КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Активні операції банку - операції (дії його працівників), в результаті яких вільні грошові ресурси банку (власні та залучені) знаходять доцільне застосування, розраховане на отримання доходів, або використовуються для забезпечення загальних умов його діяльності без безпосереднього розрахунку на отримання доходу.

Акціонерне товариство - комерційна організація, статутний капітал (сума грошового та іншого майна) якого розділений на кілька частин, виражених акціями, що засвідчують зобов'язальні права учасників даного товариства ( акціонерів ) по відношенню до цього товариства.

Акція - емісійна іменний цінний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні даним акціонерним товариством і на частину майна, що залишається після його ліквідації.

Банк комерційний - кредитна організація універсального типу, що має в якості основної статутної мети діяльності одержання прибутку і розподіл її частини серед учасників як дохід.

Банк центральний - емісійний банк, банк - регулятор банківської системи.

Банк державний - банк, статутний капітал якого повністю належить державі (уряду чи іншого його органу). Може бути федеральним або регіональним (суб'єкта РФ).

Банк з державною участю - банк, частина статутного капіталу якого належить державі (уряду чи іншого його органу). Може бути федеральним або регіональним (суб'єкти федерації).

Банки розвитку - державні кредитні організації, які фінансують, як правило, масштабні, дорогі і довгострокові науково-технічні і (або) соціально-економічні програми, спрямовані на розвиток галузей і територій, на просування виробленої в країні продукції на ринки інших держав, на рішення інших політично і соціально значущих загальнонаціональних проблем.

Банківська діяльність - це:

 • а) проведення банківських операцій (надання банківських послуг);
 • б) дозволена законами та іншими правовстановлюючими документами (ліцензіями - для комерційних кредитних організацій) специфічна або виняткова діяльність кредитних організацій, тобто діяльність центрального банку (іноді також деяких елементів, що входять в верхній рівень банківської системи), комерційних банків і небанківських кредитних організацій.

Банківська операція - практичні дії (упорядкована, внутрішньо узгоджена сукупність дій) працівників банку в процесі обслуговування клієнта (надання йому замовленої конкретної послуги), форма втілення в дійсність банківського продукту; банківськатехнологія, тобто певне вміння співробітників банку, яке може застосовуватися, якщо це потрібно клієнтам, але може і не використовуватися, залишаючись в "резерві".

Банківська система - включена в економічну систему країни єдина і цілісна (взаємопов'язана, що взаємодіє) сукупність кредитних організацій, кожна з яких виконує свою особливу функцію (функції), проводить свій перелік грошових операцій (угод), в результаті чого весь обсяг потреб суспільства в банківських продуктах (послуги) задовольняється в повній мірі і з максимально можливим ступенем ефективності.

Банківська послуга - результат банківської операції, тобто підсумок або корисний ефект банківської операції (цілеспрямованої трудової діяльності співробітників банку), який полягає у задоволенні заявленої клієнтом потреби.

Банківський кредит - передбачає передачу позичальникові (юридичній або фізичній особі) банком на підставі спеціального письмового договору виключно грошової суми (власних коштів банку і (або) позикових) на певний в такому договорі термін на умовах повернення і платності у грошовій формі, підконтрольності, а також нерідко цільового використання та забезпеченості.

Банківська криза системний - швидке і масштабне погіршення якості діяльності безлічі банків під впливом несприятливих чинників макроекономічного, інституційного, регулятивного і іншого характеру, що виявляється в нездатності значної кількості кредитних організацій, а нерідко і банківської системи в цілому виконувати свої об'єктивно необхідні функції в економіці, проводити базові і інші банківські операції та забезпечувати власне поступальний розвиток.

Банківський продукт - конкретний спосіб, яким банк надає або готовий надавати ту чи іншу послугу потребує її клієнту, тобто упорядкований, внутрішньо узгоджений і, як правило, документально оформлений комплекс взаємозалежних організаційних, техніко-технологічних, інформаційних, фінансових, юридичних та інших дій (процедур), що становлять цілісний регламент взаємодії співробітників банку (конкретних його підрозділів) з обслуговується клієнтом, єдину і завершену технологію обслуговування клієнта.

Банківська право як комплексна галузь права - сукупність містяться в законодавчих та інших нормативних актах правових норм (приписів), що регламентують систему банківських відносин (відносин з приводу банківської діяльності). Включає в себе норми законів (власне банківських та інших) і норми інших правових актів.

Банківська управління з точки зору його об'єктів - управління всіма процесами, що характеризують діяльність банку, усіма його відносинами - фінансовими, економічними, трудовими, техніко-технологічними, організаційними, правовими, соціальними та ін.

Безготівкові гроші - беруть участь в обігу гроші (їх знаки), що належать одному економічному суб'єкту, проте фізично в даний момент знаходяться в іншого економічного суб'єкта (свідченням чого служать відповідний договір і записи в бухгалтерських книгах), причому таким чином, що перший по праву може розпоряджатися ними як власним майном, віддаючи в міру необхідності відповідні вказівки другого; на поверхні явищ вони сприймаються як записи на рахунках.

Валютне регулювання - діяльність держави, яка полягає в регламентуванні суспільних відносин, пов'язаних з валютою, порядку проведення операцій з валютними цінностями за допомогою видання нормативних правових актів.

Валютні обмеження - законодавче чи адміністративне заборона, лімітування і регламентація операцій резидентів і нерезидентів з валютою та іншими валютними цінностями.

Валютний контроль - діяльність, що має на меті забезпечення дотримання учасниками валютних операцій відповідного законодавства і розроблених на його основі нормативних правових актів.

Внутрішні нормативні акти банку - обов'язкові або ініціативні внутрішні (локальні) документи банку нормативного та іншого характеру, в яких конкретизуються правила, механізми і процедури, застосовувані ним в ході професійної діяльності.

Допоміжні організації банківської галузі - спеціалізовані організації, які самі банківських операцій не проводять, але забезпечують діяльність банків та інших кредитних організацій.

З'ясувати зміст управління - значить відповісти на питання: для чого повинні робити (з якою метою або з якими цілями) і що повинні робити ті, хто приймає управлінські рішення (які саме управлінські дії вони можуть і повинні робити, на що саме можуть і повинні поширюватися прийняті ними рішення). Відповісти на перший з цих питань - значить розкрити функції управління, на другий - завдання управління.

Генеральна функція управління - забезпечення максимально сприятливих умов для довготривалої стабільної стійкості функціонування і розвитку організації відповідно до її статутних цілей і завдань.

Грошова політика (завдання або мета) - забезпечення економіки необхідною і достатньою грошовою масою (виняток надлишку або дефіциту грошової маси з точки зору потреб економіки).

Грошові знаки - це:

 • а) банкноти, білети державної скарбниці, монета, що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом на території даної держави (групи держав), а також вилучені або вилучені з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки;
 • б) кошти на банківських рахунках (включаючи вкладні рахунки) в грошових одиницях.

Грошові відносини - частина товарно-грошових відносин, що означає відносини між суб'єктами економіки з приводу самостійного руху грошей як таких.

Інноваційний потенціал банківського персоналу - проявляються і збагачуються в результаті його цілеспрямованого розвитку професійні, інтелектуальні, творчі здібності перевищувати досягнутий кваліфікаційний рівень з метою вдосконалення змісту і методів виконання традиційних операцій і освоювати нові банківські технології.

Інструкція ЦБ РФ - нормативний акт, в якому визначається порядок застосування положень федеральних законів, інших нормативних правових актів з питань компетенції Банку Росії (в тому числі вказівок і положень Банку Росії).

Кадрова політика банку (мета) - повне і своєчасне забезпечення потреб банку в кадрах необхідної спеціалізації і кваліфікації, які поділяють цінності банку і задоволених своїм становищем в ньому.

Капітал регулятивний - капітал, яким банк повинен мати у своєму розпорядженні для проведення відповідних операцій, оскільки цього вимагає регулюючий орган.

Капітал економічний - капітал, необхідний для адекватного покриття ризиків, що приймаються конкретним банком.

Якість управління - сукупність істотних властивостей, які характеризують здатність управління задовольняти потреби керованого об'єкта (потреби, що виникають в процесі діяльності банків).

Кліринг - спосіб регулярних безготівкових платежів, заснований на розрахунку (визначення) та заліку взаємних грошових вимог і зобов'язань (боргів) юридичних осіб за товари і (або) послуги з подальшим переведенням сальдо.

Комерційна організація - організація, основною статутною метою діяльності якої є отримання прибутку з подальшим розподілом її частини серед учасників.

Концепція створення банку - задокументовані принципові моменти, з приводу яких у ініціаторів установи банку має скластися єдина думка: місія і стратегія майбутньої діяльності банку; розміри і структура статутного капіталу, вимоги до засновників і іншим учасникам; мети діяльності, її сфери і переважні напрями, клієнтська база; організаційна структура, органи управління, їх повноваження, основні вимоги до організації управління.

Корпоративне управління стосовно до комерційного банку - особлива частина загального управлінського процесу в банку, що представляє собою інноваційний процес розробки, прийняття, моніторингу ходу реалізації рішень зі стратегічних питань розвитку банку, заснований на поділі функцій управління між власниками і найманими керуючими, в якому беруть безпосередню участь органи власників банку, а опосередковано - менеджмент банку і весь його трудовий колектив, а також регулюючі органи та інші зацікавлені сторони, що ведеться в рамках законності з достатнім ступенем відкритості і має кінцевою метою довгострокове стабільне, безкризовий і економічно ефективний розвиток банку з урахуванням інтересів усіх зацікавлених в його діяльності сторін.

Кредит в широкому сенсі слова як загальноекономічний процес - передача одним суб'єктом економіки іншому суб'єкту у тимчасове користування на відплатних засадах будь-якого фактора або результату виробництва, що використовується його одержувачем у продуктивних або особистих цілях, з подальшим отриманням кредитором належного відшкодування від позичальника.

Кредитна історія - сукупність інформації про відкриття і погашенні кредитів, отриманих позичальником.

Кредитна організація (за Законом) - юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального банку РФ має право здійснювати банківські операції, передбачені в Законі.

Кредитна політика (мета) - регулювання доступності кредиту виходячи із завдань стабільного економічного зростання.

Кредитний інститут - організація, професійно і на постійній основі працює на ринку банківських послуг.

Кредитоспроможність - здатність і готовність особи своєчасно і в повному обсязі погасити свої кредитні борги (основну суму боргу, відсотки і ін.).

Криза банківського управління - неадекватність управління тим умовам, в яких банку доводиться діяти, завданням, які реально стоять перед ним.

Ліквідність в найзагальнішому плані - швидкість і легкість реалізації, зворотного перетворення цінностей, активів в гроші.

Механізм управління - обґрунтована, внутрішньо узгоджена і комплексно застосовується сукупність засобів (інструментів, важелів, методів і т.д.), за допомогою яких органи та особи, які беруть управлінські рішення, впливають на об'єкт управління.

Мораторій - відстрочка виконання зобов'язань (обов'язків), що встановлюється на певний термін або до закінчення будь-яких надзвичайних подій.

Нагляд - процес зовнішнього контролю, тобто відстеження, спостереження (моніторингу), перевірок і аналізу всіх параметрів діяльності банку, істотних з точки зору наглядового органу, включаючи як характеристики самої зазначеної діяльності, так і її результати, з метою контролю за дотриманням банком і його співробітниками норм законодавства, правил, що встановлюються Банком Росії, і внутрішніх документів самого піднаглядного банку.

Надійність банку - комплексна (інтегральна) характеристика поточного фінансово-економічного стану банку і його перспектив на найближче майбутнє, отримана, як правило, на базі дистанційного ( "безконтактного") аналізу його офіційної і інформації, що публікується звітності.

Небанківська кредитна організація - вузькоспеціалізована кредитна організація.

Нематеріальне виробництво - сфера суспільного господарства, де корисна праця втілюється в особливому результаті, має, як правило, власну вартість, де виробляються свої особливі продукти - послуги.

Облігація - емісійний цінний папір, що закріплює право її власника на отримання від емітента облігації в передбачений в ній термін її номінальної вартості або іншого майнового еквівалента. Облігація може також передбачати право її власника на отримання фіксованого в ній відсотка від номінальної вартості облігації або інші майнові права. Доходом по облігації є відсоток і (або) дисконт.

Товариство з обмеженою відповідальністю - комерційна організація, статутний капітал якого розділений на частки, виражені свідоцтвами про внесення майна до статутного капіталу (паями), що не є цінним папером.

Оперативне управління (регулювання) - прийняття поточних управлінських рішень з метою адекватної реалізації затверджених планів (програм, завдань і т.п.) функціонування і розвитку організації і її підрозділів, недопущення небажаних відхилень від прийнятих в організації режимів і необхідних (запланованих) результирующих якісних і кількісних параметрів функціонування.

Організаційна діяльність ( "організація") - розподіл і координація трудових функцій, формування (переформування) необхідних організаційних структур, оскільки така робота ведеться в оперативному, поточному режимі (найбільш важливі рішення в цій частині приймаються на етапі планування).

Основні цінні папери - найбільш поширені посвідчення прав на основні види майна (ресурси), такі як земля, нерухомість, продукція, гроші, тобто цінні папери, в яких висловлено якесь основне майнове право або вимога. Основними цінними паперами прийнято вважати насамперед акції і облігації.

Пасивні операції банку - операції, в результаті ведення яких збільшуються грошові ресурси, якими банк реально володіє і може розпоряджатися.

Платоспроможність - здатність (можливість) і готовність (бажання) юридичної або фізичної особи своєчасно і в повному обсязі погашати свої грошові зобов'язання (борги).

Планування діяльності банку - формулювання (уточнення, перегляд) політик банку на майбутній період розвитку і визначення системи практичних заходів, необхідних для їх реалізації, в формі складання узагальнюючого концептуального документа (документів), що трактує діяльність банку по окремим її напрямками.

Платежі - погашення покупцем товару (отримувачем послуги, роботи) свого грошового зобов'язання (звільнення від обов'язку в рамках прийнятих звичаїв і процедур) або погашення учасниками угоди (угод) своїх взаємних грошових зобов'язань.

Платіжна система - діюча за узгодженими правилами сукупність організацій, що здійснюють розрахунки і проводять платежі з метою врегулювання грошових боргових зобов'язань учасників економічного обороту.

Політика банку - цілі діяльності банку, які отримали уточнене якісне і кількісне вираження (виміряні цілі) і стали планами і критеріями успішності діяльності банку в цілому і (або) окремих його підрозділів; політика банку завжди існує як ціла система політик, що відповідають різним напрямкам діяльності організації.

Положення ЦБ РФ - нормативний акт, в якому встановлюються системно пов'язані між собою правила з питання, віднесеній до компетенції Банку Росії.

Представництво - відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцем його знаходження, яке представляє та захищає інтереси юридичної особи.

Проблемні кредити - всі кредити, щодо яких позичальники перестають дотримуватися істотні умови кредитних договорів.

Пруденційний (від англ. Prudential ; від лат. Providentia - передбачення, від pro - "попереду" + videre "бачити") - обережний, розсудливий, далекоглядний. Сфера вживання цього визначення - фінансово-економічна.

Пруденційний нагляд - попередній, "ранній" нагляд, що дозволяє реєструвати потенційні можливості ускладнень і проблем в діяльності фінансових інститутів.

Пруденційні норми - обов'язкові вимоги, виконання яких забезпечує надійність, ліквідність і платоспроможність, управління ризиками, захист інтересів учасників і вкладників.

Розрахунки - процес визначення розміру зобов'язання (боргу) покупця товару (одержувача послуг, робіт) перед продавцем (особою, надали послугу або виконав роботу) або розмірів взаємних зобов'язань сторін угоди (угод).

Реальний сектор економіки - сфера матеріального виробництва.

Регулювання діяльності банку - вплив на банк з боку центрального банку і (або) інших керівних органів з метою змусити або спонукати банк змінити в потрібному напрямку параметри своєї діяльності і відповідно її результати в разі, якщо невжиття таких заходів може мати негативні наслідки для самого банку, його клієнтів і вкладників, для банківського сектора в цілому.

Рекапіталізація прибутку банку - спрямування частини прибутку до складу його чинного капіталу.

Ресурси банку (банківські ресурси) - сукупність власних і залучених коштів, наявних у розпорядженні банку і використовуються ним для ведення активних операцій.

Рефінансування комерційних банків - кредитування комерційних банків центральним банком.

Керівник банку (за Законом) - одноосібний виконавчий орган банку, його заступники, члени колегіального виконавчого органу (правління).

Система оплати праці в банку (мета) - забезпечення постійної і прямої зацікавленості кожного співробітника в досягненні встановлених керівництвом результатів особистої трудової діяльності, а по можливості і в поліпшенні цих результатів в порівнянні із заданими.

Власний капітал (власні кошти) банку - грошовий вираз всього реально наявного майна, що належить банку.

Специфічні (виняткові) для банків операції - операції, які мають право проводити лише банки.

Стратегічне управління розвитком банківської системи, банку - розраховане на доступний прогнозування період (не обов'язково багато років) управління найважливішими параметрами життєдіяльності банківської системи, банку.

Стратегія розвитку банку - внутрішній документ банку, в якому визначені ключові пріоритети його діяльності на найближчий період, містяться сценарії розвитку і плани заходів, здатних реалізувати обрані пріоритети і цілі, описано узгодження процедур оперативного управління з механізмами стратегічного управління і планування.

Структура активів - кількісні співвідношення між різними за якістю активами (вкладеннями коштів) або, що те ж саме, частки різних груп активів в їх загальному балансовому підсумку.

Трудова політика банку (мета) - формування в банку належної корпоративної культури, а саме підтверджених реальною практикою і відповідають місії (стратегії) банку загальних цінностей і норм трудового і міжособистісного поведінки, які працівники, складові колектив, приймають на себе в якості кодексу поведінки.

Вказівка ЦБ РФ - нормативний акт, в якому встановлюється окреме правило з питання, віднесеній до компетенції Банку Росії. Вказівки також можуть бути:

 • • про зміни і доповнення чинного нормативного акта ЦБ РФ;
 • • про скасування чинного нормативного акта ЦБ РФ.

Управління - окремий, специфічний вид свідомої людської діяльності, розумової праці, сутність якого зводиться до цілеспрямованого впливу на учасників і на істотні характеристики і фактори процесу спільної людської діяльності за допомогою певних управлінських дій (рішень) з метою досягнення бажаних результатів такої діяльності.

Управлінське рішення - певним чином зафіксований план, варіант, спосіб необхідних або можливих дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей, доведений до виконавців в однозначній формі. Відповідно прийняття управлінського рішення - процес виявлення проблеми, визначення способів її рішення і прийняття певної програми дій, яка фіксується в письмовій або усній формі і має обов'язкову силу.

Статут кредитної організації - єдиний її установчий документ. Учасники створення господарського товариства повинні також укласти в письмовій формі договір про його заснування (створення).

Статутний капітал комерційного банку - грошовий вираз майна, яким банк повинен володіти як юридична особа і як господарююча одиниця (не менше деякої нормативно встановлюється величини), тобто це той розмір майна, тільки при наявності якого новостворюваний банк може бути взагалі зареєстрований як юридична особа і отримати банківську ліцензію.

Філія - відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцем його знаходження (поза місцем знаходження його головної контори) і здійснює частину його функцій, в тому числі функції представництва.

Фінансові ризики - реальна можливість невиправданого збільшення витрат, зниження доходів, зменшення прибутку, виникнення збитків, зменшення капіталу, нездатності розплачуватися за своїми зобов'язаннями внаслідок будь-яких чинників внутрішнього і зовнішнього характеру (включаючи невірні дії або відсутність дій), що впливають на умови і результати діяльності економічного суб'єкта .

Цінні папери - це:

 • а) акції, облігації, векселі та інші (в тому числі похідні від них) посвідчення майнових прав (прав на ресурси), що відокремилися від своєї основи і визнані в такій якості в законодавстві;
 • б) (відповідно до ГК РФ, ст. 142-144) документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З передачею цінного папера переходять усі засвідчуються нею права в сукупності. У випадках, передбачених в законі або в установленому ним порядку, для здійснення і передачі прав, засвідчених цінним папером, достатньо доказів їх закріплення в спеціальному реєстрі (звичайному або комп'ютеризованому).

До цінних паперів відносяться: державна облігація, облігація, вексель, чек, депозитний і ощадний сертифікати, банківська ощадна книжка на пред'явника, коносамент [1] , акція, приватизаційні цінні папери та інші документи, які в законах про цінні папери або у встановленому в них порядку віднесено до цінних паперів.

Економічна стійкість банку - досягнення їм рівноважного стану на кожен конкретний момент часу за рахунок регулювання власної діяльності, адаптації до зовнішніх і внутрішніх умов функціонування.

Емісійна цінний папір - будь-який цінний папір, в тому числі бездокументарна, яка характеризується одночасно наступними ознаками:

 • а) закріплює сукупність майнових і немайнових прав, що підлягають посвідченню, поступку і безумовному здійсненню з дотриманням встановлених форми і порядку;
 • б) має рівні обсяг і строки здійснення прав всередині одного випуску незалежно від часу придбання цінного паперу.
 • в) розміщується випусками.

Види емісійних цінних паперів:

 • • акції;
 • • облігації;
 • • опціони емітента;
 • • депозитарні розписки.

 • [1] Коносамент (bill of lading) - документ, що видається перевізником вантажовідправнику в посвідчення прийняття вантажу до перевезення морським транспортом із зобов'язанням доставити вантаж в порт призначення і видати його законному власникові коносамента. Коносамент є одним з основних документів, що застосовуються під час митного оформлення і митного контролю товарів, що переміщуються морським транспортом.
 
< Попер   ЗМІСТ