Страхування від простоїв підприємства (організації)

Страхування від втрати прибутку внаслідок вимушеної перерви в роботі (простою) називають також страхуванням від простою або страхуванням від втрати прибутку. Суть його полягає в наступному. Майно страхувальника може бути знищено (або пошкоджено) в результаті пожежі, аварії систем водопостачання, стихійних лих, крадіжки, грабежу і т.п. Договором страхування може бути передбачено, що, якщо через знищення (пошкодження) певного майна страхувальника (техніки, виробничого обладнання, будівель, споруд та ін.) Внаслідок обумовлених подій (пожежі, затоплення і т.д.) звичайна фінансова діяльність страхувальника припиниться (або її обсяги скоротяться), страховик відшкодовує страхувальнику втрату прибутку (неотриманий прибуток), яку той міг би отримати при нормальному функціонуванні. При цьому під неодержаної прибутком страхувальника розуміється прибуток, яку він міг би отримати за строк, що дорівнює періоду вимушеної перерви.

Розмір страхового відшкодування при настанні страхового випадку зазвичай визначається на підставі звітних документів страхувальника та спеціальних розрахунків. Для цього встановлюється середній розмір прибутку за деякий період, що передує укладенню страхового договору (який попередній вимушеного перерви). Найчастіше такий період (його іноді називають контрольним або стандартним) дорівнює 12 місяцям. При встановленні суми страхового відшкодування враховуються також всі фактори, які неминуче вплинули б на результати фінансової діяльності страхувальника, якби вона не була перервана через вказані причини. Багато страховиків включають в правила страхування умова, згідно з яким, якщо з'ясується, що в контрольний (стандартний) період страхувальник не отримував ніякого прибутку, то страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, так як втрати прибутку як такого не було.

Для з'ясування причин перерви (простою) і встановлення розміру неотриманого прибутку страховик має право запросити у страхувальника дані бухгалтерського обліку, бухгалтерські книги, іншу документацію, а також отримати будь-яку інформацію, необхідну для визначення розміру страхового відшкодування.

Сума економічного збитку внаслідок простоїв, перерв у виробничо-комерційної діяльності (СУ) розраховується за формулою [1] :

де - чистий прибуток, що не отримана в результаті простоїв, руб .; - Прямі витрати і втрати, пов'язані з виробництвом продукції, руб .; - Додаткові витрати по усуненню наслідків події, руб.

Ця величина збитку, розрахована за даними попереднього періоду, як передбачуваний розмір збитків на очікуваний період (строк страхування), приймається за страхову суму по майбутнього договору.

Прямі витрати і втрати являють собою витрати підприємства (організації), які здійснюються незалежно від простою. Це окремі види податків, платежі контрагентам по господарським, комерційним зв'язкам, оплата праці адміністративно-управлінського персоналу і особливо кваліфікованих робітників.

Додаткові витрати по усуненню наслідків аварій, подій пов'язані з проведенням понаднормових робіт, введенням додаткових змін, термінового ремонту, тимчасової оренди виробничих площ, замінного устаткування, а також з оплатою праці працівників II категорії [2] .

Договорами страхування втрати прибутку внаслідок вимушеної зупинки виробництва може бути передбачено, що страховиком відшкодовуються не тільки неодержаний прибуток, а й витрати страхувальника, необхідні для якнайшвидшого відновлення нормального функціонування (тобто додаткові витрати). До таких витрат можуть бути віднесені заробітна плата працівників, залучених для відновлення пошкоджених (знищених) систем, обладнання, витрати по відновленню обладнання та інші додаткові витрати. Даний підхід встановлення страхової суми отримав назву методу складання, сутність якого полягає в арифметичному підсумовуванні страхуються елементів постійних витрат підприємства (організації) і прибутку. На противагу цим методом метод вирахування грунтується на диференційованому підході до окремих елементів доходу. Страхова сума при цьому визначається як розмір обороту за передбачуваний період (строк страхування) за мінусом нестрахуемого змінних і постійних витрат.

Найбільш простим і прозорим для всіх учасників страхування є метод складання, який за своєю суттю відображає методику встановлення фактичних збитків і реальних фінансових втрат підприємства (організації).

Неодержаний чистий прибуток в результаті простою визначається як результат від множення обсягу неодержаної продукції за час простою з урахуванням обсягів, частково вироблених в інших цехах, підрозділах підприємства або в орендованих приміщеннях за період відновлення виробництва , на норму прибутку ( ):

  • [1] Див .: Сахірова Н. П. Страхування. М .: Проспект, 2006. С. 296-297.
  • [2] За умовами страхування всі працівники підприємства (організації) в залежності від рівня кваліфікації поділяються на дві категорії. До категорії I належать адміністративно-управлінський персонал і висококваліфіковані працівники (наприклад, основні робочі промислового підприємства), до категорії II - інші групи працівників (наприклад, допоміжні робітники, частина основних робочих, що не увійшли в категорію I, інші групи персоналу). Рішення про віднесення працівників до категорій I та II приймає адміністрація, так як за умовами страхування заробітна плата працівників категорії I враховується при визначенні страхової суми але договором, страхової премії і повністю відшкодовується, а категорії II - тільки за згодою керівництва.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >