СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Після вивчення глави 20 бакалавр повинен:

знати

  • • особливості страхування відповідальності;
  • • страхове законодавство про страхування відповідальності;
  • • відмінності і схожість страхування відповідальності в Росії і за кордоном;

вміти

  • • розрізняти види страхування відповідальності;
  • • оцінювати вигідність страхування відповідальності;

володіти

понятійним апаратом страхування відповідальності.

Сутність страхування відповідальності

Однією з порівняно нових галузей страхування для сучасного російського страхового ринку є страхування відповідальності. Дана галузь страхування стала активно розвиватися в Російській Федерації лише з початку 1990-х рр. За своєю сутністю страхування відповідальності захищає майнові інтереси страхувальників (або застрахованих осіб) у випадках заподіяння ними шкоди особистості або шкоди майну громадян (фізичних осіб), а також юридичних осіб. Сказане означає, що збитки або шкоду, завдану страхувальником або застрахованою особою майну або особистості третіх осіб, згідно з договором страхування відповідальності буде відшкодовувати страховик. В останні роки багато видів страхування даної галузі, наприклад страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, страхування відповідальності перевізників, страхування цивільної відповідальності підприємств - джерел підвищеної небезпеки, страхування відповідальності роботодавців, страхування професійної відповідальності, зайняли міцні позиції в структурі страхових портфелів російських страховиків.

На нашу думку, даний вид страхування неможливо віднести ні до майнового, ні до особистого страхування. Якщо об'єктом майнового страхування є власність юридичних чи фізичних осіб, а особистого страхування - життя, здоров'я і працездатність людини, то при страхуванні відповідальності об'єктом страхування виступає відповідальність страхувальника (застрахованої) згідно із законом або в силу договірного зобов'язання перед третіми особами за заподіяння їм шкоди. Страхування відповідальності передбачає відшкодування збитку як здоров'ю, так і майну третіх осіб, яким в силу закону або за рішенням суду повинна бути відшкодована заподіяна шкода. Зокрема, згідно зі ст. 4 Закону про страхування об'єктом страхування відповідальності виступають майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або майну фізичної особи, а також шкоди, заподіяної юридичній особі. Таким чином, страхування відповідальності відрізняється від майнового страхування тим, що при майновому страхуванні страхується заздалегідь визначена річ або власність на заздалегідь визначену суму, а при страхуванні відповідальності об'єктом захисту є чи не заздалегідь певні будь-які майнові блага, а добробут страхувальника в цілому. Страхування відповідальності відрізняється і від особистого страхування, яке проводиться на випадок настання обумовлених подій, пов'язаних, як уже зазначалося, з життям і працездатністю застрахованої. Можна сказати, що особисте страхування - це страхування суми, а страхування відповідальності - це страхування збитку.

Як відомо, суб'єктами страхового правовідносини при майновому страхуванні виступають страхувальник і страховик. Звичайно, договір страхування майна може бути укладений на користь третьої особи (вигодонабувача). Однак згідно з п. 1 ст. 930 ЦК договір страхування майна може бути укладений тільки на користь особи, яка має інтерес у збереженні майна (власника, орендодавця, заставодавця і т.д.). Таким чином, це третя особа завжди заздалегідь відомо і найчастіше прямо вказується в договорі страхування майна. У договорі особистого страхування крім страхувальника і страховика суб'єктом страхових відносин є застрахована особа, тобто особа, чиї життя, здоров'я і працездатність є об'єктом страхування. Відповідно до цивільного законодавства особа, інтерес якого страхується (застрахований), має бути назване в договорі страхування. Якщо страхується інтерес самого страхувальника, це також слід відобразити в договорі. За договором особистого страхування також може бути призначений вигодонабувач, тобто особа, яка має право на отримання страхової виплати. Згідно ст. 934 ГК призначення вигодонабувача за договором особистого страхування можливе лише за згодою застрахованої особи. Таким чином, і при особистому страхуванні треті особи (застрахований і вигодонабувач) завжди заздалегідь відомі і названі в договорі страхування.

На відміну від особистого і майнового страхування, як вже зазначалося, об'єктом страхування відповідальності виступає відповідальність перед третіми особами внаслідок якої-небудь дії або бездіяльності страхувальника (застрахованої). При цьому дані треті особи ніколи не можуть бути названі в договорі страхування конкретно, так як не можна сказати заздалегідь, яким особам буде виплачено страхове відшкодування і в якому розмірі. Це визначається тільки при настанні страхового випадку - при заподіянні шкоди третім особам (проте це положення не відноситься до страхування договірної відповідальності, наприклад, до страхування відповідальності за договором ренти). Третіми особами можуть бути громадяни і юридичні особи, чиїм майновим або особистісним (фізичним) інтересам завдано збитків або шкоди страхувальникам або застрахованими особами. Таким чином, при страхуванні відповідальності вигодонабувачі (тобто треті особи) призначені законом - це особи, яким заподіяно певну шкоду. Причому цих вигодонабувачів сторони договору страхування (страховик, страхувальник або застрахований) не можуть змінити на свій розсуд. Навіть якщо в договорі вказана інша вигодонабувач або він взагалі не вказано в договорі страхування, це не буде прийматися до уваги при здійсненні страхової виплати.

Доцільність виділення страхування відповідальності в самостійну галузь страхової справи наочно доводить і генезис даного виду страхування. Історично страхування відповідальності виникло значно пізніше і майнового, і особистого страхування. Найбільш інтенсивно страхування відповідальності почало розвиватися тоді, коли законодавством більшості країн принцип майнової відповідальності заподіювача шкоди став все ширше поширюватися на випадки безвинної заподіяння шкоди (початок XVIII ст.). В основному це було пов'язано з використанням складних машин, механізмів, технологічних процесів, в повному обсязі підконтрольних людині. В кінці XIX в. західне законодавство прийняло принцип відповідальності підприємця (підприємства) за випадки смерті працівника або заподіяння йому каліцтва на виробництві без урахування провини підприємця. До цього часу працівникові відшкодовуються збитки лише у випадках, коли він міг довести провину підприємця або його уповноважених. В результаті перенесення ризиків підприємців на страхові товариства і виникло сучасне страхування цивільної відповідальності, а також соціальне страхування.

У зазначений період законодавство ряду країн передбачив обов'язкове страхування відповідальності власників деяких джерел підвищеної небезпеки, які є найбільш небезпечними через широку поширеність або масштабності можливих збитків. Практично у всіх розвинених країнах було введено обов'язкове страхування відповідальності власників автотранспортних засобів, власників повітряних суден, відповідальності виробників медичних препаратів та обладнання, власників домашніх тварин і т.п. При цьому необхідно зазначити, що історично страхування цивільної відповідальності, як і весь розвиток страхування, почалося зі страхування відповідальності фізичних осіб і тільки в подальшому, в зв'язку з необхідністю підвищення соціальної захищеності, розвитком страхового ринку і розширенням законодавчого списку обов'язкових видів страхування, почався розвиток страхування цивільної відповідальності за порушення договірних зобов'язань.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >