ЧАСТИНА I. МЕНЕДЖМЕНТ І ОБЛІК

МЕНЕДЖМЕНТ: ВПЛИВ НА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

  • • як працюють менеджери, алгоритм прийняття управлінських рішень;
  • • моделі управління і відповідні їм моделі управлінського обліку;
  • • основні фактори внутрішнього і зовнішнього середовища, що впливають на постановку управлінського обліку, в тому числі ключові фактори успіху в конкурентній боротьбі, їх вплив на управлінський облік;

вміти

  • • використовувати відомості про організаційну структуру управління і бізнес-процесах підприємства для постановки управлінського обліку;
  • • формувати фінансову структуру управління на основі центрів відповідальності;

володіти

навичками виділення для цілей обліку місць виникнення витрат в організаційній структурі управління підприємством.

Навіщо фахівця з управлінського обліку вивчати менеджмент

Для поліпшення інформаційного забезпечення менеджменту підприємства [1] в системі бухгалтерського обліку сформувалася і активно розвивається підсистема управлінського обліку. Облік не є самоціллю, він служить засобом для досягнення успіху в бізнесі. Тому принципи, методи і процедури управлінського обліку виробляються виходячи з потреб менеджменту. Ефективність його організації слід оцінювати за його впливу на успіх діяльності підприємства. На думку Дж. Шанко і В. Говіндаражана (1999), для оцінки ефективності обліку позитивними повинні бути відповіді на наступні питання:

  • 1) служить облік певним цілям організації (наприклад, полегшує формулювання стратегії, оцінку показників діяльності менеджерів і т.д.);
  • 2) з точки зору тієї мети, для якої призначений облік, збільшує чи дана облікова система шанси досягнення поставленої мети.

Можна сказати, що управлінський облік - це постачальник інформації для клієнта-менеджера. Для досягнення успіху постачальник повинен добре знати потреби свого клієнта. Тому фахівець з управлінського обліку повинен розбиратися в тому, яким чином працюють менеджери різних рівнів управління. Потрібно розуміти процес прийняття управлінського рішення, знати його загальний алгоритм, знати, коли і як готувати цільову інформацію. Поряд із загальними правилами управління існують цільові моделі, наприклад, управління по центрам відповідальності в холдингової компанії, управління витратами і ін. Для них формуються моделі організації управлінського обліку, спрямовані на інформаційну підтримку рішень комплексу завдань менеджменту, які є пріоритетними для підприємства в поточний період.

Наприклад, для реалізації стратегії "лідерство за витратами" набули поширення моделі управління витратами за відхиленнями і моделі радикального скорочення витрат на основі реінжинірингу бізнес-процесів. Спеціаліст повинен або підібрати адекватну модель організації управлінського обліку, або зуміти з широкого спектра систем, методів, процедур управлінського обліку вибрати найбільш підходящі інструменти та організувати їх певним чином. Так, для реалізації оперативного управління витратами за відхиленнями підійдуть моделі обліку витрат за відхиленнями на основі стандарт костинга і нормативного методу обліку витрат, для оперативного управління витратами на основі постійного вдосконалення - облікові кайдзен-моделі, для забезпечення стратегічного управління витратами на основі реінжинірингу бізнес процесів - ABC-моделі (калькулювання та бюджетування на основі операцій бізнес-процесів).

Чи потрібно бухгалтеру в подробицях знати, що з себе представляє підприємство? Так звичайно. Інакше як сформувати фінансову структуру управління на основі центрів відповідальності? Як побудувати оптимальний документообіг? На організацію управлінського обліку впливають внутрішні чинники і фактори зовнішнього середовища. До внутрішніх відносяться організаційні та техніко-технологічні особливості підприємства, такі як: склад продукції, що випускається; технологія, тип виробництва; форми спеціалізації цехів; форми організаційних структур управління; протікають бізнес-процеси; внутрішні і зовнішні взаємозв'язки менеджерів. На організацію управлінського обліку також впливають фактори форм власності, масштабу організації, рівня компетентності фахівців і керівників, ступеня децентралізації управління та ін.

приклад 1.1

Ви підбираєте інструменти управлінського обліку виходячи зі стратегічної мети, спрямованої на досягнення лідерства по витратах, і особливостей підприємства. Доцільно скористатися розробками Е. К. Гильде, який поклав в основу моделей організації нормативного обліку витрат промислових підприємств вплив двох внутрішніх чинників - споживаних матеріалів і продукції, що виробляється. Зокрема всі заготівельні цехи він об'єднав в групи: витрачають матеріали одного найменування з отриманням продукції у вигляді деталей; витрачають різні матеріали в певних співвідношеннях і отримують продукцію у вигляді сумішей. Для кожної з типових груп виведені правила створення нормативного господарства, обліку відхилень від норм, змін норм, сформульовані типові причини відхилень і змін норм. ( Джерело: Гильде Е. К. Моделі організації нормативного обліку в промисловості. М .: Фінанси, 1970.)

Фактори зовнішнього середовища особливо сильно впливають на організацію стратегічного управлінського обліку. До них відносяться: конкурентні, міжнародні, політичні, чинники науково-технічного прогресу. Уміння виділяти основні чинники внутрішнього і зовнішнього середовища і враховувати їх вплив на постановку управлінського обліку дозволить підвищити його ефективність.

При виборі методів і систем управлінського обліку слід відштовхуватися від того, наскільки добре вони забезпечують інформацією ключові фактори успіху в конкурентній бізнес-середовищі. Основними конкурентними перевагами є стратегія лідерства за витратами, стратегія диференціації продукту і стратегія зосередження. Ключові фактори успіху їх доповнюють і конкретизують. Це - витрати, якість продукту; часовий чинник, інновації.

Вплив на ключовий фактор успіху "витрати" здійснюється шляхом управління витратами: проводиться реінжиніринг бізнес-процесів, удосконалюються конструкції виробів за допомогою функціонально-вартісного аналізу, здійснюється облік і кваліфікація відхилень за допомогою нормативного обліку і стандарт-костинг. Для забезпечення конкурентоспроможності необхідно відшукати найменш витратні шляху безперервного поліпшення якості продукції. Мінімізація тимчасового чинника інтегрує в собі час, витрачений на розвиток нового продукту і його вихід на ринок, швидкість, з якою підприємство відгукується на запити споживачів і ринку, скорочення відхилень від запланованої моделі діяльності, дотримання термінів поставки продукції та ін. Виділення інновацій пов'язано з тим , що на сьогоднішній день загальновизнаним фактом є необхідність ^ припиняється потоку розробок організацією нових продуктів, послуг і технологій для досягнення її успіху на ринку. Сукупність ключових факторів успіху має безпосередній вплив на економічну життєздатність підприємства. Тому розвиток управлінського обліку повинно йти відповідно до новітніх теоріями управління, спрямованими на досягнення конкурентної стратегії. (Детально див. Гл. 5.)

  • [1] У книзі терміни менеджмент і управління в організації вживаються як синоніми. Хоча, строго кажучи, вони можуть мати різний смислове значення: менеджмент передбачає управління організацією за умови відділення капіталу-власності від капіталу-функції, тобто при наявності шару професійних найманих керуючих; в той час, як управління - це засіб досягнення поставленої мети.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >