Маркетинг освітніх послуг

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ Об'єктивна необхідність модернізації системи освіти Значення маркетингу в період модернізації освіти Сучасний стан та проблеми розвитку маркетингу в державних і недержавних вузах Зарубіжний досвід маркетингу освітніх послуг МАРКЕТИНГ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Понятійний апарат маркетингу освітніх послуг Управління маркетинговою діяльністю вузу Організація маркетингової служби в вузі МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВУЗУ Фактори зовнішнього середовища маркетингу Внутрівузівських середовище маркетингу Оцінка факторів зовнішнього маркетингового середовища РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ Сутність ринку освітніх послуг Класифікація ринків в сфері вищої професійної освіти Суб'єкти ринку освітніх послуг Сегментування ринку освітніх послуг КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ Поняття і методи конкуренції Фактори конкурентоспроможності вузу Визначення конкурентоспроможності освітніх послуг Конкурентоспроможність випускників вузів Оцінка конкурентоспроможності професорсько-викладацького складу ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Напрямки маркетингових досліджень Етапи проведення маркетингового дослідження Основні вимоги до розробки анкет ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ВУЗУ Ціна і цінова політика вузу Формування собівартості освітніх послуг Визначення трудомісткості і матеріаломісткості освітніх програм Класифікація витрат на освітні послуги Методи ціноутворення на освітні послуги ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ВУЗУ Розробка комунікативної політики вузу Організація рекламної діяльності вузу Методика розробки рекламної кампанії вузу Система стимулюючих заходів Паблік рілейшнз (PR) в системі маркетингових комунікацій Прямий маркетинг і особистий продаж Ефективність комунікативної діяльності вузу
 
Наст >