Фінансовий менеджмент (Financial Management)

Розглянемо ряд основних аспектів фінансового менеджменту в пені цінності:

 • • визначення ефективності господарської діяльності ланок цього ланцюга;
 • • визначення ефективності функціонування ланки у складі ланцюгів цінності;
 • • виявлення "вузького місця" в ланцюзі цінності.

Ефективність господарської діяльності ланок ланцюга цінності визначається за наступним алгоритмом:

• обчислюється частка витрат кожної ланки у витратах ланцюга цінності. Зазвичай в якості грошового вираження суми витрат при проведенні розрахунків використовується вартість сукупних активів. Отже, сума витрат кожної ланки - це балансова вартість активів, які перебувають в управлінні цієї ланки. тоді

(6.1)

де - витрати i -го ланки ланцюга цінності; - Витрати ланцюга цінності в цілому;

• обчислюється частка кожної ланки (Дплi) в сукупної чистий прибуток ланцюга цінності

(6.2)

де - чистий прибуток i -го ланки ланцюга цінності; чистий прибуток логістичної системи в цілому;

• розраховується коефіцієнт ефективності господарської діяльності ( ) для кожної ланки ланцюга цінності

(6.3)

• ланки ланцюга цінності ранжуються за значенням коефіцієнта ефективності господарської діяльності.

Приклад 6.1. За наведеними в табл. 6.3 даними розрахувати коефіцієнти ефективності господарської діяльності ланок інтегрованої логістичної системи.

Таблиця 6.3

Вихідні дані для розрахунку коефіцієнтів ефективності господарської діяльності ланок ланцюга цінності, тис. Руб.

Номер ланки ланцюга цінності

1

2

3

4

5

Витрати ланки, Злi

1430

1 570

1840

2010

1680

Чистий прибуток ланки, П.

450

350

515

490

620

За даними табл. 6.3 можна розрахувати шукані коефіцієнти і з'ясувати, яка ланка вносить найбільший вклад в ефективність ланцюга цінності. Результати розрахунків представлені в табл. 6.4.

Таблиця 6.4

Результати розрахунку коефіцієнтів ефективності господарської діяльності ланок ланцюга цінності

Номер ланки ланцюга цінності

1

2

3

4

5

Частка ланки в витратах ланцюга цінності, Д ^.

0,1699

0,1840

0,2157

0,2356

0,1969

Частка ланки в прибутку ланцюга цінності, Д | 11 (

0,1856

0,1443

0,2124

0,2021

0,2557

Коефіцієнт ефективності господарської діяльності ланки ланцюга цінності, К м

1,092

0, 784

0,984

0,858

1,299

Дані табл. 6.4 дозволяють ранжувати ланки ланцюга цінності за ступенем їх ефективності. Отримаємо: 5-1-3-4-2, тобто ланка 5 працює з найбільшою ефективністю, а ланка 2 - з найменшою.

Для того щоб визначити ефективність функціонування ланки у складі інтегрованої ланцюга цінності, обчислюють:

• рентабельність R i кожної ланки ланцюга цінності за формулою

(6.4)

де Алi - валові активи i -го ланки ланцюга цінності;

• рентабельність всього ланцюга цінності в цілому

(6.5)

• середньозважений показник рентабельності ланцюга цінності

(6.6)

• показник ефективності функціонування ланки у складі ланцюга цінності

(6.7)

Приклад 6.2. За наведеними в табл. 6.5 даними визначити ефективність функціонування ланки у складі ланцюга цінності.

Таблиця 6.5

Вихідні дані для розрахунку ефективності функціонування ланки у складі ланцюга цінності, тис. Руб.

Номер ланки ланцюга цінності

1

2

3

4

Чистий прибуток ланки, Πлi

450

350

515

490

Валові активи ланки, Алi

2830

2410

2090

2570

За формулою (6.4) розраховуємо рентабельності кожної ланки цінуй цінності

За формулою (6.5) рентабельність ланцюга цінності

За формулою (6.6) знаходимо середньозважений показник рентабельності ланцюга цінності

За формулою (6.7) визначаємо показник ефективності функціонування ланки у складі ланцюга цінності

Виходячи з отриманого значення показника ЕЗ, можна зробити висновок, що функціонування ланок у складі ланцюга цінності менш ефективно, ніж їх функціонування в якості самостійно діючих підприємств (ланок ланцюга цінності).

Під час функціонування ланцюга цінності може відбутися зниження її ефективності. Дане зниження може бути викликано як діяльністю одного або декількох ланок, так і зовнішніми по відношенню до цінуй цінності впливами.

Під "вузьким місцем" ланцюга цінності в подальшому будемо розуміти її ланка або кілька ланок, діяльність яких знижує ефективність діяльності всього ланцюга цінності в цілому.

"Вузьке місце" ланцюга цінності виникає з двох причин:

 • • конкретну ланку цього ланцюга цінності отримало або незрівнянно з іншими ланками високі, або незрівнянно низькі доходи і таким чином знизило ефективність ланцюга цінності в цілому;
 • • конкретну ланку розглянутої ланцюга цінності представило керівництву невірні дані, в результаті чого виникла "нестиковка" даних при плануванні діяльності ланцюга цінності.

Для перевірки достовірності першої причини вводиться поняття показника ефективності взаємодії ланок ланцюга цінності з поправкою на конкретне її ланка j

, Який визначається за формулою

(6.8)

де - рентабельність ланцюга цінності з поправкою на ланка j; причому

(6.9)

де

(6.10)

(6.11)

 • - Середньозважений показник рентабельності ланцюга цінності з поправкою на ланка j , який визначається за такими формулами:
 • • для

(6.12)

• для

(6.13)

• для

(6.14)

Економічний сенс показника полягає в наступному. Припустимо, що в ланцюзі цінності одна з ланок (наприклад j ) замінено одиничним ланкою, яке при розрахунках всіх інтегральних показників не впливає на загальний показник ефективності взаємодії ланок ланцюга цінності, тобто дані з цього ланці в формули для розрахунку не входять. Далі логічно припустити, що якщо інтегральні показники, розраховані без урахування j -го ланки, вище, ніж розраховані з урахуванням даних цього ланки, то j- e ланка своєю діяльністю знижує інтегральні показники ланцюга цінності в цілому.

Таким чином, розраховані для всіх ланок показники ЕЗj дають можливість оцінити, яка ланка своєю діяльністю знижує показник ефективності взаємодії ланок ланцюга цінності більшою мірою. Отже, ця ланка j і є "вузьким місцем" ланцюга цінності.

Процедура виявлення "вузького місця" цінуй цінності наступна:

 • 1) всіх ланок ланцюга цінності присвоюється порядковий номер у напрямку руху матеріального потоку;
 • 2) для кожної ланки обчислюється показник ефективності взаємодії ланок ланцюга цінності з поправкою на дане ланка j;
 • 3) показники ефективності взаємодії ланок ланцюга цінності ЕЗj, обчислені в пункті 2, порівнюються між собою;
 • 4) з усіх показників ефективності взаємодії ланок ланцюга цінності ЕЗj вибирається найбільший і фіксується номер ланки, поправка на яке зроблена при обчисленні цього показника ЕЗj;
 • 5) ланка, що стоїть під фіксованим номером, є "вузьким місцем" ланцюга цінності.

Приклад 6.3. Ланцюг цінності включає п'ять ланок, інформація про діяльність яких на початковий і кінцевий періоди тимчасового інтервалу представлена відповідно в табл. 6.6 і 6.7.

Таблиця 6.6

Інформація про діяльність ланок цінуй цінності на початковий період

Номер ланки ланцюга цінності, у

1

2

3

4

5

85

70

95

60

78

700

630

1000

950

870

0,1214

0,1111

0,0950

0.0632

0,0897

Таблиця 6.7

Інформація про діяльність ланок ланцюга цінності на кінцевий період

Номер ланки ланцюга цінності, у

1

2

3

4

5

90

85

70

65

93

720

610

900

1000

950

0,125

0,1393

0,0778

0,0650

0,0979

Обчислимо для початкового і кінцевого періодів часу показники ефективності взаємодії ланок ланцюга цінності з поправкою на кожну ланку j, потім зафіксуємо значення у і визначимо "вузькі місця" ланцюга цінності для кожного з розглянутих інтервалів часу. Для цього заповнимо табл. 6.8 і 6.9.

Таблиця 6.8

Показники ефективності взаємодії ланок ланцюга цінності з поправкою на ланка j на початковий період часу

Номер ланки ланцюга цінності, j

1

2

3

4

5

ЕЗj

1,0186

1,0273

0,9968

0,9865

0,9497

"Вузьке місце" ланцюга цінності

X

Таблиця 6.9

Результати показників ефективності взаємодії ланок ланцюга цінності з поправкою на ланка j на початковий період часу

Номер ланки ланцюга цінності, j

1

2

3

4

5

езj

1,039

1,051

0,9646

0,9706

0,9226

"Вузьке місце" ланцюга цінності

X

Розрахунок проводиться таким чином. Для початкового періоду часу по першій ланці ланцюга цінності отримаємо

Для початкового періоду часу по другому ланці ланцюга цінності маємо

Дані табл. 6.8 і 6.9 дозволяють встановити, що "вузьким місцем", що розглядається цінуй цінності як на початковий, так і на кінцевий періоди часу є ланка 2.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >