Біоекологічні карти

(На основі еколого-географічних підходів)

Широке розуміння екології відкрило можливості для виникнення нових напрямків тематичного картографування, пов'язаних з вивченням впливу людини на природу, биотический покрив і особливо на біосферу в цілому. Оскільки екологічні проблеми стали розглядатися як результат взаємодії в складній системі "природа- суспільство-виробництво-людина" і дозвіл їх можливо тільки на міждисциплінарному рівні, біогеографічне картографування збагачується новими науковими підходами та новими сюжетами карт, далеко ступивши за рамки класичної екології. Відмітна особливість цієї групи карт - науково-прикладна спрямованість, орієнтація на підготовку оціночних і прогнозно-рекомендаційних карт, націлених на вирішення екологічних проблем (Бєлов, 2002).

У групі еколого-географічних карт успішно реалізуються три напрямки. Перше з них пов'язане з оцінкою екологічного потенціалу території. Особливе місце тут займають карти екологічних функцій рослинності, які є складовою частиною оцінки екологічного потенціалу території та можливих наслідків антропогенного впливу на навколишнє середовище. Підвищується інтерес до картам продуктивності екосистем (покомпонентного складу біопродукції і для екосистем в цілому), які покликані дати уявлення про їх функціонування і тенденції розвитку за різними сценаріями навколишнього середовища. Карти фотосинтетичної активності та депонування вуглецю стають все більш затребуваними при розвитку дистанційних методів дослідження екологічного потенціалу територій (використання індексів фотосинтетичної активності рослин в аналізі матеріалів космічної зйомки території).

До цього напрямку умовно можна віднести велику групу ресурсних карт, на яких поелементний показ типів рослинності (лісових, кормових, водно-болотних угідь) супроводжується, крім визначення їх ботанічної суті, характеристикою ознак і властивостей, пов'язаних з використанням конкретного рослинного ресурсу. Строго кажучи, ці карти не є біоекологічна, але відображають ресурсні функції біоти. Карти лісової таксації показують поширення різних типів лісів з характеристикою виробничих якостей їх деревостанів як лісового ресурсу (запас, характер, стан деревини). Карти кормових угідь відображають ботанічний склад кормових угідь у зв'язку з ландшафтними особливостями території; в їх легендах наводяться показники пасовиську ємності для різних видів випасаємих тварин, запасів фітомаси та кормової цінності травостоїв. Карти торф'яного фонду розкривають ботанічну характеристику болотних масивів з відображенням складу, якості і запасів торфів. Карти рослинних ресурсів можуть бути використані при складанні похідних карт біостацій цінних мисливських видів тварин, карт запасів харчових, лікарських та інших корисних рослин. Карти мисливських угідь відображають типи мисливських угідь із зазначенням місць існування, поширення об'єктів полювання і можливої продукції.

Другий напрямок в системі біоекологічна картографування представляють досить численні карти антропогенної трансформації біоти під впливом різних факторів. Результати деградації біотичних компонентів знаходять відображення на картах екологічного стану рослинності, тваринного світу та екосистем в цілому. На етапі авторських пошуків знаходяться карти, що характеризують стійкість біологічних об'єктів до різних видів антропогенного впливу. Про це свідчить і розкид у виборі параметрів, що визначають ці властивості об'єктів.

Розширилися підходи до складання карт третього напряму - карт охорони природи. Поряд з традиційним відображенням природоохоронних об'єктів різного статусу (заповідників, заказників, національних парків) велика увага приділяється на картах самим охоронюваним об'єктам (видам і суспільним групам). Велике значення надається розвитку екологічних мереж на регіональному рівні, покликаних вирішувати природоохоронні завдання регіонів. Для інформаційного забезпечення цих робіт в системі ГІС створюються серії карт екологічного зонування території, співпідпорядкованості і взаємозв'язку об'єктів, що охороняються.

Сучасна практика системного аналізу території має потребу в багатьох видах тематичних карт. Для довгострокового планування, вирішення екологічних проблем, організації моніторингу, охорони природи необхідно картографічне забезпечення досліджень на основі серій пов'язаних карт, в яких особливе місце займають біоекологічні карти.

Інформаційне та картографічне забезпечення робіт з проблем збалансованого розвитку регіонів передбачає високу ступінь узгодженості вирішення екологічних і соціально-економічних проблем. Воно зумовлює складання серії карт, різних за функціональною значимістю, серед яких виділяються - інвентаризаційні, індикаційні, оціночні, прогнозні і рекомендаційні карти, покликані забезпечити необхідною еколого-географічною інформацією роботи з ландшафтного планування, виконання програм збалансованого розвитку регіонів, реалізації окремих проектів, які зачіпають конкретні екологічні питання. Підготовка таких карт є необхідною ланкою для обґрунтування прогнозу змін природного довкілля, використання і відтворення природних ресурсів, обґрунтування організації або реконструкції територіально-виробничих комплексів і ін.

Швидкий розвиток тематичного картографування, в цілому, визначило появу і застосування для складання карт геоін- формаційних технологій і дистанційних методів дослідження Землі. Ці технології відкрили зовсім нові перспективи для створення і використання біоекологічних карт. З їх допомогою стало можливим вирішувати нові завдання, пов'язані з оперативністю створення карт, забезпеченням моніторингу, комп'ютерних технологій обробки великого масиву просторової і тимчасової інформації. Сучасна електронна техніка і ГІС-технології надзвичайно розсовують можливості складання і обробки цифрових картографічних моделей. Формується нова концепція комп'ютерного картографування, в тому числі картографування біоти. При цьому широко використовується накопичений досвід відображення біогеографічної інформації, особливо пов'язаної з оцінкою біорізноманіття на планетарному, регіональному і локальному рівнях вивчення. Біоекологі- етичні карти стали невід'ємною частиною досліджень з екологічної оцінки територій, складанням регіональних схем використання природних ресурсів.

У міру того як удосконалюються методи біоекологіческо- го картографування, значення карт живого покриву зростає; карти стають все більш глибокими за змістом, інформаційно насиченими, зростає їх затребуваність, а разом з нею зростають і вимоги користувачів до опрацювання матеріалів з системних зв'язків живого покриву і природного навколишнього середовища при складанні карт.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >