Верібл-костинг

Система калькулювання верібл-костинг (директ костинг або маржинальне калькулювання) передбачає виявлення усіченої собівартості без постійних витрат. Система верібл-костинг має свої переваги в цільову підготовку інформації. Основне значення система набуває як інформаційна база управлінських рішень, заснованих на маржинальном підході, що оперує показниками змінних витрат, маржинального прибутку і маржинальної рентабельності.

Верібл-костинг (директ-костинг) є традиційною для заходу калькуляційної системою, проте для російських підприємств - це новий підхід до калькулювання. Ймовірно, тому при її трактуванні в кінці минулого століття допущена неточність - директ-костинг розглядається стосовно до одного з варіантів облікової політики в частині загальногосподарських витрат при складанні фінансової звітності. А саме, коли вони не капіталізуються в запасах, а визнаються при розрахунку прибутку від продажів в якості витрат періоду. Перспективи застосування даної калькуляційної системи пов'язані з поширенням маржинального підходу в управлінні.

В системі верібл-костинг застосовується особливий порядок списання постійних витрат, що видно зі схеми руху інформації про змінних і постійних витратах (рис. 6.1). Уточнимо позиції облікової політики на схемі: при розрахунку прибутку від продажів на основі верібл-костинг всі змінні витрати включаються в собівартість, все постійні - декапіталізіруются (відносяться до групи періодичних витрат).

Віднесення постійних витрат до періодичних в системі калькулювання "дірскт-костинг" (верібл-костинг)

Мал. 6.1. Віднесення постійних витрат до періодичних в системі калькулювання "дірскт-костинг" (верібл-костинг)

Допускається застосовувати й іншу облікову політику для розрахунку прибутку від продажів на основі верібл-костинг: в собівартість включаються лише змінні виробничі витрати, всі постійні витрати, а також змінні управлінські і комерційні - відносяться до витрат періоду (див. Приклад 6.1). Ще раз підкреслимо, що в системі верібл-костинг ніякі постійні витрати не повинні капіталізуватися в запасах. Тобто не тільки управлінські і комерційні, а й постійні загальновиробничі витрати списуються на зменшення прибутку звітного періоду в період їх виникнення.

Основні відмінності

Значення для управлінських рішень. Поширення практики використання скороченою собівартості в оперативному управлінні пов'язано з тим, що включення в розрахунок постійних витрат може спотворити уявлення про аналізованої ситуації і привести до неправильних управлінським рішенням. Наприклад, при вільних потужностях вигідний будь-яке замовлення, що покриває частину постійних витрат. Однак неправильно стверджувати, що для оперативних і тактичних рішень показники повної собівартості незастосовні. При виборі альтернативних варіантів необхідно аналізувати конкретну ситуацію, взяти до уваги вплив факторів конкретного підприємства. Наприклад, якщо частка постійних витрат в собівартості продукції мала, то для оперативного управління асортиментом або ціноутворенням байдуже, в якій системі калькулювання генерується інформація про собівартість.

Звіт про прибутки і збитки. Стосовно до альтернативних систем калькулювання розрізняються форми звіту про прибутки і збитки та (або) бюджету доходів і витрат. Застосовуючи систему верібл-костинг, слід диференціювати всі статті звіту (бюджету) на змінні і постійні. Так виділяються змінні виробничі витрати, змінні комерційні та управлінські витрати; постійні виробничі витрати, постійні комерційні та управлінські витрати. Застосовуючи систему абсорбшен-костинг, змінні і постійні витрати за відповідними статтями зазвичай агрегує.

При альтернативних системах розраховують різні проміжні показники прибутку. При методі обліку по повній собівартості розраховується показник "Валовий прибуток", що дорівнює різниці між обсягом продажів і виробничою собівартістю проданої продукції. У собівартість в попередніх облікових процедурах включаються статті "сировина та основні матеріали", "заробітна плата виробничих робітників" з нарахуваннями на неї, "загальновиробничі витрати". При методі "верібл-костинг" застосовується показник "маржинальний прибуток" [1] , що дорівнює різниці між обсягом продажів і змінними витратами. Причому, при розрахунку байдуже місце виникнення витрат змінних витрат - цех або заводоуправління. Головне, щоб вони змінювалися в залежності від зміни, що впливає на них фактора ділової активності.

Студенти часто прирівнюють два проміжних показника прибутку, що в звичайних умовах не так. Маржинальний прибуток і валовий прибуток можуть бути рівні між собою тільки в тому випадку, якщо сума постійних витрат дорівнюватиме витратам на управління та продаж (це твердження відноситься до випадку виділення в обліковій політиці управлінських витрат як періодичних).

приклад 6.1

У машинобудівній холдингової компанії виділені в якості центрів прибутку заводи. Керівники заводів наділені повноваженнями укладення договорів з постачальниками і покупцями; встановлення цін і ін. Основним показником для преміювання є прибуток від продажів. Розрахуємо прибуток від продажів за методами "верібл-костинг" і "повної собівартості". Дані для складання звіту про прибутки і збитки за альтернативним методам наведені в табл. 6.1. В обліковій політиці приймаємо, що і в системі "абсорбшен-костинг", і в системі "верібл-костинг" комерційні та управлінські витрати відносяться до періодичних.

Таблиця 6.1

Дані для складання звіту про прибутки і збитки

показник

всього

Обсяг продажів, шт.

240

Ціна, ден. од.

1000

Випуск, шт.

300

Запаси на початок періоду, шт.

0

Запаси на кінець періоду, шт.

60

Різниця в запасах ДП, шт. (ДП на кінець - ДП на початок)

60

Норма витрати на 1 шт., Ден. од.

матеріали

200

Витрати на оплату праці, ден. од.

90

Змінні загальновиробничі витрати на 1 шт.

110

Всього змінні витрати на шт., Ден. од.

400

Змінні комерційні та управлінські витрати (загальна сума), ден. од.

2000

постійні витрати

Загальновиробничі витрати, ден. од.

60 000

Загальновиробничі витрати на шт., Ден. од.

200

Комерційні і управлінські витрати, ден. од.

40 000

Всього постійних витрат, ден. од.

100 000

Сума загальновиробничих витрат, що припадають на одиницю продукції становить 200,0 ден. од. (60 000: 300).

Далі складемо звіт про прибутки і збитки (табл. 6.2) на основі розрахунку собівартості в альтернативних калькуляційних системах.

Прибуток від продажів за методом "верібл-костинг" склала 42 000 руб., За методом повної собівартості 54 000 руб., Тобто на 12 000 руб. більше. Ця різниця і показує ефект декапіталізації витрат.

Таблиця 6.2

Розрахунок прибутку від продажів при альтернативних методах калькулювання при обсязі виробництва 300 шт.

Система калькулювання змінної собівартості (верібл-костинг)

Система калькулювання повної собівартості (абсорбшен-костинг)

показник

всього,

руб.

показник

всього,

руб.

Об'єм продажу

240 000

Об'єм продажу

240 000

Мінлива виробнича собівартість випущеної продукції

120 000

Змінні виробничі витрати

120 000

показник

всього,

руб.

показник

всього,

руб.

Мінлива виробнича собівартість залишків готової продукції (віднімається)

24 000

Постійні виробничі витрати

60 000

Мінлива виробнича собівартість проданої продукції

96 000

Виробнича собівартість випущеної продукції

180 000

Змінні комерційні та управлінські витрати

2000

Виробнича собівартість залишку готової продукції

36 000

Всього змінних витрат (віднімаються)

: 98 000

Виробнича собівартість проданої продукції (віднімається)

144 000

маржинальний прибуток

142 000

Валовий прибуток

96 000

Постійні витрати (віднімаються)

100 000

Комерційні і управлінські витрати

42 000

В тому числі:

(Віднімаються)

виробничі

витрати

60 000

комерційні та управлінські витрати

40 000

Прибуток від продажів

42 000

Прибуток від продажів

54 000

Проаналізуємо результати прикладу 6.1. Причина різниці в прибутку від продажів в сумі 12 000 руб. пов'язана з наявністю запасів продукції в кількості 60 шт. В системі "верібл-костинг" прибуток виявився очищеної від їх впливу; в системі повної собівартості - залежна. Запаси абсорбували 12 000 руб. постійних загальновиробничих витрат (60 х 200). Ця сума не увійшла до собівартості проданої продукції і не зменшила прибуток. Зверніть увагу: різниця в сумах прибутку від продажів (12 000 руб.) Дорівнює різниці в собівартості запасів готової продукції (12 000 руб.).

Тепер застосуємо отримані результати прикладу 6.1 до обгрунтування рішень щодо оцінки діяльності центрів відповідальності. Для аналізу ситуації додамо центрам відповідальності статус центрів прибутку. Якщо для преміювання застосовується прибуток від продажів, розрахована на основі методу калькулювання з повним розподілом витрат, то існують ризики зловживань службовим становищем з боку керівників центрів прибутку. Джерелом такої можливості є те, що при методі повної собівартості прибуток може зростати навіть при знижується або стабільному обсязі продажів і зростаючому обсязі виробництва. Несе ризики неефективного господарювання можлива ситуація, коли зростають запаси незавершеної і готової продукції на кінець звітного періоду; слідом за ними зростає прибуток від продажів, а колектив центру прибули отримує премії. У чому ж полягають ризики? По-перше, відволікаються кошти їх обороту; по-друге, зростають витрати на утримання складського господарства, зростають ризики втрат продуктів в результаті псування від тривалого зберігання, ризики можливого зниження ринкових цін на аналогічні товари. Зростання ж прибутку від продажів відбувається в зв'язку з тим, що зростаючі запаси вбирають в себе все більшу частину постійних витрат, звільняючи від себе показник "собівартість продажів". Іншими словами прибуток зростає за рахунок того, що частина постійних витрат не віднімається з виручки, так як осідає в запасах.

Ефект декапіталізації витрат висловився в сумі 24 000 руб. (Прибуток від продажів в системі повної собівартості в порівнянні з прибутком від продажів в системі верібл- костіпг стала більше на 24 000 руб.). Тобто в порівнянні з першою ситуацією ефект декапіталізації постійних загальновиробничих витрат зріс в два рази. Вищі доходи в даному випадку є "паперової" і не має під собою ніяких виробничих успіхів.

Отже, для рішень але оцінці діяльності центрів прибутку, а також при аналізі динамічних рядів прибутку від продажів доцільно застосовувати систему верібл-костинг, так як результат більш об'єктивний. У процесі калькулювання собівартості і розрахунку операційного прибутку відбувається очищення результату від впливу на прибуток фактора наявності і зміни величини виробничих запасів. Тим самим, підвищується якість інформації для аналізу і посилюється контрольне значення облікової методології з точки зору об'єктивності нарахування премій і бонусів керівникам і працівникам центрів прибутку.

  • [1] Також застосовують терміни "маржинальний дохід", "внесок", "покриття".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >