Ключові елементи систем калькулювання за відхиленнями

Ключовими складовими елементами системи нормативного обліку витрат і стандарт-костинг є норми, в тому числі з урахуванням поточних змін, і відхилення від норм. Норма витрат - це допустима величина витрат сировини, матеріалів, палива, енергії, трудових та інших витрат на виготовлення одиниці продукції встановленої якості при даних умовах виробництва. Наприклад, для визначення обсягу діяльності широко використовується комплексна одиниця виміру - нормативний час (нормо-годину). Нормативний час - це той обсяг роботи, який повинен бути виконаний за 1 год при нормативній ефективності.

Норми класифікують:

  • • в залежності від способу розрахунку - на технічно-обгрунтовані норми і дослідно-статистичні норми. Технічно-обґрунтовані норми розробляються на основі конструкторської та технологічної документації, опитностатістіческіе встановлюються на основі даних минулих періодів;
  • • в залежності від ступеня напруженості - на теоретичні, реальні і яких важко норми. Як правило, реальні норми використовують при бюджетуванні, а яких важко при організації матеріального стимулювання персоналу;
  • • в залежності від часу розрахунку - на базисні норми і поточні норми. Крім нормативного обліку базисні норми застосовуються при складанні бюджету, а поточні при періодичної коригування бюджету.

Зміна норм - планова процедура, пов'язана зі зміною бізнес-процесів і конструкції виробів, інших параметрів. Зміни норм можуть бути викликані істотною зміною цін.

Відхилення від норм - це різниця між фактичними і нормативними показниками витрат. Приклади причин відхилень: використання некондиційного сировини, порушення технології виробничого процесу, аварійна поломка обладнання, незаплановані понаднормові роботи та ін.

Організація нормативного обліку (стандарт-костинг) на підприємстві

Нормативний облік витрат, як і стандарт-костинг, являє собою комплексну систему, що включає не тільки облік, а й організацію виробничого процесу, нормування, оперативно-виробниче планування. Тобто вибираються найбільш економічні методи виконання операцій; встановлюються технічно обгрунтовані норми витрат матеріальних, трудових ресурсів і часу роботи обладнання, необхідного на обробку матеріалів і напівфабрикатів. Далі складається нормативна калькуляція, яка є відправною точкою облікового процесу. При ефективної організації крім розробки норм здійснюється накопичення статистики причин змін норм; здійснюється своєчасне виявлення відхилень від встановлених норм витрат, причин, що викликають ці відхилення, а також менеджерів, що мають повноваження щодо прийняття рішень щодо усунення негативних відхилень.

Для функціонування системи нормативного обліку витрат на підприємстві повинні бути: 1) створена підсистема затверджуються норм і нормативів; 2) здійснено попереднє обчислення нормативної собівартості і сформовані нормативні калькуляції; 3) забезпечено постійний моніторинг змін норм з подальшим аналізом причин і тенденцій; 4) забезпечено виявлення відхилень від затверджених норм витрат по місцях виникнення і передача інформації відповідальним менеджерам і фахівцям.

Для організації обліку відхилень розробляються кодифікатори причин відхилень і відповідальних за відхилення. Причини відхилень можуть бути внутрішнього і зовнішнього характеру. Наприклад, шлюб в купленому матеріалі, брак при виконанні операцій бізнес-процесу, нарахування заробітної плати в подвійному розмірі за незаплановані понаднормові години та ін. Відповідальні за відхилення - це менеджери і фахівці, які можуть вплинути на операції бізнес-процесів з метою ліквідації наслідків відхилень або зниження негативного впливу цих відхилень. У їхні повноваження також знаходиться організація попереджувальних заходів щодо запобігання аналогічних відхилень в майбутньому.

Кодифікатор причин відхилень і відповідальних за відхилення необхідний для впорядкування всіх відхилень. Він - як адресна книга, де зафіксовані адреси для передачі інформації про відхилення; кодифікатор полегшує працівникам цехів визначення характеру відхилень і їх запис в первинній сигнальної документації або на електронні носії. Його наявність сприяє підвищенню оперативності передачі інформації тим керівникам відділів і фахівцям, які можуть вплинути на ліквідацію причин, що викликали негативні відхилення. Наявність кодификатора причин і відповідальних за відхилення сприяє підвищенню швидкості реагування менеджерів на відхилення, що знаходяться в їх компетенції, систематизації відхилень з причин для їх подальшого аналізу, для забезпечення мотивації персоналу. Приклад наведено в табл. 6.6.

Таблиця 6.6

Кодифікатор причин і відповідальних (винних) за відхилення

причини

код

відповідальні

усередині цеху

інші цехи

заводські служби

Менеджер

Робочий

штампувальний

точильний

інші

Відділ закупівель

Технічний відділ

Виробничих по-диспетчерський відділ

Відділ контролю якості

Відділ головного механіка

брехня

Недбалість у роботі

01

+

неправильний

креслення

02

+

+

неправильний

інструктаж

03

+

Шлюб попередньої операції

04

+

+

Погана якість матеріалів

05

+

+

Поганий стан верстата

06

+

+

простий

Ремонт верстата (позаплановий)

11

+

налагодження

12

+

+

відсутність матеріалів

13

+

+

+

Інші

Понаднормова робота

21

+

Зміна норми в середині місяця

22

+

заміна матеріалів

24

+

Відхилення від норм повинні бути проаналізовані. Сприятливе відхилення означає економію в затратах; негативний буває викликано перевитратою ресурсів. Існує певна залежність між сприятливими і негативними відхиленнями всередині підприємства. Сприятливе відхилення в одному центрі відповідальності може призводити до несприятливих відхилень в інших центрах відповідальності (приклад 6.3).

приклад 6.3

Відділ постачання меблевої фабрики закупив велику партію ДСП з іншими характеристиками, але за ціною нижче запланованої. На перший погляд для підприємства отримана економія витрат, відхилення за ціною сприятливе. Однак в обробному цеху довелося адаптувати технологію під новий матеріал, в результаті чого стався перевитрата по заробітній платі технологів і наладчиків устаткування. Внаслідок економії в відділі постачання стався перевитрата в цеху і в цілому по підприємству.

Документування відхилень витрат. Для зручності групування відхилень але причин і відповідальним рекомендується оформляти їх сигнальними документами. Назва вони отримали в зв'язку з тим, що виписуються на кольорових бланках або бланках з кольоровою рисою. Кожен колір відповідає групі причин. Обов'язковим реквізитом сигнального документа є код причини і відповідального працівника. В умовах автоматизації управлінського обліку доцільно використовувати сигнальні документи зі штрих-кодом. Застосування штрихкодів підвищує швидкість і економічність передачі інформації про відхилення.

Відображення відхилень на бухгалтерських рахунках. У робочому плані рахунків підприємства виділяються спеціальні рахунки відхилень. У фінансовому обліку для визначення собівартості виробленої продукції і виявлення відхилень її фактичної виробничої собівартості від нормативної використовується рахунок 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)", передбачений Планом рахунків бухгалтерського обліку від 31 жовтня 2000 № 94н. За дебет} 'рахунки відбивається фактична собівартість випущеної з виробництва продукції (в кореспонденції з рахунком 20 "Основне виробництво"). За кредитом відображається нормативна собівартість виробленої продукції (в кореспонденції з рахунками 43 "Готова продукція", 90 "Продажі" по 2-му субрахунку "Собівартість продажів"),

В управлінському обліку доцільно виділити в робочому плані рахунків позиції для систематизації інформації про відхилення фактичних, матеріальних і трудових витрат від нормативних в розрізі факторів цін і норм. В цьому випадку проводки по надходженню матеріалів за цінами, що відрізняється від нормативних, будуть містити інформацію про відхилення по фактору цін; проводки з відпуску матеріалів у виробництво - відхилення але фактору норм (кількісного перевитрати або економії). При нарахуванні заробітної плати на рахунках також виявляються відхилення по фактору цін і за фактором норм.

Ефективне функціонування як системи нормативного обліку витрат, так і системи стандарт-костинг можливо не тільки при своєчасному адресному виявленні відхилень, по і дотриманні правила, що дані про відхилення в звіті повинні бути відсортовані за критичним значенням показника. Для цього потрібно поставити обмеження в величині відхилень диференційовано за статтями і за факторами. Тільки якщо величина відхилень виходить за межі допустимих меж, тоді формується аналітичний звіт і пересилається користувачам, відповідальним за відхилення.

Ефективність управління підвищується, якщо облік за відхиленнями, облік за центрами відповідальності і бюджетування функціонують спільно.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >