Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг освітніх послуг

Визначення конкурентоспроможності освітніх послуг

Здійснюючи свою діяльність в умовах конкурентного середовища, вузи повинні мати уявлення про конкурентоспроможність наданих ними послуг, що необхідно для вироблення відповідної стратегії ринкової поведінки.

Конкурентоспроможність освітніх послуг являє собою сукупність цінових і нецінових характеристик, що обумовлюють високий попит на них в умовах ринкової кон'юнктури.

При рівних якісних характеристиках найбільш конкурентоспроможними є ті вузи, освітні послуги яких надаються за нижчою ціною, доступною для масового споживача.

Конкурентоспроможність освітніх послуг визначається властивостями, які представляють істотний інтерес для споживачів, тобто мають споживчою цінністю. Процес оцінки споживчої цінності включає наступні етапи:

 • 1) визначається перелік головних властивостей освітніх послуг, яким споживачі надають найбільше значення;
 • 2) оцінюється ступінь важливості виявлених властивостей освітніх послуг;
 • 3) оцінюється рівень надаваних освітніх послуг;
 • 4) отримані результати зіставляються з рейтингом важливості споживчої цінності.

приклад

Розглянемо визначення конкурентоспроможності освітніх послуг на прикладі провідних державних вузів м Владивостока.

Основними конкурентами на ринку освітніх послуг м Владивостока є такі вузи: Далекосхідний державний технічний університет (ДВГТУ); Далекосхідний державний університет (ДСДУ); Владивостоцький державний університет економіки і сервісу (ВГУЕС); Далекосхідна державна морська академія ім. Г. І. Невельського (ДВГМА); Далекосхідний державний технічний рибогосподарський університет (ДГТРУ); Далекосхідна державна академія економіки і управління (ДВГАЕУ).

Ці вузи здійснюють підготовку фахівців аналогічного профілю, надають схожі додаткові послуги, призначають ціни приблизно на одному рівні і ставлять перед собою однакові цілі.

Для визначення найбільш важливих властивостей освітніх послуг, що володіють споживчою цінністю, було проведено вибіркове опитування випускників середніх шкіл міста та сільської місцевості, а також їх батьків. В результаті обробки анкетних даних були виявлені найбільш часто зустрічаються відповіді. Після їх угруповання було визначено, що найбільш значущими властивостями освітніх послуг для споживачів є:

 • • популярність вузу;
 • • престижність спеціальності;
 • • наявність кваліфікованого викладацького складу;
 • • наявність військової кафедри (відстрочка від армії);
 • • вартість навчання;
 • • надання гуртожитку;
 • • надання безкоштовних додаткових послуг (використання бібліотечного фонду, комп'ютерів, в тому числі для роботи в Інтернеті, і ін.).

На другому етапі дослідження представникам цільових груп були роздані рейтинг-листи для ранжирування (за 5-бальною шкалою) виявлених характеристик за ступенем значущості для кожного з них особисто. За результатами отриманих даних був розрахований середній бал значущості по кожній характеристиці (табл. 5.1). Середній бал значущості визначається як відношення суми балів по кожній окремій характеристиці освітньої послуги до числа опитаних учасників цільової групи.

Таблиця 5.1. Середній бал значущості окремих характеристик освітніх послуг

Характеристика освітніх послуг

Ступінь значущості, бали

Популярність ВНЗ

4,6

престижність спеціальності

4,5

Наявність висококваліфікованого викладацького складу

3,8

Наявність військової кафедри

3,5

надання гуртожитку

3,7

Вартість навчання

4,5

Надання додаткових безкоштовних послуг

3,3

Таким чином, найбільш важливою для споживача характеристикою є популярність вузу (4,6 бала). Вартість навчання та престижність спеціальності також мають важливе значення для споживачів (4,5 бала). Наявність кваліфікованого викладацького складу хвилює в першу чергу не абітурієнтів, а їх батьків (3,8 бала). Наявність військової кафедри в основному цікавить юнаків через відстрочку від військової служби (3,5 бала), і лише невеликий відсоток дівчат оцінив цей фактор позитивно. Забезпечення гуртожитком має значення тільки для жителів сільської місцевості (3,7 бала), а надання безкоштовних додаткових послуг всі учасники обстеження порахували для себе жалюгідним фактором (3,3 бала).

На наступному етапі аналогічні рейтинг-листи були роздані випускникам вузів. У процесі аналізу отриманих даних був розрахований середній бал рівня надання послуг по кожному вузу окремо (табл. 5.2).

Таблиця 5.2. Оцінка рівня значущості властивостей освітніх послуг ВНЗ м Владивостока

Властивості освітніх послуг

ДВГТУ

ДСДУ

ВДУЕС

ДВГМА

ДГТРУ

ДВГАЕУ

Популярність ВНЗ

4,8

5,0

5,0

3,5

4,2

4,8

престижність спеціальностей

4,9

4,9

4,8

4,8

4,8

4,9

Наявність висококваліфікованого викладацького складу

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Наявність військової кафедри

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2,0

надання гуртожитку

4,7

4,7

4,8

5,0

4,5

4,8

Вартість навчання

4,5

4,6

4,0

3,7

4,2

3,9

Надання додаткових безкоштовних послуг

4,2

5,0

4,5

3,9

4,0

4,0

В процесі обробки даних було проведено аналіз відповідності споживчої цінності окремих характеристик освітніх послуг рівню надання їх навчальними закладами, тобто оцінкою їх значимості з точки зору випускників. За результатами аналізу було складено рейтинг вишів за вищепереліченим властивостям освітніх послуг (табл. 5.3).

Таблиця 5.3. Рейтинг вузів

Освітня установа

значення рейтингу

ДСДУ

1

ВДУЕС

2

ДВГТУ

3

ДГТРУ

4

ДВГАЕУ

5

ДВГМА

6

Існують і інші способи визначення конкурентоспроможності освітніх послуг, наприклад, метод інженерного прогнозування [1] і метод визначення конкурентоспроможності через частку ринку, яку займає освітня установа, за допомогою лінійної моделі [2] :

де С - показник конкурентоспроможності; I - ваговий коефіцієнт (значимість фактора); F x - фактор навчального закладу; F 2 - фактор ціни; F 3 фактор якості.

Абсолютні значення факторів визначаються на основі статистичних даних та аналізу отриманої інформації.

приклад

Розглянемо використання даного методу на прикладі визначення конкурентоспроможності ДГТРУ серед вузів м Владивостока.

Фактор навчального закладу (Fj) пов'язаний з таким атрибутом моделі освітніх послуг, як популярність навчального закладу. Передбачається, що популярність навчального закладу пропорційна його частці на ринку. Так, за статистичними даними (табл. 5.4), в i-му році ДГТРУ знаходився на четвертому місці з прийому студентів серед своїх основних конкурентів.

Таблиця 5.4. Прийом студентів вузами м Владивостока в i-м році

показники

ДГТРУ

ДСДУ

ДВГТУ

ВДУЕС

ДВГАЕУ

ДВГМА

Прийом студентів, чол.

всього

одна тисяча триста дев'яносто дев'ять

2618

2738

2064

+1345

770

Денне відділення

671

1880

1865

1251

1251

495

Вечірнє відділення

236

141

-873

463

-817

-242

Заочне відділення

492

597

350

Питома вага на ринку освітніх послуг

12,8

23,9

25,0

18,9

12,3

7,0

З даних табл. 5.4 випливає, що послугами ДГТРУ скористалися 1399 абітурієнтів, що склало 12,8% ринку.

При визначенні цінового фактора, слідуючи запропонованою методикою, як F 2 використовується величина плати за навчання у вузі.

Більш складним для кількісного визначення є такий фактор, як якість навчання (F3), який пов'язаний з думкою потенційних споживачів про якість освіти, одержуваного в даному навчальному закладі. Цей показник пропонується визначати через твір збільшення загального (платного і бюджетного разом) прийому в конкретному вузі в порівнянні з минулим роком і частки прийому вузу в комерційні групи. Однак даний спосіб кількісного визначення F 3 аж ніяк не беззаперечний. У зв'язку з цим для визначення цього показника пропонується використовувати метод бальних оцінок, за допомогою якого були отримані шукані кількісні значення (табл. 5.5).

Таблиця 5.5. Кількісні показники "якості освіти" вузів м Владивостока

показники

ДГТРУ

ДСДУ

ДВГТУ

ВДУЕС

ДВГАЕУ

ДВГМА

Середнє значення рівня надання освітніх послуг, бал

4,5

4,8

4,72

4,78

4,2

4,4

Всі розглянуті фактори мають різні одиниці виміру, а також не співвідносяться один з одним за чисельним порядку. Тому слід розглядати не абсолютні, а нормовані значення факторів. У цьому випадку в якості вагових коефіцієнтів (Z.) використовуються відповідні значення, отримані в результаті побудови мультіатрібутівного моделі освітніх послуг: ij = 0,17; 1 2 = 0,19; 1 3 = 0,31. Підставивши дані значення в розрахункову

зміст

формулу, зробимо обчислення, результати яких знайшли відображення в табл. 5.6.

Таблиця 5.6. Значення показників конкурентоспроможності

Найменування вузу

показник конкурентоспроможності

ДСДУ

0,96

ВДУЕС

0,95

ДВГТУ

0,94

ДГТРУ

0,88

ДВГМА

0,87

ДВГАЕУ

0,82

Виходячи з того що найбільше значення показника конкурентоспроможності С = 1, лідируюче місце серед вузів м Владивостока займає Далекосхідний державний університет.

 • [1] Песоцька Є.В. Маркетинг послуг. СПб .: Питер, 2000.
 • [2] Мамонтов С. А. Вивчення конкуренції на Карагандинському регіональному ринку освітніх послуг ВНЗ // Маркетинг. 1999. № 1. С. 61-72.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук