Аналіз гнучких бюджетів

Аналіз виконання бюджету може проводитися як за традиційними напрямками - статті і елементи витрат, продукти, підрозділи, центри відповідальності, так і з нетрадиційних - операції, бізнес-процеси, клієнти.

Для проведення аналізу виконання бюджетів широко використовується механізм гнучких бюджетів. Гнучкий аналітичний бюджет пов'язаний з перерахунком показників початкового бюджету (жорсткого бюджету) на фактичне виконання будь-якого показника. Рекомендується складати й інтерпретувати бюджет на основі маржинального підходу. Процедура аналізу може складатися з декількох кроків.

На кроці 1 зіставляються планові і фактичні значення прибутку від продажів. На кроці 2 аналізується маржинальний прибуток і витрати. Па кроці 3 складається і аналізується гнучкий бюджет.

приклад 8.11

Припустимо, що відхилення фактичного прибутку від бюджетної на підприємстві "ФІС" дуже велика і перевищує 90% планового значення прибутку від продажів (табл. 8.12). Що може отримати фахівець в результаті аналізу жорсткого бюджету? По-перше, загальне відхилення від бюджету в абсолютному і відносному вираженні; по-друге, інформацію про відхилення за статтями і співвідношення змін, наприклад обсягу продажів і витрат.

Таблиця 8.12

Аналіз відхилень за червень 2012 р .: крок 1

показник

Сума, тис. Руб.

Частка,%

Фактичний прибуток від продажів

700

1,3

Бюджетна прибуток від продажів

56 000

100,0

Відхилення від жорсткого бюджету

55 300

98,8

Інформації про загальний відхиленні недостатньо для управління. Відхилення в сумі 55 300 тис. Руб. розкладають по складовим його показниками: обсяг продажів, змінні витрати, маржинальний прибуток, постійні витрати, прибуток від продажів. Змінні і постійні витрати можна деталізувати вглиб за складовими їх статтями (табл. 8.13).

Таблиця 8.13

Аналіз відхилень за червень 2012 р .: крок 2

показник

Фактично, тис. Руб.

Частка,%

Жорсткий бюджет, тис. Руб.

Частка,%

Відхилення, тис. Руб.

Обсяг продажу, од.

5000

-

6000

-

1000

виручка

360 000

100,0

420 000

100,0

60 000

змінні витрати

273 300

75,9

276 000

65,7

2700

маржинальний прибуток

86 700

24,1

144 000

34,3

57 300

постійні витрати

86 000

23,9

88 000

21,0

2000

Прибуток від продажів

700

0,2

56 000

13,3

55 300

Дані таблиці свідчать про негативної ситуації: при загальному зниженні обсягу продажів не відбулося пропорційного зниження змінних витрат, що викликало зниження маржинальної прибутку на 10,2%.

На кроці 3 складається гнучкий бюджет шляхом перерахунку планових значень ціни і питомих змінних витрат на фактичний обсяг продажів. Тим самим аналітик отримує додаткову інформацію для виявлення факторів, що вплинули на відхилення. Якби аналітик обмежив свою роботу даним рівнем аналізу, склалося б враження про успішне управлінні витратами менеджерами виробничих підрозділів підприємства. Але на наступному кроці проводиться аналіз гнучкого бюджету в частині відхилень за видами витрат, проводиться розрахунок і аналіз відхилень кожної з їх складових.

Спочатку аналізуються прямі статті витрат. Розраховується загальне відхилення витрат прямих матеріалів і загальне відхилення по прямо відносяться на собівартість продукції трудовитрат. Подальша декомпозиція причин відхилень передбачає проведення зазначених витрат за факторами. Загальне відхилення може бути розкладено на дві складових: відхилення за ціною (фактор цін), відхилення за кількістю (відхилення ефективності, фактор норм).

Відхилення за ціною прямих матеріалів - = (Фактична ціна - Нормативна ціна) × Фактична кількість.

Відхилення за кількістю використаних прямих матеріалів = = ( Фактична кількість - Нормативна кількість) × Нормативну ціну.

Якщо все обчислення правильні, то справедливо наступне рівність:

Відхилення за ціною прямих матеріалів + Відхилення за кількістю використаних прямих матеріалів = Загальне відхилення за прямими матеріалами.

На практиці на відхилення але кількістю використаних матеріалів часте вплив робить причина їх заміни. Наприклад, придбання на меблевій фабриці дощок більшої ширини в порівнянні з нормативами. У ряді випадків закупівлі більш дешевих матеріалів, що мають знижену якість, може при економії за ціною привести до перевитрати за кількістю.

За прямим трудозатратам виділяються загальне відхилення, відхилення але ставкою оплати прямого праці і відхилення по продуктивності прямого праці. Очевидно, що сума останніх двох відхилень повинна дорівнювати загальному відхиленню прямих трудових витрат.

Приклад 8.11 (закінчення)

У табл. 8.14 представлений перерахунок даних жорсткого бюджету з урахуванням обсягу продажів.

Таблиця 8.14

Аналіз виконання плану за червень 2012 р .: крок 3

показник

Фактично, тис. Руб.

Відхилення, тис. Руб. (Гр. 1 - гр.3)

Гнучкий бюджет, тис. Руб.

Відхилення в обсязі продажів, тис. Руб. (Гр. 3 - гр. 5)

Жорсткий бюджет, тис. Руб.

1

2

3

4

5

Випуск, од.

5000

-

5000

-1000

6000

Об'єм продажу

360 000

10 000

350 000

-70 000

420 000

змінні витрати

273 300

43 300

230 000

-46 000

276 000

маржинальний прибуток

86 700

-33 300

120 000

-24 000

144 000

постійні витрати

86 000

-2000

88 000

0

88 000

Прибуток від продажів

700

-31 300

32 000

-24 000

56 000

Відхилення від гнучкого бюджету, тис. Руб. -31 300

Відхилення обсягу продажів, тис. Руб. -24 000

Відхилення від жорсткого бюджету, тис. Руб. -55 300

Далі відбувається попарне порівняння колонок жорсткого і гнучкого бюджету, а також колонок гнучкого бюджету і фактичних сум. На відхилення від прибутку в сумі 55 300 тис. Руб. вплинули відхилення, викликане зміною обсягу продажів, і відхилення, викликане іншими факторами.

Відхилення, викликані зміною обсягу продажів, розраховується як різниця між показниками жорсткого і гнучкого бюджетів. Загальна сума відхилень в колонці 4 говорить про те, що через зниження обсягу на 1000 од. недоотримано 24 000 тис. руб. маржинальної прибутку і 24 000 тис. руб. прибутку від продажів. Відхилення, викликані зміною обсягу продажів, можуть в свою чергу деталізуватися, показуючи вплив структурних зрушень, частки на ринку.

Відхилення від гнучкого бюджету розраховується як різниця між фактичними показниками та показниками гнучкого бюджету, скоригованими на фактичний обсяг випуску і (або) продажу продукції. Відхилення від гнучкого бюджету можна деталізувати, визначивши вплив факторів норм і цін. Відхилення, викликане фактором цін, визначається як різниця між фактичною і плановою ціною, помноженої на фактичний обсяг продукції і послуг.

Відхилення за ціною продажу = ( Фактична ціна продажу - Бюджетна ціна продажу) × Фактичний обсяг продажів = (72 - 70) × 5000 = 10 000 (сприятливе відхилення).

Відхилення по Ціпі продажів є сприятливим, тому що фактична ціна продажу перевищує бюджетну ціну. Аналіз причин відхилень цін входить в компетенцію менеджерів по маркетинг} 'і з продажу.

Якщо порівняти результати аналізу різних кроків, то можна побачити суперечливі результати. Так, при аналізі на кроці 2 виявлена ​​економія змінних витрат у порівнянні з жорстким бюджетом в сумі 2700 тис. Руб.

У розглянутому прикладі економія за матеріалами склалася за рахунок цінового фактора. Фактично в цехах був допущений кількісний перевитрата порівняно з нормами. Перевищення норм витрати призвело до перевитрати матеріальних витрат в сумі 41 300 тис. Руб. (Розраховано шляхом коригування загального відхилення від гнучкого бюджету на відхилення, викликане фактором цін).

Подальша декомпозиція аналізу відхилень передбачає, що відхилення за кількістю (відхилення ефективності) можна розрахувати для кожного виду ресурсів: воно дорівнює різниці між фактично витраченим обсягом ресурсів (кілограми, метри, праце-годинник і ін.) І обсягом, закладеним у бюджеті, помноженої на планову ціну.

Аналіз виконання бюджетів може деталізуватися далі. Наприклад, аналіз причин перевитрат ведеться за групами матеріалів. Аналіз чинника цін проводиться по ринках збуту, каналам розподілу тощо Аналіз може деталізуватися до будь-якого центру відповідальності. Така організація аналізу дозволяє оперативно впливати на відхилення і дає основу для оцінки результатів діяльності підрозділів і менеджерів. Основна мета проведення аналізу відхилень є оцінка результатів діяльності компанії і прийняття рішень щодо нарахування бонусів і премій. З точки зору діяльності компанії слід звертати увагу на наступне: ступінь досягнення поставлених цілей в зіставленні зі ступенем витрачання ресурсів для досягнення заданого обсягу виробництва (продажів).

При проведенні оцінки результатів діяльності менеджерів слід ретельно розглядати і кваліфікувати причини відхилень. Наприклад, менеджер із закупівель уклав договір про покупку основних матеріалів в результаті чого відхилення за ціною стало сприятливим. Однак відбулася заміна матеріалів, що призвело до несприятливих відхилень за іншими статтями витрат. Наприклад, при постачанні більш твердого в порівнянні з нормативами металу виникає перевитрата, пов'язаний з більш швидким сточуванням різців та їх заміною. Якщо оцінка результатів діяльності менеджера але закупівель оцінюється тільки виходячи з відхилення за ціною, то оцінка буде позитивною. Розглянемо діяльність менеджера по закупкам ще на одному прикладі. Припустимо він уклав ще один договір про покупку основних матеріалів зі сприятливим відхиленням за ціною. Однак договір передбачає великі партії закупівель, що збільшує складські витрати. В даному прикладі для оцінки результатів необхідно порівняти позитивне відхилення за ціною з втратами компанії, пов'язані з ростом витрат на зберігання, а також ризиками можливого псування та розкрадання запасів. Найбільшу складність в аналізі причин відхилень фактичних витрат від нормативних викликає те, що причини появи відхилень взаємопов'язані між собою.

При плануванні діяльності аналітика з аналізу причин виникнення відхилень слід відхилення ранжувати за їх відносної величиною в складі статті витрат. Наприклад, перед аналітиком стоїть завдання встановити черговість аналізу відхилень. Він має наступну інформацію: 1) сума досліджуваної статті матеріалів становить 2 000 000 ден. од., а відхилення витрат основних матеріалів становить 1%; 2) сума досліджуваної статті трудових витрат становить 10 000 ден. од., а відхилення становить відповідно 15%. Перше відхилення для аналітика важливіше. Також на підприємствах в регламентах встановлюють свого роду фільтри: аналізувати відхилення, сума яких перевищує, наприклад, 10% бюджетних витрат, або, наприклад, 10 000 руб. Відхилення і гнучкий бюджет можна використовувати в якості показників оцінки досягнення компаніями поставлених цілей, таких як постійне поліпшення існуючих показників. Можна поставити мету зниження бюджетних витрат через відхилення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >