Показники фінансової стійкості страхової компанії

Показники оцінки рентабельності

Загальна рентабельність капіталу визначається відношенням величини балансового прибутку до середньої вартості майна. Даний коефіцієнт показує, яку суму балансового прибутку отримує страхова організація на один рубль вартості всього майна.

Чиста рентабельність капіталу визначається відношенням величини чистого прибутку до середньої вартості майна. Даний коефіцієнт показує, яку суму чистого прибутку отримує організація на один рубль вартості всього майна.

Чиста рентабельність власного капіталу визначається відношенням чистого прибутку до середньої величини власного капіталу. Даний коефіцієнт показує, яку суму чистого прибутку організація заробила на один карбованець власного капіталу.

Рентабельність інвестованого капіталу визначається як співвідношення доходів від інвестування коштів страхових резервів до середньої величини короткострокових і довгострокових фінансових вкладень і цінних паперів.

Даний коефіцієнт показує, наскільки ефективно страхова компанія здійснює інвестиційну діяльність.

Оцінка ліквідності активів компанії

Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається відношенням найбільш ліквідних активів до короткострокових зобов'язань. При цьому найбільш ліквідні активи складаються з суми грошових коштів і короткострокових цінних паперів, а короткострокові зобов'язання - з суми найбільш термінових зобов'язань і короткострокових пасивів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокової заборгованості організація може погасити найближчим часом.

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт загального покриття) визначається як співвідношення оборотних коштів (за вирахуванням витрат майбутніх періодів) і короткострокових зобов'язань.

Це найбільш узагальнюючий показник, що відображає достатність оборотних коштів у страхової організації, які можуть бути використані нею для погашення своїх короткострокових зобов'язань, в тому числі і при настанні страхового випадку. Коефіцієнт поточної ліквідності - один з критеріїв для визначення неплатоспроможності (банкрутства) компанії.

Показники ділової активності

Загальна оборотність активів визначається відношенням підсумкової суми доходів страхової компанії до середньої вартості її майна.

Оборотність власного капіталу страхової компанії визначається як співвідношення підсумкової суми доходів до середньої величини власного капіталу компанії.

Оборотність банківських активів визначається відношенням підсумкової суми доходів компанії до середньої величини вільних грошових коштів і цінних паперів.

Оборотність всіх оборотних активів визначається відношенням підсумкової суми доходів компанії до середньої вартості її оборотних активів.

Коефіцієнти оборотності відносяться до показників, що характеризують ділову активність, і тому мають велике значення для оцінки фінансового стану компанії. Зі збільшенням швидкості обороту капіталу збільшується обсяг прибутку, що надходить від операцій страхування, інвестиційної та іншої діяльності.

Слід зазначити, що середню вартість активів і пасивів за період, наприклад за рік, розраховують як середню хронологічну по місячним даним, а якщо в розпорядженні фінансового аналітика є лише річний баланс, то застосовується спрощений прийом: середня з суми даних на початок і кінець періоду.

Оцінка ринкової стійкості (задовільності структури балансу)

До найважливіших характеристик стійкості фінансового стану організації (незалежно від позикових джерел коштів) є коефіцієнт автономії

(До а ), що дорівнює частці джерел власних коштів у загальному підсумку балансу:

До л = джерела власних коштів / валюта балансу.

Чим вище частка власних коштів, тобто чим більше коефіцієнт автономії, тим більша фінансова стійкість страхової компанії. Зростання коефіцієнта автономії свідчить про збільшення фінансової незалежності організації, зниженні ризику фінансових труднощів в майбутніх періодах.

Коефіцієнт автономії доповнюється коефіцієнтом співвідношення позикових і власних коштів (Кл / с), рівним відношенню величини зобов'язань до величини власних коштів позичальника. При визначенні частки позикових коштів у джерелах засобів страхової компанії і впливу цієї частки на платоспроможність необхідно виключити всі страхові резерви з цієї суми, оскільки залучення коштів для формування страхових резервів є сутністю діяльності страхової компанії. І було б неправильним визначати вплив величини зазначених коштів на її стійкість в сукупності з іншими факторами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >