Класифікація видів страхування життя

Теорія і практика страхування життя демонструє велику різноманітність видів договорів страхування життя, що укладаються страховими організаціями при реагуванні на найменші зміни у функціонуванні фінансового ринку. Однак всі види страхування життя мають певні типові характеристики, вироблені за всю історію розвитку даного виду страхування. Головними критеріями, за якими розрізняють види страхування життя, є: а) об'єкт страхування; б) предмет страхування; в) порядок сплати страхових премій; г) період дії страхового покриття; д) форма страхового покриття; е) вид страхових виплат; ж) форма укладення договору. Таким чином, грунтуючись на даних умовах, виділяють наступні види страхування.

 • 1. По виду об'єкта страхування життя розрізняють: а) страхування власного життя, коли застрахований і страхувальник - одна особа; б) страхування щодо життя іншої особи, коли застрахований і страхувальник - різні особи; в) спільне страхування життя на основі принципу першої або другої смерті.
 • 2. В залежності від предмета страхування життя виділяють страхування на випадок смерті і страхування на дожиття.
 • 3. В залежності від порядку сплати страхових премій виділяють: 1) страхування життя з одноразовою ( одноразової ) премією ; 2) страхування життя з періодичними преміями, котрі сплачуються: а) протягом терміну договору;
 • б) протягом обмеженого періоду часу, меншого, ніж термін договору; в) протягом усього життя.

Одноразова премія має на увазі оплату страхового внеску повністю один раз під час підписання договору. Періодичні премії сплачуються щорічно, щоквартально або щомісячно. В даний час у всіх країнах, за винятком Японії, спостерігається швидкий і стійке зростання обсягу одноразових премій. В Австралії, Великобританії, Франції питома вага одноразових премій в 2000 р склав понад дві третини всієї річної суми премій, зібраних зі страхування життя, а в Італії та Швейцарії - понад 55% [1] . Це пояснюється тим, що страхові договори з одноразовою премією є більш гнучкі й конкурентоспроможні страхові продукти. Вони пропонують не тільки покриття на випадок смерті, але і є привабливими інвестиційними інструментами.

 • 4. За періодом дії страхового покриття розрізняють довічне страхування (на все життя) і страхування життя на певний період.
 • 5. В залежності від форми страхового покриття можна виділити наступні види страхування життя: а) на твердо встановлену страхову суму; б) з порядку спадання страховою сумою; в) зі зростаючою страховою сумою; г) при збільшенні страхової суми відповідно до зростання індексу роздрібних цін; д) при збільшенні страхової суми за рахунок участі в прибутку страховика; е) при збільшенні страхової суми за рахунок прямого інвестування страхових премій у спеціалізовані інвестиційні фонди.
 • 6. По виду страхових виплат розрізняють страхування життя: а) з одноразовою виплатою страхової суми; б) з виплатою ренти (ануїтету); в) з виплатою пенсії.
 • 7. За способом укладення договори страхування життя діляться на договори індивідуальні і колективні.

Базові типи страхування життя

Представивши характеристику найбільш важливих критеріїв, що визначають специфіку різних видів страхування життя, можна скласти комплексну систему страхування життя, найбільш уживаних на страховому ринку. У теорії і практиці страхування життя прийнято виділяти три базових типу страхування, мають істотні відмінності по цілій сукупності вищенаведених критеріїв:

 • 1) термінове страхування життя - страхування життя на випадок смерті, що укладається на певний термін;
 • 2) довічне страхування - страхування на випадок смерті протягом усього життя застрахованої особи;
 • 3) змішане страхування життя - страхування та на випадок смерті, і на дожиття протягом певного періоду часу. Є і більш широкі види змішаного страхування життя, коли страхування на випадок смерті і страхування на дожиття поєднуються з медичним страхуванням, страхуванням від нещасних випадків або навіть страхуванням відповідальності.

Існують і інші класифікації базисних типів страхування життя. Наприклад, виділяють три групи (класу) страхування життя, які можуть існувати як окремо, так і в тій чи іншій комбінації: термінове страхування життя ; страхування на дожиття; довічне страхування [2] . В окремі підвиди виділяють види страхування життя, похідні від базових типів і існують усередині них: пенсійне страхування; ануїтетне, або рентне, страхування життя. Основні характеристики базових типів страхових договорів представлені в табл. 17.1.

Таблиця 17.1

Базові види страхування життя

Тип страхування

страхове покриття

премії

Наявність інвестиційного елемента

можливість викупу

Характеристика типу страхування

термінове

Виплата страхової суми бенефіціару, якщо застрахований помре раніше терміну, зазначеного в договорі

періодичні

немає

немає

Більш дешевий і простий з високою гарантією в разі передчасної смерті

довічне

Виплата страхової суми бенефіціару в момент смерті застрахованого незалежно від часу її настання

Періодичні або одноразова

Так

Право на викуп з'являється тільки через певний час дії договору

Найбільш повне забезпечення спадкоємців з необмеженим терміном і елементами капіталізації

змішане

Виплата страхової суми і в разі смерті застрахованого до закінчення договору, і в разі дожиття згідно з договором

Періодичні або одноразова

Так

Так

Найбільш вигідні договори з метою інвестування і створення накопичень, але з невисокими гарантіями в разі смерті

 • [1] Див .: Страхування / за ред. Т. Ф. Федорової. М., 2003. С. 264.
 • [2] Див .: Теорія і практика страхування / під заг. ред. К. Е. Турбіної. М .: Анкил, 2003. С. 283-284.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >