Аналіз якості забезпечення підприємства ресурсами

Метою аналізу якості забезпечення підприємства ресурсами є пошук резервів поліпшення закупівельної діяльності підприємства за рахунок:

 • • зниження витрат на придбання і доставку ресурсів;
 • • підвищення рівномірності і ритмічності забезпечення ресурсами;
 • • усунення випадків простою підприємства в зв'язку з недопоставкой необхідних йому ресурсів;
 • • пред'явлення постачальникам ресурсів обгрунтованих претензій за якістю поставок ресурсів;
 • • встановлення господарських відносин з найбільш надійними постачальниками ресурсів;
 • • своєчасного реагування на зміни потреб ринку та ін.

Зниження витрат споживача на придбання ресурсів досягається за рахунок сукупності заходів, здійснюваних як постачальником, так і споживачем ресурсів.

Підприємство-постачальник має можливість:

• досягти зниження витрат на масштабах виробництва за допомогою спрощення параметричного ряду продукції, що випускається

мій продукції і більш чіткого планування робіт зі створення її нових видів;

• отримати економію коштів і часу від ефекту кривої навчання і досвіду, яка може бути забезпечена за рахунок поліпшення координації діяльності підрозділів підприємства, підвищення ефективності праці персоналу, впровадження новітніх технологій, створення модифікацій продукції та ін.

Підприємство-споживач може:

 • • виробляти оптові закупівлі ресурсів, користуючись системою знижок, встановленої підприємством-постав щиком;
 • • організувати конкурсні торги;
 • • встановити господарські зв'язки з прилеглими постачальниками ресурсів та ін.

Спільними зусиллями постачальника і споживача ресурсів забезпечуються:

 • • поліпшення взаємодії ланок логістичної системи забезпечення ресурсами (реалізації продукції і послуг) за рахунок встановлення додаткових вимог до якості їх поставок. При цьому слід виявляти ті проблемні місця закупівельної діяльності, де і постачальник, і споживач мають високі витрати, оскільки в даних місцях відсутня координація і (або) спільна оптимізація логістичних функцій і операцій;
 • • ефективне впровадження сучасних технологій в галузі забезпечення ресурсами і реалізації продукції і послуг;
 • • вдосконалення інтеграційних процесів за рахунок винесення за межі підприємств певних видів діяльності, оскільки спеціалізовані підприємства можуть виконати частину логістичних функцій і операцій більш ефективно в силу свого досвіду і знань і ін.

Важливими показниками якості забезпечення підприємства ресурсами є рівномірність і ритмічність.

Рівномірність забезпечення підприємства ресурсами - надходження продукції споживачеві однаковими за розміром партіями через рівні проміжки часу.

Ритмічність забезпечення підприємства ресурсами - надходження продукції споживачеві в узгоджених але розміром партіях і в терміни, обумовлені в договорі купівлі-продажу.

Існують і застосовуються різні методи оцінки рівномірності забезпечення підприємства ресурсами. Одним з найбільш простих і доступних методів є використання стрічкового графіка, на якому зазначаються розмір і дата надходження партії продукції до споживача. При цьому підраховується й підсумовується число днів запізнення надходження ресурсів, що дозволяє об'єктивно оцінити дотримання умов договору купівлі-продажу.

Приклад 3.1. Припустимо, що забезпечення підприємства ресурсами забезпечується відповідно до даних табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Графік забезпечення підприємства ресурсами

тиждень

1

2

3

4

5

6

Розмір партії ресурсів, од.

354

643

418

570

485

712

Всього за шість тижнів надійшло 3182_ед. ресурсів. Середній розмір партії ресурсів становить Q = 3182/6 = 530 од. Відхилення розмірів партій щодо їх середнього рівня представлені на рис. 3.4.

Коливання розмірів партії ресурсів щодо її середнього рівня

Мал. 3.4. Коливання розмірів партії ресурсів щодо її середнього рівня

Дані рис. 3.4 дозволяють зробити висновок про значні відхилення в розмірах партій ресурсів.

Досить простим методом визначення рівномірності забезпечення підприємства ресурсами є розрахунок питомої ваги обсягу партії за кожний договірний період і порівняння його з нормативним. Нормативний питома вага обсягу партії ресурсів визначається як 1 / п частина передбачуваного (запланованого) обсягу надходження ресурсів, де п - число періодів (інтервалів) між надходженнями партій ресурсів. Чим більша сума відхилень, тим більше нерівномірність забезпечення підприємства ресурсами.

Крім описаних вище методів в практиці статистичного аналізу забезпечення підприємства ресурсами широко використовуються методи розрахунку показників коливання, зокрема коефіцієнта варіації і (або) показника рівномірності р забезпечення. Дані коефіцієнти вимірюються у відсотках. Між ними існує наступна залежність:

(3.1)

Коефіцієнт варіації розраховують але формулою

(3.2)

де - середньоквадратичне відхилення обсягів партій;

(3.3)

- Розмір партії ресурсів за i -й інтервал часу; - Середній розмір партії ресурсів за весь період часу;

(3.4)

Приклад 3.2. Визначити рівномірність забезпечення підприємства ресурсами, використовуючи дані табл. 3.2. Дані для розрахунку коефіцієнтів варіації V і рівномірності р представлені в табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Дані для розрахунку коефіцієнтів варіації V і рівномірності р

тиждень

Розмір партії ресурсів, од.

Розмір партії ресурсів наростаючим підсумком, од.

Відхилення від середнього рівня

Q, - Q

Квадрат відхилень від середнього рівня

(Ο, -Q) 2

1

354

354

-176

30 976

2

643

997

113

12 769

3

418

1415

-112

12 544

4

570

1985

40

1600

5

485

2470

-45

2025

6

712

3182

182

33 124

Разом

3182

93 038

Середній розмір партії ресурсів

середньоквадратичне відхилення

Коефіцієнт варіації

Це означає, що коефіцієнт рівномірності

що свідчить про недостатню рівномірності забезпечення підприємства ресурсами.

Відхилення від умов забезпечення підприємства ресурсами можуть привести до певного економічного збитку діяльності підприємства-покупця даних ресурсів, у зв'язку з чим виникає необхідність його компенсації за рахунок пред'явлення відповідних санкцій підприємствам-постачальникам.

Розглянемо ряд прикладів, що стосуються основних аспектів даного виду діяльності підприємства-споживача ресурсів.

Приклад 3.3. Розрахунок шкоди (збитків) при зменшенні обсягу виробництва продукції у підприємства-споживача.

Через недопоставки металу потерпіла сторона не виготовила 200 виробів А та 80 виробів Б.

Економічні параметри виробу А: ціна - 350 руб., Повна планова собівартість - 300 руб., Умовно-постійні витрати в повній планової собівартості - 120 руб., Прибуток від реалізації виробу - 50 руб. (350 - 300 = 50). Через недопоставки виробів А сплачено санкцій в сумі 5600 руб.

Економічні параметри виробу Б: ціна - 150 руб., Повна планова собівартість - 110 руб., Умовно-постійні витрати в повній планової собівартості - 30 руб., Прибуток від реалізації виробу - 40 руб. (150 - 110 = 40). Через недопоставки виробів Б сплачено санкцій в сумі 960 руб.

Розрахунок шкоди (збитків), заподіяної потерпілій стороні, наведено в табл. 3.4.

Приклад 3.4. Розрахунок шкоди (збитків) при простоях підприємства і подальшому форсуванні виробництва.

Через недопоставки металу у потерпілої сторони мали місце простої з подальшим форсуванням виробництва (понаднормова робота, робота у вихідні та святкові дні). Витрати по основної зарплати склали 3300 руб., В тому числі: за час простоїв - 1000 руб., Доплати за понаднормову роботу - 1500 руб., Доплати за роботу у вихідні та святкові дні - 800 руб.

Таблиця 3.4

Розрахунок шкоди (збитків), заподіяної підприємству споживачеві в зв'язку з неповною поставкою металу

Найменування виробів

Втрати в обсязі випуску виробів, шт.

Умовно постійні витрати в себестоі мости одиниці продукції, руб.

Збиток (збитки) по умовно постійних витрат (гр. 3 • гр. 2), руб.

Прибуток від реалізації одиниці продукції, руб.

Збиток (збитки) по прибутку (гр. 5 •

гр. 2).

руб.

Збиток (збитки) по оплаченим санкцій, руб.

Збиток (збитки) за все, (гр. 4 + гр. 6 + гр. 7), руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

А

-200

120

-24 000

50

-10 000

-5600

-39 600

Б

-80

30

-2400

40

-3200

-960

-6560

Разом:

-26 400

-13 200

-6560

-46 160

Від числения в резерв на оплату відпусток складають 10% від основної заробітної плати, соціальні виплати - 34%.

Через порушення графіка поставки продукції сплачено санкцій в сумі 1500 руб.

Збиток (збитки), завдані потерпілій стороні, представлений в табл. 3.5.

Таблиця 3.5

Розрахунок збитків, завданих підприємству-споживачеві при простоях і форсуванні виробництва

Основна заробітна плата, всього, руб.

Відрахування в резерв відпусток (10% від суми гр • 1)

Основна та додаткова заробітна плата, всього (гр. 1 + гр. 2), руб.

Соціальні виплати (34% від суми гр. 3), руб.

Сума сплачених санкцій, руб.

Збиток (збитки), всього (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5), руб.

1

2

3

4

5

6

3300

330

3630

1234,2

1500

6364,2

Приклад 3.5. Розрахунок шкоди (збитків) при зміні сировини, матеріалів, комплектуючих виробів (без збільшення трудомісткості продукції).

Через недопоставок контрагентом 200 т металу за ціною 2100 руб. за 1 т потерпіла сторона змушена була використовувати 250 т іншого металу за ціною 3110 руб. за 1 т.

Збиток (збитки) представлений в табл. 3.6.

Таблиця 3.6

Розрахунок збитків, завданих підприємству-споживачеві при зміні сировини, матеріалів і комплектуючих виробів

Кількість, ціна, вартість фактично використаних ресурсів

Кількість, ціна, вартість замінених ресурсів

Збиток (збитки) (гр. 1 - гр. 2), руб.

250 т

200 т

-

3110 руб. / Т

2100 руб. / Т

-

777 500 руб.

420 000 руб.

357 500

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >