СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Після вивчення глави 18 бакалавр повинен:

знати

 • • особливості соціального страхування;
 • • страхове законодавство про соціальне страхування;
 • • відмінності і схожість форм соціальних ризиків;

вміти

 • • розрізняти види соціального ризику;
 • • проводити класифікацію форм соціальних ризиків;

володіти

• понятійним апаратом соціального страхування.

Сутність і види соціального ризику

Причини соціального ризику

Серед різних видів ризику особливе місце займають соціальні ризики. В їх основі лежать не тільки природні або техногенні явища, а й соціально-економічні, тобто громадські, умови життєдіяльності людини. Визначальним з цих умов є те, що для найманого працівника єдиним джерелом існування виступає заробітна плата, тому позбавити його цього джерела доходу - означає приректи на загибель. І якщо з тих чи інших причин стає неможливим участь працівника у трудовій діяльності, то виникає ризик його матеріальної незабезпеченості. Неможливість трудової діяльності працівника може бути викликана хворобою, відсутністю попиту на працю, інвалідністю, старістю і т.п.

Основною передумовою, що обумовило появу соціального ризику, була і залишається ризикова природа людського існування. Процес відтворення людини схильний до ризиків переривання на фізіологічному, економічному і соціальному рівнях. В умовах ринкової економіки соціальні ризики для переважної частини населення приймають форму втрати трудового доходу як основного джерела існування. Перехід в більшості економічно розвинених країн до соціального регулювання економіки зумовив появу ще однієї форми соціального ризику у вигляді невідповідності індивідуальних параметрів рівня життя людини суспільним нормам і стандартам (рис. 18.1).

Об'єктом страхового захисту в соціальному страхуванні є ризик втрати заробітної плати (доходів) у трудозанятого населення і ризик нести додаткові витрати, пов'язані з лікуванням. Види, суб'єктний склад і коло суспільних відносин, схожих між собою за причинами виникнення матеріальної незабезпеченості осіб найманої праці і самозайнятого населення, об'єднуються категорією "соціальний ризик". Ситуація соціального ризику 1

Класифікація форм соціальних ризиків

Мал. 18.1. Класифікація форм соціальних ризиків [1]

може виникнути внаслідок: а) втрати самої здатності до праці (в результаті хвороби, нещасного випадку, народження дитини і догляду за ним, старості і т.д •); б) відсутність попиту на працю (безробіття) [2] . На думку експертів МОП, розуміння соціального ризику з позиції втрати трудового доходу і необхідності при цьому підтримки мінімально необхідного рівня життя всіх людей, незалежно від їх індивідуальних можливостей, є ключовим при описі даного феномена [3] .

Поняття соціального ризику

У ст. 3 Федерального закону від 16 липня 1999 № 165-ФЗ "Про основи обов'язкового соціального страхування" категорія "соціальний страховий ризик" визначена як певна подія, тягне за собою зміну матеріального і / або соціального становища працюючих громадян та інших категорій громадян, в разі настання якого здійснюється обов'язкове соціальне страхування. Його страхову сутність можна уточнити: соціальний ризик являє собою ймовірність настання матеріальної незабезпеченості в результаті втрати заробітку або трудового доходу з об'єктивних, соціально значимих причин, а також виникла необхідність в додаткових витратах на лікування та оплату соціальних послуг.

Соціальних ризиків притаманне, по-перше, те, що вони носять масовий характер, оскільки до них схильні великі маси працівників. По-друге, соціальні ризики є постійне явище ринкової економіки, наприклад, хронічне безробіття, притаманна ринкового господарства. Наявність соціальних ризиків обумовлено обставинами відтворення ринкової економіки.

Для розкриття економічної та соціальної складових соціального ризику важливо мати на увазі наступні обставини. Незабезпеченість внаслідок хвороби, інвалідності, безробіття, коли працівник не може брати участь у виробничому процесі і в результаті позбавляється заробітної плати, для окремого індивіда виявляється випадковим явищем, для ринкової економіки в цілому - постійним і масовим. Дану форму матеріальної незабезпеченості найманих працівників професор Л. В. Забєлін на початку XX ст. назвав "соціальної", маючи на увазі під нею масовий характер, а причини, її викликають, об'єднав в загальному понятті "соціальний ризик, або соціальна незабезпеченість" [4] .

З огляду на масштабність суспільного виробництва і масової залученості в його сферу працездатного населення, соціальні ризики піддаються кількісній оцінці і прогнозу як з позиції ймовірності настання ризикових ситуацій (чисельність хворих, інвалідів, які загинули, пенсіонерів і т.д.), так і з позиції їх вартісних параметрів (тривалість захворювань, середній вік настання інвалідності, встановлений законом вік виходу на пенсію та ін.).

Ключовим моментом в соціальному страхуванні виступає економічна характеристика взаємозв'язку матеріальної незабезпеченості найманої праці і об'єктивно існуючих для нього соціальних ризиків через хвороби, нещасних випадків (з тимчасовою і постійною втратою працездатності), старості, втрати годувальника або місця роботи (рис. 18.2).

Враховуються соціальні ризики можна об'єднати в три великі групи: 1) втрата доходу; 2) необхідність додаткових витрат; 3) втрата соціального статусу - соціальна дезінтеграція. Ризики втрати доходу і відповідної втрати соціального статусу, в свою чергу, можуть бути поділені на дві групи:

 • 1) випадки, коли індивідуум може (за допомогою або без спеціальних процедур) повернутися на своє колишнє місце роботи або змінити сферу діяльності;
 • 2) випадки, коли це неможливо (літні люди, деякі категорії вдів, постійна непрацездатність).

Серед ризиків, які породжують необхідність нести додаткові витрати, можна виділити: а) високі сімейні витрати в зв'язку з народженням дитини; б) витрати на медичну допомогу; в) витрати на реабілітацію; г) витрати, пов'язані з доглядом; д) витрати в зв'язку з похоронами.

Соціальні ризики формують механізм соціального захисту, що включає в себе:

страхування (накопичення страхових резервів для покриття майбутніх витрат);

Види факторів і умов, виникнення і дії соціального ризику

Мал. 18.2. Види факторів і умов, виникнення і дії соціального ризику [5]

 • прогнозну оцінку і статистику страхових подій , розподіл збитків між тими, хто схильний до ризику;
 • форми соціального захисту, що поєднують принципи солідарності та цінну в рамках громадської взаємодопомоги.

Для солідарних форм самозахисту характерно "об'єднання людей в різні групи спілкувань", що "має в своїй основі певну частку самопожертви членів спілкувань - одного на користь інших і назад" [6] .

Поєднання слів "ризик" і "соціальний" підкреслює об'єктивний, громадський (масовий) і типовий характер даного виду ризику як можливу небезпеку для індивіда в силу широкого поширення його в життя суспільства, а також визначальною роллю суспільства в організації громадських форм захисту. У літературі соціальне страхування визначається як особлива форма організованої взаємодопомоги, при якій ризик відомого нещастя враховується заздалегідь і заздалегідь же пов'язана з цим ризиком матеріальна тяжкість розподіляється між усіма учасниками організації [7] .

В цілому категорія соціального означає пов'язані спільним життям людей в державі і суспільстві відносини, які обумовлюються нерозривністю життя індивідуума, суспільства і держави. Соціальними визнаються небезпеки (ризики), що виникають з причин суспільного характеру. Захиститися від них індивідуально з високим ступенем надійності в більшості випадків неможливо, оскільки вони зумовлені складним комплексом об'єктивних соціально-економічних умов і практично не залежать від волі окремої людини. З позицій соціально-економічних наслідків соціальні ризики припускають організацію соціального захисту, що дозволяє у випадках їх настання зберегти необхідні стандарти рівня і якості життя, а значить, і соціальний статус сімей працівників. У зв'язку з цим категорії "соціальний ризик" і " соціальні гарантії" розглядаються як дихотомическая пара, в якій "соціальний ризик" - негативна, а "соціальні гарантії" - позитивна величина. За своїм соціально-економічним наслідкам соціальні ризики суть чинники порушення нормального соціально-економічного становища людей в результаті ушкодження здоров'я, втрати працездатності або відсутності попиту на працю (безробіття), що супроводжуються настанням для трудозанятого населення матеріальної незабезпеченості внаслідок втрати заробітку, несення додаткових витрат, пов'язаних з лікуванням, а для сімей - втратою джерела доходу в разі втрати годувальника.

 • [1] Див .: Страхування: підручник / за ред. Т. А. Федорової. 3-е изд., Перераб. і доп. М .: Магістр, 2008. С. 83.
 • [2] Див .: Роїк В. Д. Основи соціального страхування. М .: Анкил, 2005. С. 137-138.
 • [3] Див .: Введення в соціальне забезпечення / МВТ. Женева, 1990. С. 3.
 • [4] Див .: Забєлін Л. В. Теорія соціального страхування. М., 1924. С. 45. Детальний історичний аналіз категорії "соціальний ризик" виконала Е. Е. Мачульская (див .: Мачульская Е. Е. Соціальний ризик як об'єктивна основа соціального забезпечення // Вести. МГУ. 1999. № 1. С. 25).
 • [5] Див .: Роїк В. Д. Основи соціального страхування: організація, економіка і право. М .: Изд-во РАГС, 2007. С. 22.
 • [6] Яроцький В. Т. Страхування робітників у зв'язку з відповідальністю підприємців. СПб., 1895. Т. 1. С. 197.
 • [7] Див .: Вигдорчик Н. А. Теорія і практика соціального страхування (Теоретичні основи соціального страхування). пг .; М., 1925. С. 14.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >