Принципи, що реалізуються в страхуванні життя

базується на наступних принципах: дисконтування; участі в прибутку страховика за спеціальними інвестиційними полісами; викупу договору; прозорості страхування життя.

Принцип дисконтування. Іншим важливим принципом страхування життя є дисконтування. У математичній статистиці цей принцип дозволяє досить точно визначати показники демографічного розвитку суспільства (такі як тривалість життя, ймовірність дожити або померти в певному віці), дає можливість страховикам планувати в часі майбутні страхові виплати. Тому страхові компанії з високим ступенем впевненості можуть використовувати надходять страхові внески для інвестування, заздалегідь знаючи термін, коли настане час здійснити страхову виплату.

Принцип участі в прибутку страховика за спеціальними інвестиційними полісами. Цей принцип заснований на тому, що страхові організації зі страхування життя, з огляду на довгостроковий характер цього виду страхування, залучають страхувальників до участі в прибутку, яку вони отримують від використання коштів страхових резервів. Щорічно страхова компанія направляє частину одержуваного прибутку на збільшення страхових сум за договорами страхування життя. Ця додаткова сума називається бонусом і підлягає виплаті тільки після закінчення терміну дії договору або настання страхового випадку. Існує дві форми нарахування бонусів: 1) щорічні бонуси, що нараховуються у вигляді оголошеного відсотка від страхової суми (прості і складні з урахуванням реінвестування); 2) остаточний бонус, що нараховується страховою компанією після закінчення терміну договору або в разі претензії з метою підвищення зацікавленості клієнта в збереженні дії договору на весь термін або заохочення за тривалий термін оплати премій при довічному страхуванні. Остаточний бонус тим більше, чим довше термін дії договору.

Страхові премії за договорами страхування за участю в прибутку вище, ніж за договорами без участі в прибутку з аналогічною базової страховою сумою. Існують системи, при яких нараховані бонуси використовуються для зменшення щорічних страхових премій.

Для визначення участі страхувальника в прибутку страхової організації важливо знати джерела її отримання. Весь прибуток, що отримується і розподіляється страховими організаціями по страхуванню життя, в залежності від джерела отримання ділиться на технічну і фінансову. Технічна прибуток складається:

  • 1) з прибутку від зміни показника смертності в тих випадках, коли: а) фактична смертність застрахованих виявилася нижче теоретичної, розрахованої за таблицями смертності, для договорів страхування на випадок смерті, або б) фактична смертність застрахованих виявилася вище теоретичної смертності з таблиць смертності, по договорами на дожиття;
  • 2) прибутку від економії витрат на ведення страхової справи, коли фактичні витрати нижче розміру надбавок до страхової премії, передбачених при розрахунку брутто-ставок премій.

Фінансова прибуток утворюється за рахунок інвестування страхових фондів і розраховується, по-перше, як різниця між відсотками на інвестиції, здійснені страховиком, і процентною ставкою, закладеної в розрахунок страхової премії; по-друге, з прибутку від приросту вартості інвестиційних вкладень страховика, одержуваної при їх реалізації.

Принцип викупу договору. Цей принцип заснований на викупної суми, яка представляє собою грошову суму, що сплачується страховиком страхувальнику, який побажав з якої-небудь причини розірвати договір страхування життя. Викупна сума - це вартість накопиченого за договором довгострокового страхування життя резерву премій на день дострокового розірвання договору. За кожним договором здійснюється капіталізація сплачуваних премій і нараховується математичний резерв. Зазвичай в полісі вказуються гарантовані вартості викупу страхового договору в різні періоди його припинення.

Існують і інші операції, при яких виникає право вимоги страхувальником суми математичного резерву, нарахованого за його страхового договору:

  • 1) цесія. Страхувальник може передати договір у власність іншій особі шляхом дарування або продажу. В даному випадку вартість накопиченого математичного резерву може перейти до іншого застрахованій особі, і договір страхування не припиняє своєї дії;
  • 2) аванс або позика під страховий договір. Страхувальник може зайняти у страховика суму в розмірі до 90% вартості викупу, не припиняючи дії договору за умови продовження оплати премій. Якщо страхувальник повертає суму авансу з обумовленими відсотками, то страхова сума відновлюється і виплачується після закінчення терміну договору або в разі претензії. Якщо сума авансу з відсотками; не повертається, то страхова сума буде скорочена в такому ж розмірі або страховий договір може бути розірваний страховою компанією.

У Російській Федерації позики можуть видаватися страхувальникам - фізичним особам, які уклали договір страхування на дожиття до встановленого терміну. Розмір позики не може перевищувати викупної суми. Встановлюються відсотки за користування позикою можуть перевищувати норму прибутковості, закладену в розрахунок страхової суми по даному страховому договору. Термін видачі позики обмежується терміном дії договору страхування. Загальна сума виданих страховою компанією позик не повинна перевищувати 40% всієї суми страхових резервів, сформованих за довгостроковими договорами страхування життя;

3) передача поліса під заставу. Найчастіше страховий поліс може передаватися в заставу особи, яка надає позику застрахованій.

Прозорість страхування життя. Це ще один важливий принцип страхування життя, який означає, що страхувальник при укладанні договору і під час його дії має право вимагати від страхової компанії всю інформацію про її діяльність і про проведені нею страхових операціях, щоб клієнту були зрозумілі основні умови, на яких він підписує контракт . У європейському розумінні прозорість означає обов'язок страховика надавати страхувальнику всю необхідну інформацію як до, так і після укладення контракту, що включає конкретно:

  • 1) інформацію про назву страхової компанії, її правову форму, країні, де зареєстрований головний офіс, його адресу, адресу агентства, що містить контракт;
  • 2) про умови страхування, в тому числі визначення кожної гарантії і кожного доповнення до контракту, терміни контракту, умови оплати премій, умови нарахування бонусів, правила визначення вартості викупу поліса, розрахунок премії за кожним видом гарантії;
  • 3) про кількість днів для обмірковування, які надаються клієнту для можливості розірвати контракт в перші дні після його укладення, з поверненням йому сплаченої премії в повному розмірі (від 14 днів в Англії до 30 днів у Франції і в Італії);
  • 4) про оподаткування по кожному типу поліса;
  • 5) про порядок оскарження страхових договорів та розгляду справ у суді;
  • 6) про всі зміни в умовах поліса або законодавства, що застосовується до даного виду страхування.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >