Захист майнових інтересів громадян при страхуванні життя

Найважливішою особливістю страхування життя є те, що захист майнових інтересів громадян при страхуванні їх життя виражається в особливому ощадно-накопичувальному відшкодування відповідно до договору страхування заподіяної їм випадковим несприятливим подією збитків в результаті загибелі людини. За сприятливим подіям в життєдіяльності людей захист майнових інтересів громадян виражається у виплаті страховою компанією відповідно до договору страхування страхових сум при досягненні ними певного віку або при дожитті до настання сприятливого події або терміну, передбачених договором.

Для реальної матеріалізації страхового захисту інтересів громадян в страхуванні життя через страхові виплати при страхових випадках відповідно до договорів страхування страхової організації (страховика) необхідно сформувати цільові фонди грошових коштів - страхові фонди за видами страхування життя. В одному випадку ці фонди входять до загального страхового фонду універсального страховика, в іншому випадку вони відразу утворюють загальний фонд страховика, спеціалізованого тільки на страхуванні життя.

Спосіб забезпечення страхового захисту заснований на солідарному розподілі витрат по страхових виплатах між усіма учасниками страхування життя. При цьому виходять з реальної дійсності, яка підтверджує, що несприятливі і сприятливі події випадкові, проявляються в часі і просторі щодо життя нерівномірно, а їх впливу схильна до значно менша частина з усього кола учасників страхування життя.

Імовірнісний характер страхових виплат обумовлює необхідність завчасної захисту життя від випадкових подій. Для цього страхові компанії, використовуючи статистичні дані про смерть, тривалості життя та інші відомості соціальної та демографічної статистики щодо частоти подій, ступеня їх впливу і величиною збитку, встановлюють розміри страхових премій для страхувальників. При цьому величина премії являє собою вірогідну частку можливої втрати доходу від страхового випадку, що припадає в середньому на кожного страхувальника по страхуванню життя. Тоді страхова премія перетворюється в плату або ціну страхового захисту для страхувальника, а страховий тариф - в ціну страхування життя для страховика. Страховий тариф став базовим показником формування страхового фонду по страхуванню життя з використанням теорії ймовірностей, математичної та соціально-демографічної статистики, методів довгострокових фінансово-інвестиційних розрахунків і інших наук в ризикології, тобто науки управління ризиками.

З огляду на невизначеність настання випадкової події в часі, страхова організація з надійшли страхових премій формує страховий фонд, що витрачається на поточні виплати страхових сум і на створення страхових резервів. Останні повинні представляти невиконання до настання страхових випадків частина зобов'язань страхової компанії по страхових виплатах. Страхові резерви зі страхування життя використовуються не тільки для виплат страхових сум по які наступали тривалий час страхових подіях, але і для збільшення сум виплат в зв'язку з процентним накопиченням. Джерелом такого збільшення страхових виплат є участь страхувальника в інвестиційного прибутку страховика від інвестування страхових резервів.

По ряду видів ощадно-накопичувального характеру страхування життя термін настання страхових випадків відомий (термінове страхування життя на дожиття), але формування страхових резервів по них також необхідно, так як терміни страхування тут більш тривалі і виплати розосереджуються в часі. Інвестування коштів цих резервів дозволяє страховику отримати додатковий дохід, що дає йому можливість відповідно зменшити розмір страхового тарифу без загрози втрати фінансової стійкості.

Страховий фонд витрачається в основній своїй частині на страхові виплати за договорами страхування життя, але певна частина страхових премій всередині нього використовується страховою організацією для покриття своїх витрат на ведення страхових справ, здійснення запобіжних заходів щодо зменшення прийнятих ризиків, освіта страхових резервів і на формування певної частки прибутку.

За тарифний період (5-10 років, прийнятих для включення загальних сум виплат за страховими випадками в розрахунок страхового тарифу певного виду страхування життя) сума страхового фонду, призначена для виплат учасникам даного виду страхування життя, повинна бути в ідеальному випадку вся виплачена в порядку, передбаченому в договорах страхування життя. Якщо коштів страхового фонду виявиться недостатньо, то це свідчить про неточний облік ступеня ризиків по відношенню до життя людей або неточному розмірі інвестиційного доходу від розміщення коштів страхових резервів при розрахунку страхових тарифів.

У разі нестачі коштів страхового фонду можна використовувати в певному поєднанні відразу три основних способи виходу для страхової організації. По-перше, здійснити за рахунок коштів фонду попереджувальних заходів ряд заходів щодо запобігання страховим випадкам, зменшення ризиків настання небезпечних подій у страхувальників. По-друге, проаналізувавши портфель інвестицій тимчасово вільних коштів страхових резервів, виявити малоефективні або неефективні напрямки для зміни структури розміщення коштів, направивши їх в більш прибуткові заходи, тобто реструктурувати інвестиційний портфель страхової компанії. По-третє, підвищити страхові тарифи, що, однак, не завжди прийнятно через конкуренцію на страховому ринку. Ці три способи надають велику гнучкість в управлінні страховим фондом в страхуванні життя, що робить страхову компанію, що спеціалізується на реальному страхуванні життя, більш стійкою в довгостроковій перспективі навіть у порівнянні з іншими фінансово-кредитними організаціями, особливо банками.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >