Основні інструменти логістики

Розглянемо основні інструменти логістики, представлені в табл. 1.7.

Планування потреби в матеріальних ресурсах (Material Requirements Planning - MRP ) - система організації виробництва і матеріально-технічного забезпечення; відноситься до класу виштовхують систем. Система дозволяє погоджувати і оперативно коригувати плани і дії закупівельних, виробничих і збутових ланок підприємства з урахуванням постійних змін в режимі реального часу. Плани закупівель, виробництва і збуту в системі MRP можуть узгоджуватися в середньостроковій і довгостроковій перспективі; забезпечується також поточне регулювання і контроль виробничих запасів. Інформаційне забезпечення системи включає дані плану виробництва, файл матеріалів (формується на основі плану виробництва і включає специфіковані найменування необхідних матеріалів із зазначенням їх кількості в розрахунку на одиницю готової продукції і до класифікації за рядом ознак, в тому числі сировина, деталі, складальні одиниці), файл запасів (дані по необхідним для виконання плану виробництва матеріалами, як за наявними на складі, так і замовленим, по ще не поставленим; за термінами виконання замовлень, страховим запасам і ін.).

Планування вимог до розподілу (Distribution Requirements Planning - DRP ) - система контролю за станом запасів у логістичній системі реалізації продукції і послуг. Відноситься до виштовхує системам. Одним з основних параметрів системи DRP є так звана синхронізована точка замовлення, який визначається шляхом прогнозування попиту в різних ешелонах логістичної системи. Отримані дані використовуються в якості вихідних даних при формуванні замовлення на продукцію і розрахунку графіка виробництва за допомогою системи MRP.

Таблиця 1.7

Бізнес-процеси, компоненти та інструменти логістики як концепції управління підприємствами

Бізнес процес

компоненти

Інструменти

Стратегічний менеджмент

Цілі, завдання

Планування потреби в матеріальних ресурсах (Material Requirements Planning - MRP)

Планування вимог до розподілу (Distribution Requirements Planning - DRP)

Планування ресурсів підприємства (Enterprise Resource Planning - ERP)

Розширене планування (Advanced Planning and Scheduling - APS)

Спільне планування, прогнозування та придбання (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment - CPFR)

Синхронізоване зі споживачем планування ресурсів (Customer Synchronized Resource Planning - CSRP)

технологічний менеджмент

Технологія (консолідація, розукрупнення)

Гнучкі виробничі системи (Flexible Manufacturing Systems - FMS) Оптимізовані виробничі технології (Optimized Production Technology - ОРТ) Комплексне автоматизоване виробництво (Computer Integrated Manufacture - CIM) Управління технічним обслуговуванням основних фондів (Physical Resource Management - PRM)

Комплексна система забезпечення якісної роботи обладнання (Total Productive Maintenance System - TPM)

Заміна штампа протягом однієї хвилини (Single Minute Exchange of Dies - SMED)

Система раціоналізації робочого місця (5S) Бережливе виробництво (Lean Production - LP) Корпоративні системи управління виробництвом (Manufacturing Enterprise Solutions - МES)

Логістичний менеджмент

Структура, (потік, ланцюг), місце (територія, траєкторія)

Управління подіями в логістичних ланцюгах (Supply Chain Event Management - SCEM) Моніторинг логістичних ланцюгів (Supply Chain Monitoring - SCMo)

Планування потреби у вхідних, внутрішніх і вихідних матеріальних потоках (Logistics Requirements Planning - LRP)

Логістика, орієнтована на попит (Demand- driven Тесhniques / Logisties - DDT)

Запаси, керовані клієнтами (Vendor Managed Inventory - VMI)

Гнучка система складської вантажопереробки (Flexible Materials Handling System - FMHS)

управління товаром

Товар (кількість, якість)

Безперервна підтримка закупівель та життєвого циклу виробів (Continuous Acquisition and Lifecycle Support - CALS)

Автоматизоване проектування (Computer Aided Design - CAD)

Загальне управління якістю (Total Quality Management - TQM)

Метод управління якістю "Шість сигм" (Six sigma - 6σ)

Управління- відносинами зі споживачами

споживач,

комунікації

Ефективне реагування на запити споживачів (Efficient Customer Response - ECR) Управління фізичним розподілом (Physical Distribution Management - PDM) Управління продажами (Sales Force Automation - SFA)

Управління відносинами з постачальниками

Персонал (постачальники, посередники)

Активна система поставок (Active Supply System - ASS)

Аутсорсинг (Outsourcing - O)

Фінансовий менеджмент

Ціна (витрати, час)

Концепція "Точно під час" (Just in Time - JIT) Планування потреб у фінансах (Finance Requirements Planning - FRP)

Система збалансованих показників (Balanced Scorecard - BSC)

Функціонально-вартісний аналіз (Value analysis - VA)

Управління портфелем активів (Portfolio Management - PM)

Контролінг (Controlling - C)

Метод мінімальних загальних витрат (Least Total Cost - LTC)

Метод управління витратами (Activity Based Costing - ABC)

Планування ресурсів підприємства (Enterprise Resource Planning - ERP) - оптимальний розподіл ресурсів підприємства в масштабах логістичної системи, яке дозволяє отримувати дані і скорочувати обсяг ручних операцій і число завдань, пов'язаних з обробкою фінансової, складської, транспортної та іншої інформації, а також із замовленнями споживачів . Одним з основних способів поліпшення ключових бізнес-процесів для більшості організацій є оперативна і точна інтеграція, що забезпечує отримання, обробку та витяг потрібної інформації. Комп'ютерні системи ERP дозволяють досягати високої якості інтеграції на основі єдиної моделі даних, що забезпечує загальне тлумачення всіх використовуваних даних і задає набір правил для їх оцінки. Системи ERP діють на основі загальної бази даних, яка є фундаментом для комунікацій усередині організації.

Розширене планування (Advanced Planning and Scheduling - APS ) - методологія, яка з'явилася в середині 1990-х рр. і тому може вважатися однією з останніх розробок в теорії управління виробництвом. Включає в себе дві частини: планування виробництва і закупівель і диспетчеризацію виробництва. Перша частина методу APS схожа на алгоритм MRP. Істотна відмінність полягає в тому, що в системі APS узгодження матеріалів і потужностей відбувається не итеративно, а синхронно, що різко скорочує час перепланування. Системи типу APS дозволяють вирішувати такі завдання, як "проштовхування" термінового замовлення в виробничі графіки, розподіл завдань з урахуванням пріоритетів і обмежень, перепланування з використанням повноцінного графічного інтерфейсу. Це особливо актуально для позаказного виробництва, а також у випадках жорсткої конкуренції в термінах виконання замовлення і необхідності точного дотримання цих термінів. Друга частина методу APS - диспетчеризація виробництва, з можливістю обліку різного роду обмежень, з елементами оптимізації. Функції APS, властиві виробничим ERP-систем, поки є відносно новими. Проте, вважається, що з часом алгоритми APS стануть загальноприйнятими для багатьох виробничих підприємств.

Ефективне реагування на запити споживачів (Efficient Customer Response - ECR ) - система організації господарських зв'язків постачальників-виготовлювачів продукції і торгових підприємств, побудована за принципом "точно під час" Gust in Time - JIT) і заснована на точної синхронізації виробництва і збуту, що припускає специфічний підхід до контролю за станом запасів і реорганізацію функцій логістичних систем реалізації продукції і послуг. Ця система передбачає вирішення завдань розрахунку оптимальної партії виробів, що запускаються у виробництво і послідовності переналагодження обладнання, що забезпечують більш повну ув'язку графіка виробництва і графіка поставок. В системі використовується принцип безперервного поповнення запасів, відповідно до якого розширені повноваження постачальників у визначенні обсягу партії поставки і терміну поставки; одночасно встановлено обсяг відповідальності постачальників за наслідки прийнятих ними рішень. Безперервність поповнення запасів може бути досягнута шляхом електронного обміну даними між системою касових терміналів магазину і ЕОМ постачальника. На основі отриманих даних проводиться прогнозування купівельного попиту, імітаційне моделювання різних сценаріїв продажів, формування графіків поставок та ін.

Спільне планування, прогнозування та придбання (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment - CPFR ) тісно пов'язане з концепцією ECR і розглядається як результат її подальшого розвитку і вдосконалення. CPFR є розширений варіант концепції ECR. На відміну від ECR-проектів, орієнтованих виключно на сферу торгівлі, в концепції CPFR розглядаються не тільки маркетингові та логістичні коопераційні процеси, але також і такі процеси, як спільне планування, прогнозування і корпоративне управління. На відміну від ECR, в CPFR основний упор робиться на підвищення якості і ступінь актуальності даних, а не на простий інформаційний обмін.

Основна відмінність CPFR від ECR складається в розрахунку прогнозів потреб і поставок, які постійно актуалізуються. Тим самим в учасників ланцюга поставок з'являється можливість оперативного і планового порівняння значення параметрів виконання робіт і адекватної адаптації власних планів.

У процессной моделі CPFR представлені практичні кроки для реалізації кооперації. Суть процессной моделі CPFR - об'єднання всіх партнерів з метою тісної співпраці, заснованого на наданих обома сторонами ресурсах та інформації. Після того, як визначаються цілі та граничні умови кооперації, починається

етап спільного прогнозування. Перш за все складається прогноз продажів, виходячи з вимог загальних бізнес- планів. Складається календарний план важливих подій, таких як, наприклад, надмірне або недостатнє число філій, маркетингові акції, впровадження нової продукції, тобто подій, які можуть вплинути на продаж продукції. На цьому етапі сплановані процеси і прогнози перетворюються в практичний бізнес-процес і починається процес поставок.

Ключові переваги CPFR складаються в єдиному для всіх партнерів прогнозуванні попиту споживачів; координації співробітництва виробника і продавця від прогнозу продажів до вирішення проблем, що виникають в оперативних бізнес-процесах; динамічного підходу до вирішення проблемних ситуацій; гарантованих поставках продукції від продавців і виробників, які базуються на загальному прогнозуванні.

Синхронізоване зі споживачем планування ресурсів (Customer Synchronized Resource Planning - CSRP ) - системи, які використовують перевірену, інтегровану функціональність ERP і переорієнтують виробниче планування від виробництва далі до покупця (кінцевого споживача). CSRP надають дієві методи і додатки для створення продуктів з підвищеною цінністю для покупця, перевизначаючи практику бізнесу і фокусуючи її на ринковій, а не на виробничій діяльності. При цьому бізнес-процеси тепер інтегрують інтереси покупців.

Сутність концепції полягає в тому, що при управлінні підприємством можна і потрібно враховувати не тільки його матеріальні ресурси, але і всі ресурси, які зазвичай розглядаються як "допоміжні" або "накладні". Це ресурси, що споживаються під час маркетингової і "поточної" роботи з клієнтом, післяпродажного обслуговування (сервісу) товарів, логістичних операцій, а також внутріцехові ресурси. Таким чином, враховуються всі етапи "життєвого циклу" товару. Тому часто CSRP- систему називають "інтегрованою системою підтримки функціонального життєвого циклу вироби".

Реалізація концепції CSRP дозволяє управляти замовленнями клієнтів і в цілому всієї роботою з ними на порядок "детальніше", ніж це було можливо раніше. Дійсно, стало реальністю повсякчасне зміна виробничого графіка, що в умовах "класичної" завдання ERP відносилося до категорії "кошмарних снів", а на конкретних виробництвах середнього і малого розміру зустрічається повсюдно (в Росії - практично скрізь).

Детальний аналіз вартості замовлення і навіть конкретних товарів в його складі став можливий вже на етапі його оформлення, причому не в "середньопотолочний" цифрах, а з урахуванням конкретних технологічних рішень. При розрахунку собівартості можна навіть врахувати всі додаткові операції з тестування та адміністративному обслуговування замовлення, не кажучи вже про післяпродажному обслуговуванні (сервісі) (весь "бізнес-цикл" або "життєвий цикл" товару), що практично неможливо в стандартних системах. Нескладно також моделювати завдання типу: "що краще: зробити або купити?", "Що дешевше: комплектуючі або вузли готового виробу?".

Типовий приклад - термінове замовлення клієнта, який не внесено в виробничі графіки. Брати чи не брати замовлення? В цьому випадку слід врахувати витрати на переналагодження устаткування, втрати від можливого несвоєчасного виконання вже розміщених (запланованих) у виробництві замовлень, витрати на термінову закупівлю відсутнього сировини або комплектуючих і т.д. До цієї ж категорії проблем відноситься і дилема: чи варто торговому підприємству відкривати нову продуктову лінію, якщо це зажадає розвитку сервісної мережі, розширення складських площ, збільшення штату менеджерів, зростання витрат па рекламу? Окупить потенційний прибуток всі ці витрати? На всі ці питання може відповісти CSRP- система.

Планування ресурсів, синхронізоване з покупцем, пропонує новий набір правил бізнесу, які дозволяють розробляти рішення і надавати послуги, які зроблять виробників необхідними для покупців. Конкурентні переваги все частіше визначаються як здатність виробників задовольняти елітарні потреби конкретного покупця кожен день. Наприклад, процес обробки замовлень розширюється, і замість простої функції введення замовлення він дійсно інтегрує функції продажу і маркетингу. Обробка замовлень тепер починається не власне з замовлення, а з даних про покупця або навіть з перспектив продажів.

Гнучкі виробничі системи (Flexible Manufacturing Systems - FMS) - сукупність в різних поєднаннях обладнання з числовим програмним управлінням, роботизованих технологічних комплексів, гнучких виробничих модулів, окремих одиниць технологічного обладнання, систем забезпечення функціонування гнучких виробничих систем в автоматичному режимі протягом заданого інтервалу часу. Гнучкі виробничі системи мають властивість автоматизованої переналагодження при виробництві виробів довільної номенклатури в установлених межах значень і характеристик. Дані системи дозволяють майже повністю виключити ручну працю на вантажно-розвантажувальних і транспортно-складських роботах, здійснити перехід до малолюдної, а в перспективі - і до безлюдної технології.

Оптимізовані виробничі технології - (Optimized Production Technology - ОРТ ) - система організації виробництва і матеріально-технічного забезпечення, розроблена американськими та ізраїльськими фахівцями. Ряд західних фахівців не без підстав стверджують, що ОРТ - це фактично комп'ютеризований варіант системи "Канбан", з тією суттєвою різницею, що ОРТ запобігає виникненню "вузьких місць" у ланцюгу "закупівлі - виробництво - збут", а "Канбан" дозволяє ефективно усувати вже виникли "вузькі місця". Основним принципом системи ОРТ є виявлення у виробництві "вузьких місць" або, за термінологією її творців, "критичних ресурсів". Як критичних ресурсів можуть виступати, наприклад, запаси сировини і матеріалів, машини і обладнання, технологічні процеси, персонал. Від ефективності використання критичних ресурсів залежить ефективність економічної системи в цілому, в той час як інтенсифікація використання інших ресурсів, які називаються некритичними, на ефективності системи практично не позначається. Виходячи з розглянутого вище принципу, підприємства, що використовують систему ОРТ, не прагнуть забезпечити стовідсоткове завантаження робітників, зайнятих на некритичних операціях, оскільки інтенсифікація праці цих робітників призведе до зростання незавершеного виробництва та інших небажаних наслідків. Підприємства заохочують використання резерву робочого часу таких робочих на підвищення кваліфікації, проведення зборів гуртків якості і ін. На основі переліку пріоритетів планується максимальне забезпечення ресурсами продукції, що має вищий (нульовий) пріоритет, а забезпечення всієї іншої продукції - по спадаючій пріоритетів; здійснюється пошук альтернативних ресурсів при відхиленні від графіка виробництва.

Комплексне автоматизоване виробництво (Computer Integrated Manufacture - CIM ) - комп'ютеризоване інтегроване виробництво. CIM - це подальше розширення можливостей систем управління підприємством, аналогічне розширення MRP до рівня MRP II. У класичній MRP II / ERP системі функції планування і управління взаємопов'язані з функціями виконання планів, обліку і управління замовленнями, постачальниками, виробництвом, клієнтами, управління фінансами. У свою чергу, CIM додає в цей інтегрований набір можливості автоматизованого проектування (САПР-системи) і оперативного управління цехами та обладнанням (АСУТП-системи) - функції, для яких настільки тісний контакт з основною бізнес-системою раніше не передбачалося. Таким чином, в CIM-системі інтегруються різні програмні продукти, які мають, як правило, різну ідеологію, різні операційні системи та формати даних.

Управління технічним обслуговуванням основних фондів (Physical Resource Management - PRM ) - система управління технічним обслуговуванням виробничих фондів, що забезпечує системний підхід до різних елементів (виробничі будівлі, технологічне обладнання, транспортні засоби та ін.) На протязі всього терміну їх експлуатації. Система PRM забезпечує збір і обробку інформації про стан виробничих фондів, видачу рекомендацій але попереджувальним і капітальним ремонтам, контроль забезпечення запасними частинами та ін.

Комплексна система забезпечення якісної роботи обладнання (Total Productive Maintenance System - TPM ) - система, що забезпечує оптимальне поєднання фактичного використання виробничих потужностей і витрат на підтримку їх в справному стані за рахунок скорочення поломок і простоїв (у тому числі на переналагодження), а також підвищення продуктивності і вдосконалення обладнання. ТРМ передбачає активну участь працівників усіх рівнів різних служб підприємства в процесі поліпшення використання устаткування.

Заміна штампа протягом однієї хвилини (Single Minute Exchange of Dies - SMED ) - переналагодження або переоснащення обладнання менш ніж за 10 хвилин. Являє собою набір теоретичних і практичних методів, які дозволяють скоротити час операцій налагодження і переналагодження обладнання. Спочатку ця система була розроблена для того, щоб оптимізувати операції заміни штампів і переналагодження відповідного обладнання, проте принципи "швидкого переналагодження" можна застосовувати до всіх типів процесів. Переналагодження в один дотик (One-touch setup або One-Touch Exchange of Die) - варіант SMED, де час переналагодження вимірюється одиницями хвилин (не більш ніж 9).

Система раціоналізації робочого місця (5S) - система організації та раціоналізації робочого місця. Була розроблена в післявоєнній Японії в компанії "Toyota".

 • 5S - це п'ять японських слів:
  • - Сеірі (сортування) - чіткий поділ речей на потрібні і непотрібні і позбавлення від останніх;
  • - Сеітон (дотримання порядку - акуратність) - організація зберігання необхідних речей, яка дозволяє швидко і просто їх знайти і використовувати;
  • - Сеісо (утримання в чистоті - прибирання) - дотримання робочого місця в чистоті і охайності;
  • - Сеікецу (стандартизація - підтримка порядку) - необхідна умова для виконання перших трьох правил;
  • - Сіцуке (вдосконалення - формування звички) - виховання звички точного виконання встановлених правил, процедур і технологічних операцій.

Бережливе виробництво (Lean Production - LP ) - концепція менеджменту, заснована на неухильному прагненні до усунення всіх видів втрат. Бережливе виробництво передбачає залучення до процесу оптимізації бізнесу кожного співробітника і максимальну орієнтацію на споживача. Бережливе виробництво - це Інтерпром

тація ідей виробничої системи компанії "Toyota" американськими дослідниками її феномена.

В рамках концепції бережливого виробництва було виділено безліч елементів: потік одиничних виробів; канбан; загальний догляд за обладнанням - система Total Productive Maintenance (TPM); система 5S; швидке переналагодження (SMED); кайзен; поки-еке ( "захист від помилок") - спеціальний пристрій або метод, завдяки якому дефекти просто не можуть з'явитися.

Корпоративні системи управління виробництвом (Manufacturing Enterprise Solutions - MES ) - група засобів автоматизації, яка виникла внаслідок відокремлення задач, що не відносяться до ERP. До систем MES прийнято відносити додатки, що відповідають: за керування виробничими і людськими ресурсами в рамках технологічного процесу, планування і контроль послідовності операцій технологічного процесу, управління якістю продукції, зберігання вихідних матеріалів і виробленої продукції по технологічним підрозділам, технічне обслуговування виробничого устаткування, зв'язок систем ERP і SCADA / DCS.

Управління подіями в логістичних ланцюгах (Supply Chain Event Management - SCEM ). Модулі моніторингу ланцюжків поставок (SCEM) за допомогою візуальних засобів показують, наскільки ефективно здійснюється управління даними ланцюжками, оперативно попереджають про будь-які зміни в складно структурованої ланцюжку поставок підприємств, змушених інтегрувати дані про постачальників, виробників готової продукції, доларах та інших її учасників, розташованих по всьому світу.

Моніторинг логістичних ланцюгів (Supply Chain Monitoring - SCMo ) - система нового покоління Lean ERP або НЕ-ERP систем. Вона була розроблена в 2002 р для планування і моніторингу виробничих логістичних ланцюжків як всередині, так і поза підприємствами. В даний час SCMo-система - це рішення для підприємств, які постійно удосконалюють свою діяльність, підприємств, які прагнуть бути ощадливими у всіх процесах управління, в тому числі і в області IT-систем управління логістичною діяльністю. Основна функціональність SCMo включає необхідний набір

функцій, призначених для підтримки дискретного виробництва: управління складами виробів; управління запасами, закупівлі, управління попитом / продажу, управління собівартістю і, звичайно, планування і моніторинг виробництва.

Через відносну "молодість" системи, SCMo не має більшості "хронічних" хвороб традиційних ERP. Навпаки, при се первісній підготовці та при цьому розвитку використовувалися і використовуються найсучасніші концепції як програмної архітектури, так і методів управління. А саме:

 • - SCMo спочатку розроблена для роботи на інтернет- платформі з використанням Microsoft.NET;
 • - Система "логічно" побудована за принципом SOA, тобто "Збирається" і конфігурується для кожної конкретної виробничої системи і під особливості підприємства;
 • - Велика функціональність управління виробництвом підтримує такі методики ефективного управління, як:
 • - Lean Production (витягає планування, управління по системі Канбан, візуалізація відбувається, в тому числі і через web-камери, штрихкодування, поки-йока, підтримка одиничного потоку, розрахунок мінімального і максимального рівнів запасів);
 • - ТОС (ідентифікація "вузьких місць", планування виробництва за принципом "барабан-буфер-мотузка");
 • - "Швидке підприємство".

Планування потреби у вхідних, внутрішніх і вихідних матеріальних потоках (Logistics Requirements Planning - LRP ) - система планування і координації матеріальних потоків на рівні підприємства, ланцюгів поставок, територіально-виробничого комплексу і т.п. Система LRP забезпечує інтегрований підхід до управління запасами, прогнозування попиту па перевезення, визначення оптимального коефіцієнта звенно- сти руху матеріальних ресурсів і т.п. В системі LRP широко використовуються пакети прикладних програм, що застосовуються в рамках систем MRP і DRP.

Логістика, орієнтована на попит (Demand-driven Techniques / Logistics - DDT ). Ця технологія розроблялася як модифікація концепції RP ( "планування

потреб ") з метою поліпшення реакції логістичної системи на зміну споживчого попиту. Найбільш відомими є такі чотири варіанти концепції: rules based reorder (RBR), quick response (QR), continuous replenishment (CR) і automatic replenishment (AR). В кінці 1990 х рр. з'явилися вдосконалені версії концепції DDT- Effective Customer Response (ECR) - "Ефективна реакція на запити споживачів" і Vendor Managed Inventory (VMI) - "Управління запасами постачальником", засновані на нових можливостях логістичних інформаційних систем і технологій.

Технологія RBR спирається на одну з найстаріших методик контролю і управління запасами, засновану на концепції точки відновлення замовлення - reorder point (ROP) і статистичних параметрах попиту (витрати) продукції. Ця технологія застосовується для визначення та оптимізації страхових запасів з метою вирівнювання коливань попиту.

Ефективність методу в значній мірі залежить від точності прогнозування попиту, внаслідок чого він довгий час не користувався великою популярністю у фахівців з логістичного менеджменту. Так як прогнози споживчого попиту на готову продукцію не відрізнялися високою точністю, практичного застосування технологія RBR в логістичній діяльності нс знаходила. Відродження методу пов'язано з революцією в інформаційних технологіях, коли з'явилася можливість отримувати і обробляти інформацію про попиті з кожної точки продажів в реальному масштабі часу за допомогою сучасних телекомунікаційних та інформаційно-комп'ютерних систем.

Цьому ж сприяли нові гнучкі виробничі технології, значно скоротили тривалість виробничих логістичних циклів. RBR використовується в основному для регулювання страхових запасів. Застосовуються й інші DDT-орієнтовані методи.

Запаси, керовані клієнтами (Vendor Managed Inventory - VMI) являє собою практику управління поставками, при якій матеріальні запаси контролюються, плануються і управляються постачальником на підставі очікуваного обсягу попиту і заздалегідь обумовлених мінімальних і максимальних рівнях матеріальних запасів. Традиційно успіх в управлінні ланцюгами поставок залежить від розуміння ключових процесів і знаходження балансу між політикою підприємства щодо запасів і рівнем післяпродажного обслуговування (сервісу) клієнтів. Проекти VMI покликані поліпшити обидва параметри.

Концепція VMI заснована на переконанні в тому, що виробник займає кращі позиції для управління матеріальними запасами, так як має більше інформації щодо виробничих можливостей і термінів. Крім того, передача виробнику функції управління матеріальними запасами торгового посередника скорочує логістичний ланцюжок, збільшуючи прозорість поставок і зменшуючи загальний рівень запасів. Для управління поставками відповідно до VMI-підходом виробнику на регулярній основі потрібні дані з продажу, що передаються торговим підприємством за допомогою електронного обміну даними (Electronic Data Interchange - EDI), іншим електронним способом, або через традиційних агентів, наприклад, за допомогою RFID-технології. На підставі отриманих даних виробник бачить актуальну картину по залишкам продукції на складах торгових посередників, динаміці попиту кінцевих споживачів і розраховує обсяг замовлення для відвантаження даними посередникам.

Гнучка система складської вантажопереробки (Flexible Materials Handling System - FMHS) - сукупність в різних поєднаннях гнучких складських модулів, гнучких виробничих модулів, роботизованою внутрішньо складський транспортної мережі, систем забезпечення функціонування в автоматичному і напівавтоматичному режимах протягом заданого інтервалу часу. FMHS призначена для автоматизації технологічних процесів па складах, що розглядаються як організаційне та функціональне ціле, тобто перш за все на складах торговельних організацій, не пов'язаних безпосередньо з процесами виробництва продукції.

Безперервна підтримка закупівель та життєвого циклу виробів (Continuous Acquisition and Lifecycle Support - CALS ) - система контролю і управління науковими дослідженнями і розробками в області створення військової техніки, організації її виробництва і логістичної підтримки. В системі CALS передбачений комплекс стандартів автоматизованого обміну даними між замовником, які розміщують державний контракт на розробку і виробництво військової техніки, постачальниками комплектуючих і сировини, а також відомствами, які виготовляють і експлуатують військову техніку. Загальним для цих стандартів є принцип одноразового введення інформації та багаторазового її використання, безпаперових технологій передачі інформації між локальними інтегрованими базами даних. Передбачено взаємодія системи CALS з гнучкими виробничими системами підприємств-виробників, системами автоматизованого проектування підприємств-розробників і ін.

Автоматизоване проектування (Computer Aided Design - CAD , рус. САПР ) - програмний пакет, призначений для проектування (розробки) об'єктів виробництва (або будівництва), а також оформлення конструкторської та (або) технологічної документації.

Компоненти багатофункціональних систем САПР традиційно групуються в три основні блоки CAD, САМ, САЕ. Модулі блоку CAD (Computer Aided Designed) призначені в основному для виконання графічних робіт, модулі САМ (Computer Aided Manufacturing) - для вирішення завдань технологічної підготовки виробництва, модулі CAE (Computer Aided Engineering) - для інженерних розрахунків, аналізу та перевірки проектних рішень.

Існує велика кількість пакетів САПР різного рівня. Значного поширення набули системи, в яких основна увага зосереджена на створенні "відкритих" (тобто допускають розширення) базових графічних модулів CAD, а модулі для виконання розрахункових або технологічних задач (відповідні блокам САМ і САЕ) залишаються для розробки користувачам або організаціям, спеціалізованим на відповідному програмуванні. Такі додаткові модулі можуть використовуватися і самостійно, без CAD-систем, що дуже часто практикується в будівельному проектуванні. Вони самі можуть представляти великі програмні комплекси, для яких розробляються свої додатки, що дозволяють вирішувати більш вузькі завдання.

Загальне управління якістю (Total Quality Management - TQM) - це принципово новий підхід до управління будь-якою організацією, націлений на якість, заснований на участі всіх її членів (персоналу у всіх підрозділах і на всіх рівнях організаційної структури) і спрямований на досягнення довгострокового успіху за допомогою задоволення вимог споживача і вигоди, як для співробітників організації, так і для суспільства в цілому. Основними цілями TQM є:

 • - Орієнтація підприємця на задоволення поточних і потенційних запитів споживачів;
 • - Зведення якості в ранг мети підприємництва;
 • - Оптимальне використання всіх ресурсів підприємства.

Найбільш важливими елементами TQM є:

 • - Залученість вищого керівництва: стратегія якості в компанії (організації) повинна передбачати постійне, безперервне та особисту участь вищого керівництва (керівника) компанії в питаннях, пов'язаних з якістю. Его одне з основних і обов'язкових умов успішного впровадження TQM, яке є запорукою успішної роботи підприємства в питаннях забезпечення якості;
 • - Акцент на споживача: фокусувати всю діяльність підприємства на потреби та побажання як зовнішніх, так і внутрішніх споживачів;
 • - Загальне участь в роботі: забезпечувати можливості для реальної участі кожного в процесі досягнення головної мети - задовольняти запити споживача;
 • - Увагу процесам: фокусувати увагу на процесах, розглядаючи їх як оптимальну систему досягнення головної мети - максимізацію цінності продукту для споживача і мінімізацію його вартості, як для споживача, так і виробника;
 • - Постійне поліпшення: постійно і безперервно покращувати якість продукту;
 • - Базування рішень на фактах: базувати всі рішення підприємства тільки на фактах, а не па інтуїції або досвіді її працівників.

Метод управління якістю "Шість сигм" (Six sigma - 6σ) - високотехнологічна методика точного налаштування бізнес-процесів, що застосовується з метою мінімізації ймовірності виникнення дефектів в операційній діяльності. Назва походить від статистичної категорії "середньоквадратичне відхилення", що позначається грецькою буквою σ. Метод ґрунтується на шести базових принципах:

 • - Щирий інтерес до клієнта;
 • - Управління на основі даних і фактів;
 • - Орієнтованість на процес, управління процесом і вдосконалення процесу;
 • - Проактивне (випереджаюче) управління;
 • - Співпраця без кордонів (прозорість бар'єрів між підприємствами);
 • - Прагнення до досконалості плюс поблажливість до невдач.

При реалізації проектів за методикою використовується послідовність етапів DMAIC ( "define", "measure", "analyze", "improve", "control" - виявити, виміряти, проаналізувати, вдосконалити, проконтролювати):

 • - Визначення цілей проекту і запитів споживачів (внутрішніх і зовнішніх);
 • - Вимір процесу, щоб визначити поточне виконання;
 • - Аналіз і визначення корінних причин дефектів;
 • - Поліпшення процесу, скорочуючи дефекти; контроль подальшого перебігу процесу.

Управління фізичним розподілом (Physical Distribution Management - PDM ) пов'язане із забезпеченням процесу, в ході якого необхідний продукт виявляється вчасно в потрібному місці але прийнятною ціною. PDM - це організація потоку ресурсів з моменту отримання замовлення до моменту доставки готової продукції клієнту. Крім транспортування, PDM тісно пов'язане з плануванням виробництва, закупівлями, обробкою замовлень, контролем матеріалів і складським господарством. Управління всіма названими сферами має здійснюватися у взаємодії один з одним, гарантуючи той рівень сервісу, який вимагають клієнти, і той рівень витрат, який компанія може собі дозволити.

Управління фізичним розподілом (PDM) пов'язане із забезпеченням процесу, в ході якого необхідний продукт виявляється вчасно в потрібному місці за прийнятною ціною.

PDM складається з чотирьох принципово важливих компонентів:

 • - Рівень матеріальних запасів;
 • - Процес обробки замовлень;
 • - складське господарство;
 • - Транспортне забезпечення.

Управління продажами (Sales Force Automation - SFA ) система автоматизації продажів. Вона здійснює автоматичну реєстрацію всіх етапів продажів підприємства. SFA включає в себе систему відстеження контактів з клієнтами, систему виявлення потенційних клієнтів. SFA легко інтегрується з CRM і може служити основою для цієї системи. Найбільш розвинені SFA системи надають клієнту можливість змоделювати продукт, що задовольняє його потреби "online". Це стало популярним в автомобільній промисловості. Покупець може, скориставшись подібною функцією, вибрати найбільш відповідний колір і інтер'єр автомобіля. Статистичні дані доводять неефективність діяльності будь-якої організації без грамотного планування процесу продажів. Достеменно відомо, що 60% підприємств з цієї причини припиняють своє існування в перші три роки після створення.

Активна система поставок (Active Supply System - ASS ) - доставка матеріалів зі складу підприємства його підрозділам, при цьому видачу, навантаження і передачу матеріалів здійснює відділ матеріально-технічного забезпечення або склад. ASS передбачає встановлення лімітів і графіків доставки матеріалів; розрахунок потреби в вантажно-розвантажувальних і транспортних засобах, встановлення графіків їх роботи і раціональних маршрутів, розрахунок розмірів партій поставки; контроль за використанням матеріалів; встановлення матеріальної відповідальності за збереження поставляються вантажів і передачу їх матеріально-відповідальних осіб споживачів. ASS звільняє працівників цехів від оформлення документації, дозволяє краще використовувати промисловий транспорт за рахунок скорочення простоїв під вантажно-розвантажувальними операціями і більш повного використання вантажопідйомності; підвищує відповідальність працівників матеріально-технічного забезпечення за своєчасне забезпечення виробництва.

Аутсорсинг (Outsoursing - Про ) - спосіб оптимізації діяльності підприємств за рахунок зосередження на основному предметі та передачі непрофільних функцій і корпоративних ролей зовнішнім спеціалізованим підприємствам. Використовуючи аутсорсинг, підприємство набуває ряд переваг: знижує витрати обслуговування бізнес-процесів, підвищує якість непрофільної діяльності, оптимізує діяльність, так як концентрує ресурси на основному виді діяльності підприємства, сприяє підвищенню кваліфікації персоналу.

Концепція "Точно під час" (Just in Time - JIT ) концепція організації виробництва, заснована на синхронізації робіт різних цехів підприємства, пов'язаних логістичним ланцюгом, на синхронізації графіків поставок і графіків виробництва, на періодичному аналізі виробництва з метою усунення всіх зайвих ланок. Концепція JIT передбачає скорочення виробничого циклу, зменшення часу на переналагодження і довжини черги перед обробними центрами, оперативну ліквідацію "вузьких місць", підвищення якості продукції, що дозволяє перейти на спрощення процедури приймального контролю або скасувати його зовсім.

Планування потреб у фінансах (Finite / Finance Requirements Planning - FRP ). Під цією абревіатурою ховаються різні методології: перша - планування виробничих ресурсів в умовах обмежених потужностей, друга - планування фінансових ресурсів. Ні та, ні інша не мають статусу фактичного стандарту, в основному з огляду на те, що такого роду планування досить специфічно для конкретного підприємства.

Система збалансованих показників (Balanced Scorecard - BSC) - концепція перенесення і декомпозиції стратегічних цілей для планування операційної діяльності та контроль їх досягнення. По суті, BSC - це механізм взаємозв'язку стратегічних планів і рішень з щоденними завданнями, спосіб направити діяльність всього підприємства (або групи підприємств) на їх досягнення. На рівні бізнес-процесів контроль стратегічної діяльності здійснюється через так звані ключові показники ефективності (Key Performance Indicator - ΚΡΙ). ΚΡΙ є вимірювачами досяжності цілей, а також характеристиками ефективності бізнес-процесів і роботи кожного окремого співробітника.

У цьому контексті BSC є інструментом не тільки стратегічного, а й оперативного управління.

Перевага BSC полягає в тому, що організація, яка впровадила цю систему, отримує в результаті " систему координат " дій у відповідності зі стратегією на будь-яких рівнях управління і пов'язують різні функціональні області, як, наприклад, управління персоналом , фінанси , інформаційні технології тощо . Невірно розглядати BSC односторонньо, з позиції будь-якої функціональної області. Такі спроби роблять украй скрутним успіх застосування і дискредитують концепцію.

Функціонально-вартісний аналіз (Value analysis - VA ) - дослідження варіантів конструювання нового або вдосконалення виробу, що випускається; розробки програмного продукту, послуги та ін. з точки зору їх відповідності виконуваних функцій при заданому рівні витрат виробництва, вартості розробки і т.д. Основними напрямками VA є стандартизація комплектуючих виробів, застосування більш дешевих матеріалів і зниження матеріаломісткості продукції, встановлення оптимальних вимог до якості виробу і технології його виробництва.

Управління портфелем активів (Portfolio Management - РМ) увібрало в себе багато позитивні риси інших підходів до управління фінансами. Для досягнення кінцевої мети організаціям пропонується розглядати як співробітників інформаційної служби, так і інвестиції в інформаційні технології не як витратну частину, а як активи, які управляються за тими самими принципами, що і будь-які інші інвестиції. Іншими словами, можна сказати, що керівник IT служби підприємства здійснює постійний контроль за капіталовкладеннями і оцінює нові інвестиції за критеріями витрат, вигоди і ризику, як самостійний проект. Він повинен мінімізувати ризик, вкладаючи гроші в різні технологічні проекти, таким чином, формуючи портфель проектів і нівелюючи ризики одних інвестиційних проектів за допомогою інших проектів.

Перейти на використання методу не так просто, і часто цей перехід тягне за собою реорганізацію як системи управління, так і зміна організаційної структури управління. У разі, коли підприємство не змінить методи управління відповідно до розглянутого методом, то переваги виявляться втраченими, бо мають на увазі використання конкретної філософії роботи з активами, та й людський фактор недооцінювати не можна, але ж при переході до даного методу підхід співробітників підприємства до інвестиційних проектів доведеться міняти.

Контролінг (Controlling - З ) - це функціонально відособлений напрям економічної роботи на підприємстві, пов'язане з реалізацією фінансово-економічної функції в менеджменті для прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень. До основних завдань контролінгу належать: пошук ефективних шляхів досягнення намічених цілей; прийняття оперативних і стратегічних рішень, спрямованих на досягнення цілей; оцінка ефективності використання всіх ресурсів підприємства; виявлення резервів зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції і послуг; попередження виникнення кризових ситуацій в найближчому і віддаленому майбутньому.

Метод мінімальних загальних витрат (Least Total Cost - LTC ) - метод розрахунку оптимальної партії виробів, що запускається у виробництво. За цим методом проводиться порівняння витрат на переналагодження обладнання або транспортно-заготівельних витрат і витрат на формування і зберігання запасів для різних партій. В якості оптимальної вибирається та партія, для якої витрати по обох групах збігаються.

Метод управління витратами (Activity Based Costing - ABC ) - підмножина функціонально-вартісного аналізу, що визначає і враховує тільки витрати в розрізі бізнес-процесів (операцій) підприємства - у виробництві, маркетингу, продажу, доставці, технічній підтримці, наданні послуг, обслуговуванні клієнтів, в забезпеченні якості і т.д.

Метод АВС дозволяє виконати наступні види робіт:

 • - Визначення і аналіз витрат на реалізацію бізнес-процесів;
 • - Порівняльний аналіз альтернативних варіантів бізнес-процесів виробництва, збуту та управління отриманих в ході оптимізації бізнес-процесів;
 • - Оптимізація бізнес-процесів за часовими і вартісними показниками, потреби в ресурсах;
 • - Визначення і аналіз основних витрат в розрізі структурних підрозділів підприємства;
 • - Сформувати бюджети структурних підрозділів підприємства.

В основі застосування методу АВС лежить створення моделей бізнес-процесів і підприємства в цілому. Проведення аналізу моделі дозволяє отримати великий обсяг структурованої інформації (вартісних і часових показників, показників трудомісткості і трудовитрат) за всіма видами діяльності підприємства для аналізу і оптимізації бізнес-процесів і структури компанії, а також для прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності та конкурентоспроможності даного підприємства.

Для управління за видами діяльності (функціонального управління) використовується метод ABM - Activity Based Management, який прагне представити підприємство як сукупність різних взаємодіючих видів діяльності (бізнес-процесів і їх операцій), метод АВМ - це процессное (пооперационное) управління витратами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >