Класифікація внутрішніх контрольних процедур

Говорячи про внутрибанковском контролі, необхідно уявляти собі всі його можливі види (табл. 9.1).

Таблиця 9.1. Види внутрішньобанківських контрольних процедур

критерій

вид

зміст

спосіб контролю

Адміністративно-правовий (комплаєнс-контроль)

 • • Відповідність дій співробітників встановленим у банку правилами і процедурами.
 • • Відповідність зазначених правил і процедур правовим актам держави

аналітичний

 • • Стан аналітичної роботи в банку, в його підрозділах.
 • • Адаптованість внутрішніх документів банку (його ТУП) до постійно мінливих об'єктивних умов і "правил гри" на ринках.
 • • Причини відхилення фінансово-економічних параметрів діяльності банку (його ТУП) від належних (нормативних, планових, оптимальних).
 • • Причини порушень норм правових актів держави і норм внутрішніх регламентуючих документів

Предмет (об'єкт) контролю

ринковий

 • • Наявність у банку (його ТУП) конкурентоспроможного набору продуктів (послуг) і його оновлення.
 • • Стан маркетингової роботи і облік її результатів в діяльності банку (його ТУП).
 • • Наявність і якість процедур виявлення, оцінки та мінімізації ризиків банку (ТУП)

технологічний

• Наявність в банку єдиного технологічного укладу проведення його операцій

і підтримання його в актуальному стані.

• Документування (формалізація

і стандартизація у вигляді внутрішніх положень, наказів, інструкцій, регламентів, методик, процедур) зазначеного технологічного укладу; наявність і якість відповідних алгоритмів.

• Відповідність реальної практики банку його задокументувати технологічного укладу

Технікотехнологіческій

 • • Адекватність контролю за роботою автоматизованих комп'ютерних систем банку (ТУП) і програмного контролю його операцій.
 • • Наявність і якість планів дій на випадки збоїв у роботі автоматизованих систем і технічних засобів, що забезпечують функціонування банку (ТУП)

управлінський

 • • Наявність і якість комплекту внутрішньої управлінської документації з прописаними алгоритмами прийняття управлінських рішень.
 • • Стан планової роботи в банку (ТУП) і її адекватність мінливих обставин.
 • • Стан управлінського обліку.
 • • Відповідність процедур управління

в банку вимогам законодавства, нормативних актів Банку Росії, його власних внутрішніх актів (в тому числі змісту затверджених планів і програм розвитку банку), включаючи документування прийнятих управлінських рішень.

 • • Відповідність управлінських рішень повноважень органів та осіб, які беруть дані рішення.
 • • Наявність і якість планів дій на випадки екстрених подій або кризових явищ.
 • • Наявність і якість задокументованих процедур відстеження виконання прийнятих управлінських рішень

інформаційний

 • • Наявність і якість механізмів циркуляції інформації в банку (руху інформації від низу до верху і навпаки, обміну інформацією між підрозділами).
 • • Наявність і якість механізмів інформування учасників банку (акціонерів або пайовиків).
 • • Наявність і якість механізмів інформування клієнтів, контрагентів, громадськості

Організаціонноуправленческій

 • • Наявність і адекватність розподілу повноважень, правил їх перегляду.
 • • Відповідність проведених операцій (угод), інших дій (для забезпечують підрозділів) повноважень виконавців (посадових осіб).
 • • Відповідність дій співробітників їх посадовими інструкціями, а також положенням про підрозділи, внутрішнім нормативним і розпорядчим актам банку.
 • • Своєчасність та якість усунення недоліків, виявлених в діяльності підрозділів і (або) окремих працівників.
 • • Наявність і адекватність контролю керівників підрозділів за діями своїх співробітників

Фінансовий

• Відповідність процесів бізнес-планування і бюджетування встановленим в банку пріоритетам, правилам

і процедурам.

 • • Відповідність залучення банком коштів його процентній політиці і ситуації на фінансових ринках.
 • • Відповідність розміщення банком коштів його лімітної політики, лімітним процедурам і ситуації на ринках.
 • • Відповідність розподілу витрат, доходів і прибутку прийнятим у банку пріоритетам, правилам і процедурам.
 • • Наявність і адекватність механізмів контролю за динамікою фінансових показників діяльності банку (ТУП)

Обліково-звітний

 • • Відповідність облікової політики та реальної практики банку в частині обліку і звітності вимогам нормативних актів наглядових органів.
 • • Відповідність ведення бухгалтерського та інших видів обліку стратегічним

і оперативним планам банку.

 • • Стан податкового обліку в банку.
 • • Якість необхідних звітних документів (в тому числі публікуються) і своєчасність їх складання та подання в належні адреси

рівень контролю

нижчий

Виконання всіх функцій нижчого рівня

Середній (рівень прийняття поточних рішень і їх реалізації)

Виконання всіх функцій середнього рівня

Вищий

Виконання всіх функцій вищого рівня

етап контролю

Предпредварітельний

Виконання всіх функцій зазначеного етапу для конкретного рівня

Попередній

те ж

Поточний

теж

наступний

теж

До змісту табл. 9.1 необхідно дати наступні коментарі.

По-перше, необхідно звернути увагу на багатство видів контролю, що виділяються на основі різних критеріїв. Багато з названих видів контролю, реально використовуються (в тій чи іншій мірі) в практиці банків, виділені в самостійні види. Це стосується в першу чергу таких видів контролю, що будуть нижче названі аналітичним, ринковим, технологічних, управлінських, інформаційних, учетноотчетним.

Поширена розподіл контролю на адміністративний (в табл. 9.1 - адміністративно-правовий) та фінансовий види можна вважати цілком недостатнім з точки зору потреб практики організації контролю. До того ж воно виявляється в глибокому конфлікті з логікою, оскільки ці види контролю можна виділити тільки за різними критеріями і тому складати пару протилежних понять вони не можуть.

По-друге, інше "наповнення" отримує фінансовий контроль. Загальноприйнята його тлумачення як процедур перевірки відповідності проведених банком операцій (угод) його політиці, викладеної в нормативних актах, і їх адекватного відображення в обліку і звітності неприйнятно, оскільки власне фінансовий аспект контролю в ньому практично ніяк не відбивається.

По-третє, особливе значення має контроль аналітичний, "обов'язок" якого - з'ясування конкретних причин (факторів), в силу яких в банку можуть мати місце відхилення від належного порядку речей, з'являтися (розвиватися) несприятливі або просто не очікувалися (непередбачений, що не передбачені) події або процеси.

Контрольні процедури (заходи) в загальному випадку здійснюються в три етапи :

 • • розробка відповідної політики та процедур;
 • • проведення зазначених процедур відповідно до обраної політикою;
 • • перевірка дотримання політики в ході реалізації контрольних процедур.

Контрольні заходи, що проводяться в рамках останнього з названих етапів, зазвичай зводяться до наступних типових завдань :

 • контроль за діяльністю: аналіз звітів про проведені операції, складених в форматах, необхідних для отримання адекватного уявлення про дані операції і про можливе відступі від затвердженої політики;
 • фізичний контроль: обмеження доступу до фізичних активів, документів і інформаційних носіїв;
 • контроль за дотриманням лімітів ризиків: моніторинг встановлених лімітів, що забезпечують прийнятний рівень ризику;
 • контроль за твердженням і дозволом: обов'язковість затвердження для понадлімітних угод, дотримання встановленого порядку узгодження і дозволу ризикованих операцій;
 • контроль за перевіркою і звіркою: перевірки деталей угод і звірка з балансом і з фінансовими результатами;
 • контроль повноважень співробітників банку при проведенні операцій (укладанні угод).

Керівництво банку має забезпечувати належне розмежування обов'язків між співробітниками банку і не допу

скать конфлікту інтересів. Області потенційного конфлікту інтересів повинні бути виявлені, повинен вестися їх постійний моніторинг.

Практика показує: небезпечно допускати прийняття рішень особами, які повинні будуть контролювати виконання таких рішень. Неприпустимо також доручати виняткові контрольні функції особи, відповідальної за прийняття рішень в контрольованій сфері.

Найбільш часто зустрічаються порушеннями в області розмежування обов'язків, які можуть привести до втрат через несумлінність персоналу і в силу цього вимагають постійної пильної уваги, є такі:

 • • одна особа одночасно керує фронт-офісом і бек-офісом, тобто санкціонує угоди і в той же час має можливість, з'явись у нього таке бажання, маніпулювати фінансовою інформацією про таких угодах;
 • • один і той же особа стверджує виділення коштів і фактично їх виділяє;
 • • один і той же особа відповідає за оцінку адекватності кредитної документації та за спостереженням за клієнтами після видачі йому кредиту.

Передбачається, що керівництво банку постійно відстежує ефективність системи внутрішнього контролю. Періодичність моніторингу різних видів діяльності банку визначається з урахуванням ризиків, притаманних цій діяльності, і частоти і характеру змін, що відбуваються в банку в цілому і в контрольованому підрозділі зокрема.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >