ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Основні поняття в області підтвердження відповідності

Дотримання правил і вимог технічного регулювання сприяє підвищенню якості товарів, їх безпеки і конкурентоспроможності, а підтвердження відповідності є інструментом технічного регулювання, які оцінюватимуть ступінь виконання цих вимог.

Підтвердження відповідності є однією з форм оцінки відповідності.

Оцінка відповідності - це пряме або непряме визначення дотримання вимог, що пред'являються до об'єкту. Оцінка відповідності проводиться у формі державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог технічних регламентів, акредитації, випробувань, реєстрації, атестації та підтвердження відповідності.

Державний контроль (нагляд ) проводиться з метою перевірки виконання вимог технічних регламентів та вжиття заходів за результатами перевірки. Про державний контроль (нагляд) за дотриманням вимог технічних регламентів см. В гл. 1.

Акредитація - це процедура офіційного визнання органом з акредитації компетентності фізичної або юридичної особи виконувати роботи в певній галузі оцінки відповідності. Компетентність передбачає здатність застосовувати знання та навички на практиці.

Акредитив орган - орган, керуючий системою акредитації і проводить акредитацію.

За результатами акредитації оформляється атестат акредитації, який представляє собою документ, що засвідчує акредитацію особи в якості органу з сертифікації або випробувальної лабораторії в певній галузі акредитації.

Область акредитації визначає сферу діяльності органу з сертифікації або випробувальної лабораторії. Наприклад, орган по сертифікації може бути акредитований на право проведення сертифікації однієї однорідної групи продукції або мати розширену область акредитації на кілька однорідних груп продукції.

Випробування - визначення однієї або більше характеристик об'єкта оцінки відповідності згідно з процедурою. Випробування проводяться за допомогою засобів вимірювань або хімічних реактивів.

Реєстрація передбачає процедуру підтвердження відповідності продукції вимогам безпеки і функціональної відповідності. Результатом реєстрації є внесення продукції до Державного реєстру харчових продуктів, матеріалів, виробів, дозволених для звернення на території Російської Федерації, а також оформлення свідоцтва про реєстрацію, яке дає право на виробництво або ввезення продукції. Реєстрації підлягає продукція, що раніше не перебувала в обігу на території РФ, а також продукція, яка раніше випускалася, але властивості і характеристики якої були змінені. Державна реєстрація здійснюється на етапі підготовки продукції до виробництва або для вперше ввозиться.

Завдання атестації зводяться до оцінки кваліфікації і рівня підготовленості працівників до оцінки продукції для присвоєння їй певної категорії, до оцінки робочих місць.

Підтвердження відповідності - це документальне посвідчення відповідності продукції чи інших об'єктів, процесів проектування (включаючи вишукування), виробництва, будівництва, монтажу, налагодження, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, виконання робіт або надання послуг вимогам технічних регламентів, положенням стандартів, зводів правил або умов договорів.

Підтвердження відповідності здійснюється в двох формах:

 • 1) добровільне підтвердження відповідності;
 • 2) обов'язкове підтвердження відповідності.

Форма підтвердження відповідності - це певний порядок документального посвідчення відповідності продукції чи інших об'єктів вимогам технічних регламентів, положенням стандартів, умовам договорів (рис. 3.1).

Схеми декларування відповідності

Мал. 3.1. Схеми декларування відповідності

Добровільне підтвердження відповідності здійснюється у формі добровільної сертифікації. Обов'язкове підтвердження відповідності здійснюється у формі декларування відповідності або у формі обов'язкової сертифікації.

Розробка і застосування підтвердження відповідності не залежить від:

 • • від країни і (або) місця походження продукції;
 • • здійснення процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації;
 • • виконання робіт та надання послуг;
 • • видів або особливостей угод;
 • • осіб, які є виробниками, виконавцями, продавцями, набувачами.

Схема підтвердження відповідності являє собою перелік дій учасників підтвердження відповідності, результати яких розглядаються в якості доказів відповідності продукції чи інших об'єктів встановленим вимогам.

Аналіз стану виробництва - операція, що проводиться ОС з метою встановлення наявності у заявника необхідних умов для забезпечення постійної відповідності продукції, що випускається вимогам, які підтверджуються або підтвердженим при сертифікації.

Інспекційний контроль - систематичне спостереження за діяльністю з оцінки відповідності як основи для підтримки правомірності сертифіката відповідності.

Продукція, що пройшла процедури підтвердження відповідності, маркується знаками підтвердження відповідності (рис. 3.2 і 3.3).

Згідно ГОСТ Р 53603-2009 під знаком відповідності розуміється позначення, що служить для інформування набувачів про відповідність об'єкта сертифікації вимогам системи добровільної сертифікації або національному стандарту.

Правила застосування знака відповідності встановлюються конкретною системою добровільної сертифікації або Росстандартом. Знак відповідності може застосовуватися в системі обов'язкової сертифікації до вступу в силу відповідного технічного регламенту.

Продукція, що відповідає вимогам технічних регламентів, маркується знаком обігу на ринку, який інформує покупців про відповідність продукції, що випускається в обіг продукції вимогам технічних регламентів (рис. 3.2).

Знаки підтвердження відповідності

Мал. 3.2. Знаки підтвердження відповідності

Зображення знака обігу на ринку встановлюється Урядом РФ. Знак обігу на ринку не є спеціально захищеним знаком і наноситься в інформаційних цілях.

Зображення знаків підтвердження відповідності

Мал. 3.3. Зображення знаків підтвердження відповідності

Для продукції, підтвердження відповідності якої оцінювалося згідно з вимогами технічних регламентів Митного союзу, прийнятий знак ЕАС - Єдиний знак обігу продукції па ринку держав - членів ЄврАзЕС і Митного союзу. ЕАС може бути розшифровано як "Євразійське відповідність" (Eurasian Conformity ) і являє собою поєднання трьох стилізованих букв "Е", "А", "С", які можуть зображуватися на світлому або темному тлі (рис. 3.3). Зображення цього знака затверджено рішенням Комісії Митного союзу від 15.07.2011 №711.

Способом застосування знаків вважається маркування ними продукції і (або) упаковки, супровідної документації, що надходить до споживача при реалізації, а також їх використання в рекламі, друкованих виданнях, на офіційних бланках і вивісках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках або інше введення в господарський оборот.

Знаки підтвердження відповідності наносять на незнімну частину кожної одиниці продукції (пакувальну одиницю товару) і (або) вносять в супровідну документацію. При необхідності використовують спеціальні технічні засоби (ярлики, стрічки та ін.).

Способи маркування продукції знаками підтвердження відповідності повинні забезпечувати їх чітке зображення, при цьому виконання знака повинно бути контрастним на тлі поверхні, на яку він нанесений.

Майже всі процедури з оцінки відповідності передує ідснтіфікація.

Ідентифікація - це встановлення відповідності конкретної продукції її істотним ознаками відповідно до зразка та (або) її опису. Як опису можуть бути використані технічні регламенти, стандарти, технічні умови, конструкторсько-технологічна документація.

Метою ідентифікації є підтвердження товару заявленому найменуванню; приналежності даного виробника; вимогам, які забезпечують функціональне використання; встановлення відповідності типу, марки, моделі, комплектності; кодами ТН ЗЕД та ОКП тощо.

При ідентифікації проводять не тільки оцінку самої продукції, але і уважно вивчають супровідну і нормативну документацію, яка засвідчує якість і комплектність продукції. Для цілей ідентифікації можуть бути представлені:

 • • нормативні документи на продукцію;
 • • протоколи випробувань продукції, проведені федеральними органами виконавчої влади (наприклад, органами Росспоживнагляду), виробником або іншими організаціями;
 • • сертифікати і (або) протоколи випробувань продукції, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів;
 • • сертифікати на систему якості або виробництва;
 • • відомості від постійних споживачів продукції;
 • • відомості про аналогічної продукції цього ж виробника, що відповідає встановленим вимогам;
 • • інші документи, прямо або побічно підтверджують відповідність продукції встановленим вимогам.

За результатами ідентифікації складається висновок.

Учасниками підтвердження відповідності є Уряд РФ; Росстандарт; Росаккредітація; органи державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог технічних регламентів; органи з сертифікації; випробувальні лабораторії (центри); заявники.

Уряд РФ встановлює порядок:

 • • акредитації ОС і випробувальних лабораторій (центрів);
 • • ведення реєстру сертифікатів відповідності та декларацій про відповідність;
 • • надання містяться в реєстрі відомостей;
 • • плати за надання містяться в реєстрі відомостей.

Уряд РФ стверджує методику визначення вартості робіт з обов'язкового підтвердження відповідності. Методика повинна передбачати єдині правила і принципи встановлення цін на продукцію однакових або подібних видів незалежно від країни і (або) місця походження, а також незалежно від осіб, які є заявниками.

Функції Росстандарта і Росаккредітаціі розглянуті в гл. 1.

ОС - це юридична особа або індивідуальний підприємець, акредитовані в установленому порядку для виконання робіт з підтвердження відповідності. ОС проводить наступні роботи:

 • 1) ідентифікацію продукції, представленої для підтверджено ія відповідності;
 • 2) процедури підтвердження відповідності на підставі договорів, укладених із заявниками;
 • 3) оформляє і видає сертифікати відповідності;
 • 4) реєструє декларації про відповідність;
 • 5) здійснює в установленому порядку інспекційний контроль за сертифікованою продукцією;
 • 6) припиняє або скасовує дію виданих сертифікатів відповідності та декларацій про відповідність;
 • 7) надає заявнику на його вимогу необхідну інформацію в межах своєї компетенції;
 • 8) формує і аналізує фонд технічних регламентів, нормативних документів, необхідних для проведення підтвердження відповідності;
 • 9) залучає на договірних засадах для проведення досліджень (випробувань) і вимірювань випробувальні лабораторії (центри);
 • 10) веде облік виданих ним сертифікатів відповідності та зареєстрованих декларацій про відповідність;
 • 11) інформує відповідні органи державного контролю (нагляду) про продукцію, що надійшла на сертифікацію, але не пройшла її;
 • 12) встановлює вартість робіт по сертифікації на основі затвердженої Урядом РФ методики визначення вартості таких робіт.

ОС повинен бути акредитований на право проведення процедур підтвердження відповідності.

ОС очолює керівник. У ньому працюють експерти, які ведуть процедури підтвердження відповідності з певними однорідними групами продукції.

Керівник ОС і експерти атестуються терміном на п'ять років на право виконання робіт з підтвердження відповідності. Експерт після атестації отримує свідоцтво акредитації.

Акредитована випробувальна лабораторія (центр):

 • • проводить випробування (дослідження) і вимірювання продукції в межах своєї галузі акредитації на умовах договору з ОС;
 • • забезпечує достовірність і відтворюваність результатів досліджень (випробувань);
 • • оформляє результати досліджень відповідними протоколами;
 • • забезпечує документообіг в рамках проведення випробувань.

Компетентність випробувальної лабораторії та осіб, які проводять випробування, підтверджується відповідною процедурою акредитації.

Федеральним законом про технічне регулювання визначені права і обов'язки заявника в області підтвердження відповідності.

Заявник (виробник, продавець, виконавець) зобов'язаний:

 • • забезпечувати відповідність продукції вимогам технічних регламентів;
 • • випускати в обіг продукцію, що підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності, тільки після здійснення такого підтвердження відповідності;
 • • вказувати в супровідної технічної документації та при маркуванні продукції деталі сертифіката відповідності або декларації про відповідність;
 • • пред'являти в органи державного контролю (нагляду), а також зацікавленим особам документи, що свідчать про підтвердження відповідності продукції вимогам технічних регламентів (декларацію про відповідність, сертифікат відповідності або їх копії);
 • • припиняти або припиняти реалізацію продукції, якщо термін дії декларації про відповідність або сертифіката відповідності закінчився, або їх дія призупинена, або припинено;
 • • повідомляти ОС про зміни, що вносяться в технічну документацію або технологічні процеси виробництва сертифікованої продукції;
 • • припиняти виробництво пройшла підтвердження відповідності продукції, яка не відповідає вимогам технічних регламентів, на підставі рішення органів державного контролю (нагляду).

Заявник оплачує роботи з підтвердження відповідності.

Заявник має право:

 • • вибирати форму і схему підтвердження відповідності, які передбачені для певних видів продукції відповідним технічним регламентом;
 • • звертатися для здійснення обов'язкового підтвердження відповідності в будь-який ОС, область акредитації якого поширюється на продукцію, яку заявник збирається сертифікувати;
 • • звертатися до органу з акредитації зі скаргами на неправомірні дії ОС і випробувальних лабораторій (центрів) відповідно до законодавства РФ.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >