Кредитні організації як професійні інвестори на ринку цінних паперів

Кредитні організації і Банк Росії в силу прямої вказівки в законі відносяться до кваліфікованих інвесторів на ринку цінних паперів (п. 2 ст. 51.2 Закону про ринок цінних паперів).

Відповідно до міжнародної практики кваліфікованим інвестором визнається особа, досвід і кваліфікація якого дозволяють йому адекватно оцінювати ризики, пов'язані з інвестиціями в ті чи інші фондові інструменти, і самостійно здійснювати операції з цінними паперами на основі таких оцінок [1] .

По-перше, у випадках, встановлених федеральними законами або нормативними правовими актами Банку Росії, деякі емісійні цінні папери можуть бути призначені тільки для кваліфікованих інвесторів (п. 7 ст. 17 Закону про ринок цінних паперів). Відповідно тільки з ними можуть укладати угоди брокери щодо цих цінних паперів і похідних фінансових інструментів (п. 5 ст. 3 Закону про ринок цінних паперів).

По-друге, статутами акціонерних інвестиційних фондів або правилами довірчого управління закритих та інтервальних пайових інвестиційних фондів може бути передбачено, що їхні акції або інвестиційні паї призначені тільки для кваліфікованих інвесторів (ст. 4.1 та 14.1 Федерального закону "Про інвестиційні фонди").

Інформація про акціонерне інвестиційному фонді і про пайовий інвестиційний фонд, акції та інвестиційні паї яких обмежені в обороті, надається в порядку і строки, які встановлені нормативно-правовими актами федерального органу виконавчої влади по ринку цінних паперів (п. 3 ст. 52 Федерального закону "Про інвестиційні фонди ") [2] .

По-третє, професійні учасники ринку цінних паперів, які здійснюють брокерську діяльність та діяльність з управління цінними паперами, має право здійснювати цивільно-правові угоди з придбання іноземних фінансових інструментів, які не кваліфіковані в якості цінних паперів [3] відповідно тільки за рахунок клієнтів або для клієнтів - установників управління, що є кваліфікованими інвесторами.

Професійна діяльність кредитних організацій на ринку цінних паперів

Види професійної діяльності на ринку цінних паперів, які здійснюються кредитними організаціями

Відповідно до Закону про ринок цінних паперів до професійної діяльності на ринку цінних паперів належать такі види діяльності, які здійснюються щодо емісійних цінних паперів.

1. Брокерська діяльність. Брокерської визнається діяльність по здійсненню цивільно-правових угод з цінними паперами за рахунок клієнта (в тому числі емітента емісійних цінних паперів при їх розміщенні) на підставі укладеного з ним возмездногодоговору (п. 1 ст. 3).

При цьому брокер вправі надавати клієнту в позику грошові кошти або цінні папери для здійснення операцій купівлі-продажу цінних паперів за умови надання клієнтом забезпечення у вигляді належних йому або придбаних для нього брокером цінних паперів. Угоди, що здійснюються з використанням грошових коштів або цінних паперів, переданих брокером в позику, іменуються маржинальними угодами (п. 4 ст. 3).

 • 2. Дилерська діяльність. Дилерська діяльність є укладання угод купівлі-продажу цінних паперів від свого імені і за свій рахунок шляхом публічного оголошення цін і при наявності зобов'язання купівлі (продажу) цінних паперів за цими цінами (ст. 4).
 • 3. Діяльність з управління цінними паперами. Під діяльністю з управління цінними паперами визнається здійснення протягом певного терміну від свого імені і за винагороду довірчого управління в інтересах інших осіб наступним майном:
  • а) цінними паперами;
  • б) грошовими коштами, призначеними для здійснення угод цінними паперами або укладення договорів, які є похідними фінансовими інструментами (ст. 5).
 • 4. Клірингова діяльність. Під клірингової розуміється діяльність по визначенню і заліку взаємних зобов'язань сторін по операціях з цінними паперами. З 1 січня 2013 р дана діяльність підпаде під дію Федерального закону "Про кліринг і клірингової діяльності" (див. П. 4 ст. 12 Федерального закону від 07.02.2011 № 8-ФЗ "Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації в зв'язку з прийняттям Федерального закону "Про кліринг і клірингової діяльності").
 • 5. Депозитарна діяльність. Депозитарною діяльністю визнається надання послуг із зберігання сертифікатів цінних паперів і обліку прав на цінні папери (ст. 7). Центральним депозитарієм може бути визнана тільки небанківська кредитна організація (ст. 2 Федерального закону від 07.12.2011 № 414-ФЗ "Про центральному депозитарії") [4] .
 • 6. Діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів. Діяльністю ведення реєстру власників цінних паперів зізнаються збір, фіксація, обробка, зберігання та надання певних даних про власників іменних цінних паперів (ст. 8).

Кредитна організація як емітент може бути власником реєстру власних цінних паперів, якщо число їх власників не перевищує п'ятисот.

Немає також формальної заборони і на здійснення кредитними організаціями діяльності з ведення реєстру на підставі доручення емітента.

7. Діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів. Даною діяльністю визнається надання послуг, безпосередньо сприяють висновку цивільно-правових угод з цінними паперами між учасниками ринку цінних паперів (ст. 9).

Таку діяльність здійснюють фондові біржі. Однак кредитні організації як фондові біржі функціонувати не можуть, оскільки цей вид діяльності не сумісний з банківської (п. 4 ст. 11).

У той же час формального заборони на здійснення кредитними організаціями діяльності з організації торгівлі на позабіржовому ринку цінних паперів в чинному законодавстві не міститься.

 • [1] Див .: Стратегію розвитку фінансового ринку Російської Федерації на 2006-2008 роки, затв. розпорядженням Уряду РФ від 01.06.2006 № 793-р.
 • [2] Див .: лист ФСФР РФ від 22.10.2009 № 09-ВМ-02/24805 "Про надання інформації з цінних паперів, призначеним для кваліфікованих інвесторів (включаючи інвестиційні паї, обмежені в обороті), для організації торгівлі такими цінними паперами" .
 • [3] Див .: Підпункт "в" і "г" п. 3 Положення про кваліфікацію іноземних фінансових інструментів в якості цінних паперів, затв. наказом Федеральної служби з фінансових ринків від 23.10.2007 № 07-105 / пз-н.
 • [4] Див .: Порядок присвоєння статусу центрального депозитарію, затв. наказом Мінфіну Росії від 13.04.2012 № 46н.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >