Суб'єкти маркетингової діяльності та основні елементи сучасної концепції маркетингу

До суб'єктів маркетингової діяльності відносяться:

 • • виробник товарів або обслуговуюча організація, т. Е. Підприємства, які надають транспортні, складські, інформаційно-аналітичні, логістичні та інші послуги;
 • • кінцевий споживач, т. Е. Підприємства, які купують товари для особистого некомерційного споживання;
 • • проміжний споживач - організації або підприємства, які набувають в основному сировину для використання у своїй діяльності (переробні підприємства);
 • • оптова торгівля - підприємства, які купують товари для перепродажу роздрібній торгівлі або організаціям-споживачам;
 • • роздрібна торгівля - підприємства, які займаються продажем товарів кінцевим споживачам.

У кожного суб'єкта маркетингової діяльності свої функції та завдання в реалізації маркетингових заходів. При цьому жоден суб'єкт не в змозі виконувати всі маркетингові функції, оскільки не має для цього достатніми фінансовими ресурсами.

Крім того, при організації маркетингової діяльності необхідно врахувати, що кожна галузь має свої особливості. З урахуванням цього виділяють шість основних галузей маркетингової діяльності:

 • 1. Виробничий маркетинг (промисловий, будівельний, аграрний і т. Д.). Його головними цілями є: пошук ринку збуту; оцінка його ємності; обгрунтування виробничо-інвестиційної програми; розробка нового продукту; оцінка конкурентоспроможності товарів і послуг і т. д.
 • 2. Торгово-збутовий маркетинг. Головними цілями цього виду є: формування каналів товароруху; організація збуту і продажу товарів; переміщення і складування товарів (логістика); вивчення і прогнозування купівельного попиту; створення системи торговельного та післяпродажного сервісу.
 • 3. Маркетинг сфери послуг. У ньому поєднуються мети виробничого і торгового маркетингу. Особливістю цього виду маркетингової діяльності є нематеріальність послуг, т. Е. Нездатність послуг до зберігання і т. П.
 • 4. Маркетинг інтелектуального продукту. Предметом цього виду маркетингу є інформаційний продукт та інформаційні технології, т. Е. При цьому виді маркетингу використовуються особливі форми його реалізації та сервісу.
 • 5. Між народний маркетинг. Предметом цього виду маркетингу є міжнародний ринок і зовнішньоекономічна діяльність.
 • 6. Маркетинг фінансово-кредитного продукту і страхової справи. Предметом цього виду маркетингу є цінні папери, різні форми біржової та фінансової діяльності.

Крім того, існує маркетинг деяких специфічних ринків, зокрема ринку праці та ринку освіти, сфери політичних і соціально-економічних відносин, мистецтва, культури і т. П.

Так само як і в економіці (мікроекономіка, макроекономіка та міжнародна економіка), в маркетингу виділяють три рівні:

 • • мікромаркетинг, т. Е. Маркетингова діяльність окремого підприємства. На цьому рівні виділяють внутрішній маркетинг (організація діяльності персоналу власної маркетингової служби) і зовнішній маркетинг (доведення товару до споживачів, організація зв'язку з клієнтами та торговими посередниками, вивчення ринку);
 • • макромаркетинг, т. Е. Маркетингова діяльність на рівні національної економіки. На цьому рівні розглядають участь державних установ, галузевих і регіональних структур в управлінській, регулюючої і дослідницької діяльності ринку;
 • • глобальний (міжнародний маркетинг), т. Е. Маркетингова діяльність на світовому ринку при організації зовнішньоторговельної діяльності. На цьому рівні виділяють особливу форму - мегамаркетинг, т. Е. Діяльність транснаціональних компаній по проникненню на ринок будь-якої країни.

Сучасна концепція маркетингу виділяє дев'ять основних елементів формування і задоволення попиту, які взаємопов'язані між собою: нужда, потреба, запит, товар, обмін, угода, ринок, маркетинг і управління маркетингом (попитом).

 • 1. Нужда - почуття, що відчувається людиною в нестачі чого-небудь. Потреби людей різноманітні і складні; всі вони виходять від природи конкретної людини. Укрупнено всі потреби об'єднують у три групи:
  • • фізіологічні потреби (в їжі, одязі, теплі і безпеці);
  • • соціальні потреби (в духовній близькості, впливові і прихильності);
  • • особисті потреби (в знаннях і самовираженні).

Якщо потреба незадоволена, то людина відчуває себе ущемленим і переживає відсутність можливості задовольнити її. Незадоволений людина або займеться пошуками об'єкта, здатного задовольнити нестаток, або спробує заглушити її.

2. Потреба - нестаток, що прийняв специфічну форму відповідно до культурного рівня й особистості індивіда. Потреби виражаються в об'єктах, здатних задовольнити потребу у той спосіб, який притаманний укладу життя конкретної людини і економічному рівню розвитку даного суспільства. У міру розвитку суспільства ростуть і потреби людей, а ресурси для їх задоволення обмежені. Коли людина не в змозі задовольнити якусь потребу, він або замінює її, або знижує рівень своїх запитів.

Виробники, у свою чергу, починають цілеспрямовані дії, з одного боку, для стимулювання зростання цих потреб, а з іншого - для їх задоволення. Товар пропагується ними як засіб задоволення потреб. Можливості людей, на жаль, не завжди відповідають зростаючим потребам.

Завдання маркетингу полягає в тому, щоб максимально ефективно використовувати ресурси для того, щоб забезпечити задоволення потреб. Оскільки потреби людей практично безмежні, а ресурси і можливості людини для їх задоволення обмежені, то він буде вибирати ті товари, які доставлять їй найбільше задоволення з урахуванням його фінансових можливостей.

 • 3. Запит - потреба, підкріплена купівельною спроможністю. При обмежених ресурсних можливостях люди задовольняють свої потреби в першу чергу шляхом придбання товарів, які приносять їм найбільшу користь і задоволення. На зміну вибору того чи іншого товару можуть впливати такі фактори, як зміна цін, якості товарів, рівня доходів населення, моди, смаків і т. Д.
 • 4. Товар - це все те, що може задовольнити потребу людини відповідно до його купівельною спроможністю, т. Е. Запитом. Людина вибирає товар, сукупність властивостей якого забезпечує йому найбільше задоволення за дану ціну, з урахуванням своїх специфічних потреб і ресурсів. При виборі товару люди орієнтуються на ті товари, які забезпечують їм отримання кращого набору вигод за свої гроші.

Основними інструментами маркетингу при просуванні товару є: грамотна рекламна кампанія; налагоджений збут; ефективне обслуговування; міцні зв'язки з громадськістю; гнучка політика цін.

 • 5. Обмін - спосіб отримання бажаного для себе продукту (товару) замість іншого продукту або товару. Обмін є одним з базових понять маркетингу. Для здійснення обміну необхідно, щоб виконувалися наступні умови:
  • • сторін має бути як мінімум дві;
  • • кожна сторона повинна розпорядженні чимось, що могло б представляти цінність для іншої сторони;
  • • кожна сторона повинна бажати здійснити обмін з іншою стороною;
  • • кожна сторона повинна бути вільною у виборі - вступати в обмін чи ні;
  • • кожна сторона повинна бути в змозі здійснювати комунікації та доставку свого продукту.

Дотримання цих умов робить обмін можливим, а відбудеться він чи ні - залежить від того, чи прийшли сторони до угоди і чи готові вони укласти угоду.

 • 32
 • 6. Угода - комерційний обмін цінностями між двома сторонами, т. Е. Це угода між двома сторонами про умови, терміни і місце реалізації товару. Існують два види угод:
  • • грошова угода, коли товари обмінюються на гроші;
  • • бартерна угода, коли один товар обмінюється на інший. Така угода передбачає наявність у двох сторін принаймні двох товарів, що представляють інтерес для взаємного обміну, а також узгоджених умов, часу і місця її здійснення.
 • 7. Ринок - це місце, де відбуваються угоди, т. Е. На ринку вироблений продукт і витрачений на нього працю доводять свою цінність і значимість для споживачів. Ринок складається з наступних обов'язкових елементів:
  • • конкретні люди (домашні господарства) зі своїми потребами;
  • • підприємства різних форм власності;
  • • держава з потребами для задоволення держпотреб;
  • • купівельна сила (зазвичай гроші);
  • • відповідна можливість і бажання купити;
  • • наявність продавців, що бажають і мають можливість продати.
 • 8. Маркетинг - вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб і потреб населення і суспільства в цілому шляхом обміну товарів і надання послуг. Цей елемент концепції сучасного маркетингу реалізується як на рівні держави в цілому, так і на рівні окремих регіонів.
 • 9. Управління маркетингом - це аналіз, планування, втілення в життя і контроль проведення заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями заради досягнення певних цілей організації (отримання прибутку, зростання обсягу збуту і т. Д.).

Економічний сенс концепції сучасного маркетингу полягає у підвищенні рівня конкурентоспроможності товарів, їх модернізації, своєчасному створенні нових товарів, а також прискоренні їх просування на ті ринки, де може бути досягнутий максимальний комерційний ефект.

Головне в концепції сучасного маркетингу - це цільова орієнтація на ринку і комплексний підхід до вирішення маркетингових завдань. Комплексний підхід означає, що ефективність маркетингової діяльності забезпечується тільки в тому випадку, якщо він використовується одночасно і в сфері виробництва, і у сфері обігу товарів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >