діяльності є об'єктом конкретного аналітичного вивчення і грає найважливішу роль в організації економічного аналізу. У ній виявляються ознаки страхової організації як об'єкта управління, на основі системи показників формуються аналітичні завдання. Інформаційною базою аналізу страхових операцій і планування є нормативно-довідкова інформація; дані оперативного, бухгалтерського, статистичного обліку та звітності; планові показники. У ряді випадків інформація може бути отримана з інших джерел - статистичних збірників, органів державної статистики, за результатами обстежень і т.д.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >