Бухгалтерські показники

Перша група показників заснована на даних, отриманих з бухгалтерських документів і звітів, звідси і назва - бухгалтерські показники. І хоча часто ці показники не враховують багатьох нюансів, вони використовуються в силу простоти розрахунку та інтерпретації.

Період окупності проекту

Один з найбільш простих і зрозумілих критеріїв відбору інвестиційних проектів - період окупності проекту.

Простий період окупності ( payback period, РВР) - мінімальне ціле число років (періодів), протягом яких прогнозовані грошові потоки в цілому стійко досягають величини, що не менші за розміром початкових вкладень. Зазвичай слово "простий" в назві показника опускають і кажуть просто "період окупності".

Звернемо увагу на наступні моменти у визначенні. По-перше, сам показник вимірюється цілим числом років. По-друге, у визначенні присутнє слово "стійко", що істотно для проектів, які вимагають неодноразових інвестицій.

Приклад 7.1. Є інвестиційний проект з наступними грошовими потоками (СТ,): -5000, 2000,4000, -3000, 4000,3000, 2000. ден. од. Потрібно знайти простий період окупності цього проекту.

Рішення

Для знаходження періоду окупності знайдемо накопичений грошовий потік за цим проектом:

рік

0

1

2

3

4

5

6

Грошовий потік, CF t, ден. од.

-5000

2000

4000

-3000

4000

3000

2000

Накопичений грошовий потік, CCF t, ден. од.

-5000

-3000

1000

-2000

2000

5000

7000

Видно, що накопичений грошовий потік за перші t періодів стає позитивним вже на другому році, що означає повернення початкових вкладень. Однак цей стан не є стійким, оскільки в третьому році цей потік знову стає негативним. І тільки в четвертому році накопичений потік стає стійко позитивним, отже, період окупності даного проекту дорівнює чотирьом рокам.

Правила прийняття рішень по періоду окупності залежать від того, які проекти розглядаються:

  • • якщо незалежні проекти, то приймається будь-який проект, для якого термін окупності існує і менше періоду реалізації проекту ( cut-off period) •,
  • • якщо альтернативні проекти, то вибирається проект з меншим значенням терміну окупності;
  • • якщо компанія встановила бар'єрне значення показника, то вибирається той проект, значення терміну окупності якого виявляється меншим, ніж бар'єрне значення.

Однак даний показник має низку недоліків, які роблять його застосування в початковому вигляді недоцільним з точки зору прийняття рішень.

Перший недолік критерію "період окупності" - його наближеність. Очевидно, що безпосередньо термін окупності може наступити не через ціле число років, оскільки гроші за проектом часто не надходять одним платежем в кінці періоду. Отже, для деяких проектів застосування даного показника може виявитися марним, оскільки він не вкаже проект з найменшим періодом окупності. Так, для проектів А і Б, грошові потоки яких представлені нижче, період окупності не зможе вказати найкращий (для обох проектів період окупності однаковий).

рік

0

1

2

3

4

РВР

проект А

-5000

1000

3000

3000

1500

3

проект Б

-2000

700

900

800

800

3

І проект А, і проект Б мають термін окупності, що дорівнює трьом рокам, тобто на основі даного показника можна стверджувати, що проекти рівноцінні з точки зору мінімальності терміну повернення коштів. Однак вид і значення грошових потоків уважним читачам говорять про те, що ці проекти не можна вважати рівноцінними. Для усунення цього недоліку вводиться модифікація вихідного показника - точний період окупності проекту.

Точний період окупності (precise payback period, РРВР ) - мінімальне число років (періодів), протягом яких прогнозовані грошові потоки в цілому стійко досягають величини, що не менші за розміром початкових вкладень.

У цьому формулюванні відсутня слово "ціле", яке якраз і надає неточність оцінці на основі вихідного показника. Ця модифікація дозволяє оцінити період окупності з точністю до дня. Основна передумова даної модифікації показника окупності полягає в тому, що грошовий потік за рік надходить не одним платежем, а рівномірно протягом року, тобто кожен день компанія отримує якусь суму. Розрахуємо точний період окупності для проекту А з останнього прикладу. За два роки проект явно не окупається, оскільки накопичене значення суми грошових потоків ( CCF t ) дорівнює -1000 ден. од. Для окупності проекту необхідно отримати всього 1000 ден. од., а за третій рік проект генерує потік в розмірі 3000 ден. од., тобто необхідна тисяча виходить протягом першої третини року.

Для розрахунку показника РРВР необхідно виконати кілька кроків:

  • 1) визначити мінімальну ціле число років ( п ), для яких накопичене значення грошових потоків CCF n ≥ 0;
  • 2) знайти по модулю значення CCF n-1 ;
  • 3) поділити результат з 2) на CF n і скласти з п - 1.

Таким чином, можна записати формулу для розрахунку показника "точний період окупності проекту":

(7.1)

Остання дріб може бути порахована з різним числом знаків після коми. Оскільки точний термін окупності вважається до дня, то цей дріб рекомендується вважати з точністю до четвертого знака, так як четвертий знак може зіграти свою роль при визначенні дня окупності.

Приклад 7.2. За допомогою критерію "точний термін окупності" виберіть один з двох проектів, грошові потоки яких представлені нижче:

рік

0

1

2

3

4

проект А

-5000

1000

3000

3000

1500

проект Б

-2000

700

900

800

800

Рішення

За допомогою алгоритму, представленого формулою (7.1), для проекту А отримуємо року, або 2 роки і 4 місяці. А для проекту Б

року, або 2 роки і 6 місяців. Таким чином, за допомогою точного періоду окупності проект А виявляється краще проекту Б.

Іншим недоліком показника "період окупності" є його визначення без урахування вартості грошей в часі. Тому даний показник неприйнятний для розрахунків, що ведуться з урахуванням вартості грошей у часі, тобто для економічного аналізу. Цей недолік усувається введенням в розрахунки чинника вартості грошей в часі. Таким чином, виходять аналоги бухгалтерських показників: дисконтований період окупності і точний дисконтований період окупності.

У реальних галузях економіки з розвиненим вторинним ринком (ринок second-hand), наприклад ринок судів, літаків і т.п., можна використовувати так званий екстрений період окупності. Ця модифікація періоду окупності демонструє гнучкість в управлінні проектом, оскільки враховує можливість швидкої ліквідації проекту і повернення початкових вкладень.

Екстрений період окупності ( hail-out payback period, ВРВР) - мінімальне ціле число років (періодів), протягом яких прогнозовані грошові потоки в цілому з урахуванням ліквідаційної вартості проекту стійко досягають величини, що не менші за розміром початкових вкладень.

Зміст даного показника найкраще продемонструвати на прикладі.

Приклад 7.3. Є інвестиційний проект з наступними характеристиками. Початкові витрати становить 5000 ден. од. У наступні шість років проект приносить по 800 ден. од. щорічно. Основні засоби, придбані на початку проекту, можна продати вже на наступний рік за ціною 2500 ден. од., а продаж їх на рік пізніше призводить до втрати в ціні продажу на 10% щороку. Якщо не брати до уваги податки і амортизацію, то чи варто виконувати цей проект?

Рішення

Легко помітити, що без прийняття до уваги можливість продажу активів даний проект не буде мати терміну окупності, так як сума приток сумарно менше початкових вкладень. Чи означає це, що даний проект поганий?

Складемо таблицю, в якій відобразимо притоки проекту (CF t )) і ціну продажу активів проекту в кожному році (Rе t ). Нехай за даним проектом можна отримати зазначені в табл. 7.1 розміри залишкової вартості (RV t ), тоді можна розрахувати показник, представлений в рядку "Разом". Значення в цьому рядку показує, яку накопичену суму грошових потоків ми маємо, якщо проект припиняється у відповідному році.

Таблиця 7.1

Приміром 7.3

рік

0

1

2

3

4

5

6

CF,

-5000

800

800

800

800

800

800

CCF,

-5000

-4200

-3400

-2000

-1800

-1000

-200

RV,

-

2500

2250

2025

1822,5

1640,25

1476,23

Разом

-5000

-1700

-1150

-575

22,5

640,25

1276,23

Таким чином, з урахуванням ліквідаційної вартості даний проект має термін окупності чотири роки. Але при цьому потрібно розуміти, що проект припиняється достроково, тобто в момент ухвалення рішення щодо них ви чітко уявляєте, що він буде існувати не шість років (як за планом), а тільки чотири роки.

Аналогічно можна розрахувати точний екстрений період окупності. А також для екстреного періоду окупності можна розрахувати його модифікації на основі дисконтування грошових потоків.

Узагальнюючи все вищесказане щодо періоду окупності, можна зробити наступні висновки.

По-перше, показник періоду окупності досить простий в інтерпретації. Пояснити його значення людині без економічного чи фінансового освіти досить легко: він свідчить про те, як швидко повертаються вкладені гроші.

По-друге, даний показник проста під час розрахунків і має на увазі облік ліквідності активів, тобто відображає, наскільки швидко інвестовані кошти знову можуть бути пущені в оборот.

По-третє, період окупності не враховує структуру грошових потоків проекту, що в окремих випадках може призвести до неправильного вибору інвестиційного проекту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >