Навігація
Головна
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Склад страхових резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя

Страхові резерви по даному виду страхування включають:

 • 1) резерв незароблених премії;
 • 2) резерви збитків:
  • • резерв заявлених, але неврегульованих збитків;
  • • резерв що відбулися, але незаявлених збитків;
  • • стабілізаційний резерв;
  • • резерв вирівнювання збитків по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів (далі - резерв вирівнювання збитків);
  • • резерв для компенсації витрат на здійснення страхових виплат по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів в наступні роки (далі - стабілізаційний резерв по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів);
 • 3) інші страхові резерви.

Резерв незароблених премії (PHП) - его частина нарахованої страхової премії (внесків) за договором, що відноситься до періоду дії договору, який виходить за межі звітного періоду (незароблених премій), призначена для виконання зобов'язань із забезпечення майбутніх виплат, які можуть виникнути в наступних звітних періодах .

Резерв заявлених, але неврегульованих збитків (РЗУ) є оцінкою невиконаних або виконаних в повному обсязі на звітну дату (кінець звітного періоду) зобов'язань страховика щодо здійснення страхових виплат, включаючи суму грошових коштів, необхідних страховикові для оплати експертних, консультаційних чи інших послуг, пов'язаних з оцінкою розміру і зниженням шкоди (шкоди), нанесеного майновим інтересам страхувальника (витрати по врегулюванню збитків), що виникли у зв'язку зі страховими випадками, про факт настання яких у встановленому законом або договором порядку заявлено страховикові у звітному або попередніх йому періодах.

Резерв що сталися, але незаявлених збитків (РПНУ) є оцінкою зобов'язань страховика щодо здійснення страхових виплат, включаючи витрати по врегулюванню збитків, що виникли у зв'язку зі страховими випадками, що сталися в звітному або попередніх йому періодах, про факт настання яких у встановленому законом або договором порядку не заявлено страховикові у звітному або попередніх йому періодах.

Стабілізаційний резерв (СР) є оцінкою зобов'язань страховика, пов'язаних із здійсненням майбутніх страхових виплат в разі утворення від'ємного фінансового результату від проведення страхових операцій в результаті дії факторів, що не залежать від волі страховика, або в разі перевищення коефіцієнта відбулися збитків над його середнім значенням. Коефіцієнт відбулися збитків розраховується як відношення суми проведених в звітному періоді страхових виплат за страховими випадками, які сталися в цьому періоді, резерву заявлених, але неврегульованих збитків та резерву відбулися, але незаявлених збитків, розрахованих за збитками, що стався в цьому звітному періоді, до величини заробленої страхової премії за цей же період.

Резерв вирівнювання збитків (РВУ) формується протягом перших трьох років з моменту введення в дію обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (тобто з 1 липня 2003 г.) і є, оцінкою зобов'язань страховика, пов'язаних із здійсненням майбутніх страхових виплат в випадку перевищення коефіцієнта відбулися збитків над його розрахунковою величиною.

Стабілізаційний резерв по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів формується для компенсації витрат страховика на здійснення страхових виплат в наступні роки під час здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів та є оцінкою зобов'язань страховика, пов'язаних із здійсненням майбутніх страхових виплат в разі утворення від'ємного фінансового результату від проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в результаті дії факторів, що не залежать від волі страховика.

Порядок розрахунку страхових резервів із страхування іншого, ніж страхування життя. Страховик розраховує страхові резерви на звітну дату (кінець звітного періоду) при складанні бухгалтерської звітності. Розрахунок страхових резервів проводиться на підставі даних обліку і звітності страховика.

Страховик розраховує частку участі перестрахувальників у страхових резервах із страхування іншого, ніж страхування життя, одночасно з розрахунком страхових резервів. Частка перестраховика (перестраховиків) в страхових резервах із страхування іншого, ніж страхування життя, визначається за кожним договором (групі договорів) відповідно до умов договору (договорів) перестрахування.

Документи, що містять дані, необхідні для розрахунку страхових резервів на кожну звітну дату за кожним договором, підлягають зберіганню страховиком не менше п'яти років з дати повного виконання зобов'язань за договором. Зокрема, зберігання підлягають документи, що містять такі відомості:

 • 1) помер договору (поліса, свідоцтва, квитанції);
 • 2) дата вступу договору в силу (дата початку дії страхування);
 • 3) термін дії договору;
 • 4) розмір (розміри) страхової суми (сум);
 • 5) розмір нарахованої страхової премії (внесків);
 • 6) дата, коли нараховується страхова премія (внески);
 • 7) розмір страхової премії (внесків), за якою проведена стернуючи запис способом "червоне сторно";
 • 8) дата, коли на суму страхової премії (внесків) зроблена стернуючи запис способом "червоне сторно";
 • 9) розмір (розміри) і дата (дати) сплати страхової премії (внесків);
 • 10) розмір нарахованої винагороди за укладення договору;
 • 11) розмір відрахувань від страхової премії (внесків) у випадках, передбачених чинним законодавством;
 • 12) дата дострокового припинення договору;
 • 13) дата (дати) зміни умов договору;
 • 14) розмір страхової премії (внесків), повернутої страхувальникам (перестрахувальникам) у зв'язку з достроковим припиненням (зміною умов) договору;
 • 15) дата повернення страхової премії (внесків);
 • 16) дата (дати) надходження заяви про страховий випадок (випадки);
 • 17) дата (дати) настання страхового випадку (випадків);
 • 18) розмір (розміри) заявленого збитку (збитків), а також інформацію про зміну розміру (розмірів) заявленого збитку (збитків) в процесі його врегулювання;
 • 19) дата (дати) страхової виплати (виплат);
 • 20) розмір (розміри) страхової виплати (виплат);
 • 21) дата (дати) відмови у страховій виплаті (виплати).

Зазначені відомості є обов'язковими реквізитами Журналу обліку укладених договорів страхування (співстрахування), Журналу обліку збитків і достроково припинених договорів страхування (співстрахування), Журналу обліку договорів, прийнятих у перестрахування, і Журналу обліку збитків за договорами, прийнятими в перестрахування. Страховик здійснює розрахунок страхових резервів на основі інформації, що міститься в зазначених журналах.

Для розрахунку страхових резервів договори розподіляються за такими обліковими групами.

 • • облікова група 1. Страхування (співстрахування) від нещасних випадків і хвороб;
 • • облікова група 2. Добровільне медичне страхування (співстрахування);
 • • облікова група 3. Страхування (співстрахування) пасажирів (туристів, екскурсантів);
 • • облікова група 4. Страхування (співстрахування) громадян, що виїжджають за кордон;
 • • облікова група 5. Страхування (співстрахування) засобів наземного транспорту;
 • • облікова група 6. Страхування (співстрахування) засобів повітряного транспорту;
 • • облікова група 7. Страхування (співстрахування) засобів водного транспорту;
 • • облікова група 8. Страхування (співстрахування) вантажів;
 • • облікова група 9. Страхування (співстрахування) товарів на складі;
 • • облікова група 10. Страхування (співстрахування) врожаю сільськогосподарських культур;
 • • облікова група 11. Страхування (співстрахування) майна, крім перерахованого в облікових групах 5-10, 12;
 • • облікова група 12. Страхування (співстрахування) підприємницьких (фінансових) ризиків;
 • • облікова група 13. Добровільне страхування (співстрахування) цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів;
 • • облікова група 13.1. Обов'язкове страхування (співстрахування) цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
 • • облікова група 14. Страхування (співстрахування) цивільної відповідальності перевізника;
 • • облікова група 15. Страхування (співстрахування) цивільної відповідальності власників джерел підвищеної небезпеки, крім зазначеного в обліковій групі 13;
 • • облікова група 16. Страхування (співстрахування) професійної відповідальності;
 • • облікова група 17. Страхування (співстрахування) відповідальності за невиконання зобов'язань;
 • • облікова група 18. Страхування (співстрахування) відповідальності, крім перерахованого в облікових групах 13-17;
 • • облікова група 19. Договори, прийняті в перестрахування, крім договорів перестрахування, відповідно до умов яких у перестрахувальника виникає обов'язок по відшкодуванню заздалегідь встановленої частки в кожній окремій страховій виплаті, виробленої страховиком за кожним прийнятим в перестрахування договором (договорами), за яким стався збиток , який підпадає під дію договору перестрахування (договори непропорційного перестрахування).

Договори, прийняті в перестрахування, відповідно до умов яких у перестрахувальника виникає обов'язок по відшкодуванню заздалегідь встановленої частки в кожній окремій страховій виплаті, виробленої страховиком за кожним прийнятим в перестрахування договором (договорами), за яким стався збиток, який підпадає під дію договору перестрахування (договори пропорційного перестрахування), відносяться до тих же обліковими групами, що і відповідні договори страхування (співстрахування).

Розрахунок резерву незароблених премії п роізводітся окремо по кожній облікової групи договорів. Величина РНП визначається шляхом підсумовування резервів незароблених премій, розрахованих за всіма обліковими групами договорів. З метою розрахунку РПП в разі, коли дата вступу договору в силу (дата початку дії страхування) настає пізніше дати нарахування страхової премії (внесків) за договором і розрахунок страхових резервів проводиться до дати набрання договором чинності (дати початку дії страхування), резерв незароблених премії приймається рівним величині нарахованої страхової премії (внесків) (страхової брутто-премії) за договором.

Для розрахунку незароблених премії за договором страхування (співстрахування ) нарахована страхова брутто-пре- мія за договором страхування (співстрахування) зменшується на суму нарахованої винагороди за укладення договору страхування (співстрахування) і відрахувань від страхової брутто-премії у випадках, передбачених чинним законодавством. Для розрахунку незароблених премії (резерву незароблених премії) за договором, прийнятому в перестрахування, нарахована страхова брутто-премія за договором, прийнятому в перестрахування, зменшується на суму нарахованої винагороди за договором (договорами), прийнятому в перестрахування. Отримані величини в подальшому іменуються базовими страховими преміями за договорами.

Для розрахунку величини незароблених премії (резерву незароблених премії) використовуються наступні методи:

 • • pro rata temporis;
 • • "однієї двадцять четвертої" (далі - "1/24");
 • • "однієї восьмої" (далі - "1/8") •

Незароблених премій методом pro rata temporis визначається за кожним договором як добуток базової страхової премії за договором на стосунок не минув на звітну дату терміну дії договору (в днях) до всього терміну дії договору (в днях). РНП методом pro rata temporis в цілому але облікової групи визначається шляхом підсумовування незароблених премій, розрахованих за кожним договором.

Для розрахунку незароблених премії (резерву незароблених премії) методом " 1/24 " договори, які стосуються однієї облікової групи, групують по підгрупах. У підгрупу включаються договори з однаковими термінами дії (в місяцях) і з датами початку їх дії, що припадають на однакові місяці. Загальна сума базової страхової премії за договорами, що входять в підгрупу, визначається підсумовуванням базових страхових премій, розрахованих за кожним договором, що входить в підгрупу.

Для розрахунку незароблених премії (резерву незароблених премії) методом "1/24" приймається, по-перше, що дата початку дії договору припадає на середину місяця, по-друге, що термін дії договору, що не рівний

цілому числу місяців, дорівнює найближчого більшого цілого числа місяців.

Незароблених премій (резерв незароблених премії) визначається по кожній підгрупі шляхом множення загальної суми базових страхових премій на коефіцієнти для розрахунку величини РНП. Коефіцієнт для кожної підгрупи визначається як стосунок не минув на звітну дату терміну дії договорів підгрупи (в половинах місяців) до всього терміну дії договорів підгрупи (в половинах місяців).

Резерв незароблених премії методом "1/24" в цілому по обліковій групі визначається шляхом підсумовування незароблених премій (резервів незароблених премій), розрахованих по кожній підгрупі.

Для розрахунку незароблених премії (резерву незароблених премії) методом " 1 / 8 " договори, які стосуються однієї облікової групи, групують по підгрупах. У підгрупу включаються договори з однаковими термінами дії (в кварталах) і з датами початку їх дії, що припадають на однакові квартали. Загальна сума базової страхової премії за договорами, що входять в підгрупу, визначається підсумовуванням базових страхових премій, розрахованих за кожним договором, що входить в підгрупу.

Для розрахунку незароблених премії (резерву незароблених премії) методом "1/8" приймається, по-перше, що дата початку дії договору припадає на середину кварталу; по-друге, що термін дії договору, що не рівний цілому числу кварталів, дорівнює найближчого більшого цілого числа кварталів.

Незароблених премій (резерв незароблених премії) визначається по кожній підгрупі шляхом множення загальної суми базових страхових премій на коефіцієнти для розрахунку величини РНП. Коефіцієнт для кожної підгрупи визначається як відношення якого ще не скінчився на звітну дату терміну дії договорів підгрупи (в половинах кварталів) до всього терміну дії договорів підгрупи (в половинах кварталів).

Резерв незароблених премії методом "1/8" в цілому по обліковій групі визначається шляхом підсумовування незароблених премій (резервів незароблених премій), розрахованих по кожній підгрупі.

За договорами, які належать до облікових груп з 1-го по 18-ю, розрахунок резерву незароблених премії проводиться методом pro rata temporis, а в разі страхування за генеральним полісом або якщо в силу специфіки взаєморозрахунків між страховиком і страхувальником (порядку подання страховику відомостей про укладені договорах) для цілей розрахунку страхових резервів визначати точні дати початку і закінчення договорів недоцільно, за договорами, які належать до облікових груп 3, 4, 8, 9 і 13.1, розрахунок резерву незароблених премії може проводитися методами "1/24" і (або) " 1/8 ".

При розрахунку резерву незароблених премії за договорами, які належать до облікових груп 3, 4, 8, 9 і 13.1, методами " 1/24 " і (або) "1/8" термін дії договорів приймається рівним одному кварталу або встановлюється страховиком виходячи з середнього терміну дії таких договорів. При цьому при розрахунку резерву незароблених премії методом "1/24" термін дії договорів не може встановлюватися менше одного місяця, при розрахунку резерву незароблених премії методом "1/8" - менше одного кварталу.

За договорами перестрахування (договорами пропорційного перестрахування і договорів, що стосуються облікової групі 19), розрахунок резерву незароблених премії може проводитися як методом pro rata temporis, так і методами "1/24" і (або) "1/8".

Розрахунок резерву заявлених, але неврегульованих збитків проводиться окремо по кожній облікової групи договорів. Величина РЗУ визначається шляхом підсумовування резервів заявлених, але неврегульованих збитків, розрахованих за всіма обліковими групами договорів. За базу для розрахунку РЗУ приймається розмір неврегульованих на звітну дату зобов'язань страховика, що підлягають оплаті у зв'язку: а) зі страховими випадками, про факт настання яких у встановленому законом або договором порядку заявлено страховику; б) з достроковим припиненням (зміною умов) договорів у випадках, передбачених чинним законодавством.

Для розрахунку РЗУ величина неврегульованих на звітну дату зобов'язань страховика збільшується на суму витрат по врегулюванню збитків в розмірі 3% від її величини. Якщо про страховий випадок заявлено, але розмір заявленого збитку, що підлягає оплаті страховиком відповідно до умов договору, не встановлено, то для розрахунку резерву приймається максимально можлива величина збитку, що не перевищує страхову суму.

Якщо з аналізу звітних даних за обліковою групі слід, що має місце систематичне і істотне перевищення заявлених збитків над підлягають оплаті в результаті врегулювання страхових випадків, страховик за погодженням з Росстрахнадзором може використовувати застосовувані для розрахунку страхових тарифів і резервів математичні методи (актуарні методи) розрахунку РЕУ по цій облікової групи. За погодженням з Росстрахнадзором страховик може використовувати актуарні методи розрахунку резерву заявлених, але неврегульованих збитків, щодо виниклих в результаті настання страхового випадку зобов'язань страховика щодо здійснення періодичних страхових виплат або зобов'язань страховика але здійсненню відкладеної страхової виплати.

Розрахунок резерву відбулися, але незаявлених збитків проводиться окремо по кожній облікової групи договорів. Величина РПНУ визначається шляхом підсумовування резервів відбулися, але незаявлених збитків, розрахованих за всіма обліковими групами договорів. Розрахунок РПНУ здійснюється виходячи з показників, отриманих по обліковій групі, а саме:

 • 1) суми сплачених збитків (страхових виплат):
 • 2) суми заявлених, але неврегульованих збитків;
 • 3) частини страхової брутто-премії, пов'язану з періодами дії договорів у звітному періоді (зароблена страхова премія);
 • 4) інших показників.

Для розрахунку страхових резервів зароблена страхова премія визначається як страхова брутто-премія, нарахована у звітному періоді, збільшена на величину резерву незароблених премії на початок звітного періоду і зменшена на величину резерву незароблених премії на кінець цього ж періоду.

Розрахунок стабілізаційного резерву проводиться окремо по кожній облікової групи договорів. Величина СР визначається шляхом підсумовування стабілізаційних резервів, розрахованих за всіма обліковими групами договорів. Якщо в результаті розрахунків стабілізаційний резерв за обліковою групі приймає негативне значення, то СР за відповідною облікової групи приймається рівним нулю. У разі якщо страховик до початку звітного періоду не розраховував стабілізаційний резерв за обліковою групі, стабілізаційний резерв на початок звітного періоду приймається рівним нулю.

Розрахунок стабілізаційного резерву проводиться виходячи з таких показників, отриманих по обліковій групі:

 • 1) страхової брутто-премії за обліковою групі, нарахованої в звітному періоді;
 • 2) страхових виплат за обліковою групі, вироблених за звітний період;
 • 3) витрат по веденню страхових операцій за обліковою групі, вироблених за звітний період;
 • 4) інших показників.

Метод розподілу витрат по веденню страхових операцій і витрат по врегулюванню збитків за обліковими групами з метою розрахунку стабілізаційного резерву страховик встановлює самостійно в згаданому вище Положенні.

Розрахунок СР виробляється виходячи з показників нетто перестрахування (за мінусом участі перестрахувальників):

 • а) страхова брутто-премія за договорами обліковується за мінусом нарахованої перестрахувальної премії за договорами, переданим в перестрахування;
 • б) страхові виплати враховуються за мінусом частки перестраховиків;
 • в) резерви незароблених премії, заявлених, але неврегульованих збитків, і що відбулися, але незаявлених збитків, враховуються за винятком частки перестраховиків у відповідних резервах.

За базу розрахунку величини СР приймається величина фінансового результату від страхових операцій за обліковою групі. Фінансовий результат від страхових операцій за обліковою групі визначається як сума (а) страхової брутто-премії, нарахованої за звітний період, (б) зміни резерву незароблених премії, резерву заявлених, але неврегульованих збитків, і резерву відбулися, але незаявлених збитків, за звітний період , зменшена на суму: а) відрахувань від страхової брутто-премії у випадках, передбачених чинним законодавством, за звітний період; б) страхових виплат, вироблених за звітний період; в) страхових премій (внесків), повернутих страхувальникам (перестрахувальникам) у зв'язку з достроковим припиненням (зміною умов) договорів за звітний період у випадках, передбачених чинним законодавством; г) витрат по веденню страхових операцій, вироблених за звітний період, в тому числі витрат з укладання договорів, витрат по врегулюванню збитків, винагород та танто за договорами, прийнятими в перестрахування, за мінусом винагород та танто за договорами, переданим в перестрахування, за звітний період.

У разі якщо фінансовий результат від страхових операцій має перевищення доходів над витратами ( позитивний ), СР за обліковою групі збільшується на 60% фінансового результату від страхових операцій, тобто на 60% від суми перевищення доходів над витратами. Якщо фінансовий результат від страхових операцій має перевищення витрат над доходами ( негативний ), СР за обліковою групі зменшується на абсолютну величину фінансового результату, тобто на суму перевищення витрат над доходами.

Граничний розмір СР розраховується у відсотках від суми річної страхової брутто-премії за обліковою групі, максимальної за 10 років, що передують звітній даті, і не може перевищувати відповідно за обліковими групами 6, 7, 10, 14 і 15 - 250%; за обліковою групі 12 - 150%. У разі якщо у страховика немає даних про річний страховий брутто-премії за обліковою групі за 10 років, що передують звітній даті, то в цілях розрахунку стабілізаційного резерву беруться дані за наявне число років.

Розрахунок резерву вирівнювання збитків проводиться в обов'язковому порядку протягом перших трьох років з моменту введення в дію обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. У разі якщо страховик до початку звітного періоду не розраховував РВУ, зазначений резерв на початок звітного періоду приймається рівним нулю. Якщо в результаті розрахунків РВУ приймає негативне значення, вказаний резерв також приймається рівним нулю.

Розрахунок РВУ проводиться виходячи з таких показників, отриманих по обліковій групі 13.1:

 • 1) страхової брутто-премії по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів, нарахованої в звітному періоді;
 • 2) страхових виплат по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів, вироблених за звітний період;
 • 3) відрахувань від страхової брутто-премії по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів в резерви компенсаційних виплат (резерв гарантій і резерв поточних компенсаційних виплат), вироблених за звітний період;
 • 4) інших показників.

Розрахунок РВУ проводиться виходячи з показників нетто перестрахування (за мінусом участі перестрахувальників):

 • а) страхова брутто-премія за договорами обліковується за мінусом нарахованої перестрахувальної премії за договорами, переданим в перестрахування;
 • б) страхові виплати враховуються за мінусом частки перестраховиків;
 • в) резерви незароблених премії, заявлених, але неврегульованих збитків, і що відбулися, але незаявлен- них збитків, враховуються за винятком частки перестраховиків у відповідних резервах.

Розрахунок стабілізаційного резерву по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів проводиться в обов'язковому порядку за обліковою групі 13.1 (обов'язкове страхування (співстрахування) цивільної відповідальності власників транспортних засобів).

У разі якщо страховик до початку звітного періоду не розраховував стабілізаційний резерв по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів, зазначений резерв на початок звітного періоду приймається рівним нулю. Якщо в результаті розрахунків стабілізаційний резерв по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів приймає негативне значення, то зазначений резерв також приймається рівним нулю.

Розрахунок стабілізаційного резерву по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів провадиться виходячи з наступних показників, отриманих по обліковій групі 13.1:

 • 1) страхової брутто-премії по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів, нарахованої в звітному періоді;
 • 2) страхових виплат по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів, вироблених за звітний період;
 • 3) витрат по веденню страхових операцій по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів, вироблених за звітний період;
 • 4) інших показників.

Метод віднесення витрат по веденню страхових операцій і витрат по врегулюванню збитків до облікової групи 13.1 з метою розрахунку стабілізаційного резерву по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів страховик встановлює самостійно в Положенні.

Розрахунок стабілізаційного резерву по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів провадиться виходячи з показників нетто перестрахування (за мінусом участі перестрахувальників):

 • а) страхова брутто-премія за договорами обліковується за мінусом нарахованої перестрахувальної премії за договорами, переданим в перестрахування;
 • б) страхові виплати враховуються за мінусом частки перестраховиків;
 • в) резерви незароблених премії, заявлених, але неврегульованих збитків, і що відбулися, але незаявлен- них збитків, враховуються, за винятком частки перестраховиків у відповідних резервах.

Страховик розраховує стабілізаційний резерв по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів за обліковою групі 13.1 в наступному порядку.

За базу розрахунку величини стабілізаційного резерву по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів приймається величина фінансового результату від страхових операцій за обліковою групі 13.1. Фінансовий результат від страхових операцій за обліковою групі 13.1 визначається як різниця між величиною доходів за обліковою групі 13.1 за звітний період і величиною витрат за обліковою групі 13.1 за звітний період.

Доходи за обліковою групі 13.1 за звітний період протягом перших трьох років з моменту введення в дію обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів визначаються як сума : а) страхової брутто-премії, нарахованої за звітний період; б) зміни резерву незароблених премії, резерву заявлених, але неврегульованих збитків, резерву відбулися, але незаявлених збитків, і резерву вирівнювання збитків за звітний період в сторону зменшення; в) винагород та танто за договорами, переданим в перестрахування, за звітний період.

Витрати по обліковій групі 13.1 за звітний період протягом перших трьох років з моменту введення в дію обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів визначаються як сума : а) відрахувань від страхової брутто-премії в резерви компенсаційних виплат (резерв гарантій і резерв поточних компенсаційних виплат) за звітний період; б) зміни резерву незароблених премії, резерву заявлених, але неврегульованих збитків, резерву відбулися, але незаявлених збитків, і резерву вирівнювання збитків за звітний період в бік збільшення; в) страхових виплат, вироблених за звітний період; г) страхових премій (внесків), повернутих страхувальникам (перестрахувальникам) у зв'язку з достроковим припиненням (зміною умов) договорів за звітний період у випадках, передбачених законодавством; д) витрат по веденню страхових операцій, вироблених за звітний період, в тому числі витрат з укладання договорів, витрат по врегулюванню збитків, винагород та танто за договорами, прийнятими в перестрахування.

Починаючи з четвертого року з моменту введення в дію обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (тобто з 1 липня 2006 року), доходи і витрати за обліковою групі 13.1 на кінець звітного періоду визначаються без урахування змін резерву вирівнювання збитків за звітний період . У разі якщо різниця між доходами і витратами по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів перевищує 5% від зазначених доходів, стабілізаційний резерв по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів на кінець звітного періоду за обліковою групі 13.1 збільшується на суму цього перевищення. У разі якщо сума витрат перевищує суму доходів по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів, стабілізаційний резерв по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів на кінець звітного періоду за обліковою групі 13.1 зменшується на суму перевищення витрат над доходами.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук