Планування робочих місць

Мета даного етапу - розробити на стадії створення банку і підтримувати в процесі його функціонування оптимальну структуру, організацію та стан робочих місць. До завдань, спрямованих на реалізацію зазначеної мети, слід віднести наступні.

1. Визначення складу робочих місць в розрізі підрозділів банку з урахуванням особливостей типу його організаційної структури (функціональна, дивізіональна, штабна).

У зв'язку з тим що в підрозділах банку виконуються комплекси близьких за технологічним змістом операцій (касових, розрахунково-платіжних, кредитних, депозитних та ін.) І при певних умовах можливе повне або часткове взаємозамінність працівників всередині таких комплексів, доцільно в якості об'єкта планування вибирати типові робочі місця. Специфіка організації праці в банківській сфері ускладнює застосування традиційних (наприклад, нормативного) методів планування робочих місць. Виходячи з цього рекомендується використовувати метод пофакторного планування , коли за основу береться умовно базовий варіант складу робочих місць в розрізі підрозділів банку, заснований на вітчизняному та зарубіжному досвіді організації праці банківських службовців. Визначається група специфічних факторів як внутрішніх, так і зовнішніх, прямо або побічно впливають на структуру базового варіанту. Встановлюється характер цього впливу і відповідно початкова структура, "вразлива" з точки зору впливу зазначених факторів, трансформується в найбільш адаптований до них вид.

2. Формалізований опис (моделювання) типових робочих місць.

Для цієї мети розробляються дві групи вимог:

 • • до організації робочих місць;
 • • кандидатам на заміщення робочих місць.

В основу як першої, так і другої груп вимог слід покласти зміст реальної банківської операції як частини технологічного процесу створення конкретного банківського продукту в певному підрозділі на створеному для цих цілей робочому місці.

У банківській практиці менеджери, які планують потреби в персоналі, основну увагу приділяють обгрунтуванню вимог до професійних і індивідуальних якостей працівників. У той же час мало враховується та обставина, що як формування самих вимог, так і ще в більшій мірі їх ефективна реалізація безпосередньо пов'язані з рівнем організації та планування праці безпосередньо на робочому місці.

Слід мати на увазі, що на продуктивність, результативність і якість виконання працівниками закріплених за ними функціональних обов'язків істотно впливають такі технічні, організаційно-економічні та ергономічні фактори, як раціональна просторова планування робочого місця, оптимальна тимчасова організація праці банківського службовця, оснащення робочого місця засобами зв'язку та комп'ютерною технікою, достатньої для швидкої і якісної роботи з інформацією і проведення операцій, рівень і якість інформаційного забезпечення робочого місця і організації документообігу, економічні стимули до праці, створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов.

При цьому важливо враховувати, що інтенсивність і напруженість праці персоналу ряду підрозділів банку в силу досить жорсткої регламентації їх діяльності, динаміки ресурсної маси, вимог до фінансової звітності нерівномірна в часі. Так, зайнятість касирів та інкасаторів збільшується, як правило, до кінця операційного дня - при инкассировании виручки і укладанні каси. Працівники кредитного підрозділу в певні періоди (зокрема, коли вирішуються питання про задоволення заявок клієнтів на отримання кредитів, про перегляд ставок або при дорозміщення засобів) можуть бути перевантажені роботою, пов'язаною з оформленням і переоформленням кредитних справ, оцінкою кредитоспроможності позичальників. При настанні термінів закриття кредитних договорів та сплати відсотків зростає обсяг операцій, пов'язаних зі списанням кредитної заборгованості, нарахуванням і віднесенням відсотків на доходи банку. Професійні навантаження на працівників обліково-операційного і планово-аналітичного підрозділів наростають в періоди складання звітності, - в кінці декади, місяця, кварталу і особливо при завершенні чергового фінансового року і проведенні заключних оборотів. З огляду на, що частина "пікових" ситуацій повторюється регулярно, у вимогах до організації робочих місць слід передбачити необхідні організаційно-економічні заходи і технічні засоби їх нормалізації.

Засобом формалізованого представлення стану робочих місць банківських працівників і планування їх вдосконалення може служити паспорт робочого місця . Цей документ, що розробляється планово-аналітичною службою банку в розрізі структурних підрозділів за типами робочих місць, повинен містити фактичні оцінки перерахованих вище факторів і служити аналітичною базою для планування конкретних заходів, спрямованих на їх удосконалення та визначення відповідних матеріальних витрат.

Друга група вимог орієнтована на формування досконалої моделі працівника - претендента на заміщення в банку конкретного робочого місця. Відповідні вимоги систематизуються за двома основними ознаками: рівнем професіоналізму і особистих якостей.

Рівень професійної підготовки оцінюється за допомогою наступних основних критеріїв:

 • • теоретичні знання основ ринкової економіки і практичний досвід роботи в умовах такої економіки;
 • • рівень спеціальної освіти;
 • • знання банківської справи в Росії і наявність практичного досвіду роботи в установах фінансово-банківської сфери;
 • • спеціальні знання і практичні навички роботи в конкретному підрозділі банку;
 • • рівень кваліфікації;
 • • ступінь володіння спеціальностями, суміжними з профільної;
 • • додатковий освітній рівень і професіоналізм, необхідні для заміщення конкретного робочого місця.

До пріоритетних особистісних якостей , наявність яких сприяє успішній адаптації на посаді банківського працівника, можна віднести:

 • • старанність і підвищений рівень відповідальності за якісне виконання посадових обов'язків;
 • • творче мислення і здатність знаходити оптимальні рішення виникаючих проблем;
 • • здатність і зацікавленість у підвищенні кваліфікації та оволодінні суміжними функціями, прагнення до кар'єрного росту;
 • • лояльність і неконфліктність, чуйність і доброта;
 • • прихильність принципам і нормам корпоративної етики;
 • • хороше здоров'я і відсутність шкідливих звичок, гармонійні сімейні стосунки.

З досвіду зарубіжного та російського банківського менеджменту відомо, що для кожного конкретного варіанту заміщення робочого місця визначається своя комбінація вимог, що включає не більше 10 позицій. Ці вимоги в розрізі робочих місць фіксуються в спеціальному розділі паспорта робочого місця.

Роботи по моделюванню робочих місць в банку координує служба управління персоналом (відділ кадрів), залучаючи до участі в ній керівників структурних підрозділів та планово-аналітичної служби.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >