Інформаційне поле підприємства

Процеси управління підприємством припускають забезпечення менеджерів всіх рівнів інформацією, необхідною для ефективного здійснення діяльності підприємства у вигляді набору даних різного ступеня структурованості і обробки. Тобто виходячи з основної мети функціонування підприємства і, отже, потреб менеджменту будується інформаційне поле підприємства. Таким чином організаційну структуру внутрішньофірмового управління можна уявити як цілісну сукупність з'єднаних між собою інформаційними зв'язками елементів об'єктів і органів управління. Інформаційне поле підприємства складається з взаємозв'язаних підсистем: конструкторської, технологічної, економічної та ін. Серед перерахованих підсистема, яка генерує економічну інформацію, займає найбільшу питому вагу за обсягом і значущістю в прийнятті управлінських рішень, вона є основною для забезпечення управління підрозділами підприємства.

Підсистема економічної інформації складається з численних масивів і потоків, які для особистих цілей можна сформувати по-різному, наприклад для різних рівнів управління. Багато з масивів і потоків перетинаються і знаходяться в безперервній взаємодії. Інформаційні потоки можна розділити на групи відповідно до класифікаційними ознаками: джерело надходження, рівні управління, періодичність та ін. (Рис. 1.10). У підсистемі економічної інформації дані трьох облікових підсистем (фінансового, податкового та управлінського обліку) займають значне місце. У книзі розглядаються ті точки формування, перетворення або передачі інформації і ті інформаційні потоки, які мають відношення до управлінського обліку.

Класифікація видів інформації

Мал. 1.10. Класифікація видів інформації

Для аналізу інструментарію управлінського обліку, призначеного для створення інформаційного забезпечення бізнесам, його типізації та вдосконалення зручною є класифікація потреб інформації з точки зору твань прийнятих рішень: стратегічних, тактичних, оперативних. Так, інформація для вищої управлінської ланки характеризується наступним змістом і послідовністю формування. На першому етапі топ-менеджери розробляють стратегію фірми, доводять інформацію до рівня управління центрами відповідальності, пов'язують і стверджують розроблені ними в контексті місії фірми та програм на найближчу і далеку перспективу. На цій стадії потрібна інформація про фактичний стан активів підприємства, можливості їх зміни на розглянуту перспективу, інформація про зовнішні чинники, наприклад кон'юнктура ринку збуту, рентабельність постачальників і покупців, законодавчі обмеження, податкові наслідки і т.д. Формування облікової інформації при прийнятті стратегічних рішень може мати таку послідовність: 1) отримання завдання від відповідальної особи і визначення кола факторів, що впливають на рішення задачі; подання замовнику варіантів систем облікової інформації, необхідної для вирішення поставленого завдання; 2) твердження відповідальною особою строків подання, обсягу і форм необхідної йому інформації; 3) збір, угруповання і уявлення учетноаналітіческой службою узгодженого обсягу інформації. Залежно від специфіки підприємства, його організаційної структури, внутрішньо фірмового управління і психології топ-менеджерів вони можуть залишити за собою певне коло завдань тактичного і оперативного характеру. З точки зору потреб в характері, ступеня точності і детальності інформації для стратегічного управління пріоритетною є інформація про зовнішнє середовище, яка в умовах конкурентної боротьби не може бути точна.

Для тактичного управління, процесу, за допомогою якого менеджери забезпечують отримання ресурсів і їх ефективне використання для досягнення спільної мети організації, потрібно більш детальна і більш точна інформація в порівнянні з першим блоком. Крім того, в порівнянні з інформацією про повну собівартості і прибутку для стратегічних рішень, для тактичних рішень у багатьох випадках краща інформація про собівартість на основі змінних витрат і маржинального прибутку. Оперативний контроль, процес забезпечення ефективного і кваліфікованого виконання конкретних завдань вимагає посилення ступеня деталізації і точності інформації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >