Розрахунки сум за змішаним страхуванням життя

За договором змішаного страхування життя може передбачатися страховий захист майнових інтересів за застрахованої особи від страхових випадків в різних поєднаннях. Зокрема, застосовуються такі варіанти комбінування страхових випадків: 1) страхування на дожиття і на випадок смерті застрахованої особи; 2) страхування на дожиття, на випадок смерті і від нещасних випадків; 3) страхування життя на випадок смерті і від нещасних випадків; 4) страхування на дожиття і від нещасних випадків.

Перелік наслідків подій, що не визнаються страховими випадками при змішаному страхуванні життя, такий же, як і при страхуванні від нещасних випадків.

Змішане страхування життя також може бути індивідуальним і колективним (груповим). Порядок і умови укладення та виконання договору змішаного страхування життя, що застосовуються обмеження, права, обов'язки і відповідальність сторін в основному такі ж, як по окремим розглянутим вище видів страхування життя на випадок смерті і дожиття до закінчення терміну страхування або певного віку.

При змішаному страхуванні життя збільшується обсяг страхової відповідальності (зобов'язань) страховика і відповідно обсяг страхового захисту (страхового забезпечення) страхувальника, застрахованої особи, тобто для застрахованої особи забезпечується більш повний захист його майнових інтересів, але вона стає і більш дорогий для страхувальника. Однак розмір сплачується страхувальником страхової премії може збільшуватися не стільки через кількість страхових ризиків (випадків), що покриваються договором змішаного страхування життя, скільки від встановлення страхової суми за страховими випадками (ризиками), від яких проводиться страхування.

Наприклад, за варіантом змішаного страхування на дожиття і на випадок смерті встановлена ​​договором страхування єдина страхова сума 10 тис. Руб. (По кожному страховому випадку) при віці застрахованої особи 40 років, термін страхування - п'ять років. При одноразової тарифної ставки змішаного страхування життя (страховий тариф розраховується на основі сукупної нетто-ставки але двома страховими випадками) 35 руб. зі 100 руб. страхової суми страхувальник (він же застрахований) повинен сплатити страховику страхову премію в розмірі 3500 руб. (35п10 000/100). Після закінчення п'яти років страхувальник (застрахований) отримає від страховика 10 тис. Руб. по страховому випадку "дожиття до закінчення терміну дії договору змішаного страхування". Оскільки страхового випадку "смерть застрахованої особи" не відбулося за термін страхування, страхова сума але нього не виплачується.

Якби страхувальник уклав договір страхування життя тільки на випадок смерті на зазначену страхову суму (10 тис. Руб.) І дожив до закінчення терміну страхування, то він не отримав би нічого, так як страхового випадку не було б. Страхова премія, що підлягає сплаті страхувальником, за цим договором була б, звичайно, значно менше, ніж за договором змішаного страхування.

При страхуванні тільки на дожиття страхувальник (застрахований) через п'ять років отримав би 10 тис. Руб. Але в цьому випадку залишився б незастрахованим ризик смерті застрахованої особи. Оскільки тарифна ставка по страхуванню на випадок смерті в десятки разів менша за ставку страхування на дожиття, варіант змішаного страхування вигідніше для страхувальника (застрахованої особи).

Змішане страхування на дожиття і на випадок смерті при встановленні страхової суми окремо по кожному з даних видів відповідальності страховика може мати для страхувальника (застрахованої) різні економічні наслідки в зв'язку з настанням страхових випадків. Наприклад, для тих же умов договору змішаного страхування життя встановлена ​​страхова сума на дожиття 10 тис. Руб. і на випадок смерті - 20 тис. руб. Розмір сплачується страхової премії збільшиться в порівнянні з попереднім прикладом змішаного страхування на суму, що дорівнює добутку тарифної ставки по страхуванню на випадок смерті на 10 тис. Руб., Так як страхова сума у ​​зв'язку зі смертю встановлена ​​в подвоєною величиною єдиної страхової суми (20 000: 10 000). У разі дожиття страхувальника (застрахованої) до закінчення терміну страхування він отримає страхову суму в 10 тис. Руб. Якщо застрахований помре протягом терміну дії договору змішаного страхування, то його вигодонабувач (спадкоємець) отримає 20 тис. Руб. і сплачені страхові внески зі страхування на дожиття з часткою доходів від інвестування коштів страхових резервів за вирахуванням витрат страховика на страхування. Якщо смерть страхувальника (він же застрахований) сталася в результаті нестрахового випадку, то його вигодонабувач (спадкоємець) одержить тільки сплачені страхові внески зі страхування на дожиття з урахуванням доходів від інвестицій і витрат страховика, тобто викупну суму.

При включенні в договір змішаного страхування життя поряд з ризиками (страховими випадками) дожиття, смерті застрахованої особи та ризику нещасного випадку зростає обсяг відповідальності страховика і ступінь захисту майнових інтересів застрахованої. Але і тут, як в попередньому прикладі, збільшується розмір страхової премії, що підлягає сплаті страхувальником. Тому страхувальникові важливо вибрати для включення в договір змішаного страхування життя варіант набору страхових ризиків, обумовлених нещасним випадком, і страхової суми але видів відповідальності і за договором в цілому.

Страхувальник визначає, чи включати в обсяг страхової відповідальності страховика (відповідно обсяг страхового забезпечення захисту майнових інтересів застрахованої особи) всі ризики, пов'язані з нещасним випадком (тимчасова втрата працездатності, настання інвалідності, смерть від нещасного випадку), або обмежитися одним або двома з трьох.

Страховий тариф зазвичай розраховується страховиками на основі сумарної величини нетто-ставок по окремих ризиках (помножених на прийняту їх частку в загальному тарифі), пов'язаних з нещасним випадком, а страхова сума встановлюється страхувальником і страховиком загальна для виплат за страховими випадками, щоб не допустити різкого подорожчання договору змішаного страхування життя для страхувальника. Наприклад, при тих же основних умовах укладання договору змішаного страхування життя страхова сума на дожиття і на випадок смерті встановлена ​​єдина - по 10 тис. Руб., А за ризиками, пов'язаними з нещасним випадком, - загальна страхова сума 15 тис. Руб.

При тимчасової або постійної непрацездатності в результаті нещасного випадку протягом терміну дії договору змішаного страхування життя страхувальник (застрахований) отримає страхове забезпечення відповідно до правил (договором) страхування. У разі дожиття до закінчення терміну дії цього ж договору страхування страхувальник (застрахований) отримає за цим страховим випадком 10 тис. Руб. Якщо після нещасного випадку, отримання застрахованим страхового забезпечення настане його смерть як наслідок нещасного випадку протягом терміну дії договору змішаного страхування життя (або одного року або іншого періоду часу після закінчення терміну дії договору, передбаченого правилами страхування), то вигодонабувач (спадкоємець) отримає різницю між страховою сумою, що дорівнює 15 тис. руб., і розміром раніше виплаченого застрахованій особі страхового забезпечення у зв'язку з втратою працездатності внаслідок нещасного випадку. Крім того, страховик виплатить йому викупну суму зі страхування на дожиття, якщо смерть від нещасного випадку на ступила протягом терміну дії договору страхування.

Колективне змішане страхування життя, що включає і страхування від нещасних випадків, працівників підприємств, організацій, установ за рахунок коштів цих юридичних осіб, проводиться на підставі Закону про обов'язкове соціальне страхування. Законом передбачається страхове забезпечення по всім наслідків нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Страхове забезпечення має виплачуватися застрахованій особі в різних видах: як допомога по тимчасовій непрацездатності або одноразова і щомісячна виплати при настанні інвалідності, а також оплата витрат на лікування реабілітацію, протезування, забезпечення транспортними засобами за застрахованої працівника та ін. Законом встановлено також виплати близьким родичам застрахованої особи, які перебувають на його утриманні або одержували додаткові кошти на життя від потерпілого внаслідок нещасного випадку особи (одноразові та / або щомісячні виплати).

При змішаному страхуванні життя в договір страхування можуть включатися за бажанням страхувальника в різних поєднаннях зазначені страхові ризики (в тому числі повний набір ризиків). У цьому випадку страховик приймає на себе підвищений обсяг страхової відповідальності (зобов'язань).

У змішаному страхуванні "на випадок дожиття" і "на випадок смерті" може встановлюватися єдиний розмір страхової суми по кожному страховому випадку (наприклад 100 тис. Руб.) Або окрема страхова сума по ним (наприклад 100 тис. І 180 тис. Руб.) . Загальний обсяг страхової відповідальності страховика (і відповідно граничний обсяг страхового забезпечення страхувальника) складе в першому випадку 200 тис. Руб., У другому - 280 тис. Руб. При розрахунку страхової премії в першому випадку застосовується загальний сумарний страховий тариф за вказаними ризикам. У другому випадку страхова премія розраховується за окремими страховими тарифами та страховими сумами.

Якщо правилами страхування передбачається виплата подвійної страхової суми у зв'язку зі смертю застрахованої особи, то страхова премія розраховується множенням єдиного розміру (за страховими випадками) страхової суми на загальний сумарний страховий тариф, в якому в величині нетто-ставки у зв'язку зі смертю врахована виплата подвійної страхової суми але даного випадку.

При обліку в змішаному страхуванні життя страхових ризиків, пов'язаних з нещасним випадком, страхова сума по ним найчастіше встановлюється загальна на всі три наслідки такої події (тимчасову і постійну втрату працездатності, смерть внаслідок нещасного випадку). Ця страхова сума також враховується в загальному обсязі страхової відповідальності (зобов'язань) страховика. Порядок і умови страхування від нещасних випадків можуть включатися в договір змішаного страхування життя з посиланням на відповідні правила страхування.

Для страхувальника страхування життя обходиться тим дорожче, ніж від більшої кількості страхових випадків (ризиків) проводиться страховий захист і чим більше загальна, сумарна, величина страхової суми за договором страхування при інших рівних умовах.

Термін страхування життя визначається терміном дії договору страхування та встановлюється за згодою сторін договору, але не повинен бути менше одного року. Найбільш тривалі терміни страхування життя - до 15-20 років і більше - застосовуються в зарубіжній страховій практиці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >