Зарубіжний досвід страхування відповідальності

Згідно з міжнародною класифікацією страхування відповідальності (Casualty or Liability Insurance) є самостійним видом страхування, до якого відносяться:

  • • загальногромадянський відповідальність (Public Liability);
  • • відповідальність товаровиробників (Product Liability);
  • • відповідальність роботодавця (Employer's Liability);
  • • відповідальність за забруднення навколишнього середовища (Environmental Impairment Liability);
  • • автоцивільна відповідальність (Motor Third Party Liability).

Крім того, за міжнародною класифікацією відповідальність перевізника (Carrier's Liability) відноситься до морських видів страхування, а професійна відповідальність (Professional Indemnity), відповідальність директорів і управлінського персоналу (Directors & Officers Liability) - до фінансових видами страхування.

За кордоном розвинені такі види страхування відповідальності: страхування під ключ; страхування автоцивільної відповідальності за системою "Зелена карта"; страхування для власників гаража; страхування інтелектуальної власності; страхування на випадок зловживання довірою; страхування на випадок відсутності зайнятості; страхування на випадок підробки продукції; страхування на випадок заподіяння шкоди репутації та ін.

Страхування "під ключ" (turnkey insurance) забезпечує страховий захист професійної відповідальності генеральних підрядників, архітекторів чи інженерів, які здійснюють свою діяльність в зв'язку з реалізацією певного проекту, наприклад за договором здачі об'єкта під ключ, за договорами на виконання проектних (конструкторських) або будівельних робіт , а також за договором будівництва, здійснюваного під колективним керівництвом. Страхування "під ключ" об'єднує в собі такі види страхового захисту, як страхування від помилок і упущень при виробництві проектних робіт і страховий захист після завершення робіт. Якщо підрядник виявиться неплатоспроможним і не зможе завершити роботу за контрактом, страховик здійснює платіж, який дорівнює сумі, на яку укладено контракт. Це дозволить оплатити послуги іншого підрядника і завершити роботу.

Страхування автоцивільної відповідальності за системою "Зелена карта" вельми розвинене в багатьох країнах, які є членами відповідного міжнародного союзу. Страховий документ - "Зелена карта" (Green Card) видається страховою компанією країни, що є членом союзу. Він дійсний на території усіх країн - членів союзу, і страхові компанії цих країн беруть на себе зобов'язання здійснити документальне оформлення і відшкодувати збиток, заподіяний третім особам власниками "зелених карт" з наступною компенсацією витрат і витрат з оформлення та відшкодування збитків страховим компаніям, що видав " зелену карту ".

Даний вид страхування відноситься до страхування цивільної відповідальності - класу страхування, де об'єктом виступає відповідальність страхувальника за законом перед третіми особами, яким може бути завдано шкоди (шкода). Страхування цивільної відповідальності покликане забезпечити виплату потерпілим (фізичним і юридичним особам) грошові відшкодування в сумах, які були б стягнуті за цивільним позовом на користь потерпілих (або їх правонаступників) у разі їх каліцтва або смерті, загибелі або пошкодження їх майна від нещасного випадку, що стався з вини страхувальника. Даний вид страхування поширюється на власників автомобілів, мотоциклів, інших джерел підвищеної небезпеки. Законодавство більшості країн передбачає обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту. Цим страхуванням користуються також власники будинків, видовищних установ, торгових підприємств і особи, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю (приватною практикою), - лікарі, юристи, бухгалтери, - наприклад, на випадок професійної помилки. Страхування цивільної відповідальності не має сили, якщо нещасний випадок викликаний зловмисними діями (наміром) страхувальника. У зарубіжній практиці страхування цивільної відповідальності відноситься до страхування від нещасних випадків (Liability insurance). Воно може виступати як самостійний вид або входити в сукупність видів страхування, що оформляються за одним страховим документом.

При страхуванні цивільної відповідальності поряд з одноразовими виплатами (наприклад, за пошкодження або загибель засобів транспорту, одягу, багажу, вітрин магазинів, домашніх тварин, іншого майна, а також у випадках заподіяння шкоди здоров'ю людей, що викликав тимчасову втрату працездатності) виробляються численні довготривалі виплати, пов'язані з відшкодуванням втраченого заробітку або в зв'язку зі смертю годувальника. Розмір відшкодування шкоди визначається виходячи з фактичної величини заподіяної шкоди за погодженням сторін (страховика і потерпілого) або відповідно до рішення суду. Тарифні ставки розраховуються з урахуванням розміру шкоди (у вартісному вираженні), заподіяної громадянам і організаціям, який залежить від розміру заробітку, втраченого потерпілим внаслідок втрати працездатності, витрат, викликаних ушкодженням здоров'я, сум, виплачуваних особам, які перебувають на утриманні потерпілого (після його смерті) , а також збитків, завданих майну громадян і організацій. Диференціація тарифних ставок зазвичай враховує потужність мотора або робочого об'єму циліндрів двигуна транспортні засоби, що склалися в даній місцевості, показники аварійності і збитковості страхових операцій і деякі інші фактори. Умови страхування нерідко передбачають відповідні знижки з платежів для водіїв, що не допускають аварій, наїздів і інших страхових випадків, і надбавки для недисциплінованих водіїв.

За кордоном розвинене також страхування для власників гаража (garagekeepers 'insurance). В автомобільному страхуванні це страховий захист інтересів операторів гаража на випадок заподіяння прямих збитків або настання юридичної відповідальності за заподіяння шкоди транспортним засобам, що є предметом обслуговування, піклування або управління страхувальника. Цей вид страхового захисту забезпечується як частина покриття за формою страхового захисту гаража або за окремим індосаментом.

Дуже цікавий такий вид страхування відповідальності, як страхування інтелектуальної власності (intellectual property insurance). У страхуванні професійної відповідальності це розширена форма страхування, що забезпечує захист по відповідальності за порушення патентних прав, що охоплює страховим захистом права на марку виробника, авторські права і права на комп'ютерне програмне забезпечення. Страхування оформлюється на умовах "заяви претензій" і зазвичай містить положення, що передбачає сострахование, наприклад, в розмірі 25%. Винятки з обсягу страхового захисту стосуються відповідальності за компенсаційні або непрямі збитки, оплату штрафів, відшкодування збитків у формі покарання або відшкодування збитків у n-кратному розмірі.

Крім описаних вище досить популярних видів страхування існують також різновиди страхового захисту, поки не отримали необхідного розвитку. Перш за все це страхування на випадок зловживання довірою (malpractice insurance), під яким розуміється страховий захист інтересів окремої особи або організації на випадок заподіяння шкоди або шкоди третім особам в результаті допущення недбалості або вчинення неправомірної дії при наданні їм (їй) професійних послуг. Професійна недбалість (зловживання довірою) являє собою незабезпечений не потрібно ступеня обережності або звичайного рівня обслуговування, невжиття необхідних знань або навичок професіоналами або практикуючими фахівцями, які в подібних випадках провокують обставини, що призводять до виникнення збитків. Страхування на випадок зловживання довірою, по суті, аналогічно страхуванню професійної відповідальності, але воно частіше використовується в галузі медичної практики.

Інший вид страхування, який не отримав поки належного розвитку, - страхування на випадок відсутності зайнятості (unemployment insurance). У США це програми страхування від збитків, пов'язаних з втратою доходів в результаті відсутності зайнятості, що фінансуються за рахунок податків на заробітну плату і є об'єктом управління як з боку федерального уряду, так і уряду штату. Особи, які бажають і здатні працювати, виконуючи при цьому роботу певної кваліфікації за мінімальну заробітну плату, є об'єктом вимушеного безробіття. Федеральне законодавство США допускає можливість для некомерційних організацій самостійно забезпечувати виконання ними своїх зобов'язань по виплаті компенсацій за відсутності зайнятості. Деякі страховики забезпечують страховий захист на випадок настання відповідальності за даними зобов'язаннями на умовах обмеження збитку (stop-loss) або ексцедента збитків.

Види страхування відповідальності, пов'язані з господарською діяльністю підприємства. У цій групі перш за все слід виділити страхування на випадок підробки продукції (product tampering insurance). Це страхування, що забезпечує захист інтересів виробника продукції в разі, якщо випускається їм виріб було фальсифіковано, що спричинило за собою зниження конкурентоспроможності існуючого товарного запасу. Страхування забезпечує відшкодування втрачених доходів, витрат, пов'язаних зі знищенням фальсифікованих товарних запасів, збитків, пов'язаних з перервою в діяльності, і відновленням комерційної репутації вироби. Страховий захист не поширюється на відповідальність перед третіми особами та оплату вимушених витрат. Інший вид страхового захисту підприємствам забезпечує страхування на випадок заподіяння шкоди репутації (libel insurance), тобто якщо страхувальник, діючи ненавмисно, робить надбанням громадськості (шляхом публікації) будь-які матеріали або ілюстрації, які заподіюють шкоду репутації іншої особи. Нарешті, існує страхування на випадок знищення і усунення непридатною продукції (ripping and tearing insurance). Це страховий захист відповідальності, що забезпечує відшкодування підряднику витрат, пов'язаних з трудовими затратами, які повинні бути зроблені для знищення і усунення непридатного вироби, встановленого підрядником. Страховий захист може також передбачати включення вартості трудових витрат, які необхідні для приведення об'єкта в стан, що передує тому, в якому воно знаходилося, коли непридатне виріб потрібно видалити.

Страхування відповідальності набуло великого поширення в зарубіжній практиці при страхуванні океанських і морських перевезень, авіа- і залізничних перевезеннях. Наприклад, страхування на умовах "захист і відшкодування " (protection and indemnity insurance - P & A) - це розширена форма страхування відповідальності судновласників (операторів судна), забезпечує захист їх інтересів при настанні відповідальності за відшкодування шкоди, завданої заподіянням шкоди здоров'ю осіб, які перебувають на борту судна (пасажирів або членів команди), пошкодженням або втратою належного їм майна або пошкодженням вантажу, а також по відповідальності за шкоду, заподіяну нерухомих об'єктів, таким як пірс, причал, док, в результаті допущеної недбалості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >