Створення резервів на можливі втрати

Відповідно до ст. 24 Закону про банки і банківську діяльність кредитна організація зобов'язана створювати резерви (фонди) на покриття можливих збитків (втрат).

На відміну від резервів, що депонуються в Банку Росії, дані резерви (фонди):

Відмінні ознаки і значення резервів на можливі втрати

 • • створюються тільки в бухгалтерському обліку кредитних організацій і не перераховуються на рахунки в Банку Росії;
 • • створюються щодо розміщуваних, а не залучених коштів.

Дані резерви формуються у валюті РФ. Їх основне значення полягає в тому, що вони є показником стану заборгованості перед кредитною організацією з точки зору ризику її непогашення боржниками, а також дозволяють покрити в бухгалтерському обліку збитки, що виникли при списанні з балансу кредитної організації безнадійної для стягнення заборгованості або при відображенні додатково вироблених витрат .

При цьому згідно зі ст. 34 Закону про банки і банківську діяльність кредитна організація зобов'язана вжити всіх передбачених законодавством РФ заходи для стягнення заборгованості.

На підставі ст. 69 Закону про Центральний банк РФ порядок формування резервів на можливі втрати встановлюється Банком Росії.

Види резервів на можливі втрати, їх характеристика

Виділяються наступні види резервів:

 • 1) на можливі втрати з позик, позикової і прирівняної до неї заборгованості [1] ;
 • 2) на можливі втрати [2] ;
 • 3) під операції з резидентами офшорних зон [3] .
 • 1. Обов'язок кредитних організацій створювати резерви на можливі втрати з позик, позикової і прирівняної до неї заборгованості поширюється:
  • - На надані кредити (позики), розміщені депозити, інші розміщені кошти, включаючи вимоги на отримання (повернення) боргових цінних паперів, акцій векселів, дорогоцінних металів, наданих за договором позики;
  • - Враховані векселі;
  • - Суми, сплачені кредитною організацією бенефіціару за банківськими гарантіями, але не стягнені з принципала;
  • - Вимоги кредитної організації по операціях фінансування під відступлення грошової вимоги (факторингу);
  • - Вимоги кредитної організації, придбані за угодами поступки прав вимоги;
  • - Вимоги кредитної організації по придбаним на вторинному ринку заставних;
  • - Вимоги кредитної організації по операціях, пов'язаних з відчуженням (придбанням) кредитної організацією фінансових активів з одночасним наданням контрагенту права відстрочки платежу (поставки фінансових активів);
  • - Вимоги кредитної організації до платників по оплаченим акредитивами (в частині непокритих експортних і імпортних акредитивів);
  • - Вимоги кредитної організації як лізингодавця до лізингоодержувача за операціями фінансової оренди (лізингу).

Резерв формується за конкретною позикою або за портфелем однорідних позичок, тобто по групі позичок з подібними характеристиками кредитного ризику.

Резерв формується в межах суми основного боргу, тобто без урахування відсотків за користування позикою, комісійних зборів, штрафних санкцій.

Оцінка кредитного ризику проводиться у вигляді судження, яке яке виноситься за результатами комплексного і об'єктивного аналізу діяльності позичальника з урахуванням його фінансового становища, якості обслуговування боргу за позикою, а також усієї наявної в розпорядженні кредитної організації інформації про будь-які ризики його діяльності, включаючи відомості про зовнішні зобов'язаннях позичальника, про функціонування ринків, на яких він працює.

Наприклад, індивідуальні позики з метою визначення розміру резерву класифікуються на підставі професійного судження в одну з п'яти категорій якості: стандартні позики, нестандартні позики, сумнівні позики, проблемні позики, безнадійні позики.

Залежно від віднесення до однієї з цих категорій розмір резерву становить від 0% (стандартні позики) до 100% (безнадійні позики).

Однорідні позики в залежності від кількості днів прострочення і забезпечення групуються в портфелі, за якими створюється резерв від 0,5 до 75%.

 • 2. Під можливими втратами кредитної організації стосовно до формування резерву на можливі втрати розуміється ризик виникнення збитків у зв'язку з наступними обставинами:
  • - Невиконання або неналежне виконання зобов'язань контрагентом кредитної організації або особою, виконання зобов'язань яким забезпечується прийнятим на себе кредитною організацією зобов'язанням;
  • - Знецінення (зниження вартості) активів кредитної організації;
  • - Збільшення обсягу зобов'язань або витрат кредитної організації в порівнянні з відбитими раніше в бухгалтерському обліку.

Вимоги кредитної організації в залежності від оцінки фінансового становища контрагента з точки зору виявлення ймовірності невиконання або неналежного виконання ним договірних зобов'язань групуються в п'ять категорій якості, під які формуються резерви від 0 до 100%.

 • 3. До резидентів офшорних зон, під операції з якими формується резерв, відносяться:
  • • фізична особа, що має постійне місце проживання на території іноземної держави, що надає пільговий податковий режим або який не передбачає розкриття та надання інформації при проведенні фінансових операцій, в тому числі тимчасово перебуває за межами офшорної зони;
  • • юридична особа, засноване на території офшорної зони;
  • • відокремлений підрозділ юридичної особи, розташоване на території офшорної зони, яка не має статусу юридичної особи;
  • • знаходиться за межами офшорної зони філія або представництво резидента офшорної зони.

Резерв під операції з резидентами офшорних зон формується за тими ж зобов'язаннями перед кредитною організацією, що і резерви на можливі втрати з позик, позикової і прирівняної до неї заборгованості, а також на можливі втрати.

Залежно від групи офшорних зон [4] даний резерв формується в розмірі від 0 до 50%.

 • [1] Див .: Положення про порядок формування кредитними організаціями резервів на можливі втрати з позик, позикової і прирівняної до неї заборгованості, затв. ЦБ РФ 26.03.2004 № 254-П.
 • [2] Див .: Положення про порядок формування кредитними організаціями резервів на можливі втрати, затв. ЦБ РФ 20.03.2006 № 283-П.
 • [3] Див .: вказівку ЦБ РФ від 22.06.2005 № 1584-У "Про формування та розмір резерву на можливі втрати під операції кредитних організацій з резидентами офшорних зон".
 • [4] Ці групи визначені вказівкою ЦБ РФ від 07.08.2003 № 1317-У "Про порядок встановлення уповноваженими банками кореспондентських відносин з банками-нерезидентами, зареєстрованими в державах і на територіях, що надають пільговий податковий режим і (або) не передбачають розкриття та надання інформації при проведенні фінансових операцій (офшорних зонах) ".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >