Фінансове планування страхової діяльності страховика

Планування фінансової діяльності страховика

План являє собою документ, що відображає цілі, шляхи, способи і засоби їх досягнення, які конкретизовано взаємозв'язку в напрямках діяльності, показниках, пропорціях, технологіях та іншої планової інформації. Результати планування проявляються: 1) в системі перспективних (на 3-5 років), поточних (річних) і оперативних (квартальних, місячних, декадних або тижневих) планів; 2) соціально-економічних, технічних прогнозах розвитку об'єкта управління і зовнішніх умовах його діяльності; 3) короткострокових, середньо- і довгострокових цільових програмах.

Зазначені вище різновиди планів розрізняються цільовим призначенням, повнотою і точністю вихідної інформації, необхідної для їх розробки, методами, термінами і результатами реалізації. Так, перспективні плани страхових організацій зазвичай за тривалістю збігаються з тарифним періодом. Розробляються вони на основі прогнозних оцінок і реалізуються через річні плани. Ці плани дозволяють формувати систему стратегічних цілей функціонування і розвитку страхових організацій і шляхи і способи їх досягнення. Річні (поточні) плани - це і конкретні програми дій, і очікувані результати діяльності за період, що планується, і організаційні документи. Поточні (річні або техніко-економічні) плани розробляються з метою реалізації перспективних планів; виявлення і використання розкритих резервів; усунення наявних диспропорцій; реагування на умови, що змінилися зовнішні ринкові умови; складання балансу доходів і витрат страхової організації. Нарешті, оперативні плани - це програми дій і відповідних показників страхової організації і її підрозділів, агентів, брокерів на окремі плановані періоди протягом року, спрямовані на виконання річного плану і розраховані на оперативне прийняття виконавцями доступних заходів і здійснення заходів для досягнення поставлених цілей.

Специфіка планування діяльності страхової організації визначається наступними факторами:

  • 1) страхова діяльність пов'язана з формуванням і використанням страхових фондів у зв'язку зі страховими випадками;
  • 2) планувати обсяг страхової премії і страхових виплат необхідно виходячи з умов високого ступеня невизначеності укладення очікуваної кількості договорів страхування та передбачуваної ймовірності настання страхових випадків по ризикових видах страхування;
  • 3) поряд з прямим страхуванням страхова організація бере і передає ризики в перестрахування.

Ці особливості обумовлюють застосування варіантності планів (встановлюються мінімальні, середні та максимальні значення показників) і відповідних методів планування: "від досягнутого рівня", "прямого рахунку", "балансового", "нормативного".

Особливості поточного (річного) планування

Основним розділом річного плану страхової організації є план надходження страхових премій, що розробляється на рік, що передує планованому. Його показники лежать в основі планування всіх сторін діяльності страхової компанії та кінцевих результатів. План надходження страхових премій визначає не тільки загальну суму страхової премії за рік, а й види і обсяг різних страхових послуг.

Основними методами поточного (річного) планування надходження страхових премій є методи планування "від досягнутого рівня" і "прямого рахунку". Відповідно до першого методом планування надходження страхових премій за кожним видом страхування, відмінного від страхування життя, здійснюється в такій послідовності:

  • 1) визначається кількість укладених договорів страхування та загальна сума отриманої страхової премії по ним за рік, що передує планованому;
  • 2) визначається очікуване збільшення кількості договорів страхування в планованому році але порівняно з попереднім йому роком за рахунок підвищення конкурентоспроможності видів (підвидів) страхування, їх умов, рівня охоплення страхового поля і загальне плановану кількість договорів;
  • 3) розраховується середній розмір надійшла страхової премії на один договір страхування в році, що передує планованому, і планова її величина;
  • 4) розраховується планова сума надходження страхової премії.

За індивідуалізованим договорами страхування з притаманними їм специфічними особливостями, ризиковими обставинами і застосованими до них умовами страхування, а також за договорами співстрахування і перестрахування сума надходження страхової премії визначається прямим рахунком , тобто підсумовуванням страхових премій але плануються до висновку окремими договорами страхування.

При визначенні очікуваної суми надходжень страхових премій в планованому році за довгостроковими договорами індивідуального страхування життя з помісячною сплатою страхової премії (внесків) і початком дії договору з будь-якого не першу місяці календарного року можливе використання схеми алгоритму розрахунку річного обсягу страхової премії за видами страхування іншими, ніж страхування життя. Для цього можна скористатися поняттям "наведений до річного терміну дії договір страхування" (або просто "наведений договір страхування"). Якщо, наприклад, після укладення довгострокового договору страхування життя в році, що передує планованому, він діє протягом цього поточного року шість місяців, а внески сплачуються щомісяця, то в розрахунках кількості договорів число наведених договорів страхування життя в даному поточному році дорівнюватиме 0,5 , (тобто 6: 12 місяців) річного договору.

Аналогічно визначається наведений договір страхування життя в році закінчення дії довгострокового договору індивідуального страхування життя з щомісячною сплатою страхових внесків. В повні календарні роки дії такого договору страхування (12 місяців) кількість наведених договорів дорівнює одиниці (12:: 12 місяців). За довгостроковими договорами індивідуального страхування життя з одноразовою сплатою страхової премії загальна очікувана сума надходження премії в планованому році може розраховуватися як прямим рахунком (при наявності сформованого кола постійних страхувальників), так і за вказаною схемою алгоритму розрахунку для інших видів страхування. Таким же способом планується і очікувана сума надходжень страхових премій за договорами колективного страхування життя (включаючи змішане страхування життя) за рахунок коштів підприємства, організації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >