ПЕРЕДМОВА

Найважливішими завданнями економічної політики будь-якої держави є розробка і реалізація стратегії економічного розвитку з підвищення рівня життя населення та добробуту суспільства. Важлива роль у вирішенні цих завдань відводиться розвитку підприємницької діяльності, використанню сучасних інформаційних технологій, маркетингу та логістики.

Більшість підприємців та менеджерів, професійна підготовка яких передбачає вивчення маркетингу, на жаль, не розуміють сутності і значення маркетингу в реалізації стратегічних цілей підприємства. Це відбувається тому, що маркетинг не дає готових рецептів для конкретних організацій в конкретний момент часу, він лише допомагає цілеспрямовано шукати нові і найбільш ефективні варіанти вирішення проблем. Цей пошук на основі концепції маркетингу в сучасних умовах є найбільш успішним, якщо товари та послуги фірми будуть найефективнішим чином задовольняти зростаючі потреби. Тільки в цьому випадку можна сподіватися на отримання відповідного прибутку.

Задоволення потреб людини в їжі, одязі, житлі, культурних цінностях та інших товарах і послугах є найважливішим завданням підприємництва. Підприємець, займаючись бізнесом заради отримання прибутку, витрачає колосальні зусилля для того, щоб задовольняти запити споживачів. При цьому виникає необхідність не тільки виявляти потреби, але управляти процесом їх задоволення.

Найважливішим об'єктом управління стає процес розробки, виробництва і реалізації товару, щоб отримати найбільшу можливу прибуток. Для цього потрібно точно знати, що і для кого виробляти, як зробити вигідним товар, як забезпечити їм покупців і змусити їх купувати даний товар.

Діяльність з управління такими процесами на ринку в сфері обігу товарів отримала назву "маркетинг". У перекладі з англійської market означає "ринок, торгівля". Класичне визначення поняття "маркетинг" означає діяльність по перетворенню потреб людей у прибуток фірми.

Застосування принципів і прийомів сучасного маркетингу з урахуванням особливостей вітчизняної економіки та зарубіжного досвіду дозволить якісніше і повніше задовольнити суспільні потреби на основі вдосконалення механізму товарно-грошових відносин.

Освоєння специфіки маркетингу є запорукою успішного бізнесу на національних та світових ринках. Маркетинг дозволяє розібратися в тому, яка інформація потрібна, щоб проаналізувати будь-яку проблему і розробити план і програму з вирішення цієї проблеми. Застосування маркетингу дозволяє організації бути на крок попереду, а значить, опановувати будь конкретною ситуацією.

Метою вивчення дисципліни "Маркетинг" є оволодіння основами маркетингової діяльності для подальшого використання отриманих знань і навичок в управлінні господарською діяльністю суб'єктів ринку на різних рівнях.

На мікрорівні роль дисципліни полягає у формуванні професійних знань з оптимізації процесів управління господарюючим суб'єктом і підвищенню ефективності його ринкової діяльності. Володіння принципами і знаряддями маркетингу забезпечує високу конкурентоспроможність підприємства навіть в умовах самої несприятливої ринкової середовища. Маркетинг дозволяє розробляти реальні програми виробництва та реалізації продукції, встановлювати оптимальний рівень цін, досягати запланованих обсягів збуту і отримувати високий прибуток.

На регіональному рівні знання дисципліни сприяє розробці соціально-економічної політики в регіоні. Оволодіння основами маркетингу дозволить майбутнім фахівцям робити більш обгрунтовані висновки щодо попиту на конкретному регіональному ринку і перспектив його розвитку.

На макрорівні знання маркетингу дозволяє фахівцям виділяти соціально значущі виробництва, яким потрібна державна підтримка, оцінити конкурентоспроможність продукції та розробити необхідні заходи щодо зміцнення її позицій на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також визначати оптимальний обсяг і напрямки інвестицій для розвитку перспективних виробництв, проводити економічну оцінку окремих програм виробництва і реалізації продукції і т. д.

Вивчення дисципліни "Маркетинг" припускає межпредметную зв'язок з такими дисциплінами навчального плану, як "Економічна теорія", "Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Світова економіка", "Менеджмент", "Правознавство", "Соціологія", "Статистика" і деякими іншими.

Підручник за своїм змістом відповідає освітньому стандарту підготовки фахівців у галузі економіки та управління. Викладені в ньому питання взаємопов'язані і дозволяють сформувати цілісне уявлення про маркетинг як технології управління в умовах ринку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >