Методи правового регулювання банківської діяльності

У юридичній літературі в даний час досить часто допускається змішання понять "метод правового регулювання" і таких як "правовий режим" (поняття, що об'єднує принципи, прийоми і засоби правового регулювання) і "принципи правового регулювання".

Методом правового регулювання є сукупність способів (прийомів) впливу на суспільні відносини (діяльність їх учасників), яка зумовлює правове становище (статус) учасників цих відносин по відношенню один до одного.

Виділяють два методи правового регулювання:

  • 1) централізоване, імперативне регулювання (метод субординації), при якому правове становище суб'єктів по відношенню один до одного характеризується як відносини субординації, тобто підпорядкування;
  • 2) децентралізоване, диспозитивное регулювання (метод координації), при якому учасники громадських відносин виступають як рівноправні сторони.

Однак стосовно до окремих галузей права можуть виділятися також такі методи, як метод автономії і процесуальної рівності сторін, метод заохочення, метод рекомендацій і деякі інші [1] , що, по суті, є некоректною спробою висловити своєрідність аналізованих відносин. Насправді мова в цих випадках йде або про принципи правового регулювання (автономія та процесуальну рівність сторін), або про соціально-політичних, а не юридичних явищах (заохочення і рекомендація), оскільки в другому випадку відсутня общеобязательность і можливість застосування заходів державного примусу.

Наявність таких спроб є наслідком підходу, що у кожної галузі повинен бути свій метод. У зв'язку з цим дане поняття в більшості випадків перетворилося в конструкцію, що поєднує в собі всі елементи юридичного режиму правового регулювання.

Насправді, коли мова йде про юридичну рівність або нерівності суб'єктів правовідносин (саме визначення цього і є власне смислом виділення поняття "метод правового регулювання"), мається на увазі, що ці суб'єкти або вступають у відношення і беруть участь в ньому своєю волею і в своєму інтересі (метод координації), або вступають в нього і беруть участь в ньому незалежно від своєї волі (метод субординації). У першому випадку спочатку правове становище суб'єкта визначається через встановлення загального дозволу, а для виникнення конкретного правовідносини необхідно його вольове дію. При цьому суб'єкт має право визначати на свій розсуд, наприклад, контрагентів, об'єкт правовідносини і т.д. Крім того, правовідносини може бути припинено вольовими діями (угодою з кредитором, одностороннім волевиявленням, якщо це допускається законом або договором). У другому випадку правовідносини виникають одразу при настанні певного юридичного факту незалежно від волі підлеглого (зобов'язаного) суб'єкта в силу закону. В цьому випадку для уповноваженої особи вже заздалегідь встановлюється коло зобов'язаних перед ним осіб і обсяг їх обов'язків. Наприклад, права податкових органів (по суті, це конкретні дозволу в рамках загальної заборони) встановлюються для забезпечення реалізації та контролю за виконанням обов'язків платниками податків, на яких і поширюються владні повноваження податкових органів. Припинити ці відносини можна тільки добровільним виконанням або застосуванням до зобов'язаному особі відповідальності.

Існує точка зору, згідно з якою в поняття методу правового регулювання включаються безпосередньо і самі засоби правового впливу (правовий інструментарій) [2] , які входять в механізм правового регулювання. Відповідно, в цьому випадку метод характеризується не тільки через правове становище (статус) учасників регульованих суспільних відносин (виду діяльності) по відношенню один до одного, але і через особливості виникнення правових зв'язків між ними (характеристика юридичних фактів); специфіку вирішення конфліктів і особливості застосування заходів примусового впливу на порушників (ознаки актів реалізації прав і обов'язків, а також актів застосування права). Однак з таким підходом як заснованому на змішуванні понять "спосіб (прийом) здійснення впливу" і "засіб впливу" погодиться важко. Крім того, деякі види правовідносин, що підпадають в сферу цивільно-правового регулювання, мають певні відмітними ознаками. Зокрема, юридичним фактом, що породжує виникнення правовідносин внаслідок заподіяння шкоди, можуть бути тільки дії (як правило, неправомірні); акти державних органів, які порушують права власників та інших законних власників, в більшості випадків можуть бути оскаржені не тільки в судовому, а й адміністративному порядку; для зобов'язальних правовідносин характерна можливість застосування такого виду способів захисту прав, як заходи оперативного впливу. При такому підході виходить, що правове регулювання цих видів суспільних відносин здійснюється за допомогою різних методів, хоча вони становлять предмет однієї профілюючою галузі права - цивільного.

Ще одним прикладом некоректної виділення іншого методу правового регулювання є так званий колізійних метод, який виділяється в міжнародне приватне право і застосовується у взаємодії з вищевказаними методами [3] . В даному випадку поняття "метод правового регулювання" ототожнюється з прийомом юридичної техніки (правотворчій і правозастосовчій), а також з принципами правового регулювання.

Для того щоб колізійних метод міг розглядатися саме як метод правового регулювання поряд з методом координації та субординації, вони повинні підпадати під єдине визначення. Разом з тим порядок вибору норм певної правової системи не стосується визначення рівності або підпорядкування однієї сторони іншій.

Виходячи з цього, у банківського права немає власного методу. При правовому регулюванні банківської діяльності використовується і метод субординації (відносини Банку Росії з кредитними організаціями з приводу здійснення банківського нагляду) і метод координації (договірні відносини з участю кредитних організацій і Банку Росії).

  • [1] Див .: Загальна теорія права: акад. курс: в 2 т. / під ред. Μ. Н. Марченко. Т. 2. М., 1998. С. 235.
  • [2] Див .: Цивільне право: підручник: у 2 т. / Відп. ред. Е. А. Суханов. Т. 1. М., 1998. С. 33.
  • [3] Див .: Богуславський Μ. М. Міжнародне приватне право: підручник. М., 1994. С. 75.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >