Рентабельність, фінансова стійкість і платоспроможність страхової компанії

Достатність власних коштів страхової компанії гарантує її платоспроможність при двох умовах: 1) наявність страхових резервів не нижче нормативного рівня; 2) правильна інвестиційна політика. Обов'язковою умовою забезпечення платоспроможності страхових компаній є дотримання певного співвідношення активів і зобов'язань, або маржі платоспроможності, яка є гарантією виконання зобов'язань страховика. Відповідно до європейських страхових директивам страховики повинні мати достатньо коштів у формі мінімального гарантійного фонду на початку страхової діяльності та власними коштами для ведення бізнесу, які служать резервним запасом для виконання зобов'язань перед страхувальниками в будь-який момент часу.

Методика розрахунку платоспроможності страхової компанії (маржа платоспроможності)

Відповідно до Положення про порядок розрахунку страховиками нормативного співвідношення активів і прийнятих ними страхових зобов'язань, затверджених наказом Мінфіну Росії від 2 листопада 2001 № 90н (в ред. Від 14 січня 2005 року), власний капітал страховика розраховується як сума статутного (складеного ), додаткового, резервного капіталів, нерозподіленого прибутку звітного року та минулих років, зменшеної на суму непокритих збитків звітного року та минулих років, заборгованості акціонерів (учасників) за внесками до статутного (складеного) капіталу, власних акцій, викуплених у акціонерів, нематеріальних активів та дебіторської заборгованості, терміни погашення якої минули.

Під нормативним співвідношенням активів і прийнятих страхових зобов'язань розуміється величина, в межах якої страховик повинен володіти власним капіталом, вільним від будь-яких майбутніх зобов'язань, за винятком прав вимоги засновників, зменшеним на величину нематеріальних активів та дебіторської заборгованості, терміни погашення якої минули. Ця величина називається фактичним розміром запасу платоспроможності.

Нормативний розмір маржі платоспроможності зі страхування життя дорівнює добутку 5% резерву зі страхування життя на поправочний коефіцієнт, який визначається як співвідношення резерву зі страхування життя за мінусом частки перестраховика в резерві зі страхування життя до величини зазначеного резерву. Якщо поправочний коефіцієнт виходить меншим 0,85, то для розрахунку він приймається рівним 0,85 [1] .

Нормативний розмір маржі платоспроможності зі страхування іншого, ніж страхування життя, дорівнює найбільшому з наступних двох показників, помноженому на поправочний коефіцієнт.

Перший показник розраховується на основі страхових премій (внесків) за розрахунковий період - рік (12 місяців), що передує звітній даті, і дорівнює 16% від суми страхових премій (внесків), нарахованих за договорами страхування, співстрахування і договорами, прийнятими в перестрахування, за розрахунковий період, зменшений на суму:

  • 1) страхових премій (внесків), повернутих страхувальникам (перестрахувальникам) у зв'язку з розірванням (зміною умов) договорів страхування, співстрахування і договорів, прийнятих у перестрахування в розрахунковий період;
  • 2) відрахувань страхових премій (внесків) за договорами страхування, співстрахування в резерв попереджувальних заходів за розрахунковий період;
  • 3) відрахувань страхових премій (внесків) за договорами страхування, співстрахування у випадках, передбачених чинним законодавством, за розрахунковий період.

Страховик, який працює менше 12 місяців, за розрахунковий період для першого показника приймає період з моменту отримання вперше ліцензії до звітної дати.

Другий показник розраховується на основі страхових виплат за розрахунковий період - три роки (36 місяців), що передує звітній даті, і дорівнює 23% від однієї третини суми:

  • 1) страхових виплат, фактично вироблених за договорами страхування, співстрахування та нарахованих за договорами, прийнятими в перестрахування, за мінусом сум надходжень, пов'язаних з реалізацією перейшов до страховика права вимоги (регрес), яке страхувальник (застрахований, вигодонабувач) має до особи, відповідальної за збитки, відшкодовані в результаті страхування, до розрахункового періоду;
  • 2) зміни резерву заявлених, але неврегульованих збитків та резерву відбулися, але іезаявленних збитків, за договорами страхування, співстрахування і договорами, прийнятими в перестрахування, за розрахунковий період.

Страховик, який працює зі страхування іншого, ніж страхування життя, менше трьох років, другий показник не розраховує.

Розрахунковим періодом для обчислення поправочний коефіцієнт є один рік. Поправочний коефіцієнт розраховується як відношення суми (а) страхових виплат, фактично вироблених за договорами страхування, співстрахування та нарахованих за договорами, прийнятими в перестрахування, за мінусом нарахованої частки перестраховиків у страхових виплатах у розрахунковий період і (б) зміни резерву заявлених, але неврегульованих збитків і резерву відбулися, але незаявлених збитків, за договорами страхування, співстрахування і договорами, прийнятими в перестрахування, за мінусом зміни частки перестраховиків у зазначених резервах за розрахунковий період до суми (не виключаючи частки перестраховиків) (а) страхових виплат, фактично вироблених за договорами страхування , співстрахування і нарахованих за договорами, прийнятими в перестрахування, до розрахункового періоду і (б) зміни резерву заявлених, але неврегульованих збитків та резерву відбулися, але незаявлених збитків, за договорами страхування, співстрахування і договорами, прийнятими в перестрахування, за розрахунковий період. При відсутності в розрахунковому періоді страхових виплат за договорами страхування, співстрахування та нарахованих за договорами, прийнятими в перестрахування, поправочний коефіцієнт приймається рівним одиниці.

Якщо за розрахунком поправочний коефіцієнт виходить менше 0,5, то в цілях подальшого розрахунку він приймається рівним 0,5; якщо великим 1 - рівним 1.

Страховик, який працює менше 12 місяців, за розрахунковий період для поправочний коефіцієнт приймає період з моменту отримання вперше ліцензії до звітної дати.

Якщо фактичні дані про операції по виду обов'язкового страхування не менше ніж за три роки свідчать про стабільні позитивні фінансові результати за кожен рік із зазначеного виду страхування і якщо сума страхових премій (внесків) за цим видом страхування становить не менше 25% суми страхових премій (внесків ) по страхуванню іншому, ніж страхування життя, то за погодженням з Росстрахнадзором величини відсотків при розрахунку першого і другого показників по даному виду страхування можуть прийматися меншими, але не менше двох третин від зазначених вище величин. При цьому нормативний розмір маржі платоспроможності зі страхування іншого, ніж страхування життя, визначається як сума нормативних розмірів маржі платоспроможності, розрахованих окремо для обов'язкового страхування, добровільних видів ризикового страхування.

Нормативний розмір маржі платоспроможності страховика, який здійснює страхування життя і страхування інше, ніж страхування життя, визначається складанням нормативного розміру маржі платоспроможності зі страхування життя і нормативного розміру маржі платоспроможності зі страхування іншого, ніж страхування життя. Якщо нормативний розмір маржі платоспроможності страховика менше мінімальної величини статутного (складеного) капіталу, встановленої законом про страхування, то за нормативний розмір маржі платоспроможності страховика приймається законодавчо встановлена мінімальна величина статутного (складеного) капіталу. Розрахунок співвідношення між фактичним і нормативним розмірами маржі платоспроможності проводиться страховиком щоквартально.

Фактичний розмір маржі платоспроможності страховика не повинен бути менше нормативного розміру маржі платоспроможності. Якщо на кінець звітного року фактичний розмір маржі платоспроможності страховика перевищив нормативний розмір маржі платоспроможності менш ніж на 30%, страховик зобов'язаний подати для узгодження в Мінфін Росії план оздоровлення свого фінансового становища.

З аналізу описаної вище методики розрахунку платоспроможності можна зробити висновок, що при досить великих обсягах прийнятої страхової відповідальності (нараховані страхові внески) за видами страхування іншими, ніж страхування життя, перший показник нормативного розміру маржі платоспроможності перевищить власний капітал страховика, вільний від будь-яких майбутніх зобов'язань, і фактичний розмір маржі платоспроможності страховика стане менше її нормативного розміру. Тому зовнішнє розвиток страхової компанії за рахунок, наприклад, збільшення обсягів страхування повинно обов'язково супроводжуватись її внутрішнім розвитком (збільшенням статутного капіталу, резервного капіталу, прибутку і т.п.).

Вартість чистих активів страхових компаній, створених у формі акціонерних товариств, необхідна для оцінки достатності статутного капіталу, оцінюється за даними бухгалтерського звіту в порядку, встановленому Мінфіном Росії і Федеральної комісією з ринку цінних паперів як різниця між сумою активів, прийнятих до розрахунку, і сумою зобов'язань , прийнятих до розрахунку. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів страхової компанії у вигляді акціонерного товариства (товариства з обмеженою відповідальністю) виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити і зареєструвати в установленому порядку зменшення статутного капіталу відповідно до вимог законодавства (ст. 90 і 99 ГК).

  • [1] Див .: Архипов А. П., Гомелля В. Б., Туленти Д. С. Страхування: сучасний курс. М .: Фінанси і статистика, 2006. С. 110-111.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >