Визначення розмірів ЗПСПУ на основі споживчих властивостей продукції

Історично ціна завжди була основним фактором, що визначає вибір покупцем того чи іншого продукту або послуги. Однак в останні десятиліття на купівельному виборі сильніше стали позначатися нецінові фактори. Все більше число підприємств при розрахунку ціни на власну продукцію починають виходити із відчутною цінності своїх товарів. Основним фактором ціноутворення вони вважають не витрати виробництва, а купівельне сприйняття. Підприємству, котра має методом ціноутворення на основі відчутною ціннісної значимості товару, необхідно виявити, які цінові уявлення є у свідомості споживачів про товари підприємств-конкурентів. Відомі численні приклади реалізації продукції за підвищеними в порівнянні з конкурентами цінами за рахунок певних переваг, характерних для даного виду продукції. Ці переваги можуть бути описані так званими показниками якості.

Показник якості - це кількісна характеристика властивостей продукції, що входять до складу її якості, то розглядається відповідно до певних умов створення і експлуатації (або споживання) даної продукції.

Відомі такі методи оцінки якості виробів, засновані на зіставленні показників оцінюваного продукту і базового аналога - продукту підприємства-конкурента:

  • • диференційний;
  • • комплексний.

При диференціальному методі визначаються відносні показники в кожній з груп за формулою

(2.22)

де і - відповідно, кількісна характеристика оцінюваної моделі і базового зразка за показниками кожної з груп.

При комплексному методі обчислюється узагальнений (комплексний) показник технічного рівня і якості. Так, середній зважений арифметичний показник

(2.23)

де - комплексний показник j -ї групи показників (призначення, надійності і т.д.); - Коефіцієнт вагомості j -ї групи; j = 1, ..., п - число груп показників, прийнятих для оцінки.

Комплексний показник кожної групи

(2.24)

де - i- й відносний показник j- ї групи; - Коефіцієнт вагомості i -го відносного показника j-й групи; - Число відносних показників j-й групи.

Коефіцієнти вагомості встановлюються експертним шляхом при дотриманні наступних умов:

(2.25)

(2.26)

Схема оцінки якості продукції приведена на рис. 2.20.

Для пояснення викладеного матеріалу звернемося до прикладу.

Приклад 2.3. З метою деякого полегшення розрахунків звернемося до оцінки споживчих властивостей матеріалів. Припустимо, що ВАТ "Ново-Липецький металургійний комбінат" реалізує матеріал А, а ВАТ "Уральська сталь" (ОХМК) м Новотроїцька Оренбурзької обл. - Матеріал Б. Технічні характеристики даних матеріалів і коефіцієнти їх вагомості, отримані за результатами маркетингових досліджень, наведені в табл. 2.10. Вартість одного тонно-кілометра транспортування вантажу становить 0,75 руб. / Т • км.

Схема оцінки якості продукції та послуг

Мал. 2.20. Схема оцінки якості продукції та послуг

Таблиця 2.10

Технічні характеристики і коефіцієнти вагомості матеріалів А і Б

Характеристики

матеріал А

матеріал Б

коефіцієнт

вагомості

Межа міцності, σν, МПа

800

840

0,25

2) Межа плинності, ог, МПа

510

530

0,15

3) Відносне подовження, δ, %

12

10

0,05

4) придатність для дугового зварювання, бал *

5

4

0,20

5) Придатність для високочастотної гарту, бал *

4

3

0,10

6) Ціна, руб. / Т

1800

2025

0,25

* Технологічні властивості матеріалів визначені в балах: 5 - дає відмінні результати, 4 - дає хороші результати, 3 - прийнятний, 2 - прийнятний при обмежених умовах, 1 - неприйнятний.

Складаємо рівняння, що характеризує баланс переваг споживачів:

Після відповідних перетворень отримаємо

оскільки

де - відстань між Липецькому і Новотроїцькому, рівне 1290 км;

звідки

Підставляючи в цю формулу значення β !!! е (0, п / 2), можна розрахувати ряд значень радіус-векторів t B, які дозволяють побудувати криву 1 на рис. 2.21.

Розмежування ЗПСПУ між підприємствами рр.  Липецька і Новотроїцька

Мал. 2.21. Розмежування ЗПСПУ між підприємствами рр. Липецька і Новотроїцька

Якби технічні характеристики матеріалів А і Б не бралися б до уваги (тобто використовувалися тільки ціни на них і транспортний тариф), то крива 1 перемістилася б в положення 2. На підставі розрахунку можна зробити висновок про те, що переваги більшості клієнтів схиляються на користь матеріалу А.

Припустимо, що ВАТ "Уральська сталь" (ОХМК) знайшло резерви для зниження ціни на матеріал Б до 1650 руб. / Т і одночасно поліпшило його технологічні властивості до рівня матеріалу А. В цьому випадку крива 1 переміститься в положення 3.

Розглянутий вище приклад наочно демонструє, наскільки важливо враховувати побажання клієнтів і вчасно реагувати на них, періодично контролюючи відповідні коефіцієнти вагомості. Виходячи з цього, в ряді випадків можна пояснити доцільність підвищення або зниження цін на окремі види продукції і отримання на цій основі позитивних комерційних результатів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >