Спеціалізовані контрольні служби банку

Як уже зазначалося, в банку повинні бути сформовані і діяти органи спеціалізованого (професійного) контролю. Такими органами можуть бути перш за все:

 • • служба внутрішнього контролю;
 • • служба внутрішнього аудиту;
 • • комітет з внутрішнього контролю та аудиту.

Служба внутрішнього контролю

Служба внутрішнього контролю (далі - СВК) банку створюється конкретно в цілях моніторингу за процесом функціонування системи внутрішнього контролю в банку, виявлення та аналізу проблем, пов'язаних з її функціонуванням, забезпечення дотримання всіма співробітниками організації при виконанні своїх службових обов'язків вимог законодавства, а також забезпечення контролю за мінімізацією банківських ризиків, в тому числі ризиків, пов'язаних з конфліктами інтересів, що виникають у процесі життєдіяльності банку.

Основною функцією СВК в банку, якщо сказати в загальному плані, повинна стати функція створення, налагодження та підтримки всіх механізмів внутрішнього контролю в банку на необхідному рівні. При цьому функції СВК недоцільно зводити тільки до методичної роботи (формування вимог до системи внутрішнього контролю), проте вони і не повинні підміняти функції інших органів внутрішнього контролю в банку.

При цьому СВК повинна забезпечувати контроль за:

 • • виконанням співробітниками банку вимог законодавства та нормативних актів регулюючих органів;
 • • адекватним визначенням у внутрішніх документах і дотриманням процедур і повноважень при здійсненні будь-яких операцій, при прийнятті будь-яких рішень, які зачіпають інтереси банку, його власників та клієнтів;
 • • виконанням процедур ефективного управління банком своїми ризиками;
 • • збереженням активів і адекватним відображенням проведених операцій в бухгалтерському та управлінському обліку банку;
 • • ефективним функціонуванням всіх ланок системи внутрішнього контролю банку.

Для ефективної роботи СВК банку необхідно забезпечити особливий статус її співробітників (контролерів). Контролер повинен мати незаперечні можливості доступу до всієї бухгалтерської та іншої документації, до електронних баз даних і до даних на папері. При цьому режим доступу до інформації повинен бути таким, щоб виключалася можливість коригування даних контролером.

Контролер повинен бути незалежний від діяльності, яку він перевіряє. Неприпустима залежність контролера від конкретних діяльності, обумовлена ​​тим, що він раніше працював в перевіряється підрозділі. Неприпустимо також наявність менш очевидних зв'язків: робота в даний час або в минулому в перевіряється підрозділі родичів, можливість користуватися будь-якими послугами підрозділу, що перевіряється і ін.

Контролер не повинен адміністративно залежати також від виконавчих органів банку. Це дуже важливий принцип, недотримання якого призводить до створення недієздатною СВК.

Контролер повинен мати повноваження припиняти операції (угоди) банку в разі виявлення в них грубих порушень, які можуть призвести до збитків або додаткових ризиків для банку. Це право має бути зафіксовано в Положенні про СВК і внутрішньобанківських посадових інструкціях.

При проведенні адміністративно-правового, управлінського, організаційно-управлінського та фінансового контролю необхідно постійно звертати належну увагу на виконання наступних принципів.

 • 1. Діяльність кожної ділянки банку повинна контролюватися шляхом застосування наступних, зокрема, стандартних методів:
  • • метод "чотирьох очей", що означає, що будь-яку значиму операцію проводять два співробітника банку, один з яких є контролером;
  • • нумерації документів, що передбачає, що звітні документи брошуруються і нумеруються по порядку;
  • • обмеження доступу сторонніх осіб до документів і цінностей;
  • • періодичної звірки розрахунків, отриманих незалежним шляхом.
 • 2. Кожна проведена операція повинна залишати "аудиторський слід", що передбачає документальне підтвердження такого факту, тобто фіксування в первинних документах, бухгалтерських документах, в проводках, в описових документах і т.д.
 • 3. Контролер повинен мати можливість впливати на хід операції. Інструктивно має бути закріплено право контролера при відомих ризикових обставин зупиняти проведення операції (угоди), при цьому повинні бути чітко регламентовані ці самі обставини - умови, наявність яких дає контролеру право і (або) навіть зобов'язує його розпорядитися про зупинення відповідної операції.
 • 4. Для кожної операції повинен бути визначений порядок її санкціонування, тобто слід вказувати повноваження конкретних відповідальних осіб, які можуть давати дозвіл (згоду, розпорядження, вказівку, наказ) на виконання операцій (групи взаємозалежних операцій).

Аналітичний контроль, як уже зазначалося, передбачає виявлення відхилень фактичних параметрів насамперед фінансової діяльності банку від належних (очікуваних) і з'ясування їх причин. Для цього використовуються фінансово-економічні показники, різні коефіцієнти, методики їх розрахунку, а також необхідні (нормативні, планові) значення зазначених показників і коефіцієнтів. При цьому особливі співробітники банку повинні вести регулярний моніторинг значень і динаміки даних показників і коефіцієнтів і в разі їх відхилення від належних значень негайно повідомляти про це керівникам банку, включаючи колегіальні органи управління, що мають право за своїм становищем в організації приймати управлінські рішення, які повинні будуть "ввести" значення таких показників в необхідні рамки.

СВК зобов'язана вибірково перевіряти дотримання зазначених належних показників, маючи на увазі перш за все найбільш значущі для банку фінансово-економічні показники (наприклад, правильність нарахування резервів під ті чи інші ризикові активи), а також вести регулярний контрольний моніторинг за тим, як в підрозділах поставлений і ведеться аналітичний контроль.

Кожен співробітник СВК в процесі своєї роботи періодично виявляється в "опозиції" до співробітників перевіряються підрозділів. Це неминуче обставина несе в собі зародок конфлікту, який може вилитися в неприязнь і відторгнення колективом банку співробітників контролюючих підрозділів, що може сильно ускладнити проведення контрольних заходів та знизити ефективність системи внутрішнього контролю в цілому. Щоб цього не сталося, необхідно створення в колективі банку клімату, що об'єднує всіх, в тому числі співробітників контролюючих служб, навколо єдиної мети (цілей).

Окремою функцією СВК є участь в узгодженні внутрішньобанківських нормативних актів і процедур. Дана робота являє собою фактично попередній контроль, оскільки в ході її визначаються, з одного боку, алгоритми дій працівників, з іншого - алгоритми функціонування контрольних механізмів, покликаних попередити порушення зазначених правил дій працівників.

СВК, беручи участь в узгодженні проектів внутрішньобанківських нормативних актів і процедур, повинна вивчати наявність і достатність цих контрольних механізмів, а потім відповідність описаних в проектах дій працівників банку вимогам нормативних актів, тобто тим самим виконувати вже згадані функції (перевіряти на відповідність і контролювати наявність належного контролю). Зрозуміло, що все узгоджувані документи повинні перевірятися на відповідність нормам законів, правових актів Банку Росії, а також міжнародних актів.

Служба внутрішнього аудиту

Важливу роль в системі внутрішнього контролю банку може і повинен займати аудит. Аудит банків (зовнішній) має ряд особливостей, які вимагають наявності спеціалізованих аудиторських організацій. Справа в тому, що при аудиторських перевірках банків і інших КО повинні розглядатися самі різні сторони економічної діяльності як самих банків (НКО), так і їх клієнтів. Це накладає на банківських аудиторів особливу відповідальність, вимагає від них особливої ​​кваліфікованості, об'єктивності і відповідно достовірності кінцевих висновків.

Практика аудиторських обстежень банків показує, що важливою умовою успішної діяльності аудиторів є взаємна зацікавленість як перевіряється банку, так і перевіряючих осіб у забезпеченні достовірності обліку і звітності, у виявленні та усуненні причин, що заважають банку досягти більш високих результатів діяльності. Аудитор - особа, що володіє спеціальними знаннями, йому повинні бути притаманні не тільки високий професіоналізм, а й такі якості, як об'єктивність і чесність, вміння дотримуватися комерційну таємницю, доброзичливість і лояльність по відношенню до перевіряється і ряд інших рис.

Аудитори мають право, зокрема:

 • • перевіряти всі бухгалтерські, фінансові та інші первинні документи, наявність грошей, матеріальних цінностей і цінних паперів в касі, сховище, у підзвітних осіб, регістри бухгалтерського обліку, звітність, кошториси та інші документи по грошовим, розрахунковим (платіжними), кредитним і іншим операціям банку;
 • • знайомитися з наказами, розпорядженнями правління банку і його голови, протоколами засідань ради та правління банку;
 • • вимагати надання всіх необхідних документів, а також довідок, розрахунків, копій окремих документів для залучення до акту;
 • • отримувати усні чи письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення аудиту;
 • • оглядати касові приміщення, комори та інші службові приміщення, місця і умови зберігання цінностей з метою з'ясування відповідності їх необхідним вимогам.

Що стосується обов'язків аудиторів, то вони визначаються на основі поставлених перед ними завдань (в рамках норм законодавства). Основна їх обов'язок полягає в тому, щоб при виявленні фактів неправильного ведення банківських операцій, порушень встановленого порядку бухгалтерського обліку, зловживань і т.д. точно визначити розмір заподіяної банку або державі (бюджету) шкоди, з'ясувати причини розкритих порушень, посадових чи відповідальних осіб, винних у даних порушеннях. У зв'язку з цим аудитор несе відповідальність також за неправильне освітлення дійсного стану справ в обстежуваному банку, навмисне спотворення фактів або приховування виявлених порушень або помилок, що допускаються працівниками.

В принципі те ж саме відноситься і до діяльності внутрішніх аудиторів, хоча їх основне завдання - в ході перевірок виявляти моменти невідповідності реальної діяльності організації вимогам законодавчих та нормативних актів, а також контроль за ходом виправлення зазначеного роду невідповідностей. Певні функції внутрішніх аудиторів виконують і контрольні групи при бухгалтеріях великих банків, підлеглі головному бухгалтеру або фінансовому директору, проте функції внутрішніх аудиторів ширше.

Деякі функції внутрішнього аудиту називаються господарським аудитом. Господарський аудит полягає в систематичному аналізі господарської діяльності КО і проводиться для певних цілей. Зазвичай він переслідує три мети:

 • • оцінка ефективного управління;
 • • виявлення можливостей поліпшення господарської діяльності;
 • • вироблення рекомендацій, що стосуються поліпшення ринкової діяльності або подальших дій в більш широкому плані.

Внутрішній аудит банку - це, по суті, аудит системи внутрішнього контролю банку та в цій якості являє собою частину самої системи внутрішнього контролю. Функція аудиту системи внутрішнього контролю повинна бути підзвітна вищому керівництву банку в особі ради. Для цього рада (або спеціальний комітет в його складі) слід своєчасно інформувати про виявлені недоліки в цій системі і представляти на його розгляд рекомендації щодо вдосконалення її роботи.

Комітет з контролю і аудиту

Для регулярного моніторингу факторів і значень ризиків всередині банку доцільно в рамках корпоративного управління створити комітет з внутрішнього контролю та аудиту . Створення такого комітету уможливлює детальне і регулярне розгляд і обговорення проблем, пов'язаних з внутрішнім контролем і аудитом, і дозволяє приділити їм належну увагу. При цьому рекомендується включати до складу комітету разом із співробітниками банку, що відповідають за ключові напрямки бізнесу, які не працюють в банку фахівців, добре розбираються в питаннях фінансової звітності та внутрішнього контролю.

Загальним результатом функціонування системи внутрішнього контролю банку повинна бути раціональна організація безперервного і постійного контролю його власне банківської та адміністративно-господарської діяльності, маючи на увазі різні її рівні - від робочого місця окремого співробітника і від виробництва окремого продукту (надання окремої послуги) до підсумкових параметрів діяльності організації в цілому.

Контрольні служби: варіанти організаційної побудови

Місце, роль і функції контролюючих підрозділів банку повинні бути визначені: в концепції організації внутрішнього контролю в банку; в положеннях про ці підрозділи; у внутрішніх регламентуючих документах банку, в яких поряд з описом порядків роботи і взаємодії між співвиконавцями в необхідних випадках вказується порядок контролю за даним напрямком роботи.

Зокрема, СВК в банку структурно може бути організований у два способи. У першому випадку вона може включати до свого складу підрозділу внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, підрозділ, що займається управлінням ризиками, а також ряд інших аналітичних і контролюючих підрозділів банку. У цьому випадку фактично йдеться про багатофункціональному департаменті, який повинен охоплювати різні аспекти діяльності всієї організації.

У другому випадку СВК може бути створена як окремий структурний підрозділ в складі банку, що взаємодіє з іншими контролюючими підрозділами. При такому варіанті СВК повинна бути наділена відповідними повноваженнями і правами.

Доцільно, як це формально і має місце в більшій частині російських банків, об'єднання двох підсистем - контролю і аудиту - в єдину систему і єдину організаційну структуру внутрішнього контролю, але за умови чіткого поділу обов'язків між ними. При такому підході функції організації і здійснення власне контролю повинні бути доручені підсистемі контролю (СВК у вузькому розумінні цього органу), а оцінку її якості на постійній основі могла б вести підсистема внутрішнього аудиту (далі - СВА). Головне завдання СВА при цьому - оцінка якості (ефективності) системи внутрішнього контролю. Для цього дана служба повинна бути організована таким чином, щоб обмежити її вплив на створення системи внутрішнього контролю лише оцінкою її якості.

Вибір варіанту структурної організації залежить в першу чергу від особливостей банку, наявності в ньому відповідних ресурсів, сформована практика його діяльності. Однак в обох випадках цілі, функції та методи роботи СВК повинні бути в головних рисах ідентичними і не повинні порушувати технологічного укладу банку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >