Акредитація в Російській Федерації

Створення в нашій країні національної системи акредитації органів, які здійснюють діяльність в галузі оцінки відповідності, визначається вступом Росії до СОТ, а також діяльністю в рамках міжнародних і регіональних організацій зі стандартизації.

Основна мета створення системи акредитації - гармонізація російської і міжнародної системи підтвердження відповідності, формування єдиної технічної політики в галузі акредитації, гармонізованої з міжнародними нормами і правилами.

З цією метою розробляється керівництво по акредитації акредитуючої органу, критерії акредитації, інспекційний контроль за акредитованим органом і експертів з акредитації.

Основними цілями акредитації є:

 • • забезпечення довіри споживачів до діяльності але підтвердження відповідності продукції, послуг або інших об'єктів встановленим вимогам;
 • • створення умов для взаємного визнання результатів діяльності акредитованих суб'єктів на національному, регіональному та міжнародному рівнях.

Основні принципи акредитації в Росії, як і в усьому світі, - такі:

 • 1) добровільність;
 • 2) компетентність;
 • 3) незалежність;
 • 4) недопущення дискримінації і прийняття упереджених рішень при акредитації;
 • 5) доступність і прозорість.

Відповідно до цих принципів ОС і випробувальні лабораторії (випробувальні центри) проходять процедуру акредитації.

У Росії питаннями акредитації відає Росаккредітація.

Критерії акредитації ОС і випробувальних лабораторій встановлені наказом Мінекономрозвитку Росії від 16.10.2012 № 682 "Про затвердження Критеріїв акредитації органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) та вимог до них".

Вони сформульовані на основі цілого ряду міжнародних і регіональних документів:

 • • керівництво ISO / IEC 65-1996 "Загальні вимоги до органів з сертифікації продукції";
 • • керівництво ISO / IEC 17021: 2006 "Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем менеджменту";
 • • керівництво ISO / IEC 17024: 2003 "Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, які проводять сертифікацію персоналу";
 • • керівництво ISO / IEC 17025: 2005 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій";
 • • правила з міждержавної стандартизації № 38-2001 "Вимоги до органів з сертифікації залізничної продукції та порядок їх акредитації", які прийняті Міждержавною радою по стандартизації, метрології та сертифікації (протокол від 24.05.2001 № 19-2001) та Радою із залізничного транспорту держав - учасників СНД (протокол від 29.11.1999 № 25 засідання Ради по залізничному транспорту держав - учасниць СНД);
 • • правила з міждержавної стандартизації № 39-2001 "Вимоги до випробувальних центрів (лабораторій) і порядок їх акредитації", прийняті Міждержавною радою по стандартизації, метрології та сертифікації (протокол від 24.05.2001 № 19-2001) та Радою із залізничного транспорту держав - учасниць СНД (протокол від 29.11.1999 № 25 засідання Ради по залізничному транспорту держав - учасниць СНД).

Критеріями акредитації ОС є наявність:

 • • системи менеджменту якості і дотримання в діяльності ОС вимог системи менеджменту якості, які встановлені в керівництві за якістю;
 • • у ОС сайту в мережі Інтернет, що містить інформацію про діяльність ОС відповідно до вимог системи менеджменту якості, встановленими в керівництві за якістю;
 • • нормативних правових актів, документів в галузі стандартизації та інших документів, що встановлюють вимоги до сертифікації та об'єктам підтвердження відповідності, зазначених в області акредитації в заяві про акредитацію або в атестаті акредитації, а також дотримання в процесі діяльності ОС вимог документів, що встановлюють вимоги до сертифікації;
 • • в ОС за основним місцем роботи не менше трьох працівників, які беруть участь у виконанні робіт з підтвердження відповідності та мають відповідну вищу, середню професійну або додаткову професійну освіту за профілем, що відповідає області акредитації, а також стаж роботи з підтвердження відповідності в області акредитації, зазначеної в заяві про акредитацію або в атестаті акредитації, не менше трьох років;
 • • за місцем здійснення діяльності в галузі акредитації, в тому числі за місцем здійснення тимчасових робіт, на праві власності або на іншій законній підставі, що передбачає право володіння і (або) користування, приміщень, обладнання, технічних засобів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт з підтвердження відповідності у відповідності до вимог нормативних правових актів, документів в галузі стандартизації та інших документів, зазначених в області акредитації в заяві про акредитацію або в атестаті акредитації.

Додатковим критерієм для ОС, що виконують роботи з підтвердження відповідності залізничної продукції, є наявність відповідно до галузі акредитації, зазначеної в заяві про акредитацію або в атестаті акредитації, допуску до проведення робіт в області сертифікації залізничної продукції, пов'язаних з використанням відомостей, що становлять державну таємницю.

Критеріями акредитації випробувальної лабораторії є наявність:

 • • системи менеджменту якості і дотримання в діяльності випробувальної лабораторії (центру) вимог системи менеджменту якості, встановлених в керівництві за якістю;
 • • нормативних правових актів, документів в галузі стандартизації, правил і методів досліджень (випробувань) і вимірювань, в тому числі правил відбору зразків (проб), та інших документів, зазначених в області акредитації в заяві про акредитацію або в атестаті акредитації, а також дотримання випробувальною лабораторією вимог даних документів;
 • • у працівників випробувальної лабораторії, які безпосередньо виконують роботи з підтвердження відповідності в області акредитації, зазначеної в заяві про акредитацію або в атестаті акредитації, відповідного профілю освіти і стажу роботи не менше трьох років;
 • • за місцем здійснення діяльності в галузі акредитації приміщень, випробувального устаткування, засобів вимірювань і стандартних зразків, що відповідають вимогам Федерального закону про забезпечення єдності вимірювань. Випробувальна лабораторія повинна мати інші технічні засоби і матеріальні ресурси, необхідні для виконання робіт з підтвердження відповідності.

Крім того, для випробувальної лабораторії необхідна наявність свідоцтва про повірку і (або) сертифікати калібрування засобів вимірювальної техніки, які використовуються при проведенні випробувань.

ОС може бути акредитований на право виконання робіт з підтвердження відповідності однієї або декількох груп однорідної продукції. Крім того, ОС може бути акредитований на проведення робіт з підтвердження відповідності в Системі обов'язкової і (або) добровільної сертифікації, а також в Системі сертифікації Митного союзу.

Порядок акредитації ОС і випробувальних лабораторій встановлено Правилами акредитації ОС і випробувальних лабораторій (центрів), які виконують роботи з підтвердження відповідності, атестації експертів з акредитації, а також по залученню і відбору експертів з акредитації та технічних експертів для виконання робіт в області акредитації, затверджених постановою Уряду РФ від 19.06.2012 № 602 "Про акредитацію органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів), які виконують роботи з підтвердження відповідності, атестації експертів з акредитації, а також залученні і відборі експертів з акредитації та технічних експертів для виконання робіт в області акредитації".

Порядок акредитації різниться в залежності від вхідних умов акредитації:

 • • акредитація на початковий термін;
 • • акредитація на новий термін;
 • • розширення або скорочення галузі акредитації;
 • • переакредитація.

У ряді випадків ОС або випробувальна лабораторія змушені переоформлювати атестат акредитації. Причиною тому можуть бути декілька причин:

 • • реорганізація юридичної особи у формі перетворення;
 • • зміна найменування;
 • • зміна місцезнаходження ОС або випробувальної лабораторії;
 • • зміна імені, прізвища або по батькові індивідуального підприємця, а також його паспортних даних.

Порядок акредитації ОС або випробувальної лабораторії включає наступні етапи.

 • 1) підготовка до акредитації ОС або випробувальної лабораторії;
 • 2) подача документів для акредитації;
 • 3) приймання та реєстрація документів;
 • 4) первісна перевірка поданих документів;
 • 5) формування експертної групи для проведення процедури акредитації;
 • 6) документарна перевірка;
 • 7) оформлення експертного висновку та прийняття рішення за результатами документарної перевірки;
 • 8) виїзна оцінка ОС або випробувальної лабораторії;
 • 9) прийняття рішення про акредитацію або про відмову в акредитації;
 • 10) оформлення результатів акредитації.

У процесі підготовки до акредитації ОС або випробувальна лабораторія повинні розробити Керівництво за якістю, а також провести цілий ряд заходів.

Керівництво за якістю має передбачати такі вимоги системи менеджменту якості.

 • 1. Встановлення області застосування системи менеджменту якості, яка повинна поширюватися на всі місця здійснення діяльності в галузі акредитації, а також на місця здійснення тимчасових робіт.
 • 2. Наявність заяви про політику в області якості діяльності ОС, що встановлює:
  • а) цілі і завдання в області якості діяльності ОС;
  • б) обов'язок ОС дотримуватися критеріїв акредитації та вимоги до акредитованих особам;
  • в) вимога до працівників ОС, які беруть участь в проведенні сертифікації, ознайомитися з керівництвом по якості і керуватися у своїй діяльності встановленої політики в області якості діяльності ОС.
 • 3. Наявність вимог до внутрішньої організації діяльності ОС, які передбачають:
  • а) права і обов'язки структурного підрозділу юридичної особи або індивідуального підприємця (його працівників), що виконує (виконують) роботи по сертифікації, при взаємодії з виконавчим органом юридичної особи або індивідуальним підприємцем, іншими структурними підрозділами юридичної особи (їх працівниками) з метою виключення конфлікту інтересів ;
  • б) розподіл прав, обов'язків і відповідальності між працівниками ОС;
  • в) необхідність наявності підписаних працівниками посадових регламентів (інструкцій);
  • г) підпорядкування структурного підрозділу юридичної особи, яка здійснює виконання робіт з сертифікації, безпосередньо виконавчому органу юридичної особи або заступнику одноосібного виконавчого органу юридичної особи з метою виключення конфлікту інтересів структурного підрозділу юридичної особи, яка здійснює виконання робіт з сертифікації, і його працівників з інтересами інших структурних підрозділів юридичної особи, їх працівників;
  • д) наявність посадової особи (менеджера за якістю), що забезпечує впровадження системи управління якістю та її постійне функціонування, яке є керівником ОС або його заступником або уповноважена виконавчим органом юридичної особи (індивідуальним підприємцем) для здійснення зазначених функцій.
 • 4. Наявність системи забезпечення незалежності та неупередженості ОС при здійсненні діяльності і встановлення вимог, які передбачають:
  • а) розробку і реалізацію заходів запобігання та вирішення конфлікту інтересів;
  • б) гарантії незалежності ОС від комерційного, фінансового, адміністративного або іншого тиску, здатного вплинути на якість здійснюваної ОС діяльності;
  • в) обов'язок забезпечувати безсторонність прийняття рішень ОС при проведенні робіт з підтвердження відповідності, в тому числі при аудиті та сертифікації систем менеджменту якості (щодо акредитації ОС систем менеджменту якості), а також при проведенні іспиту, передбаченого схемою сертифікації (щодо акредитації ОС персоналу );
  • г) розкриття інформації про існування осіб, афілійованих з акредитованим юридичною особою або акредитованим індивідуальним підприємцем, відповідно до антимонопольного законодавства РФ.
 • 5. Наявність правил забезпечення конфіденційності інформації, в тому числі що надходить від третіх осіб.
 • 6. Наявність у ОС системи управління документацією (правил документообігу), яка повинна включати в себе правила:
  • а) затвердження та реєстрації документів, в тому числі скарг, що надходять;
  • б) обліку і документування результатів робіт з підтвердження відповідності;
  • в) ознайомлення працівників ОС з документами;
  • г) резервного копіювання та відновлення документів;
  • д) забезпечення актуальності використовуваних версій документів;
  • е) забезпечують наявність необхідних документів у місцях їх застосування працівниками ОС;
  • ж) внесення змін до документів;
  • з) передбачають фіксацію в системі управління документацією дати внесення в документи відповідних змін і конкретного працівника, який вніс відповідні зміни;

і) систематизації та ведення архіву документів, в тому числі умови передачі документів до архіву, умови видачі документів з архіву, терміни зберігання в архіві документів (груп документів), правила реєстрації документів, що надходять до архіву, умови зберігання документів;

 • л) ведення реєстру відомостей про працівників ОС, що беруть участь в роботах по підтвердженню відповідності;
 • к) а також систему зберігання та архівування документів, в тому числі правила їх зберігання та архівування.
 • 7. Наявність правил розміщення і актуалізації на сайті ОС в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет наступних відомостей;
 • а) найменування ОС, його адреса (місцезнаходження), номер контактного телефону, адресу електронної пошти;
 • б) склад органів управління ОС, в тому числі прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) керівника ОС;
 • в) опис схем сертифікації;
 • г) правила розгляду скарг на рішення ОС;
 • д) перелік документів, що використовуються при виконанні робіт з підтвердження відповідності та визначають вимоги до цих робіт;
 • е) приблизна вартість робіт з підтвердження відповідності, які виконуються ОС;
 • ж) перелік випробувальних лабораторій (центрів), з якими ОС взаємодіє для проведення досліджень (випробувань) і вимірювань.
 • 8. Наявність вимог до юридичних осіб та індивідуальних підприємців, які залучаються ОС з метою виконання окремих робіт з підтвердження відповідності, і правил ведення записів про відповідність виконаної ними роботи встановленим вимогам.
 • 9. Наявність правил виконання робіт із сертифікації, що включають:
  • а) правила розгляду заявок на сертифікацію, в тому числі правила вибору схеми сертифікації;
  • б) правила підготовки планів діяльності по сертифікації;
  • в) правила проведення аудиту системи менеджменту якості заявника (в разі, якщо це передбачено схемою сертифікації);
  • г) правила надання заявнику результатів робіт з підтвердження відповідності;
  • д) правила проведення інспекційного контролю (в разі, якщо інспекційний контроль передбачений схемою сертифікації);
  • е) правила розгляду скарг на рішення, прийняті ОС, що включають в тому числі порядок направлення відповідей за підсумками розгляду скарг;
  • ж) а також опис схем сертифікації.
 • 10. Наявність механізму внутрішнього контролю дотримання вимог системи менеджменту якості, що передбачає встановлення:
  • а) правил проведення контролю дотримання вимог системи менеджменту якості (далі - внутрішній аудит), що проводиться ОС, що включають: періодичність та програму проведення внутрішнього аудиту; правила формування документарного звіту за підсумками внутрішнього аудиту, що включає в тому числі відомості про коригувальних заходах;
  • б) правил проведення аналізу системи менеджменту якості, який організує керівником ОС або його заступником, що включають: наявність методики і періодичність проведення аналізу; порядок формування документарного звіту за підсумками аналізу, в тому числі із зазначенням відомостей про коригувальних заходах.
 • 11. Наявність форми заявки, яка подається заявником, які звертаються за отриманням сертифікату відповідності, в ОС.
 • 12. Наявність правил здійснення коригувальних заходів, що встановлюють:
  • а) систему аналізу причин виконання робіт з підтвердження відповідності, виконаних з порушенням встановлених вимог;
  • б) процедури вибору відповідних для усунення виявлених проблем коригувальних заходів;
  • в) правила оцінки досягнення цілей коригувальних заходів.

Орган по сертифікації зобов'язаний забезпечити наявність у паперовому та (або) електронному вигляді, в тому числі з використанням електронних довідково-правових систем, нормативних правових актів, документів в галузі стандартизації та інших документів, що встановлюють вимоги до сертифікації та об'єктам підтвердження відповідності, зазначених в області акредитації в заяві про акредитацію або в атестаті акредитації, а також дотримання в процесі діяльності ОС вимог документів, що встановлюють вимоги до сертифікації.

ОС повинен мати трудові або цивільно-правові договори, документи про отримання працівниками вищого, середнього професійного або додаткової професійної освіти, трудові книжки (копії зазначених документів).

Даному органу слід забезпечити компетентність своїх працівників, а також інших працівників, які беруть участь у виконанні робіт з підтвердження відповідності, а також наявність у них навичок виконання робіт з підтвердження відповідності в області акредитації, зазначеної в заяві про акредитацію або в атестаті акредитації, а також він повинен підтвердити відповідними документами свої права власності або право володіння (користування) приміщеннями, обладнанням, технічними засобами та іншими матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт але підтвердження відповідності.

ОС зобов'язаний мати документи (їх копії), що підтверджують наявність у відповідності з областю акредитації, зазначеної в заяві про акредитацію або в атестаті акредитації, допуску до проведення робіт в області сертифікації залізничної продукції, пов'язаних з використанням відомостей, що становлять державну таємницю (ліцензії). Названий орган повинен дотримуватися порядок реєстрації декларацій про відповідність, а також в установленому порядку надавати в Росаккредітацію відомості про сертифікати відповідності, призупинення, відновлення, продовження або припинення їх дії.

Підготовка до акредитації випробувальної лабораторії в основному збігається з такою ОС.

Випробувальна лабораторія теж повинна підготувати Керівництво за якістю, а також всю документацію з проведення випробувань. Але є деякі відмінності. Так, наприклад, випробувальна лабораторія повинна розробити правила управління якістю результатів досліджень (випробувань) і вимірювань, в тому числі правил планування та аналізу результатів контролю якості досліджень (випробувань) і вимірювань.

У випробувальної лабораторії необхідно проведення моніторингу зовнішніх умов (температури, вологості повітря, освітленості, рівня шуму та ін.), Що впливають на якість результатів випробувань, в залежності від області акредитації. Ці відомості повинні бути задокументовані.

Даною лабораторії слід мати правила вибору і використання методик досліджень (випробувань) і вимірювань, відповідних області діяльності лабораторії, а також правила розробки, оцінки придатності та використання нестандартних, модифікованих або розширених методик.

Випробувальна лабораторія повинна розробити:

 • • правила щодо безпечного поводження, транспортування, зберігання, використання та планового обслуговування засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання з метою забезпечення належного функціонування та попередження забруднення або псування;
 • • правила відбору і підготовки зразків для досліджень (випробувань) і вимірювань (якщо даний вид діяльності здійснюється або планується до здійснення);
 • • правила поводження з об'єктами досліджень (випробувань) і вимірювань, які передбачають їх транспортування, отримання, використання, захист, збереження, збереження і (або) видалення, що виключає погіршення характеристик, втрату або пошкодження об'єктів досліджень (випробувань) і вимірювань;
 • • систему ідентифікації об'єктів досліджень (випробувань) і вимірювань.

Лабораторія повинна мати правила проведення повірки та (або) калібрування засобів вимірювальної техніки, що забезпечують простежуваність до державних первинним еталонам відповідних одиниць величин або, в разі їх відсутності, до національних еталонів одиниць величин іноземних держав. Цими правилами передбачаються:

 • • заходи, щоб вони відповідали вимогам до повірки і (або) калібрування засобів вимірювальної техніки;
 • • правила поводження з еталонами (в разі проведення самостійної калібрування засобів вимірювань лабораторією) і стандартними зразками;
 • • правила оцінки невизначеності вимірювань (в разі проведення самостійної калібрування засобів вимірювань лабораторією).

У випробувальної лабораторії повинно бути свідоцтво про повірку і (або) сертифікати калібрування засобів вимірювальної техніки.

Якщо випробувальна лабораторія або ОС вважають, що вони цілком підготувалися до процедури акредитації, то представляють в Росаккредітацію наступні документи:

 • 1) заяву про акредитацію за формою, встановленою наказом Мінекономрозвитку Росії від 24.09.2012 № 619 "Про затвердження форм заяв про акредитацію органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів), про переоформлення атестату акредитації органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів), про видачу дубліката атестата акредитації органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів), про видачу копії атестату акредитації органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів), про припинення дії атестата акредитації органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) ";
 • 2) копії установчих документів юридичної особи, що засвідчують відповідність заявника критеріям акредитації, встановленим наказом Мінекономрозвитку Росії від 16.10.2012 № 682 "Про затвердження Критеріїв акредитації органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) та вимог до них", зокрема що підтверджують наявність:
  • • системи менеджменту якості в діяльності ОС (настанова з якості);
  • • за місцем здійснення діяльності в галузі акредитації на право власності або іншій законній підставі, що передбачає право володіння і (або) користування, приміщень, необхідних для виконання робіт з підтвердження відповідності (відповідні договори оренди, безоплатного користування, свідоцтва про реєстрацію права власності і т. п.);
  • • за місцем здійснення діяльності в галузі акредитації на право власності або іншій законній підставі, що передбачає право володіння і (або) користування, обладнання (для випробувальних лабораторій - засобів вимірювань і стандартних зразків), технічних засобів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт по підтвердження відповідності;
  • • в ОС випробувальної лабораторії (центру) за основним місцем роботи необхідної кількості працівників, що беруть участь у виконанні робіт з підтвердження відповідності, мають необхідну освіту і стаж роботи (довідка в довільній формі про співробітників, що беруть участь у виконанні робіт з підтвердження відповідності, із зазначенням стажу роботи , освіти).

Посадова особа з акредитації приймає документи, складає їх опис. Потім комплект документів відправляється в загальний відділ Росаккредітаціі для реєстрації.

Потім проводиться первинна перевірка документів. Спочатку в електронній формі готується запит у Федеральну податкову службу про внесення заявника до Єдиного реєстру юридичних осіб або до Єдиного реєстру фізичних осіб без створення юридичної особи. Термін підготовки запиту - один день. Потім начальник управління акредитації призначає особу, відповідальну за акредитацію.

У разі відмови від проведення процедури акредитації протягом двох днів готується наказ про відмову в наданні адміністративної послуги (акредитації), який після затвердження начальником управління або його заступником надсилається заявнику.

У разі позитивного рішення формується експертна група для проведення акредитації.

Пошук експертів здійснюється з автоматизованої системи даних про експертів. Потім протягом двох днів експерту направляється інформація про участь в процедурі акредитації. При цьому відповідальна особа заручається згодою експерта. Далі протягом двох днів експерт після отримання інформації від відповідального виконавця направляє підписану ним Повідомлення про згоду на проведення перевірки відповідності заявника критеріям акредитації.

Повідомлення про згоду на проведення перевірки відповідності заявника критеріям акредитації, підписану також технічними експертами (членами експертної групи), направляється в Росаккредітацію в терміни, встановлені зазначеним повідомленням, поштовим відправленням, а також на адресу електронної пошти відповідального виконавця.

Після отримання згоди експерта на проведення перевірки відповідності заявника критеріям акредитації відповідальний виконавець надсилає експерту комплект документів в електронному вигляді на адресу електронної пошти експерта.

Формування експертної групи здійснюється протягом трьох днів. Експерт після отримання матеріалів про заявника проводить їх попередній аналіз і формує експертну групу. Склад групи направляється в Росаккредітацію на адресу електронної пошти адміністративної послуги та адресу електронної пошти відповідального виконавця. Якщо склад експертної групи не викликає заперечень, то видасть наказ про се затвердження.

Далі складається і підписується Типовий договір із заявником.

Інформація про склад експертної групи надсилається заявнику. У разі обгрунтованих заперечень з його боку в список експертів можуть бути внесені зміни.

Документарна перевірка здійснюється протягом 14 днів. Ця перевірка передбачає оцінку всіх документів, необхідних для підтвердження компетентності ОС або випробувальної лабораторії. Результатом документарної перевірки є експертний висновок, який після підписання надсилається заявнику з прикладеною програмою виїзної перевірки.

Якщо за результатами документарної перевірки заявнику відмовляється в акредитації, то відповідальний виконавець готує наказ про відмову в акредитації і разом зі службовою запискою направляє його начальнику управління акредитації. Службова записка візується начальником управління акредитації (його заступником).

Потім проводиться виїзна оцінка заявника. На неї відводиться 20 робочих днів. Під час виїзної перевірки вже на місці оцінюють відповідність документів, обладнання, приміщень та ін. Заявленим у поданих матеріалах.

За результатами виїзної перевірки та після вивчення всіх матеріалів готується рішення про акредитацію.

Якщо рішення позитивне, то оформляється атестат акредитації, реєструється в реєстрі діючих ОС або випробувальних лабораторій. Документ надсилається заявнику.

У разі відмови в акредитації заявнику надсилається наказ про відмову в акредитації.

Максимальний термін акредитації ОС або випробувальної лабораторії п'ять років.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >