План маркетингу та операційні програми

У практиці російського підприємництва оперативним документом внутрішньофірмовогопланування вважаються плани маркетингу і операційні програми їх забезпечення. У процесі складання бізнес-плану, як правило, досить широко застосовуються економіко-математичні методи. Особливе значення це має для обліку фактора інфляції і приведення різночасових витрат, а також для аналізу чутливості проекту до змін зовнішнього середовища.

В оперативному бізнес-проект істотне місце займають розрахунки, елементів яких присутні елементи прогнозування, залучаються експертні оцінки майбутнього стану того чи іншого фінансового і виробничо-економічного процесу, причому ситуація описується не тільки на кінцевий момент реалізації проекту, але і поквартально (помісячно). В даний час існує досить широкий спектр спеціалізованих програмних продуктів. У зв'язку з великими потребами ринку і кардинальним вдосконаленням технічного і програмного комп'ютерного забезпечення з'являються більш досконалі версії існуючих програмних продуктів і принципово нове програмне забезпечення.

Неможливо управляти компанією, нехай навіть дуже незначного розміру, без складання елементарної форми маркетингового плану. План маркетингу - це той найважливіший інструмент, який направляє комерційну діяльність в правильному напрямку, до реалізації мети бізнесу. Іншими словами план маркетингу - це системний документ, побудований на базі комплексної оцінки ринкової ситуації для реалізації програми досягнення цілей конкретної бізнес-операції.

У структурі оперативного плану маркетингу виділяються наступні розділи:

 • • аналітична оцінка ринкової ситуації;
 • • обгрунтування основної мети ринкової участі;
 • • остаточно обґрунтована стратегія;
 • • програма дій з виділенням виконавців і конкретних термінів;
 • • доходи і сукупні витрати;
 • • контроль і оцінка.

Структура орієнтовного оперативного плану маркетингу представлена ​​в табл. 3.6.

Таблиця 3.6

Зміст орієнтовного плану маркетингу

п / п

Короткий огляд і зміст плану

Основні розділи плану

1

Ситуація на ринку

Основні дані, що характеризують стан ринку з урахуванням впливу чинників макро- та мікросередовища. Оцінка споживчих характеристик продукту і каналів розподілу

2

Аналіз і оцінка реальних можливостей компанії, пов'язаних з поведінкою бізнес-операції

Оцінка і розрахунок ринкового потенціалу компанії з визначенням виробничого, фінансового, інфраструктурного потенціалів

3

цілі

Виділення головної мети проведення бізнес-операції з урахуванням сильних і слабких сторін компанії, її основних конкурентів, а також можливих проблем технологічного, фінансового і комерційного характеру

4

Маркетингова стратегія

Являє собою визначення вигідною зони ринкового присутності на основі сегментації, а також з урахуванням намічених обсягів збуту, рівня рентабельності, конкуренції в цільовому сегменті

5

програма дій

Включає в себе основні розділи маркетингової програми з виділенням конкретних термінів і виконавців

6

Визначення можливих доходів, збитків

Містить прогноз продажів з урахуванням втрат і впливу сукупних ризиків

7

Контроль і оцінка

Здійснює порівняння прогнозних даних з фактично досягнутими показниками з урахуванням коригування зворотного зв'язку

Орієнтовна програма дій для маркетингового плану приведена в табл. 3.7. У ній визначені терміни і виконавці, які будуть використовувати інструменти маркетингу: продукт, ціну, розподіл, просування і позиціонування.

Маркетингова програма - системний документ, розроблений на базі маркетингових досліджень стану ринку для реалізації функції комерції з використанням обґрунтованої стратегії ринкової участі в цілях максимального задоволення запитів споживачів і отримання наміченої прибутку.

Завданнями маркетингової програми є:

 • 1) аналітична оцінка рівня попиту на корпоративну продукцію в рамках комплексних досліджень кон'юнктури ринку;
 • 2) створення вигідного портфеля замовлень;
 • 3) розробка привабливого асортименту товарів, послуг;
 • 4) формування надійної системи руху товару з виділенням блоків транспорту, складів і каналів розподілу;
 • 5) підготовка висококласної команди маркетологів.

Будь-яка організація, що працює на ринку, потребує наявності комунікаційної програми.

Комунікаційна програма повинна формуватися з урахуванням цільового сегмента і запитів кожного клієнта окремо. При цьому необхідно враховувати можливі контакти з боку як внутрішніх комунікацій організації, так і різноманітних цільових аудиторій споживачів, партнерів, представників громадськості та владних структур. Менеджер, що працює в сфері комерції, повинен вміти вибрати із загального обсягу інтегрованих комунікацій найбільш результативні.

На практиці програма комунікацій як системний документ включає в себе стратегічний, тактичний і результативний блоки, спрямовані на досягнення місії компанії.

Перед розробкою програми комунікацій необхідно виконати не тільки аудит потенційних можливостей товарів, послуг, системи розподілу, просування, позиціонування, але і оцінку потреб клієнтів з виявленням рівня незадоволеного попиту. Одночасно слід здійснити профілактику можливих "бар'єрів" в комунікаційних каналах з боку конкурентів і недобросовісних ЗМІ.

Ефективність комунікації досягається завдяки узгодженості дій всіх компонентів: з одного боку, за допомогою відповідності змісту звернення очікуванням

Таблиця 3.7

Орієнтовна програма конкретних дій плану маркетингу

п / п

зміст заходу

Відповідальний співробітник

Термін виконання

продукт

1

Розробка технічного завдання на виготовлення нового продукту, послуги

Іванов Н. А., Миколаєва І. А., Павлов С. А.

21.05.2013

2

Ціна

1

Затвердити прейскурант з поквартальними змінами ціни з урахуванням інфляції і ціни основних конкурентів

Кручинін А. П., Семенова Е. П.

30.05.2013

2

розподіл

1

Запропонувати збутову мережу з включенням п'яти основних дистриб'юторів

Кузьмін В. І., Александров В. І.

10.06.2013

2

просування

1

Провести основні промоакції з включенням гнучких цінових знижок, реклами, дегустації тощо

Комаров Т. М., Смирнова В. А.

30.06.2013

позиціонування

1

Організація презентації нового продукту, прес-конференції з акредитацією журналістів

Кулагін Η. П., Миколаїв А. Н.

30.07.2013

2

одержувача (комуніканта), з іншого - за допомогою професіоналізму, відповідальності комунікатора.

Основними складовими програми маркетингових комунікацій є:

 • • інформаційні технології як основний зміст інформаційного поля;
 • • цілі комунікації;
 • • завдання, пов'язані з проникненням на ринки збуту, підвищенням якості обслуговування, розвитком диверсифікації та реструктуризації;
 • • тактика або конкретні дії з використанням комунікаційних інструментів, визначенням термінів і виконавців;
 • • контроль і оцінка виконання кожного розділу програми.

Структура комунікаційної програми приведена на рис. 3.10.

Завдяки використанню сучасних програмних продуктів і мережі Інтернет кожна компанія формує корпоративне інформаційне поле, структура якого представлена ​​на рис. 3.11.

Процес управління збором інформації здійснюється на практиці менеджером-провайдером, який професійно керує інформаційним потоком і може розробити зміст анкет, опитувальних листів, організувати успішне

Блоки програми комунікацій

Мал. 3.10. Блоки програми комунікацій

Інформаційне поле комерційних комунікацій

Мал. 3.11. Інформаційне поле комерційних комунікацій:

А, В, CDE - цільові аудиторії

просування інформації, оцініть і відфільтрувати непотрібні дані.

Для оцінки ринкової ситуації, як правило, виконують SWOT- і контент-аналіз. SWOT-аналіз дозволяє систематизувати комерційну діяльність конкурентів, виділити їх сильні і слабкі сторони, визначити загрози і переваги з позиції корпоративних можливостей і розробити стратегії ринкової участі. За допомогою контент-аналізу проводиться кількісна та якісна оцінка змісту інтегральних комунікацій і приймається рішення про конкретні напрямки його використання.

При ранжируванні комунікаційних цілей в першому блоці програми необхідно дотримуватися принципу "Кірос", тобто цілі повинні бути конкретними, вимірюваними в просторі і часі, відповідати поступальному розвитку компанії, бути обгрунтовані з позиції динаміки і закономірностей ринкового середовища, відповідати ресурсним потенціалом і корпоративним можливостям.

Основна мета комунікацій - досягнення успіху фірми на ринку і в суспільстві. Для цього необхідно виконувати ряд інших завдань, пов'язаних зі зміцненням конкурентних переваг, збільшенням ринкової частки, позиціонуванням товарів і послуг, поліпшенням іміджу.

Другий блок комунікаційної програми, тактичний, включає в себе конкретний план дій з урахуванням бюджету і стану ресурсів.

Корпоративний бюджет являє собою суму грошей, спрямовану на розробку і виконання комунікаційної програми. Найдорожчою статтею витрат бюджету є реклама. Найбільшу питому вагу витрат припадає на телевізійну рекламу. Отже, при обгрунтуванні бюджету на комунікації необхідно ретельно враховувати вартість рекламного простору. Орієнтовні тарифи на розміщення реклами наведені в табл. 3.8.

Таблиця 3.8

Зразкові тарифи на розміщення реклами в ЗМІ Росії (в дол. США)

види ЗМІ

діапазон тарифу

Фактори розкиду тарифів

Телебачення (з урахуванням каната)

600-47 000 дол / хв

Рейтинг ТВ-програми, рейтинг конкретної передачі, день тижня, час виходу передачі

періодичні

видання

120-110 000 дол.

Рейтинг видання, тираж, розмір рекламного повідомлення, місце в номері і на сторінці

Сьогодні сміливо можна робити прогноз про те, що в найближчі роки традиційні ЗМІ втратять мільярди доларів від реклами, яка, по всій видимості, буде публікуватися на безкоштовних дошках оголошень в Інтернеті.

Заключний блок програми, оцінний, формується за рахунок здійснення регулярного контролю комунікаційної політики та підведення підсумків її проведення. Комунікативна ефективність може бути оцінена до, протягом і після передачі повідомлення. Контроль здійснюється шляхом виявлення того, наскільки обрані цілі комунікації відповідають корпоративної місії. При цьому в першу чергу виконується контроль використання грошових коштів, виділених на комунікації маркетингу, і зміни ринкових позицій, тобто збільшення обсягу товарообігу, ринкової частки, корпоративного впливу в цільових сегментах.

Досить цікавим є досвід розробки комунікаційної програми ЗАТ "Москва", що займається виготовленням меблів. ЗАТ "Москва" є підприємством, колектив якого протягом 70 років займається виробництвом м'яких, дитячих меблів і меблів для офісів. У компанії є власний дизайн-центр і торговий дім. Вона є дипломантом міжнародних виставок і ярмарків, лауреатом Всеросійської програми конкурсу "100 кращих товарів Росії", має диплом "Золотий бізнес". Щорічно маркетологи компанії розробляють і успішно реалізують комунікаційну програму участі в міжнародній виставці в Сокольниках "Меблі-Експо".

Необхідно відзначити, що для успішної розробки і реалізації комунікаційної програми необхідна професійна команда, яка вміє працювати в стислі терміни. Останнім часом підвищилася затребуваність менеджерів нової професійної орієнтації, а саме:

 • • менеджерів з розвитку, що мають великі комерційні зв'язки, досвід стратегічного планування, а також роботи в сфері створення медіастратегій; обов'язково також наявність хороших організаційних здібностей в системі управління просуванням товарів, послуг і проведенням промоушн-акцій;
 • • менеджерів по роботі з клієнтами, які володіють маркетинговими інструментами їх залучення, надання послуг, розкрутки бренду і роботи зі ЗМІ;
 • • менеджерів зі зв'язків з громадськістю, які мають досвід роботи від трьох років, налагоджені контакти з владними структурами та засобами масових інформації, напрацювання з проведення презентацій, брифінгів та розміщення реклами;
 • • копірайтерів для розробки креативних концепцій, рекламних кампаній, слоганів; ці люди повинні мати досвід складання та редагування рекламних текстів, участі в тендерах і промоушн-акціях;
 • • дизайнерів, які вміють розробляти дизайн комп'ютерного оформлення, рекламні концепції і матеріали (поліграфія, POS-матеріали, зовнішня реклама, упаковка).

Найбільш повний облік динаміки реалізації проекту при підготовці та аналізі бізнес-плану можливий з використанням спеціалізованих комп'ютерних систем економічного і фінансового моделювання, пристосованих для вирішення подібних завдань. Правильний вибір і ефективне використання комп'ютерних програмних продуктів дозволяють значно поліпшити якість самих бізнес-планів.

Найчастіше в нашій країні застосовуються такі пакети прикладних програм (ППП) у сфері підприємництва: COMFAR (Computer model for feasibility analysis and reporting); "Альт-Інвест" фірми "Альт" (Санкт-Петербург); PROPSPIN (Project profile screening and reappraisal information system), створені при Організації Об'єднаних Націй (ООН) з промислового розвитку (ЮНІДО); пакет Project expert фірми "Про-Інвест Консалтинг". Розглянемо їх більш детально.

1. Пакет прикладних програм COMFAR. ППП COMFAR існує в різних версіях, значною мірою адаптованих до економіки конкретних країн. Він переведений на російську мову. Перша версія пакета була створена в 1982 р і, незважаючи на значні удосконалення, деякі підходи до представлення даних все-таки помітно застаріли. Пакет офіційно поширюється представництвом ООП, але в зв'язку з високою вартістю цей програмний продукт не знайшов в Росії офіційних покупців. Однак недостатній розвиток цивілізованого ринку програмних продуктів привело до того, що він отримав неофіційне поширення і досить широко застосовується для оцінки інвестиційних проектів. COMFAR є ліцензованим пакетом, що значно підвищує авторитет виконаних з його допомогою розрахунків. Він складається з трьох програмних блоків: введення даних, розрахунків і видачі результатів. У пакеті також представлені два додаткових блоки: графічне відображення інформації та економічний аналіз витрат-вигод. Графічний блок дає можливість за допомогою засобів ділової графіки будувати діаграми, які дозволяють приймати організаційні та фінансові рішення з урахуванням аналізу чутливості таких важливих змінних величин, як ціна продажів, обсяг виробництва і реалізації, величина витрат і т.д. Метою проведення економічного аналізу є також прогнозування результату реалізації проекту в умовах конкретної національної (регіональної) економіки і прийняття оптимального інвестиційного рішення на весь період його здійснення.

До достоїнств пакета COMFAR, пов'язаним з виконанням "контрольної" функції (тобто мінімізації можливості як помилок у методиці і рахунку, так і свідомої підтасування результатів), відноситься закритість. В сто роботу не можна втрутитися, що дає гарантію відповідності отриманих результатів введених даних і підвищує їх надійність.

Основним недоліком пакета є неможливість існуючими в ньому засобами адекватно описати особливості реалізації проекту в умовах країни з перехідною економікою. У даній системі відсутній гнучкий механізм виявлення інфляційного впливу як на витрати, так і па співвідношення валют; не передбачені такі властиві російській економіці реалії, як затримки платежів. Необхідно відзначити також:

 • 1) неповна відповідність податкового блоку російському законодавству і необхідність застосування спеціальних прийомів для обходу наявних обмежень (COMFAR дозволяє прямо враховувати лише ті податки, які обчислюються виходячи з прибутку);
 • 2) жорстку заданість переліку вихідних даних;
 • 3) відсутність у системі досить розвинених коштів для опису мережевого графіка проекту, що приводить до необхідності додатково використовувати програми Microsoft Project та ін .;
 • 4) невисокий рівень сервісу для користувача.
 • 2. Пакет "Альт-Інвест". Цей пакет реалізований з використанням електронних таблиць Microsoft EXCEL і може працювати в середовищі інших поширених електронних таблиць (Lotus 1-2-3, QUATTRO Pro і ін.). Це істотно позначається на роботі з ним. "Альт-Інвест" випускається в російській та англомовної версії і передбачає можливість розрахунків в двох валютах. Перевагою пакету є те, що вся інформація представлена на одному екрані. Змінивши значення показників, користувач миттєво отримує реакцію на свої дії. Пакет дозволяє проводити розрахунки в постійних і в поточних цінах. При цьому розрахунок у постійних цінах здійснюється з використанням реальної на кожен заданий момент ставки банківського відсотка. За допомогою пакету можна спрогнозувати, як зміняться основні параметри проекту при різних інфляційних процесах, що особливо важливо для сучасної ситуації. Цей програмний продукт більшою мірою адаптований до російського законодавства, в ньому закладені можливості налаштовувати блоки вхідних даних виходячи з умов, відповідних реальної ситуації (інфляція, податки і т.д.). Такий підхід надає користувачеві широкий вибір різних форм фінансування проекту за рахунок кредитування, емісії акцій, пошуку надійних гарантів і можливих операцій з об'єктами незавершеного будівництва та інших форм фінансування, а також їх поєднань.

Універсальні таблиці розрахунку виплати по кредитах можуть бути використані для складання оптимальних графіків їх погашення з урахуванням поточного фінансового стану компанії. Пакет дозволяє змінювати стосовно до даного проекту період планування (за замовчуванням 90 днів) і кількість таких періодів. Досить зручно реалізована видача вихідних форм, що дозволяє при роботі з системою створювати текстовий пояснює матеріал з включенням в нього табличній та графічної інформації. Користувач має безпосередній доступ до формул, за якими відбуваються розрахунки. До числа недоліків можна віднести:

 • 1) незручність таблиць (при пошуку потрібних показників користувач повинен кожен раз переглядати всю електронну таблицю або пам'ятати її координати);
 • 2) складність зміни формул, що вимагає від користувався не тільки глибокого розуміння їхнього змісту, а й уміння правильно програмувати формули на мові даної електронної таблиці;
 • 3) від користувача потрібні значні зусилля, щоб коригувати таблиці;
 • 4) наявність вільного доступу до формул утруднює можливість перевірки достовірності виконаних розрахунків;
 • 5) в пакеті відсутні кошти для побудови мережевого графіка, а процес видачі результатів на друк і побудови графіків вимагає від користувача наявності спеціальних навичок.
 • 3. Пакет PROPSPIN. Даний пакет являє собою інформаційну систему попередньої оцінки проектів. Він був розроблений представництвом ООН у Відні з метою підготовки, дослідження та аналізу промислових інвестиційних проектів. Як і COMFAR, PROPSPIN є ліцензованим і міжнародним визнаним програмним продуктом. Пакет PROPSPIN призначений для:
 • 1) підготовки можливих сценаріїв, заснованих на різних припущеннях щодо перспектив проекту;
 • 2) дослідження наслідків змін обраних параметрів;
 • 3) формулювання інвестиційного проекту.

Відмінною рисою цього програмного продукту є його інтегрованість. Користувач одночасно бачить на екрані і вхідні дані, і їх фінансовий результат. Одержуваний звіт являє собою варіант фінансового профілю проекту з урахуванням заданих обмежень. Разом з тим пакет не є засобом проведення повного фінансового аналізу, а служить для швидкого виявлення придатних для подальшого розгляду варіантів. У таблицях, що створюються системою, наведені основні фізичні і фінансові дані, дається внутрішня оцінка прибутковості проектів з точки зору таких показників, як норма прибутковості, період окупності, точка беззбитковості. Якщо в ході аналізу у фінансовій структурі проекту виявляються слабкі місця, користувач має можливість змінювати значення вхідних даних доти, поки не підбере такий набір параметрів, який зробить проект прийнятним.

PROPSPIN складається з двох частин: блоку введення даних і генератора звітів. У першому задаються початкові інвестиції, дані про вихідні матеріали, вартість робочої сили і комплектуючих, а також ряд інших. Деякі параметри можуть прийматися за замовчуванням.

Генератор звітів створює таблиці, що містять:

 • 1) аналіз передбачуваної фінансової структури і обслуговування боргу;
 • 2) первинний об'єм інвестицій і аналіз амортизації;
 • 3) динаміку доходів;
 • 4) обсяг продажів і використання виробничих потужностей;
 • 5) аналіз ефекту від виходу компанії на міжнародний ринок;
 • 6) аналіз доданої вартості та ін.

Пакет PROPSPIN є стандартний пакет, що дозволяє провести попередній фінансовий аналіз інвестиційного проекту. Система може бути використана при складанні бізнес-плану тільки як допоміжний засіб.

4. Пакет Project expert. Пакет Project expert є автоматизованою системою планування і аналізу ефективності інвестиційних проектів на базі імітаційної моделі грошових потоків.

В даний час пакет поширюється в двох версіях:

 • 1) Project expert for Windows 7 (Business plan guide) - програмний продукт, призначений для планування й аналізу ефективності інвестицій;
 • 2) Project expert for Windows (Biz planner 4.2) - спеціальна версія для малого і середнього бізнесу.

На додаток до цього проекту видана "Робочий зошит підприємця для розробки бізнес-плану". Завдяки їй будь-який підприємець, який навіть не має комп'ютера, може зібрати необхідну інформацію і самостійно або за допомогою фахівців підготувати бізнес-план, оскільки всі таблиці одночасно є вхідними даними для системи Project expert. Як і в інших системах розрахунку, в даному пакеті передбачено об'єднання вхідних даних по смисловим блокам. Досить розгорнуто представлений податковий блок.

В системі Project expert реалізована нова концепція, що об'єднує два типи систем: управління проектами та корпоративні системи. Об'єднуючим є модуль "Інвестиційний план", що включає в себе мережевий графік проекту з описом етапів роботи, які потім об'єднуються в активи відповідно до вимог бухгалтерського обліку. Нумерація стадій і завдання чітких тимчасових рамок дають можливість автоматичного відстеження інформації про послідовність етапів і використання результатів, отриманих на попередніх стадіях, для наступних.

Блок даних про збут продукції дозволяє побудувати індивідуальну стратегію збуту по кожному продукту. На відміну від інших програм він представлений нс тільки об'ємом продажів, запасами продукції на складі і її цінами, але і даними про частку експортних продажів, тенденції зміни ціни на продукцію, можливості продажів у кредит і з авансовими платежами (у версії Business plan guide). Крім того, в програмі досить докладно враховуються витрати на просування продукту на ринку (комісійна винагорода, частка безповоротних втрат при збуті, преміальні адміністративному персоналу).

Блок оцінки виробничих витрат дозволяє задати найменування матеріалів і комплектуючих, вказати їх частки у вартості продукції, ціну і тенденцію її зміни за рік, визначити стратегію формування запасів матеріалів і комплектуючих. Блок даних про капітал дає можливість визначати і враховувати зовнішні і внутрішні джерела фінансування.

У Project expert є засоби, що дозволяють провести детальний фінансовий аналіз проекту. Він дозволяє враховувати вплив загальноекономічних чинників, що характеризують соціально-економічне середовище, а саме:

 • 1) тенденцій інфляції;
 • 2) співвідношення курсів валют;
 • 3) динаміки масштабів і структури витрат на виробництво, включаючи сировину, матеріали та комплектуючі вироби;
 • 4) заробітної плати керівників та персоналу;
 • 5) вартості основних фондів;
 • 6) особливостей порядку і часу проходження платежів за реалізовану продукцію;
 • 7) загального інвестиційного клімату та умов залучення капіталу;
 • 8) можливих змін в системі податків.

Також враховуються фактори, що визначають ринкову і виробничу стратегії і впливають на ефективність використання капіталу. До їх числа відносяться експортні можливості проекту, умови збуту продукції (послуг), оплати поставок сировини, матеріалів і комплектуючих, що використовуються у виробництві, необхідні обсяги запасів готової продукції на складі в залежності від коливання ринкового попиту, а також запаси сировини, матеріалів і комплектуючих виробів в залежності від регулярності і надійності поставок. Поряд з цим Project expert проводить розрахунок фінансових показників ефективності інвестицій, що відповідають міжнародним стандартам. У версії Business plan guide розраховуються також показники фінансового стану (рентабельність, ліквідність, платоспроможність).

Пакет забезпечує подання результатів фінансового аналізу у вигляді таблиць, діаграм і графіків, які можуть бути виведені на друк. Користувачеві надається можливість провести інтегральний аналіз проекту за багатьма критеріями. Оцінюючи програмну реалізацію, можна відзначити, що пакет виконаний з використанням сучасного многооконного інтерфейсу, а розширена система підказок, зручне представлення інформації на екрані, можливість взаємодії з інформацією і зручність виведення на друк дозволяють стверджувати, що пакет більшою мірою задовольняє вимогам, що пред'являються до програмних продуктам такого класу. У той же час можливі поліпшення обслуговування користувачів та графічної реалізації фінансових змінних.

Для більш якісної підготовки бізнес-плану проекту на додаток до основного пакету користувач може придбати також розроблений фірмою "Про-Інвест Консалтинг" пакет, що містить модулі Project risk & Project Questionnaire. Будучи самостійними програмними засобами, вони забезпечують повну організаційно-технологічну підтримку інвестиційного проекту. У модулі Project risk передбачені кошти, які дозволяють експертам в діалоговому режимі проаналізувати ризик проекту, виділити фактори найбільшого ризику і визначити причини їх виникнення.

За допомогою спеціальних засобів створюється перелік факторів ризику, в якому враховуються специфічні умови реалізації проекту. Project risk містить три розділи, що охоплюють всі періоди реалізації проекту: підготовчий, виробництва, збуту. При проведенні аналізу експерт визначає рівень ризику за всіма пунктами опитувального листа. Програма дозволяє виводити результати аналізу і опитувальні листи на принтер або формувати файл для передачі в MS Office Word.

Project Questionnaire дозволяє провести якісну експертизу інвестиційного проекту, розрахувати інтегральний показник рівня ефективності проекту. За допомогою програми можна зберігати в базах до 10 різних експертних листів, в кожному з яких може міститися до 100 критеріїв. Результати експертизи також можуть виводитися на друк або передаватися в MS Office Word.

Система Project expert може використовуватися як на стадії розробки проекту, так і в ході його реалізації і подальшої експлуатації. Підприємці можуть придбати програмне забезпечення і самостійно розробляти бізнес-план або скористатися допомогою фахівців.

Вартість робіт з підготовки бізнес-плану коливається в залежності від завдання, яке ставить перед розробником творець проекту, оскільки організація такого типу робіт може включати в себе:

 • 1) опрацювання окремих розділів бізнес-плану;
 • 2) замовлення на проведення досліджень за новими для замовника напрямками організації діяльності;
 • 3) цільове залучення груп фахівців на різних стадіях підготовки і просування бізнес-плану проекту;
 • 4) здійснення повного циклу робіт, починаючи зі стадії передінвестиційної експертизи до організації поточного контролю відповідності ходу інвестиційного процесу ключових положень бізнес-пана. В останньому випадку вартість використання програмного забезпечення стане складовою частиною загальної ціни розробки.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >