Види планів і форми планування

Всі розмови про перспективи розвитку так і залишаться розмовами, якщо не спиратимуться на ефективно функціонуючу систему планування, здатну довести ідеї до реалізації. Керівництво банку має чітко визначати найважливіші ключові елементи системи планування, між якими необхідно встановлювати зв'язки і відносини.

Комплексна система планування банку повинна являти собою сукупність планів, націлених на вирішення поставлених перед ним завдань і включають в себе всі найважливіші види роботи, які для цього необхідно виконати. Практично це означає необхідність побудови і виконання планів, що охоплюють різні періоди і з різним рівнем деталізації робіт. В умовах сучасної Росії в зазначену сукупність рекомендується включати:

 • • перспективний (стратегічний) план з глибиною опрацювання до 2-3 років;
 • • річний план, що включає в себе календарні плани від одного місяця до року;
 • • квартальні плани;
 • • оперативні плани від 1 дня до 1 місяця.

Весь механізм повинен знаходитися в стані безперервного розвитку. Причому стрижнем повинен бути план річний - найважливіший для управління банком. У ньому повинні бути чітко встановлені цілі і завдання для всіх підрозділів і служб на поточний рік, реалізація яких дозволяє вийти на рубежі, прийняті в якості вихідних в перспективному плані банку. При цьому бажано наявність у керівництва банку хоча б укрупненого річного плану-графіка робіт, представленого в мережевий масштабної формі. Це різко підвищує якість всієї планової роботи в банку, оскільки така форма дозволяє адекватно представити весь комплекс виконуваних робіт з усіма їхніми внутрішніми взаємозв'язками і залежностями.

Створення в банках хороших комплексних систем планування повинно принести їм помітну користь за рахунок підвищення якості та надійності їх функціонування. У той же час слід мати на увазі, що створення, впровадження та експлуатація такої системи зажадають чимало часу, серйозних витрат і певного професіоналізму від керівників і співробітників банку. Однак ці витрати (вірно прораховані) окупаються.

Вимоги до технології планування і його інформаційно-аналітичного забезпечення

До вимогам даного роду (мінімально необхідним) можна віднести наступні.

 • 1. У банку має бути спеціальний підрозділ, на основі стратегічного аналізу (аналізу факторів, які будуть істотно впливати на умови діяльності банку в найближчому і (або) більш віддаленому майбутньому) займається підготовкою проектів документів, в яких відображені концепція, цілі та плани розвитку банку , і підтриманням їх у актуальному (адекватному мінливих умов) стані. Такий підрозділ має діяти на основі особливого пакета внутрішньобанківських нормативних документів.
 • 2. Розвинена система внутрішньобанківського планування повинна забезпечувати розробку та затвердження (документальну фіксацію):
  • а) концепції (місії) банку, розрахованої на період, реально піддається прогнозуванню;
  • б) системи якісних і найважливіших кількісних цілей діяльності або намірів банку ( "дерева цілей" банку) на конкретний плановий період (наприклад, на рік);
  • в) системи політик банку стосовно усіх істотних об'єктів банківського управління, тобто системи цілей банку, які отримали уточнене якісне і кількісне вираження (на той же або менший період);
  • г) переліків практичних заходів (організаційних, юридичних, аналітичних, фінансових, економічних, технічних і технологічних, кадрових та ін.) із зазначенням конкретних термінів, обсягів, виконавців, які необхідно вжити для реалізації кожної із затверджених політик банку і бюджету банку.

Слід мати на увазі, що найчастіше зустрічаються помилки в тлумаченні банківського планування: обмеження завдань планування тільки складанням планів або визначенням способів, шляхів досягнення намічених цілей діяльності (тобто виключення завдань, пов'язаних з формулюванням концепції, визначенням пріоритетів, цілей діяльності і політик банку) ; обмеження планування діяльності банку лише плануванням його фінансів; орієнтування результатів планування виключно на вищу ланку управлінців.

Результатом зазначених вище пунктів "в" і "г" виступають фінансово обґрунтовані плани (програми) розвитку банку, які повинні:

 • • представляти собою узгоджений, несуперечливий комплекс планів, що характеризуються різними періодами планування; різним рівнем деталізації робіт; поширюються на розвиток банку в цілому і (або) окремих його підрозділів; на реалізацію окремих рішень;
 • • перебувати в стані постійного розвитку (регулярно переглядатися і при необхідності уточнюватися за фіксованими правилами).
 • 3. Банк повинен мати у своєму розпорядженні спеціальною службою і цілісної технологією інформаційної підтримки (обґрунтування) всіх прийнятих в ньому управлінських рішень, для чого зазначена служба повинна:
  • • сприяти проведенню стратегічного аналізу, здійснюваного спеціальним підрозділом, зазначеним у пункті 1;
  • • своєчасно (в режимі, близькому до режиму реального часу) забезпечувати обробленої певним чином поточною інформацією і результатами її оперативного аналізу процес прийняття керівництвом банку і його підрозділів управлінських рішень оперативного характеру. Зазначена інформація і висновки з неї повинні характеризувати в першу чергу поточний стан всіх активів і пасивів банку, їх узгодженість, терміновість, пов'язані з ними ризики.

Така технологія, адаптована до можливостей кожного конкретного банку, повинна бути зафіксована в сукупності відповідних внутрішньобанківських нормативних управлінських документів, ядро ​​якої повинні складати використовувані службою інформаційного забезпечення методики збору, обробки, аналізу та подання інформації. Тут слід мати на увазі, що проблема швидкого отримання достовірної і якісної управлінської інформації може бути вирішена тільки комплексно. Для цього необхідно, з одного боку, мати відповідне методичне забезпечення, зрозуміле кожному керівнику банку, з іншого - оптимізувати саму структуру банку і його документообіг. Керівники невеликого банку, що не має в своєму розпорядженні аналітиками достатньої кваліфікації і не має можливостей організувати спеціальну службу, можуть отримувати необхідну інформацію в рамках традиційної лінійної системи управління.

 • 4. У процесі планування і оперативного управління керівництво банку і його основних підрозділів повинно мати у своєму розпорядженні документально закріпленої і регулярно оновлюється за певними правилами обгрунтованою інформацією:
  • • про характеристики самого банку, включаючи: опис його слабких і сильних сторін, перелік зовнішніх можливостей, здатних забезпечити банку порівняльні з іншими переваги, список перешкод для діяльності банку;
  • • визначення його спеціалізації на поточний і майбутній періоди (перелік операцій і угод, якими банк займається переважно або хоче займатися);
  • • опис якостей, що відрізняють банк від конкурентів, а також ключових цінностей, визнаних усіма співробітниками банку;
  • • визначення принципів і меж гнучкого реагування банку на ті чи інші можливі зміни умов його діяльності; порівняння фактичних результатів діяльності з плановими;
  • • про ринках і галузях, на які поширюються інтереси банку;
  • • про клієнтуру (як можна більш докладні відомості).

З урахуванням викладеного схема, яка відображає зміст процесу управління банком, має такий вигляд:

Це означає, що на ділі планування має базуватися не на аналізі взагалі, а на аналізі стратегічному (аналізі глибинних чинників), тоді як регулювання (оперативне управління) повинно здійснюватися на основі вимог затверджених планів (програм) розвитку банку, але з урахуванням результатів оперативного ( поточного, щоденного) аналізу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >