Сукупний важіль

Операційний і фінансовий важелі, що застосовуються спільно, посилюють вплив на прибуток, одержуваний власниками компанії. Наприклад, якщо у компанії низькі постійні витрати і, отже, низький операційний леверидж, то вона може залучати великі обсяги позикового капіталу. Навпаки, більш високі постійні витрати скорочують значення операційного прибутку (EBIT), а якщо до того додати високе боргове навантаження, то навіть невеликі зміни в реалізації будуть приводити до широких коливань прибутку компанії. Тому при формуванні структури капіталу залучення боргу слід також розглядати з урахуванням операційного важеля компанії.

Для того щоб одночасно оцінити вплив і операційного, і фінансового левериджу на зміну чистого прибутку, використовується сукупний важіль (total leverage). Формула його розрахунку досить проста - це добуток значень операційного і фінансового важеля:

де DTL - ступінь сукупного важеля компанії (degree of total leverage).

Сукупний важіль показує, на скільки відсотків зросте / знизиться прибуток на акцію (EPS), якщо виручка компанії зросте / знизиться на 1%. Покажемо це на формулі:

Для певного обсягу виробництва сукупний важіль можна виразити також наступним чином:

Якщо значення сукупного важеля одно 2,5, то при збільшенні виручки на 20% чистий прибуток компанії зросте на 50%. І навпаки, якщо виручка знизиться на 20%, то чистий прибуток скоротиться досить значно - на 50%.

Таким чином, проводячи розрахунок сукупного важеля, можна оцінити вплив зміни виручки компанії на відхилення її чистого прибутку. Крім того, дана оцінка дозволяє визначити залежність між операційним і фінансовим важелями. У практичному управлінні компанії це також може використовуватися при плануванні капіталовкладень та їх фінансування. Наприклад, компанія може реалізувати проект будівництва автомобільного заводу, функціонування якого в майбутньому буде пов'язане з високими постійними витратами, і фінансувати будівництво за рахунок залучення довгострокового боргу. В результаті у компанії будуть високий операційний і фінансовий важелі, і ризики для власників зростуть. Тому в процесі розробки проекту компанія може розглянути різні варіанти його реалізації і фінансування, щоб запобігти суттєві коливання свого чистого прибутку.

Метод аналізу точки байдужості для варіантів довгострокового фінансування компанії "EBIT - EPS"

Вибір джерел довгострокового фінансування істотно впливає на значення чистого прибутку компанії. Це, як ми пам'ятаємо з аналізу фінансового важеля, пов'язане з необхідністю нести фіксовані витрати по залученому боргу і за випусками привілейованих акцій. Фінансування може також здійснюватися за рахунок додаткового випуску звичайних акцій, тому їх кількість в обігу буде змінюватися. При аналізі вибору варіантів довгострокового фінансування зазвичай використовується показник чистого прибутку на акцію (EPS), який можна розрахувати за формулою

де Sh - кількість звичайних акцій в обігу.

Значення прибутку на акцію в чому залежить від того варіанту фінансування, який вибере керівництво компанії, оскільки прибуток формується після виплат кредиторам і власникам привілейованих акцій. Не слід забувати, що на цей показник також впливають коливання отриманої операційного прибутку (EBIT), проте її відхилення залежать перш за все від виробничого ризику компанії. Без аналізу операційного прибутку може виявитися, що компанія набрала борги і випустила привілейовані акції, а операційного прибутку заробила недостатньо, щоб розплатитися за зобов'язаннями. В результаті у компанії можуть виникнути фінансові труднощі або навіть наступити банкрутство. Тому проводиться аналіз точки байдужості (indifference point), а саме - визначається рівень операційного прибутку, при якому байдуже, який з двох варіантів фінансування слід вибрати, і значення EPS буде однаковим:

(9.4)

Як шуканої змінної в рівнянні виступає показник EBIT, ліва частина рівності містить значення процентних виплат по боргу, дивідендів за привілейованими акціями і кількість звичайних акцій для першого варіанту фінансування, а права - відповідні значення процентних виплат по позикового фінансування, дивідендів за привілейованими акціями і кількість звичайних акцій для другого варіанту. Після знаходження точки байдужості для цих двох варіантів будуються лінійні графіки залежності значень EPS від значення EBIT, і в результаті визначається варіант фінансування, який приносить компанії більше значення прибутку на акцію. Проілюструємо дане правило вибору структури капіталу на прикладі.

Приклад 9.6. Компанія, що випускає автомобілі, планує розширити виробництво і побудувати нове підприємство але збірці автомобілів. Для фінансування нової стратегії розвитку потрібно залучити 4000 млн руб., Які можуть бути отримані або за рахунок випуску облігацій з оголошеною купонною ставкою 12%, або за рахунок випуску 50 млн звичайних акцій по 160 дол., Або за рахунок випуску привілейованих акцій з купоном в 11% річних. Податок на прибуток для компанії становить 20%. До теперішнього моменту у компанії вже випущено 50 млн звичайних акцій. потрібно:

  • 1) побудувати графіки для трьох варіантів фінансування в координатах "EBIT - EPS";
  • 2) визначити точки байдужості для різних варіантів фінансування.

Рішення

Графіки, які ми будемо будувати, є лінійними, тому досить визначити дві точки для їх побудови. Першу точку розрахуємо при гіпотетичному рівні EBIT = 2000 млн руб. Другу точку ми знайдемо, припускаючи, що EPS = 0. Дані занесемо в табл. 9.6.

Таблиця 9.6

Приміром 9.6

показник

випуск облігацій

Випуск привілейованих акцій

Випуск звичайних акцій

EBIT, млн руб.

2000

2000

2000

Процентні виплати, млн руб.

-480

0

0

Прибуток до податків, млн руб.

1520

2000

2000

Прибуток після податків, млн руб.

1216

1600

1600

Дивіденди за привілейованими акціями, млн руб.

0

-440

0

Чистий прибуток, млн руб.

1216

1160

1600

Кількість звичайних акцій, млн

50

50

100

Прибуток на акцію, руб.

24,32

23,2

16

Якщо вибирається фінансування за рахунок облігацій, то компанія виплачує купонні платежі в обсязі 4000 • 0,12 = 480 млн руб., При фінансуванні за рахунок привілейованих акцій виплачуються дивіденди в обсязі 4000 • 0,11 = 440 млн руб. У разі випуску звичайних акцій їх кількість зросте з 50 до 100 млн штук.

Ми визначили, яке значення EPS для кожного з варіантів фінансування при EBIT- 2000 млн руб. Таким чином, перша точка для побудови лінійного графіка "EBIT - EPS " у нас отримана.

Для знаходження другої точки потрібно знайти значення EBIT, при якому EPS дорівнює нулю. Дане значення відповідає мінімальному значенню EBIT, яке буде покривати необхідні витрати по позикового фінансування і привілейованими акціями. Для варіанту фінансування за рахунок звичайних акцій зто значення EBIT дорівнюватиме нулю, тому графік "ΕΒΙΤ - EPS" для випуску акцій буде виходити з початку координат. Для варіанту випуску облігацій шукане значення EBIT = 480 руб., Оскільки цей рівень операційного прибутку покриває купонні платежі. Якщо випускаються привілейовані акції, то для виплат дивідендів по ним потрібно заробити операційний прибуток в обсязі млн руб., Оскільки спочатку виплачуються податки, а потім дивіденди.

Нанесемо отримані точки на графік (рис. 9.7).

Аналіз точки байдужості в методі "EBIT - EPS"

Мал. 9.7. Аналіз точки байдужості в методі "EBIT - EPS"

Знайдемо точку байдужості для двох варіантів - випуск облігацій і випуск звичайних акцій - за формулою (9.4):

З рівності отримаємо, що точка байдужості існує при EBIT * = 960 млн руб. Аналогічно розрахуємо точку байдужості для варіантів залучення капіталу - привілейовані акції і звичайні акції, отримаємо EBIT * = 1100 млн руб. Для варіантів фінансування за рахунок облігацій і привілейованих акцій точки байдужості не існує, оскільки випуск облігацій вигідніше випуску привілейованих акцій.

У розглянутому прикладі ми побудували графіки залежності прибутку на акцію (EPS) від операційного прибутку (EBIT) для трьох варіантів фінансування. Як же проводити аналіз і приймати рішення щодо фінансування згідно з отриманими результатами? Перш за все фінансовий менеджер орієнтується на те, при якому варіанті фінансування досягається більш високий показник прибутку на акцію. У точці байдужості все одно, який з варіантів фінансування вибрати, в нашому прикладі для випуску облігацій і звичайних акцій ця точка відповідає операційному прибутку, що дорівнює 960 млн руб. Однак якщо компанія заробила вищий рівень операційного прибутку (EBIT> 960 млн руб.), То слід випускати облігації, оскільки EPS для цього варіанту вище, ніж для акцій, що видно на графіку. За якщо компанія заробила недостатньо операційного прибутку, тобто менше 960 млн руб., то прибуток на акцію буде вище при емісії звичайних акцій, оскільки основна діяльність не генерує достатньо операційний прибуток, щоб покрити виплати за боргом. Тому дуже важливим є прогноз EBIT, і потрібно оцінити ймовірність того, що його значення буде нижче точки беззбитковості. Якщо ця ймовірність оцінюється низько, то краще випустити облігації, в результаті доходи акціонерів будуть вище, ніж при інших варіантах фінансування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >