Регіональна стандартизація

Регіональна стандартизація - це стандартизація, участь в якій беруть національні органи (організації) по стандартизації держав, що входять в один географічний регіон світу і (або) групу країн, які перебувають відповідно до міжнародних договорів в процесі економічної інтеграції.

Прикладом регіональної стандартизації є європейська стандартизація, необхідність створення якої була підготовлена появою Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) і Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

Метою цих організацій є економічна інтеграція країн Європи, створення загальноєвропейського ринку; скасування митних обмежень на переміщення товарів; проведення спільної торговельної політики з третіми країнами; усунення перешкод для руху осіб і капіталів; зближення законодавств і нормативної бази.

Основними принципами політики ЄЕС в галузі стандартизації є:

 • • поліпшення товарообміну шляхом усунення торговельних перешкод, що випливають з-за відмінностей вимог національних вимог і норм;
 • • зміцнення конкурентоспроможності економіки країн на внутрішньому ринку і ринках третіх країн, особливо в області техніки і технології;
 • • пріоритетне перевагу міжнародних стандартів при розробці європейських стандартів;
 • • пропозиція європейських стандартів як основи при розробці міжнародних стандартів.

У 1972 р Радою ЄЕС була прийнята Генеральна програма усунення технічних бар'єрів в торгівлі в межах Співтовариства.

Під технічним бар'єром розуміються відмінності у вимогах національних і міжнародних стандартів, що призводять до додаткових порівняно зі звичайною комерційною практикою витрат коштів і (або) часу для просування товару на відповідний ринок.

В рамках цієї програми ставилося завдання створення єдиних європейських стандартів на основі узгодження. При цьому Комісія ЄЕС розглядала чотири види узгодження національних стандартів:

 • повне узгодження, коли директиви ЄЕС (назва єдиних стандартів ЄЕС) повністю відображають вимоги існуючих національних стандартів;
 • необов'язкове узгодження, коли директиви ЄЕС вступають в силу нарівні з існуючими національними стандартами. При цьому підприємства, що виробляють вироби відповідно до норм ЄЕС, набувають право доступу на ринки всіх країн ЄЕС. Підприємства, що виробляють вироби відповідно до національних вимог, мають доступ тільки на їх внутрішній ринок;
 • посилання на стандарти, коли нормативи ЄЕС є загальними і містять посилання на стандарти ISO, IEC, СЕН або національні стандарти. Вироби, які відповідають вимогам цих стандартів, приймаються як вироби, відповідні загальним вимогам директив ЄЕС. Виробники мають можливість погоджувати показники продукції, що випускається з вимогами інших нормативних документів (наприклад, національними стандартами) і вносити зміни в свої технологічні процеси;
 • взаємне визнання, коли вироби, вироблені або відчувають відповідно до норм однієї країни, можуть вільно поширюватися в інших країнах ЄЕС.

Початок реалізації цієї програми поклав Європейський комітет зі стандартизації (СЕН), створений в 1961 р

Роботу по стандартизації в галузі електротехніки та електроніки проводить з 1972 р Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (СЕІЕЛЕК). В рамках СЕН та СЕНЕЛЕК діє 239 ТК.

Розробка стандартів СЕН та СЕНЕЛЕК проводиться тільки тоді, коли немає відповідного міжнародного стандарту, або коли особливі обставини не дозволяють домогтися необхідної узгодженості в ІСО або МЕК, або мають місце особливі вимоги ЄЕС та ЄАВТ.

Продукція, що відповідає вимогам директив країн - членів ЄЕС, маркується знаком "СС".

На території колишнього СРСР діє кілька регіональних організацій зі стандартизації, які відносяться до міждержавної стандартизації.

Міждержавна стандартизація - це вид регіональної стандартизації, яка проводиться на рівні держав - учасниць Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації. Міждержавна рада зі стандартизації, метрології

і сертифікації був створений 13 березня 1992 р і є міжурядовим органом СНД з формування та проведення узгодженої політики по стандартизації, метрології та сертифікації.

Вищим органом МДР є засідання членів МГС, яке проводиться два рази на рік по черзі в державах - учасницях Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, прийняття урядами держав - учасниць СНД.

Між засіданнями керівництво роботою Ради здійснює голова. Функції голови МДР виконують по черзі керівники національних органів по стандартизації, метрології та сертифікації.

Діяльність МГС здійснюється відповідно до Положення про Міждержавну Раду з стандартизації, метрології та сертифікації і підкріплена комплексом нормативних документів з міждержавної стандартизації.

Організація і проведення робіт з міждержавної стандартизації здійснюється відповідно до Правил процедури Міждержавної Ради але стандартизації, метрології та сертифікації.

Робочим органом МДР є Бюро по стандартам в складі групи експертів і регіонального Інформаційного центру. При Раді створено 270 міждержавних ТК зі стандартизації. Діяльність Бюро зі стандартів МДР здійснюється відповідно до Положення про Бюро по стандартам Міждержавної ради зі стандартизації, метрології та сертифікації.

МГС визнаний Міжнародною організацією зі стандартизації ІСО - Регіональної Організацією по стандартизації як Євразійський Рада по стандартизації, метрології та сертифікації (ЕАСС). Документи, які випускає організація, називаються стандартами ЄАМЗ.

Напрямок діяльності МГС:

 • • розробка нормативних документів по стандартизації (міждержавних стандартів, правил, рекомендацій і класифікаторів);
 • • формування, зберігання і ведення фонду міждержавних стандартів, міжнародних, регіональних і національних стандартів інших країн і забезпечення держав - учасниць Угоди цими стандартами;
 • • координація робіт з розвитку еталонної бази і системи передачі розмірів одиниць фізичних величин;
 • • ведення міждержавної служби часу і частот;
 • • ведення міждержавних інформаційних фондів засобів вимірювань, стандартних зразків і стандартних довідкових даних про властивості речовин і матеріалів;
 • • розробка правил і процедур по взаємному визнанню результатів державних випробувань, метрологічної атестації, повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки;
 • • розробка правил і процедур по взаємному визнанню акредитованих випробувальних, повірочних, калібрувальних і вимірювальних лабораторій (центрів), органів сертифікації, сертифікатів на продукцію і систем забезпечення якості;
 • • міжнародне співробітництво в галузі стандартизації, метрології, сертифікації та якості.

Радою МГС визначені пріоритетні галузі, які повинні бути забезпечені нормативними документами. Критеріями включення об'єктів або областей стандартизації в пріоритетні є:

 • 1) необхідність створення доказової бази для виконання вимог технічних регламентів;
 • 2) усунення технічних бар'єрів;
 • 3) ресурсозбереження.

Аспектами стандартизації та встановлення норм є норми безпеки, показники якості, методи випробувань, визначення, розміри, енергоспоживання, єдність вимірювань.

Загальна кількість пріоритетних областей стандартизації - 27, в тому числі: охорона здоров'я, машинобудування, енергетика, електротехніка, електроніка, теплотехніка, інформаційні технології, механічні транспортні засоби та причепи, технологія текстильного і шкіряного виробництва, швейна промисловість, сільське господарство, виробництво харчових продуктів, хімічна промисловість, гумова і пластмасова промисловість, лакофарбова промисловість, побутова техніка, охорона навколишнього середовища, метрологія та ін.

Роботи з міждержавної стандартизації, метрології та сертифікації здійснюється на основі рішень МДР, пропозицій національних органів і рекомендацій робочих комісій і груп.

За основними напрямками діяльності МГС створені науково-технічні комісії: по стандартизації; по метрології; з оцінки відповідності; по акредитації; з нагляду і контролю за дотриманням вимог технічних регламентів, норм і правил; по гармонізації технічних регламентів держав - учасниць СНД.

У МГС функціонують робочі групи :

 • 1) щодо класифікації та кодування техніко-економічної інформації;
 • 2) зі стандартних зразків;
 • 3) за стандартними довідковими даними;
 • 4) з неруйнівного контролю;
 • 5) по розробці міждержавних електронних систем обміну інформацією;
 • 6) з навчання та підвищення кваліфікації фахівців у галузі стандартизації, метрології, сертифікації;
 • 7) рада повноважних представників по реалізації міжурядової угоди про співпрацю щодо забезпечення єдності вимірювань часу і частоти;
 • 8) з методичного забезпечення стандартів ІСО 9000;
 • 9) для координації робіт по впровадженню методів оцінки невизначеності вимірювань в метрологічну практику держав - учасниць Угоди.

В рамках міждержавної стандартизації в галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів діє Міждержавна науково-технічна комісія з стандартизації, технічного нормування і сертифікації в будівництві (МНТКБ).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >